Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskowąPobieranie 393.31 Kb.
Strona1/8
Data02.05.2016
Rozmiar393.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową

Publikacja postępowania przetargowego:

 1. W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 17402 - 2015 z dnia 26.01.2015r.

 2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy w dniu 26.01.2015r.

 3. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk www.bip.czerwiensk.pl oraz na stronie internetowej Gminy Dąbie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/ w dniu 26.01.2015r.

 4. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Gminy www.bip.czerwiensk.pl oraz na stronie internetowej Gminy Dąbie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/ w dniu 26.01.2015r.


Z A T W I E R D Z A M:

Burmistrz Czerwieńska – Piotr Iwanus

Czerwieńsk, dnia …...2015r

........................................

Opracowanie :

Ryszard Dąbrowski
Czerwieńsk – 2015r
I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Czerwieńsk


reprezentowana przez

p. Piotra Iwanus – Burmistrza Czerwieńska

66 – 016 Czerwieńsk

ul. Rynek 25

tel.( 68 ) 327 80 41, fax ( 68 ) 327 80 91

NIP : 929 – 00 – 15 – 775,

REGON : 970770600

http://www.bip.czerwiensk.pl,

e-mail: fundusze@czerwiensk.pl

województwo lubuskie

powiat zielonogórskiGmina, dla której będzie wykonywany przedmiot zamówienia :

Gmina Dąbie

reprezentowana przez

p. Krystynę Bryszewską – Wójta Gminy Dąbie

ul. Szeroka 4

66-615 Dąbie

tel. 68 383 51 48, faks 68 383 21 48,

e-mail: gmina@dabie.pl,

NIP: 926-100-29-42,

REGON : 000539383Biuletyn Informacji Publicznej - http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/
II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami


 1. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są :

  • p. Mariusz Polonis pracownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony  Środowiska Gminy Dąbie - w sprawach merytorycznych,

  • p. Ryszard Dąbrowski – konsultant ds. zamówień publicznych w sprawach formalnych.

 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej i poczty elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują e-mailem na adres: gmina@dabie.pl . Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

 3. Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ROŚ.ZP.271.1EU.2015.

Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 2.

 2. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk http://www.bip.czerwiensk.pl oraz Gminy Dąbie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/.

 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 5.

 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych ( dalej BZP ) lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ). Dokonane zmiany Zamawiający zamieści w BZP , na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk http://www.bip.czerwiensk.pl oraz na stronie internetowej Gminy Dąbie http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/, a także doręczy niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

 8. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, w szczególności będzie dotyczyła określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia tych zmian.

 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 11. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

 12. Czas pracy Urzędu Gminy i Miasta: pon 8:00 – 16,00, wt – pt 7:00 – 15:00


III. Tryb udzielenia zamówienia


 1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp wraz z aktami wykonawczymi, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 3. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający, o których mowa w niniejszej specyfikacji, wyznaczyły spośród siebie jednego Zamawiającego, jako Lidera - Gminę Czerwieńsk, w imieniu której działa Burmistrz Czerwieńska p. Piotr Iwanus, upoważniając go do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Gminy Dąbie.


IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Przepisy prawne regulujące wykonanie zamówienia :

 1. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2014.883 )

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r poz. 21 ),

 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( ( t.j. Dz.U.2013.1232 ze zm. ),

 5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U.2013.627 ze zm. ),

 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j. Dz.U.2012.145 ze zm. ),

 7. Ustawa z dnia 03.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j. Dz.U.2013.1205 ze zm. ),

 8. Ustawa z dnia 3.10.2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U.2013.1235 ze zm. ),

 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. Z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami ),

 10. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129 ze zm. ),

 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462),

 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

 15. Przepisy i wytyczne branżowe.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie projektu budowalnego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB ) dla wykonania poniżej opisanych zadań w ramach Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich dla Gminy Dąbie.

Opracowanie będzie obejmowało projekt budowlany oraz projekty wykonawcze odrębnie dla każdego z następujących zadań : 1. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Połupin wraz z pełną przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków (dz. nr 151.6 i 223).

 2. Budowa przesyłowych przepompowni ścieków wraz z punktami zlewczymi w m. Szczawno i Ciemnice i rurociągami tranzytowymi między tymi miejscowościami do oczyszczalni ścieków w Połupinie, która będzie odbiorcą ścieków z Szczawna i Ciemnic.

 3. Wykonanie koncepcji rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Połupin, gmina Dąbie.


Ad. 1.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane są obszary chronione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności: obszary NATURA 2000 tj. Dolina Środkowej Odry – PLB 080004, www.natura2000.gdos.gov.pl

Ilości i długości sieci kanalizacji, liczba przepompowni i ilość przyłączy ustali wykonawca.

Do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić około 148 nieruchomości.

Na terenie objętym ww. zadaniem występują drogi krajowe, powiatowe oraz gminne.

Na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu w m. Połupin jest opracowany Operat Wodno-prawny na podstawie którego jest wydane pozwolenie wodnoprawne ważne do 28.03.2023 r.

Przy projektowaniu oczyszczalni należy uwzględnić fakt iż oczyszczalnia oraz odbiornik, którym jest rów szczegółowy leży w bardzo niskim i zalewowym terenie.

Liczba zameldowanych mieszkańców -753 (Stan na 07.07.14r).

Średnie zużycie wody kwartalnie wynosi około 5500 m3

Zadaniem dodatkowym jest również wymiana 17 hydrantów nadziemnych DN 80 w miejscowości Połupin.Oczyszczalnia ścieków Połupin - stan istniejący.

Oczyszczalnia ścieków w Połupinie zlokalizowana jest w południowo - zachodniej części Połupina, na działce nr 151.6, stanowiącej własność Użytkownika – Gminy Dąbie. Obiekt położony jest w odległości 350 m od drogi krajowej nr 274 Relacji Zielona Góra – Krosno Odrzańskie. Obiekt oczyszczalni zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu INTER CASTOR. Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki bytowe z osiedla mieszkaniowego (5 bloków wielorodzinnych i około 10 budynków jednorodzinnych), zlokalizowanego w niedalekim sąsiedztwie oczyszczalni oraz ścieki bytowe z zakładu Inter Castor. Ilość mieszkańców, w oparciu, o którą zaprojektowano ciąg technologiczny oczyszczalni wynosi 400 osób.

Charakterystyczne wielkości odprowadzanych ścieków przedstawiają się następująco:


 1. Średnio-dobowo – Qdśr = 95,0 m3:d

 2. Średnio-godzinowo Qhśr = 11,0 m3:h

Opis technologii oczyszczania ścieków.

Na mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków bytowych w Połupinie składają się następujące obiekty: 1. Osadnik gnilny 3 komorowy,

Osadnik gnilny stanowi wstępny stopień oczyszczania ścieków w Połupinie. Wykonany został jako konstrukcja żelbetowa – dwie pierwsze komory o średnicy 1,0 m i trzecia o średnicy 2,0 m. Pojemność użytkowa V = 6,0 m3.

 1. Komora krat,

Ma za zadanie zatrzymanie dużych zanieczyszczeń pływających, a dodatkowo po wyjęciu kraty umożliwia usunięcie zsedymentowanych zawiesin łatwoopadających.

Komora krat została wykonana w formie studzienki z kręgów betonowych o średnicy D= 1200 mm i głębokości 4,0 m. W komorze, poniżej wlotu z kanalizacji grawitacyjnej, doprowadzającej ścieki umieszczona jest krata koszowa z prętów D=10 mm i prześwicie między prętami 6 mm. Nad komorą, na płycie ociekowej zamontowano żuraw z wyciągarką ręczną, na potrzeby wyciągania kraty. Wydobyte skratki gromadzone są na płycie ociekowej i po odsączeniu składowane w pojemniku stalowym 110 m3. 1. Przepompownia ścieków surowych,

Przepompownię stanowi komora betonowa, o średnicy 3,00 m. W komorze zamontowano dwie pompy zatapialne typu PZM 1,9.SP-2 o wydajności nominalnej Qn = 17,0 m3:h. Ścieki surowe podawane są rurociągiem stalowym D=100 mm do komory osadu czynnego.

 1. Komora osadu czynnego,

Komora osadu typu MU-100 wykonana jest w formie prostopadłościennego zbiornika żelbetowego. Podstawowe parametry komory są następujące: długość – 6,8 m, szerokość – 6,0 m, głębokość użytkowa – 2,65 m, pojemność użytkowa Vuż. - 108,0 m3.

Zgodnie z założeniami projektowymi, nominalna wydajność oczyszczalni wynosi 100 m3:d. Ścieki bytowe w komorze osadu podlegają napowietrzaniu za pomocą aeratorów typu 100 APW-02, produkcji POWOGAZ w Poznaniu. 1. Osadnik wtórny,

Osadnik wtórny wykonany został ze stali w formie cylindra o średnicy 4,8 m z dnem w kształcie stożka. Głębokość całkowita osadnika wynosi hc = 4,5 m (w tym głębokość części przepływowej hp = 2,5m, a części osadowej ho = 1,5 m) Do osadnika wtórnego ścieki z komory osadu dopływają rurą centralną. Po sedymentacji kłaczków osadu czynnego oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika. Osad z części osadowej zawracany jest do komory osadu, a osad nadmierny usuwany jest do komory stabilizacji osadu, skąd wybierany jest wozem asenizacyjnym. Usuwanie osadu z leja osadnika wtórnego odbywa się za pomocą pompy zatapialnej typu APRS.

 1. Punkt zlewny,

W bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni ścieków surowych wykonana została komora z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm. W komorze zamontowana jest krata koszowa gęsta, której zadaniem jest wyłapanie zawiesin.

Oczyszczalnia ścieków w Połupinie została wybudowana i oddana do eksploatacji w 1985 r. Podczas całego dotychczasowego okresu eksploatacji występowały problemy z uzyskaniem parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z normami. Skład ścieków surowych jest bardzo typowy i przedstawia się następująco: BZT5 – 360 mgO2:l, Zawiesina ogólna – 220 mg:l, Azot ogólny – 48 mgN:l, Azot amonowy – 50 mgN:l, Fosfor ogólny – 15,0 mgP:l. Wskazuje to na błędy popełnione w założeniach ustalających technologię oczyszczania ścieków.Można do nich zaliczyć:

 1. z uwagi na konstrukcję kraty koszowej wyciąganie i czyszczenie kraty stwarza trudności. Podczas wyciągania kosza kraty może dochodzić do wypadania skratek do komory krat. Zawiesiny łatwoopadające usuwane są tylko w osadniku gnilnym. Brak jest także piaskownika. W związku z takim rozwiązaniem części mechanicznej oczyszczalni większość zawiesin łatwoopadających trafia do komory napowietrzania, utrudniając proces utylizacji ścieków oraz powiększając ładunek docierający do komory z osadem czynnym. Do komory napowietrzania oraz na osadnik wtórny dopływają również duże części pływające, co świadczy o nieskuteczności urządzenia komory krat;

 2. głównym problemem w uzyskiwaniu prawidłowych parametrów ścieków na odpływie jest bardzo zły stan techniczny urządzeń. Duża ilość ścieków nieświeżych i zagniwających zdecydowanie pogarsza warunki pracy oczyszczalni, często wywołując warunki beztlenowe w komorach osadu czynnego. Powoduje to rozwój organizmów nitkowatych lub wręcz zamieranie osadu czynnego;

 3. system napowietrzania ścieków w komorze osadu czynnego oraz komorze recyrkulacji jest nieprawidłowy z uwagi na zastosowanie mało wydajnych aeratorów mechanicznych. Ponadto powoduje to słabe wymieszanie ścieków w komorze osadu;

 4. poważne problemy związane są z odprowadzaniem ścieków po oczyszczeniu – odbiornik ścieków oczyszczonych stanowi rów szczegółowy, przebiegający na całej swojej długości przez tereny zalewowe Odry. W związku z powyższym jest on sukcesywnie zamulany lub wręcz niszczony przez coroczne wylewy Odry w okresach wczesnej wiosny lub powodzi. Większość elementów stalowych zamontowanych na obiektach uległo korozji oraz uszkodzeniom mechanicznym. W bardzo złym stanie znajdują się wszelkie urządzenia pompowe, z których część powinna zostać zakwalifikowane do wymiany;

 5. w związku z błędnie zastosowaną technologią oczyszczania ścieków oraz daleko posuniętą dekapitalizacją obiektu, należy obiekt w pełni zmodernizować. Ponadto istniejący obiekt oczyszczalni ścieków został przewidziany na utylizację ścieków bytowych jedynie z osiedla bloków mieszkalnych, oraz 10-ciu budynków jednorodzinnych, nie przewidując oczyszczania ścieków dla całej miejscowości Połupin i Szczawna i Ciemnic. W związku z powyższym najpewniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem rozwiązania problemu oczyszczania ścieków dla tych miejscowości jest wykonanie nowego obiektu, który uwzględni

potrzeby wszystkich trzech miejscowości.

Docelowa ilość ścieków dopływająca do projektowanej oczyszczalni w m. Połupin wyniesie Qśrd.= 200 m3/d


Ad. 2.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie w miejscowości Ciemnice i Szczawno zbiorczych przepompowni ścieków wraz z punktami zlewczymi.

Odległość pomiędzy miejscowościami wynosi około 2 km.

W ramach zadania należy przewidzieć rurociągi tłoczne przesyłowe między miejscowościami Ciemnice - Szczawno – Połupin. W miejscowościach Szczawno i Ciemnice przebiegają drogi powiatowe oraz gminne.

Liczba mieszkańców Szczawno -562, Ciemnice -445 (stan na 07.07.2014 r.)

Do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej jest w m. Szczawno około 116

nieruchomości, a w m. Ciemnice około 108 nieruchomości.

Zużycie wody kwartalnie wynosi: Ciemnice około 1200 m3, Szczawno około 3000 m3Opis Stacji Zlewczej

Zaprojektowana stacja zlewcza powinna spełniać następujące warunki: 1. posiadać sito z prasą do skratek,

 2. separator piasku,

 3. piaskownik wirowy,

 4. zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków,

 5. praca stacji w systemie bezobsługowym,

 6. pomiar ilości ścieków dostarczanych przez samochody asenizacyjne i przyczepy,

 7. rozdrabianie części stałych,

 8. pomiar wybranych parametrów, np.: pH, przewodność, temperatura, itp.,

 9. identyfikacja przewoźników ścieków poprzez karty zbliżeniowe,

 10. automatyczna rejestracja danych dotyczących każdorazowego zrzutu ścieków ,

 11. możliwość współpracy z komputerem (np. fakturowanie, wizualizacja procesu),

 12. możliwość poboru próbek,

Ścieki dowożone poprzez stacje zlewcze dopływać będą do przepompowni zbiorczych (przesyłowych) lub tłoczni w m. Ciemnice i Szczawno a następnie poprzez rurociągi tłoczne tranzytowe skierowane będą do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Połupin.

Taki system technologiczny podczyszczania ścieków dowożonych ma zapewnić bezawaryjny przesył do oczyszczalni ścieków
Ad. 3.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącej sieci w m. Połupin od ul. Słonecznej do ul. Podgórnej. Długości sieci wodociągowej ustali wykonawca.

Na pobór wód podziemnych jest opracowany operat wodnoprawny na podstawie którego wydano pozwolenie wodnoprawne ważne do maja 2023r.

Liczba mieszkańców -753 (Stan na 07.07.14r).

Średnie zużycie wody kwartalnie wynosi około 5500 m3

Stan prawny nieruchomości : 1. działka 763 właściciel – Gmina Dąbie,

 2. ujęcie wody (SW – 1) dz. Nr 78.5 właściciel – Skarb Państwa,

 3. ujęcie wody (SW – 2) dz. Nr 78.5 właściciel – Skarb Państwa.
 1. Zakres rzeczowy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań Nr 1 i 2:

 1. projekt budowlany w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na DVD, który zawierać będzie:

 1. projekt zagospodarowania terenu,

 2. projekt architektoniczno-budowlany odrębnie dla każdego całego zadania, o których mowa na wstępie w pkt. 1

 3. uzgodnienia i opinie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, bhp., ochrony ppoż,

 4. oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnianiu dostaw mediów i dostępu do dróg,

 5. informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 1. projekty wykonawcze dla każdego zadania oddzielnie w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na DVD lub pendrive w zakresie ( w zależności od przyjętej przez projektanta technologii ):

 1. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z kompletną infrastrukturą tj. studnie rewizyjne , studnie połączeniowe i studnie przyłączeniowe

 2. przepompownie ścieków i rurociągi tłoczne wraz z kompletną armaturą tj. aramtura odpowietrzająca, armatura do płukania rurociągów oraz studnie rozprężne,

 3. przyłączy do budynków ( wg zasad określonych w załączniku Nr 1a ),

 4. przyłączy energetycznego dla każdej przepompowni ścieków,

 5. instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych dla elementów wchodzących w skład systemu sieci, w tym również projekt monitoringu przepompowni,

 6. ogrodzenie, oświetlenie, drogi wewnętrzne i dojazdowe do poszczególnych przepompowni,

 1. wykonanie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb wykonania całej sieci kanalizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc posadowienia przepompowni,

 2. opracowanie wytycznych do realizacji budowy uwzględniających wymagania ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza obszarów NATURA 2000 tj. Dolina Środkowej Odry – PLB 080004,

 3. opracowanie odrębnie dla zadania Nr 1 i 2 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB ) w 2 egzemplarzach wersji papierowej i na DVD lub pendrive,

 4. sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i na DVD lub pendrive w formacie word i pdf,

 5. sporządzenie przedmiarów robót dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i na DVD lub pendrive w formacie word, ath i pdf, z wyodrębnieniem zakresów dla przyłączy kanalizacyjnych, , które należy sporządzić z podziałem na odcinki kwalifikowane ( od rurociągu przesyłowego do studni) i odcinki niekwalifikowane (od studni do ściany budynku).

 6. uzyskanie w imieniu Zamawiającego na zadania Nr 1 i 2 :

      1. decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

      2. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

      3. uzgodnień społecznych zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013.1235 ze zm.),

      4. decyzji pozwolenia na budowę (w tym również od Wojewody na wykonanie robót w pasie drogi krajowej),

 1. przygotowanie listy właścicieli nieruchomości, na których będą prowadzone roboty budowlane wraz z podpisanymi przez nich oświadczeniami na zawarcie umów pomiędzy nimi, a Gminą o wyrażeniu zgody na wybudowanie kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej na terenie ich działki wraz z przesyłem ścieków lub wody przez ich działki, zgody na korzystanie z dróg przebiegających przez ich działki.  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna