Opowieść o programowaniu w Adzie


Struktury danych "wielokrotnie złożone"Pobieranie 0.69 Mb.
Strona15/16
Data28.04.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Struktury danych "wielokrotnie złożone"


Nie ma właściwie żadnych ograniczeń w łączeniu ze sobą poznanych już złożonych struktur danych - tablic i rekordów. Możemy zadeklarować tablicę złożoną z tablic, rekord o polu będącym innym rekordem czy tablicą, tablicę złożoną z rekordów... Ilustrują to poniższe przykłady. Zwróćmy uwagę na przedstawiony w nich sposób odwoływania się do elementów danej struktury:

-- przyklad rekordu, ktorego polem jest rekord


with ada.text_io,ada.integer_text_io;

use ada.text_io,ada.integer_text_io;


procedure pr44 is
type data is record

dzien: integer range 1..31;

miesiac: integer range 1..12;

rok: integer;

end record;

type osoba is record

imie:string(1..20):=(others=>' ');

nazwisko: string(1..30):=(others=>' ');

data_urodzenia:data;

end record;


ktos1, ktos2 : osoba;

rr,rm,rd,n:integer;

begin
put_line("Podaj dane dwoch osob:");

new_line;

put_line("OSOBA PIERWSZA");

put("Imie: "); get_line(ktos1.imie,n);

put("Nazwisko: "); get_line(ktos1.nazwisko,n);

put_line("Data urodzenia: ");

put("dzien: "); get(ktos1.data_urodzenia.dzien);

put("miesiac (liczba): ");get(ktos1.data_urodzenia.miesiac);

put("rok: "); get(ktos1.data_urodzenia.rok);

skip_line;

new_line(2);

put_line("OSOBA DRUGA");

put("Imie: "); get_line(ktos2.imie,n);

put("Nazwisko: "); get_line(ktos2.nazwisko,n);

put_line("Data urodzenia: ");

put("dzien: "); get(ktos2.data_urodzenia.dzien);

put("miesiac (liczba): ");get(ktos2.data_urodzenia.miesiac);

put("rok: "); get(ktos2.data_urodzenia.rok);

new_line(4);

put(ktos1.imie);set_col(40);put_line(ktos2.imie);

put(ktos1.nazwisko);set_col(40);put_line(ktos2.nazwisko);

rr:=ktos1.data_urodzenia.rok-ktos2.data_urodzenia.rok;

rm:=ktos1.data_urodzenia.miesiac-ktos2.data_urodzenia.miesiac;

rd:=ktos1.data_urodzenia.dzien-ktos2.data_urodzenia.dzien;


if rr=0 and rm=0 and rd=0 then

put("urodzili sie tego samego roku, miesiaca i dnia");

else

if rr=0 thenput("urodzili sie w tym samym roku");

if rm=0 then

put(", miesiacu ");

if rd=0 then

put("i dniu");

elsif rd>0 then

put("i pierwsza z tych osob jest starsza o ");

put(rd,0);put(" dni");

else

put("i pierwsza z tych osob jest mlodsza o ");put(abs(rd),0);put(" dni");

end if;


end if;

else


put("roznica rocznikow tych osob: ");put(abs(rr),0);

end if;


end if;

end pr44;


A oto przykład zastosowania tablicy, której składowymi są tablice innego typu:
-- przyklad tablicy tablic
with ada.text_io,ada.integer_text_io,ada.float_text_io;

use ada.text_io,ada.integer_text_io,ada.float_text_io;


procedure pr45 is

type odpowiedzi_do_pytania is array(1..4) of boolean;

type tablica_odpowiedzi is array(1..5) of odpowiedzi_do_pytania;

type pytanie_i_odpowiedzi is array (0..4) of string(1..100);

type tablica_pytan is array(1..5) of pytanie_i_odpowiedzi;

test : tablica_pytan;

odpowiedzi : tablica_odpowiedzi;

podane_odp : tablica_odpowiedzi:=(others=>(others=>false));

op : integer;

punkty : float:=0.0;

begin

--nadanie początkowych wartości--pytaniom i odpowiedziom

test:=(others=>(others=>(others=>' ')));

test(1)(0)(1..33):="Swiatla drogowe moga byc uzywane:";

test(1)(1)(1..25):="poza obszarem zabudowanym";

test(1)(2)(1..22):="w obszarze zabudowanym";

test(1)(3)(1..53):="poza obszarem zabudowanym, na drogach "&

"szybkiego ruchu";

test(1)(4)(1..85):="w obszarze zabudowanym, lecz tylko na "&

"drogach o dopuszczalnej " &

" predk. powyzej 60 km/h";

odpowiedzi(1):=(true,false,false,false);

test(2)(0)(1..91):="Jadac pasem ruchu dla pojazdow powolnych "&

"i zblizajac sie do jego konca, kierujacy"&

" pojazdem";

test(2)(1)(1..53):="powinien zmienic pas zachowujac szczegolna"&

" ostroznosc";

test(2)(2)(1..52):="posiada pierwszenstwo przed jadacymi pasem"& " sasiednim";

test(2)(3)(1..35):="powinien wlaczyc lewy kierunkowskaz";

test(2)(4)(1..44):="zmieniajac pas jest wlaczajacym sie do "&

"ruchu";


odpowiedzi(2):=(true,false,true,true);

test(3)(0)(1..28):="Wyprzedzanie jest zabronione";

test(3)(1)(1..41):="bezposrednio przed przejazdami kolejowymi";

test(3)(2)(1..40):="na przejazdach kolejowych i tramwajowych";

test(3)(3)(1..43):="bezposrednio przed przejsciami dla pieszych";

test(3)(4)(1..27):="na przejsciach dla pieszych";


odpowiedzi(3):=(true,true,true,true);

test(4)(0)(1..43):="W ktorych miejscach cofanie jest dozwolone:";

test(4)(1)(1..26):="na drodze jednokierunkowej";

test(4)(2)(1..21):="na drodze ekspresowej";

test(4)(3)(1..24):="na jezdni dwukierunkowej";

test(4)(4)(1..15):="na autostradzie";


odpowiedzi(4):=(true,false,true,false);
test(5)(0)(1..69):="Wjazd na skrzyzowanie jest zabroniony, " &

"jezeli wyswietlany jest sygnal";

test(5)(1)(1..8):="czerwony";

test(5)(2)(1..14):="zolty migajacy";

test(5)(3)(1..12):="zolty ciagly";

test(5)(4)(1..81):="zielony, ale warunki ruchu uniemozliwiaja"& " dalsza jazde i opuszczenie skrzyzowania";


odpowiedzi(5):=(true,false,true,true);
--test
put_line(" ------ TEST - PRAWO JAZDY ----- ");

new_line;

put_line("Za kazda prawidlowa odpowiedz czastkowa dostajesz"&

" 0.25 pkt. ");

put_line("Jesli poprawnie odpowiesz na cale pytanie, dostajesz"&

" dodatkowo 1 pkt.");

new_line;

set_col(45);

put_line("Powodzenia!");

new_line(2);

for i in test'range loop
for j in 0..4 loop

if j/=0 then put(j,0);put(')');end if;

put_line(test(i)(j));

end loop;


new_line;

put_line("podaj numery poprawnych odpowiedzi," &

" 0 zakancza podawanie");

for k in podane_odp(2)'range loop

--1..4 (ilosc odp. w pytaniu)

put("> "); get(op);

exit when op=0;

podane_odp(i)(op):=true;

end loop;

new_line;


end loop;

-- zliczanie punktow

for i in odpowiedzi'range loop

for j in odpowiedzi(2)'range loop

if odpowiedzi(i)(j)=podane_odp(i)(j) then

punkty:=punkty+0.25; end if;

end loop;

if odpowiedzi(i)=podane_odp(i) then

punkty:=punkty+1.0;

end if;


end loop;

-- wyniki

put("Uzyskales ");put(punkty,exp=>0,aft=>1);put(" punktow");

end pr45;


A teraz tablica, której elementami są rekordy. Jednym z pól rekordu jest tablica:


-- tablica rekordow
with ada.text_io,ada.float_text_io,ada.integer_text_io;

use ada.text_io,ada.float_text_io,ada.integer_text_io;


procedure pr46 is
type przedmioty is (polski, niemiecki, angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wf);
package przedmioty_io is new enumeration_io(przedmioty);
subtype ocena is integer range 1..6;
type tabela_ocen is array (przedmioty) of ocena;
type uczen is record

imie : string(1..20) := (others=>' ');

nazwisko : string(1..30) := (others=>' ');

oceny : tabela_ocen;

srednia : float;

end record;


klasa : array(1..3) of uczen;

s, sr_klasy : float;

n : integer;
begin

-- wprowadzanie danych uczniow


sr_klasy:=0.0;
for i in klasa'range loop

put_line("Uczen nr " & integer'image(i));

put("Imie: ");get_line(klasa(i).imie,n);

put("Nazwisko: ");get_line(klasa(i).nazwisko,n);

s:=0.0;

for j in przedmioty loopprzedmioty_io.put(j);put(" ");

get(klasa(i).oceny(j));

skip_line;

s:=s+float(klasa(i).oceny(j));

end loop;

klasa(i).srednia:=s/float(przedmioty'pos(przedmioty'last)+1);

sr_klasy:=sr_klasy+klasa(i).srednia;

new_line;

end loop;
sr_klasy:=sr_klasy/float(klasa'length);
for i in klasa'range loop

put(klasa(i).imie);put(klasa(i).nazwisko);

put("Srednia ocen: "); put(klasa(i).srednia,exp=>0); new_line;

end loop;


new_line(2);
put("Srednia ocen klasy: "); put(sr_klasy,aft=>2,exp=>0);
end pr46;
Możliwe jest skrócenie sposobu odwołania do składowej struktury złożonej poprzez jej przemianowanie (ang. renaming). Robimy to w części deklaracyjnej programu pisząc na przykład:
rok1:integer renames ktos1.data_urodzenia.rok;
(deklarujemy nową zmienną wiążąc ją ze składową rekordu - oczywiście muszą być one tego samego typu). Odtąd do roku urodzenia osoby ktos1 mamy dostęp zarówno przez pełną jej nazwę (ktos1.data_urodzenia.rok), jak i przez zmienną rok1.


Pobieranie 0.69 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna