Opisy przedmiotów studia dziennePobieranie 0.5 Mb.
Strona1/11
Data05.05.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Opisy przedmiotów - studia dzienne:
Szczegółowe dyspozycje do zajęć oraz całościowa bibliografia są w przypadku studiów filologicznych zbyt obszerne, by można zmieścić je w Przewodniku ECTS. Dlatego przed każdym cyklem zajęć studenci otrzymują opracowane przez wykładowców spisy lektur, zagadnień egzaminacyjnych oraz tematykę wykładów i ćwiczeń. Informacje te można również znaleźć w dwóch wydawnictwach AŚ w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim: Spis lektur dla studentów oraz Plany i programy.
08.0-6FP-A1-E1

ETYKA

15 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Tadeusz Kamiński

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Próba zaprezentowania niektórych poglądów, stanowisk i argumentów o charakterze etycznym, mogących skłaniać do podejmowania i pogłębiania osobistej refleksji w tej dziedzinie.
Podstawowe treści kursu: Moralność a etyka – zagadnienia wstępne. 2. Intelektualizm etyczny Sokratesa. 3. Dobro, wartość a stanowisko absolutystyczne w etyce. 4. Absolutyzm metafizyczny w etyce Platona. 5. Etyka deontologiczna I. Kanta.6. Etyka I. Kanta c.d.
Literatura podstawowa:

Copleston Fr., Historia filozofii, przeł. B. Chwedeńczuk, t.VI, Warszawa 1989.

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona), Warszawa 1971

Krońska I., Sokrates, Warszawa 1968.

Kroński T., Kant, Warszawa 1966.

Niemczuk A., Filozofia Dobra. Przed powstaniem aksjologii, Lublin 1994.

Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966.

Stevenson L., Haberman D. L., Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, Wrocław 2001

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1998.

Tatarkiewicz W., O bezwzględności dobra, /w:/ tenże, Droga do filozofii, t. 1,

Warszawa 1971.

Wiśniewski R., Wybrane pojęcia i problemy etyki, Toruń 1994.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1983.


08.0-6FP-A1-E2

ETYKA

15 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Tadeusz Kamiński

Warunki wpisania: zaliczenie przedmiotu 08.0-6FP-A1-E1

Cele kursu: Próba zaprezentowania niektórych poglądów, stanowisk i argumentów o charakterze etycznym, mogących skłaniać do podejmowania i pogłębiania osobistej refleksji w tej dziedzinie.
Podstawowe treści kursu: 1. Utylitaryzm w etyce. 2. Godność jako wartość naczelna w etyce. 3. Tolerancja jako znacząca wartość na gruncie etyki. 4. Tolerancja c.d. 5. Prawda jako kategoria filozoficzno-etyczna. 6. Pryncypializm a sytuacjonizm etyczny. 7. Idea walki bez gwałtu Mahatmy Gandhiego.
Literatura podstawowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.

Chwedeńczuk B., Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Copleston Fr., Historia filozofii, t. 1-8, Warszawa 1982-1989.

Gandhi M.K., All Men are Brothers, UNESCO 1958.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Warszawa 1978.

Kielanowski T., Rozmyślania o przemijaniu, Warszawa 1973

Klimowicz E., Utylitaryzm w etyce, Warszawa 1974.

Kotarbiński T., Pisma etyczne, Wrocław 1992.

Krąpiec M. A., Ja – Człowiek, Warszawa Lublin 1995.

Legutko R., Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Warszawa 1996.

Mill J.S., Utylitaryzm, tłum M. Ossowska, Warszawa 1959.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.

Pawłowska – Lazari I., Etyka Gandhiego, Warszawa 1965.

Pawłowska – Lazari I., Etyka, Pisma wybrane, Wrocław 1992.

Pawłowska Lazari I., Trzy pojęcia tolerancji, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 4.

Szawarski Z., Rozmowy o etyce, Warszawa 1987.

Szawarski Z., Godność i odpowiedzialność, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 8.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego, Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1998.

Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii, T. 1-3, Warszawa 1978.

Żuk- Łapińska L., Problem tolerancji, Warszawa 1991.

03.6-6FP-A2-HS1

HISTORIA SZTUKI

15 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Stanisław Piekarski

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Zapoznanie studentów z głównymi problemami sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej. Nauczenie studentów rozpoznawania stylów i kierunków artystycznych w architekturze, rzeźbie i malarstwie. Przedstawienie możliwości i sposobów wykorzystania sztuki do realizacji zadań wychowawczych i edukacyjno-poznawczych.
Podstawowe treści kursu: Historia sztuki jako nauka. Artystyczne i pozaartystyczne funkcje sztuki. Sztuka pradziejowa (paleolit, mezolit i neolit). Sztuka Mezopotamii i starożytnego Egiptu. Sztuka antycznej Gracji. Sztuka antycznego Rzymu. Sztuka Afryki, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Australii. Sztuka wczesnochrześcijańska. Sztuka bizantyjska. Sztuka karolińska i ottońska.
Literatura podstawowa:

Ałpatow M., Historia sztuki, t. I-IV, Warszawa 1968.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2000.

Dzieje architektury w Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Marcinek, Kraków 2000.

Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996.

Kryszałowicz-Kozakowska S., Stolot F., Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000.

Leksykon malarstwa, pod red. P.Szuberta i P. Trzeciaka, Warszawa 1992.

Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983.

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978.

Nuttgens P., Dzieje architektury, Warszawa 1998.

Uniwersalny leksykon sztuki, Warszawa 2002.

Sztuka świata, t. I-X, Warszawa 1994.


03.6-6FP-A2-HS2

HISTORIA SZTUKI

15 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr S. Piekarski

Warunki wpisania: zaliczenie przedmiotu 03.6-6FP-A2-HS2

Cele kursu: Zapoznanie studentów z głównymi problemami sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej. Nauczenie studentów rozpoznawania stylów i kierunków artystycznych w architekturze, rzeźbie i malarstwie. Przedstawienie możliwości i sposobów wykorzystania sztuki do realizacji zadań wychowawczych i edukacyjno-poznawczych.
Podstawowe treści kursu: Historia sztuki jako nauka. Artystyczne i pozaartystyczne funkcje sztuki. Sztuka pradziejowa (paleolit, mezolit i neolit). Sztuka Mezopotamii i starożytnego Egiptu. Sztuka antycznej Gracji. Sztuka antycznego Rzymu. Sztuka Afryki, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Australii. Sztuka wczesnochrześcijańska. Sztuka bizantyjska. Sztuka karolińska i ottońska.
Literatura podstawowa:

Ałpatow M., Historia sztuki, t. I-IV, Warszawa 1968.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2000.

Dzieje architektury w Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Marcinek, Kraków 2000.

Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996.

Kryszałowicz-Kozakowska S., Stolot F., Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000.

Leksykon malarstwa, pod red. P.Szuberta i P. Trzeciaka, Warszawa 1992.

Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983.

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978.

Nuttgens P., Dzieje architektury, Warszawa 1998.

Uniwersalny leksykon sztuki, Warszawa 2002.

Sztuka świata, t. I-X, Warszawa 1994.


08.3-6FP-A3-HP

HISTORIA POLSKI NA TLE DZIEJÓW POWSZECHNYCH

30 W


Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. AŚ dr hab. Andrzej Felchner

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Podstawowym celem kursu jest przypomnienie słuchaczom najważniejszych faktów z przeszłości Polski na tle dziejów powszechnych (z historii: politycznej, społeczno-gospodarczej, sztuki, oświaty), znaczne poszerzenie wiadomości wyniesionych z liceum, przedstawienie informacji historycznych połączonych w ciąg przyczynowo-skutkowy, ukazanie najnowszych osiągnięć nauk historycznych z odniesieniem do przykładów z literatury pięknej, przedstawienie najważniejszych informacji z przeszłości regionu – „małej ojczyzny” i powiązanie ich z dziejami ojczystymi.
Podstawowe treści kursu: Początki państwa polskiego na tle historii Europy i Słowiańszczyzny. Przemiany na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego na tle zmian w Europie. Odbudowa zjednoczonego państwa i ukształtowanie się monarchii stanowej na tle sytuacji w innych państwach. Powstanie państwa polsko-litewskiego. Polska w dobie Renesansu i jej miejsce w Europie. Rzeczpospolita pod panowaniem królów z dynastii Wazów. Kryzys państwa polskiego w XVII-XVIII w., kształtowanie się niepomyślnej dla naszego kraju sytuacji międzynarodowej. Próby reform i rozbiory, ziemie polskie w dobie Oświecenia. Naród bez państwa, romantyzm i pozytywizm, dwie koncepcje i ich wpływ na bieg dziejów. Ziemie polskie w latach I wojny światowej, różne drogi do odzyskania niepodległości. II Rzeczypospolita, blaski i cienie. Sytuacja międzynarodowa w połowie XX w. i jej wpływ na losy Polski. Polska i Polacy w latach II wojny światowej. Przemiany po II wojnie światowej w Europie i na naszych ziemiach. Kryzys narzuconego systemu i narodziny III Rzeczypospolitej.
Literatura podstawowa:

Podręczniki:

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

Roszkowski W. (Albert A.), Historia Polski 1914-2001, Warszawa 2003.

Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski T., Nałęcz T., Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa 1992.Opracowania:

Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.

Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, kilka wydań.

Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989.

Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2000.

Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej, t. I – do roku 1795, t. II – 1795-1945,

Warszawa 1996.

15.4-6FP-A4-IN

INFORMACJA NAUKOWA Z ELEMENTAMI BIBLIOTEKOZNAWSTWA I NAUK POMOCNICZYCH

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Tadeusz Szperna

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Wykształcenie u studentów umiejętności budowy i organizacji własnego warsztatu naukowego oraz zapoznanie ich z typowymi dla polonistów narzędziami pracy z położeniem nacisku na wszechstronną znajomość źródeł informacji.
Podstawowe treści kursu: Zagadnienia terminologiczne (znaczenie terminów: informacja, dokumentacja, informacja naukowa, informologia, informatologia, technologia informacyjna); wybrane problemy teoretyczne nauki o informacji (m. in. prawo rozproszenia i starzenia się informacji, bariery informacyjne); struktura, funkcje i zadania systemów informacyjno-wyszukiwawczych; źródła informacji naukowej (kryteria podziału dokumentów, opracowania dokumentacyjne, wydawnictwa informacyjne); metodyka i technika sporządzania opracowań dokumentacyjnych; wyszukiwanie informacji w zautomatyzowanych systemach informacyjnych; bibliografia jako jedno z podstawowych źródeł informacji - terminologia, kryteria podziału, kompozycja, podstawowe zagadnienia opisu bibliograficznego; bibliografia ogólna na warsztacie historyka literatury polskiej: metoda Bibliografii polskiej Karola Estreichera, bibliografie ogólne bieżące: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism i inne; bibliografia literacka polska: Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, Polska bibliografia literacka (PBL), bibliografie historii literatury i krytyki literackiej, bibliografie osobowe historyków literatury polskiej; biblioteka jako ważny rodzaj placówki informacyjnej - podstawowe elementy struktury organizacyjnej biblioteki (zbiory, lokal, personel, warsztat informacyjny, czytelnicy), klasyfikacja bibliotek, kategorie materiałów bibliotecznych, rodzaje katalogów; książnica jako warsztat pracy polonisty - praktyczne korzystanie z zasobów bibliotecznych, ogólne zasady organizacji kwerendy, praca z książką, czasopismem, rękopisem.
Literatura podstawowa:

Batorowska H., Czubała B.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków 1997.

Czachowska J., Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wrocław 1979.

Czachowska J., Loth R.: Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. Wrocław 1977.

Czachowska J., Loth R.: Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie. Wrocław 1989.

Dembowska M., Metoda "Bibliografii polskiej" Karola Estreichera. Wyd 3. Warszawa 2000.

Fercz J., Niemczykowa A.: Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej. Warszawa 1991.

Mendykowa A., Podstawy bibliografii. Wyd. 2. Warszawa 1986.

Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (na tle dyscyplin pokrewnych). Wyd. 3. Warszawa 1983.
15.4-6FP-A5-IB

INFORMACJA BIBLIOTECZNA

2 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie

Odpowiedzialny za kurs: mgr Urszula Franas-Mirowska

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Rys historyczny bibliotek naukowych. Zapoznanie studentów ze strukturą i sposobem funkcjonowania biblioteki naukowej. Wyrobieniem umiejętności swobodnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Zapoznanie z podstawowymi źródłami informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Wprowadzenie w możliwości wykorzystania elektronicznych nośników informacji.
Podstawowe treści kursu: Połączenie zajęć z wiedzy o bibliotece z treściami dotyczącymi podstaw informacji naukowej łączy w sobie wszystkie elementy dotyczące szeroko pojętej wiedzy o bibliotece i informacji naukowej. Taka konstrukcja programu pozwala na uzyskanie celu nadrzędnego, jakim jest kształcenie użytkowników naszej biblioteki. Student po odbyciu dwugodzinnego kursu posiada następujące umiejętności:

zna zasady korzystania z biblioteki,

posiada umiejętność rozpoznawania z autopsji różnego rodzaju dokumentów,

potrafi prowadzić indywidualne poszukiwania w różnego typu katalogach kartkowych i katalogu komputerowym,

prawidłowo odczytuje opisy bibliograficzne książek, czasopism i dokumentów pochodnych,

posiada umiejętność rozpoznania bibliografii spośród innych źródeł informacyjnych,

umie posługiwać się polską ogólną bieżącą bibliografią narodową (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Polonica Zagraniczne. Bibliografia)
Literatura podstawowa:

Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki, Warszawa 1996.

Bibliotekarstwo, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 1998.

Bibliotekarstwo naukowe z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej, red. A. Łysakowski, Warszawa 1956.

Chociewicz K., Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole średniej.

Dubowik H., Dzieje książki i biblioteki w zarysie, Warszawa 1982.

Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław 1976.03.0-6FP-A6-WTF1

WIEDZA O TEATRZE, FILMIE, TV

15 W + 15 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Joanna Kuźnicka

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Wyposażenie studentów filologii polskiej w wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z historii teatru, historii i teorii filmu oraz nowych mediów. Przygotowanie studentów do poruszania się w audiowizualnym krajobrazie współczesności i sztuce cyberkultury. W trakcie zajęć dochodzi do zderzenia wiadomości z obszaru sztuk tradycyjnych i posttradycyjnych, teorii z praktyką (prezentacje i analizy wybranych tekstów kultury), a tym samym do wyzwolenia twórczych działań słuchaczy kursu.
Podstawowe treści kursu:

Sztuka dzieje pojęcia od antyku do współczesności. Klasyfikacja sztuk. Ut pictura poesis – korespondencja sztuk. Wprowadzenie do wiedzy o teatrze. Historia teatru polskiego. Teatr XX wieku w Europie – rewolucje sceniczne. System Konstantego Stanisławskiego. Historia sztuki filmowej - kino przed Nową Falą: ekspresjonizm niemiecki, neorealizmwłoski. Sztuka ruchomego obrazu - podstawowe pojęcia.

Język filmu jako system. Zagadnienia estetyczne sztuki filmowej. Psychologia filmu. Panorama współczesnej myśli filmowej. Kino współczesne: intertekstualność, intermedialność. Adaptacja filmowa literatury.

Interpretacje dzieła filmowego na wybranych przykładach.


Literatura podstawowa:

Arnheim R., Film jako sztuka, Warszawa 1961.

Bablet D., Rewolucje sceniczne XX wieku, Warszawa 1980.

Berthold M., Historia teatru, Warszawa 1980.

Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, Warszawa 1974.

Helman A., Co to jest kino, Kraków 1992.

Kracauer S., Teoria filmu, Warszawa 1975.

Nicoll A., Dzieje teatru, Warszawa 1977.

Raszewski Z., Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977.

Słownik pojęć filmowych, pod red. A. Helman, T. 1-11.

Toeplitz J., Historia sztuki filmowej, Warszawa 1969.
03.0-6FP-A6-WTF2

WIEDZA O TEATRZE, FILMIE, TV

15 W + 30 ĆWForma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Joanna Kuźnicka

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 03.0-6FP-A6-WTF1

Cele kursu: Wyposażenie studentów filologii polskiej w wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z historii teatru, historii i teorii filmu oraz nowych mediów. Przygotowanie studentów do poruszania się w audiowizualnym krajobrazie współczesności i sztuce cyberkultury. W trakcie zajęć dochodzi do zderzenia wiadomości z obszaru sztuk tradycyjnych i posttradycyjnych, teorii i praktyki( prezentacja i analiza wybranych tekstów kultury), a tym samym do wyzwolenia twórczych działań słuchaczy.
Podstawowe treści kursu:

Nowa Fala. Filmoteka francuska. Cahiers du Cinéma. Historia kina po Nowej Fali: Free Cinema, kino kontestacji, kino postmodernistyczne. Strategiczna dezorientacja w fabularnym kinie postmodernistycznym.

Gry adaptacyjne we współczesnym kinie. Intertekstualne gry symbolami w kinie postmodernistycznym.

Żonglowanie obrazami – obraz w świecie czy świat w obrazie? Film a nowe media. Estetyka nowych mediów.

Digitalizacja obrazu ekranowego – kino elektroniczne. Wirtualna rzeczywistość – kreacja, ucieczka czy wyzwolenie. Sztuka cyberkultury. Perspektywa sztuk audiowizualnych. Charakterystyka kultury masowej.

Portret człowieka masowego. Kultura w epoce nowych mediów –prawa globalnej cyrkulacji kultury mediów.


Literatura podstawowa:

Elias N., Przemiany obyczajów cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.

Frycie S., Koblewska J., Edukacja audiowizualna młodzieży w Polsce i na świecie, Kielce- Piotrków Trybunalski 1993.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 1997.

Gwóźdź A., Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 1997.

Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak,. Białystok 1997.

Kuźnicka J., Gry adaptacyjne we współczesnym kinie, Piotrków Trybunalski 2003.

Lubelski T., Nowa Fala, Kraków, 2000.

McLuhan M., Wybór tekstów, Poznań 2001.

Miczka T., Wielkie ŻARCIE i POSTmodernizm, Katowice 1992.

Ortega y Gasset J., Dehumanizacja sztuki, Warszawa 1988.

Płażewski J., Historia filmu, Warszawa 2001.


09.3-6FP-A8-KŻS

KULTURA ŻYWEGO SŁOWA

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr Lucyna Jakubczyk

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: zapoznanie z zasadami poprawnej wymowy

wykorzystanie aparatu głosowego i techniki oddychania w sztuce mówienia

zapoznanie z zasadami interpretacji tekstów i artystycznego mówienia.
Podstawowe treści kursu: Co to jest kultura żywego słowa - z historii przedmiotu. Uroda polszczyzny - nasz skarb narodowy. Proces mówienia. Czynności narządu głosowego. Instrument głosowo - wymawianiowy: budowa, funkcje, konserwacja. Oddychanie w sztuce mówienia - ćwiczenia. Prawidłowa emisja głosu - ćwiczenia. Usprawnianie narządów mowy. Dykcja - wymowa poprawna, prawidła wymowy, błędy wymowy. Najczęstsze błędy wymowy - korekta. Ekspresja [środki wyrazu]: iloczas, siła, wysokość, barwa, wyrazistość słowa, wyrazistość frazy, pauza artystyczna. Technika interpretacyjna: budowa tekstu, rozumienie tekstu, akcent wyrazowy, akcent logiczny, kadencja, antykadencja, linia intonacyjna, dobór środków wyrazu - ćwiczenia z tekstem. Sztuka żywego słowa: technika, artyzm, kultura, warsztat, intuicja -pokazowa prezentacja recytacji. Deklamacja, recytacja, mowa artystyczna, występy publiczne, pozasłowne środki wyrazu - ćwiczenia.
Literatura podstawowa:

Podręczniki

Kochanowski W., Koszucka O., Listkiewicz Z., Sekrety żywego słowa.

Kram J., Zarys kultury żywego słowa.

Krzyżanowski J., Sztuka słowa. Rozdz. Słowo utrwalone, Warszawa 1984.

Mikuta M., Kultura żywego słowa, Warszawa 1964.

Nyczek T., Pełnym głosem, Kraków 1980. (Rozdz.: Z lotu ptaka).Opracowania

Bąk P., Czytanie i recytacja w klasach początkowych, Warszawa 1984.

Bąk P., Nauka czytania i recytacji w wyższych klasach szkoły podstawowej, Warszawa 1987.

Karczmarczuk B., Wymowa polska z ćwiczeniami, Lublin 1987.

Kochanowicz J., Podstawy recytacji i mowy scenicznej, Warszawa 1961.

Lubaś W., Urbańczyk S., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.

Meissner C., ABC recytatora, Warszawa 1963.

Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1981 ( i wyd. następne)

Toczyska B., Kama makaka ma [wprawki dykcyjne], Gdańsk 1992.

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1994.15.0-6FP-A9-WTK1

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE I MULTIMEDIALNE

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr Grzegorz Stanecki

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Kształtowanie umiejętności komunikowania się w aspekcie nowych możliwości technicznych z wykorzystaniem elementarnej obsługi komputera i nawigacji po światowych zasobach sieci Internet.
Podstawowe treści kursu:

Pojęcie komunikacji i multimedialności.

(definicja, rodzaje komunikacji, szczeble komunikacji – piramida McQuaila, modele komunikacji- transmisyjny, ekspresyjny rozgłosu, recepcyjny, multimedia, multimedialność, hipermedialność, hipertekstualność, linearność, współczesna istotność komunikacji, umiejętności zdobywania, tworzenia i przekazywania informacji ).Pismo i druk.

Część historyczna: najwcześniejsze formy komunikacji, petrogramy, petroglify, pismo obrazkowe, ideogramy, fenicki sylabariusz, greckie pismo alfabetyczne, papier T’ sai Luna, chiński druk, czcionki Gutenberga, druk reliefowy, płaski, wklęsły, prasa pospieszna, rotacyjna maszyna linotypowa, offset, druk laserowy, narzędzia pisarskie.

Część problemowa: pismo a przekaz ustny, pismo jako sacrum- od egipskich hieroglifów do podpisu elektronicznego pod ustawą, praca zakonnego kopisty a wspólczesnego drukarza, list papierowy a telefoniczny sms, kultura kaligrafii, elitarność pisma a analfabetyzm, książki on-line pisane i czytane przez Internautów, sieciowe biblioteki).

Prasa.

Część historyczna: chińskie Tipao, rzymskie Acta Diurna Populi, średniowieczne prymitywy prasowe, listy kupieckie, nowelant, gazety drukowane, Merkuriusz Polski, początki prasy publicystycznej The Weekly Review, Spectator, prasa polityczna, partyjna, rozrywkowa, komercyjna, agencje prasowe, cenzura, gwarancje wolności prasy.

Część problemowa: felieton wg K. Mroziewicza, wywiad prasowy wg. Moniki Olejnik, scanning, skimming, layout, lead- jego rodzaje i znaczenie, prasa jako IV władza- dziennikarstwo śledcze, prasa informacyjna a tabloids, spinning, spin doctor, dobra i zła infografika, makieta pisma, prasa regionalna a społeczeństwo obywatelskie, czy gazety upodabniają się do innych mediów, przyszłość prasy papierowej a prasa on- line, prasa specjalistyczna, nowatorska, ambitna, podziemna, prasa a rynek reklam).

Fotografia.

Część historyczna: artificiale scribere, camera obscura, D. Barbaro – wypukła soczewka, E. Danti prototyp lustrzanki, J. Kepler- teoria teleobiektywu, dagerotypia, fotografia, talbotypia, proces kolodionowy, suchy papier fotograficzny, film ceuloidowy, amatorskie aparaty małobrazkowe, teleobiektyw, barwna fotografia, obiektyw szerokokątny, lampa błyskowa, zoom , polaroid, fotografia cyfrowa..

Część problemowa: fotografia a fotografika,relacja podmiotowa zdjęć-ja i inni, czasowa –kiedyś i dziś , przestrzena ja i świat, fotogeniczność natury, fotografia portretowa- Annie Leibowitz, immaterialność fotografii cyfrowej, magia „łapania czasu”, fotografia prasowa, fotoreportaż, analiza zdjęcia, światło, kontrast, głębia, kolor, związek fotografii z prasą, filmem i malarstwem, fotografia okolicznościowa, World Press Photo, Hulton Archive.

Praca samodzielna: znalezienie spośród różnych zdjęć (Z Internetu np. www. fototapeta.art.pl, z prasy , z własnych albumów) fotografii, która jest dla danego studenta szczególna i odpowiedzenie na pytania: dlaczego wybrałem to zdjęcie?, co komunikuje wprost a co na metapoziomie?, jaki rodzaj uczuć, emocji wybrane zdjęcie we mnie rodzi?, jak brzmi tytuł albo jak ewentualnie bym je zatytułował? , czy zdjęciu należy się jakieś dopowiedzenie lub komentarz? ).

Film.

Część historyczna : zjawisko bezwładności wzroku i bodźce podprogowe, taumatrop, fenakistiskop, stroboskop, Simon von Stampfer, Coleman Sellers- kinematoskop, T. Edison- praktinoskop, E. J. Marez- fuzja fotograficzna, L. i A. Lumiere – Wyjście robotników z fabryki, Przyjazd pociągu na stację La Ciotat, Oblany ogrodnik, film niemy, udźwiękowiony, z mówionymi dialogami- Śpiewak jazzbandu, film animowany, stereo, kolor, panorama, Oscar, Złota Palma, Montaż , film ideowy, komputer w kinie – Jurrasic Park.

Część problemowa: technika audiwizualna, uniwersalna atrakcyjność, gatunki filmowe, film kinowy, TV i video, kino plenerowe, niezależne, trójwymiarowe, nowe kino, dogma, pieniądze w filmie Cenzura , autocenzura, kolaudacja.)

Praca samodzielna: Poprawna recenzja filmu: który polecam, podczas którego opuściłem kino, na który zaprosiłbym swoich dziadków, na którym byłem kilka razy, filmu dla zakochanych itd. ).

Radio.

Część historyczna: G. Marconi, klucz telegraficzny Morce’a, dioda, trioda, pierwsze stacje radiowe, transmisja na falach FM, złoty wiek radia, Wojna światów, płyta winylowa, radio tranzystorowe, stereo, system Dolby, DAB, walkman, CD, Mp3, radio cyfrowe.

Część problemowa: powtarzalność i ponadczasowość zapisu, radio a totalitaryzmy, radio a sztuka, różnorodność przekazu, duża dostępność i popularność, radio dla młodych pokoleń, piractwo muzyczne, Cb- radio, audiofilia, wady i zalety Radia Maryja, Radiostacji, słownictwo radiowe, język wiadomości.

Praca samodzielna: Wysłuchanie informacyjnych serwisów poszczególnych stacji radiowych i omówienie ich pod względem treści i budowy. Analiza i dyskusja na temat audycji radiowej Marii Blimel Zawód na czasie. Odwiedziny Radia Łódź.)

Telewizja.

Część historyczna: telewizja jako wynalazek techniczny- lampa oscyloskopowa, kineskop, lampa Brauna. Początki TV światowej i polskiej, transmisje telewizyjne, TV na żywo, kablowa, satelitarna, wynalazek magnetowidu i pilota.

Część problemowa: TV dla mas a telewizja elitarna - początki nadawania w Polsce, kino a TV, KRRiT, społeczna kontrola treści telewizyjnych, propagandowy charakter TV, hegemonia TV wśród innych mediów, surfing i zapping, globalizacja TV a potrzeba indywidualności, kultura obrazkowa, kino domowe, magnetowidy, kamery a indywidualizacja odbioru, sztuka informacji, dysonans poznawczy, TV jako jedyny element kultury środowiska wychowującego, kulturotwórcza i edukacyjna rola telewizji, oddziaływanie TV na dzieci i młodzież, życie bez telewizji – błogosławieństwo czy strata?).

Nowe media, media telematyczne i komputery.

Część historyczna: abakus, logarytm Napiera, kalkulator B. Pascala, maszyna różniczkowa Ch. Babbage’a, maszyna Turinga, bit Shannona, binarność, tranzystor, układ scalony, mikroprocesor, Cerf i Kahn założenia ogólnoświatowej sieci, Tim Berns Lee- protokoły www, telefonia komórkowa, teletext i videotext.

Część problemowa: komputer- liczydło czy sztuczna inteligencja, system analogowy a cyfrowy, Internet a autorstwo przekazu, WAP, SMS, MMS w telefonii komórkowej, globalna wioska, komputer jako metamedium, wady i zalety szybkiego rozwoju technologii w branży teleinformacyjnej, społeczeństwo informacyjne.

Praca samodzielna: Zaznajomienie się z elementarną obsługą środowiska MS Windows, MS Word.. Umiejętność korzystania z wielu różnorakich nośników informacji- dyskietka, CD-Rom, DVD, twardy dysk. Założenie i praktyczne korzystanie z własnych kont pocztowych w ramach poczty elektronicznej. Swobodna nawigacja w Internecie- portale internetowe, komunikatory IRC, GG, przeglądarki internetowe, „czat”, e- book. Wykorzystanie autonomicznych programów komputerowych do samokształcenia i zdobywania wiedzy).
Literaturam podstawowa:

Anderson J., Wilkins R., Żegnaj telewizorku, Warszawa 2000.

Bauer Z., Mass media, Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej w Krakowie, http://www.media.gimnazjum.com.pl , (02.09.2002).

Braun-Gałkowska M., Ulfik I., Zabawa w zabijanie,

Burszta W.J., Wirtualizacja kultury i co z tego wynika, [w:] Religia i kultura w globalizującym się świecie, pod red. M. Kempnego , G.Woronieckiej, Kraków 1999.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikacji społecznej, Wrocław 1999.

Gajda J., Dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze i edukacji, [w:] Edukacja medialna, red. zbiorowa, Toruń 2002.

Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów, Kraków 2001.

Godzic W., Kicz w Internecie - czyli stara estetyka i nowe medium [w:] Niedyskretny urok kiczu, pod red. Grażyny Stachówny, Kraków1997.

Gwóźdź A., O życiu obrazów w kinie na przełomie wieków, [w:] W świecie mediów, pod redakcją E. Nurczyńskiej- Fidelskiej, Kraków 2001.

Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Białystok, 1996.

Juszczyk S., Człowiek w świecie mediów- szanse i zagrożenia, Katowice 2000.

Kluszczyński R.W., Artystyczno- kulturowe znaczenie Internetu, [w:] W świecie mediów, pod red. E. Nurczyńskiej- Fidelskiej, Kraków 2001.

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1983.

Lepa A. bp, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000.

Skwierawski F., Telewizja w Polsce [w:] Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, red. zbiorowa, Warszawa 1999.

Zacher L.W., Telewizja jako społecznie ryzykowna forma przekazu informacji i wartości, [w:] Transformacja telewizji w Polsce, pod redakcją W. Dudek, Katowice 1996.
15.0-6FP-A9-WTK2

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr Grzegorz Stanecki

Warunki wpisania: zaliczenie kursu 15.0-6FP-A9-WTK1

Cele kursu: Kształtowanie umiejętności komunikowania się w aspekcie nowych możliwości technicznych z wykorzystaniem elementarnej obsługi komputera i nawigacji po światowych zasobach sieci Internet.
Podstawowe treści kursu:

Część samodzielna: zaznajomienie się z elementami obsługi programu Internet Explorer, nawigacją po światowych zasobach sieci, posługiwaniem się wyszukiwarkami internetowymi, komunikatorami, portalami. Zaawansowane metody poszukiwania danych. Zakładanie własnego konta e-mailowego, korzystanie z usług poczty elektronicznej, IRC, „czatowanie”.

Część problemowa: wolność i demokracja w Internecie, „mariaż” przekazów internetowych z radiem, prasą, telewizją i z technologiami komunikacyjnymi (WAP), autorskie, przestępczość w sieci, kazus Napstera, piractwo domenowe, internet a dobra osobiste, generacja Y, emotikony i akronimy, wykorzystanie internetu w celach edukacyjnych, interklasa.

Perswazyjne, estetyczne, edukacyjne, komunikacyjne aspekty reklamy.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna