Opodatkowanie węgla i koksu od dnia 2 stycznia 2012r. Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu, określanych terminem „wyroby węglowe”Pobieranie 25.24 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.24 Kb.
Opodatkowanie węgla i koksu od dnia 2 stycznia 2012r.

Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu,

określanych terminem „wyroby węglowe”, reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.).

Wyroby węglowe

Do wyrobów węglowych opodatkowanych akcyzą zaliczane są następujące wyroby przeznaczone do celów opałowych: • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla objęte kodem Nomenklatury Scalonej (CN) 2701,

 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu objęte kodem CN 2702,

 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - objęte kodem CN 2704.

UWAGA! Do wyrobów węglowych nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy, a ich wydobycie i produkcja nie jest prowadzona w składzie podatkowym.
Stawka podatkowa

Stawka podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).


Podstawa opodatkowania

 • Podstawą opodatkowania wyrobów węglowych jest ich wartość opałowa, wyrażona w

gigadżulach. Do celów poboru akcyzy zostały ustalone wartości opałowe dla poszczególnych

rodzajów wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio: • 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701

 • 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702

 • 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.


Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą

 • W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 • sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju

 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych

 • dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych

 • import wyrobów węglowych

 • eksport wyrobów węglowych

 • użycie wyrobów węglowych do celów, które nie uprawniają do zwolnienia od

 • akcyzy

 • użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary

 • powstanie ubytków wyrobów węglowych.

UWAGA! Wydobycie i produkcja wyrobów węglowych nie podlegają opodatkowaniu akcyzą


Przewidziano jednak szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy.

Zwolnienie od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych przez: • gospodarstwa domowe,

 • organy administracji publicznej,

 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

 • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

 • żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016)

 • podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.22)

 • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

UWAGA! Aby wyroby węglowe pozostały zwolnione od akcyzy należy pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór dostarczonego węgla lub koksu na dokumencie dostawy.


Zwolnienie od akcyzy obejmuje również węgiel i koks zużywane:

 • w procesie produkcji energii elektrycznej,

 • w procesie produkcji wyrobów energetycznych,

 • do przewozu towarów i pasażerów koleją,

 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie,

 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,

 • przez zakłady energochłonne do celów opałowych,

 • przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

UWAGA! Korzystanie z powyższych zwolnień będzie wymagało prowadzenia przez podmiot zużywający ewidencji tych wyrobów. Ewidencja węgla lub koksu powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat.
Warunki uprawniające podmioty do obrotu węglem i koksem podlegającym zwolnieniu od akcyzy

 • Obrotem wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy mogą się zajmować następujące podmioty:

 • pośredniczące podmioty węglowe – które dokonują obrotu wyrobami węglowymi

zwolnionymi od akcyzy przez ich sprzedaż na terenie kraju, nabycie wewnątrzwspólnotowe, dostawę wspólnotową, import i eksport,

 • podmioty korzystające ze zwolnienia od akcyzy – które nabywają wyroby węglowe

używane przez te podmioty do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy przez nabycie wewnątrzwspólnotowe i import wyrobów węglowych.

 • Do dokonywania obrotu węglem i koksem podlegającym zwolnieniu od akcyzy, między innymi do sprzedaży tych wyrobów podmiotom zużywającym, korzystającym z tego zwolnienia, będą uprawnione podmioty zwane pośredniczącymi podmiotami węglowymi, pod warunkiem:

 • pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej jako tzw. pośredniczący podmiot węglowy,

 • posiadania potwierdzenia złożenia tego powiadomienia,

 • dołączenia do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy sporządzonego zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów, a także uzyskanie na nim potwierdzenia dostarczenia tych wyrobów odbiorcy.

 • Sprzedaż węgla i koksu pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi z zachowaniem warunków określonych w ustawie o podatku akcyzowym będzie również podlegała zwolnieniu od akcyzy

UWAGA! Dokument dostawy powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat. Wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy oraz podmioty, które go wystawiają, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem o akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075, z późn. zm.)


Ubytki węgla i koksu

Należy pamiętać, że wszelkie straty węgla i koksu przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy podlegają opodatkowaniu akcyzą (ponadnormatywne ubytki). Normy dopuszczalnych ubytków węgla i koksu ustala właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek zainteresowanych podmiotów albo z urzędu.


Brak zwolnienia=opodatkowanie

Podmioty, które dokonują obrotu węglem lub koksem nieobjętymi zwolnieniem od akcyzy, będą podlegać obowiązkowi składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych według ustalonego wzoru oraz obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwej izby celnej.


Dane kontaktowe

 1. Informacje można uzyskać w Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC):

Infolinia: 801 470 477

Telefon: +48 33 857 62 51 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Fax: 33 857 63 83

E-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.plAdres do korespondencji:

Izba Celna w Katowicach - Wydział Centrum Informacji Służby Celnej

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 47a


 1. Jednocześnie w okresie do czasu wejścia w życie przedmiotowych przepisów informacje można również uzyskać w Urzędach Celnych:

 • w Bielsku-Białej (tel. 33 827 23 21 - Pan Tadeusz Ptak)

 • w Częstochowie (tel. 34 377 89 00 do 06, wew. 317 - Pan Mariusz Chyra)

 • w Katowicach (tel. 32 603 62 56 - Pani Grażyna Kmiecik)

 • w Rybniku (tel. 32 439 01 30 - Pan Czesław Jaworski)

Izbie Celnej w Katowicach  tel.  32 358 73 17- Pan Przemysław KujawaPobieranie 25.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna