Opracowanie: W. KwiatkowskiPobieranie 254.58 Kb.
Strona3/4
Data07.05.2016
Rozmiar254.58 Kb.
1   2   3   4

Roślinność półnaturalnych i antropogenicznych łąk i pastwisk (Molinio-Arrhenatheretea) na mineralnych siedliskach pagórkowatej moreny dennej, organiczno-mineralnych siedliskach w obniżeniach wytopiskowych i rynnach oraz zmeliorowanych i podsuszonych torfowiskach
6510 Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie(Arrhenatherion elatioris)

6510-1 Łąka rajgrasowa Arrhenatheretum elatioris – często ,w wielu miejscach

Charakterystyka wg Poradnika ochrony siedlisk (Herbich J. 2004)

Roślinność łąk rajgrasowych cechuje duże zróżnicowanie florystyczne spowodowane przez różnorodność siedlisk przez nie zajmowanych. Rozwijają się one na potencjalnych siedliskach lasów grądowych (Carpinion) oraz na najsuchszych siedliskach łęgowych (Ficario-Ulmetum). Występują prawie na całym obszarze kraju, z wyjątkiem wyższych położeń w górach.

Wykształcają się najczęściej na obrzeżach dolin wilgotnych kotlin. Uboższe florystyczne typy zbiorowiska porastają zbocza nasypów kolejowych, przydroża oraz ugory. Często notowane są w przesuszonych częściach dolin rzek, które w naturalnych warunkach pokryte są roślinnością z wilgotnych łąk ze związku Calthion. Zbiorowisko porasta żyzne, drobno ziarniste gleby brunatne mułowo-pyłowe i mułowo-torfowe oraz podsuszone gleby bagienne i murszejące torfy. Typ gleby nie odgrywa większej roli w powstaniu i utrzymaniu się tego zbiorowiska. Roślinność łąk rajgrasowych porasta gleby, których pH wacha się w granicach 4-7,5. Ważnym czynnikiem środowiskowym dla łąki rajgrasowej jest poziom wody gruntowej. Zalega ona nie płyciej niż 40cm. Na siedliskach tych bardzo rzadko obserwuje się wodę na powierzchni gruntu. W suchszych okresach roku poziom wody gruntowej może opadać poniżej 150cm.

22 – Pastwisko świeże z życicą trwałą i grzebienicą Lolio-Cynosuretum – kilka płatów w miejscach silnie wypasanych na brzegach Rospudy.

23 – Pastwisko wilgotne z sitem Junco-Cynosuretum – dość często na skraju śródpolnych obniżeń w miejscach wypasanych nad Rospudą.

24 – Słabo wilgotna łąka z wyczyńcem łąkowym Alopecuretum pratensis – rzadkie, wysoko produktywne łąki.

25 – Wilgotna łąka ze śmiałkiem darniowym Deschampsietum caespitosae – rzadko, na skraju śródpolnego obniżenia

26 – Wilgotna łąka z sitem rozpierzchłym Epilobio-Juncetum effusi – rzadko w silnie wypasanych wilgotnych obniżeniach

27 – Mokra łąka z wiązówką błotną Lysimachio vulgaris-Filipenduletum – dość często na skrajach łozowisk

28 – Mokra łąka z sitowiem leśnym Scirpetum silvatici – częsty w trwale podtopionych obniżeniach

29 – Łąka ziołoroślowa Filipendulo-Geranietum

30 – Łąka ziołoroślowa z mozgą i przetacznikiem długolistnym Phalaris arundinaceae-Veronica longifolia – w jednym miejscu na dużej powierzchni. Zespół wykształcił się w miejscu zmeliorowanego małego jeziorka. Charakteryzuje się wyraźną budową warstwową .Dominującymi gatunkami są:Veronica longifolia, Phalaris arundinacea i Carex vulpina, w niższych warstwach dominuje rzadki gatunek fiołka –Viola stagnina.

Fot. 15. Zespół sitowia leśnego Scirpetum silvaticae. Fot. M. Wołkowycki

Fot. 16. Zespół mozgi trzcinowej i przetacznika długolistnego. Fot. M. Wołkowycki


Antropogeniczne i nitrofilne zbiorowiska pół uprawnych (Stellarietea mediae) i terofitów (Isoeto-Nanojuncetea) na siedliskach mineralnych moreny dennej
31 – Zbiorowisko chwastów zbożowych z ostróżeczką polną Consolido- Brometum – zbiorowisko dość częste na badanym terenie, związane z zasiewami zboża. Charakteryzuje się masowym występowaniem wymierającego gatunku stokłosy Bromus secalinus.

32 – Zbiorowisko terofitów z mysiurkiem Myosurus minimus-Hierniaria gabra – zbiorowisko odnotowane w jednym miejscu w wilgotnym zagłębieniu. Zespół tworzy kobierce na podłożu żwirowym składające się z połonicznika nagiego i rzadkiego terofita – mysiurka drobnego.

Fot. 17. Zbiorowisko Myosurus minimus-Hierniaria gabra. Fot. M. Wołkowycki
Roślinność ciepłolubnych muraw napiaskowych (Koelerio-Corynephoretea), muraw kserotermicznych (Festuco-Brometea) i ciepłolubnych okrajków (Trifolio-Geranietea) na pagórkowatej morenie dennej i ablacyjnej

Charakterystyka wg Poradnika ochrony siedlisk (Herbich J. 2004

Zbiorowisko ciepłolubnych muraw napiaskowych są bardzo zróżnicowane pod względem warunków siedliskowych. W podłożu zaznacza się zwykle znaczny udział węglanu wapnia. Występują na ubogich i luźnych glebach. Typu pararędziny inicjalne i właściwe, o odczynie pH od0,6 do 0,9 wytworzonych z piasków zwałowych i na żwirach, z niskim poziomem wody gruntowej. Wykształcają się także na luźnych, ubogich utworach czwartorzędnych o przemywnej gospodarce wodnej, głównie na piaskach sandrowych, piaskach rzecznych teras akumulacyjnych oraz na piaskach wydmowych.

Występują w miejscach suchych, nasłonecznionych, na terenach niemal płaskich oraz na zboczach o wystawie południowej i wschodniej, przy wysokich temperaturach powietrza i gleby oraz niskiej wilgotności podłoża. Ciepłolubne murawy napiaskowe spotykane są na piaskach aluwialnych w dolinach dużych rzek , na wydmach śródlądowych, na piaszczystych obszarach morenowych, na piaszczystych madach w dolinach rzek, na piaskach dolinowych oraz sandrowych i na suchych żwirowo-piaszczystych kamieńcach w dolinach rzek podgórskich, a także na siedliskach antropogenicznych, jak nasypy, żwirownie.

Zbiorowiska ciepłolubnych muraw napiaskowych rozwijają się w rejonach występowania muraw kserotermicznych, zwłaszcza muraw ostnicowych (Sileno otitis-Festucetum). Spotykane są także na piaszczystych aluwiach i piaszczystych madach w dolinach dużych rzek (Corynepchoro-Silenetum tararicae, Kochietum arenariare). Na ogół występują na najbardziej skrajnych siedliskach zarówno pod względem warunków termicznych, jak i wilgotności. Zajmują zwykle niewielkie powierzchnie od kilku do kilkudziesięciu arów (Corynephoro-Silenetum tataricae, Kochietum-arenariae, Kohlerio-Astragaletum arenarii, Festuko-Elymetum arenarii), chociarz w niektórych przypadkach (Sileno ottis-Festucetum, Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae) mogą zajmować od kilku hektarów, mając wyraźnie charakter roślinności półnaturalnej. Ciepłolubne murawy napiaskowe należą do roślinności półnaturalnej utrzymującej się wyłącznie dzięki skrajnym warunkom siedliskowym oraz działalności człowieka6120 – 11 Murawa psammofilna z mietlicą piaskową Agrostietum coarctatae. Siedlisko priorytetowe – rzadko na suchych przydrożach.

6120 – 12 Murawa psammofilna z goździkiem i zawciągiem Diantho-Armerietum elongatae. Siedlisko priorytetowe – często na suchych przydrożach.

6120 – 13 Murawa psammofilna z naradką północną Cerastio-Androsacetum septentionalis. Siedlisko priorytetowe – stwierdzone w jednym miejscu na nasłonecznionej skarpie w dolinie Rospudy.

Fot. 18. Naradka północna w ciepłolubnej murawie Cerastio-Androsacetum septentionalis. Fot. M. Wołkowycki

Fot. 19. Murawa kserotermiczna Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides.

Fot. M. Wołkowycki


6210 – 3 Kwietna murawa macierzankowa z jastrzębcem kosmatym Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides. Siedlisko priorytetowe – duże płaty, siedliska na nasłonecznionych skarpach.

Charakterystyka wg Poradnika ochrony siedlisk (Herbich J. 2004

Ekstrazonalne zbiorowiska ciepłych muraw na podłożu zasobnym w wapń, nawiązujące do zbiorowisk stepowych. Za priorytetowe uznaje się jedynie płaty z istotnymi stanowiskami storczykowatych.Zbiorowiska kwietnych muraw kserotermicznych są bardzo zróżnicowane pod względem warunków siedliskowych. Zbiorowiska te wyraźnie preferują cieplejsze ekspozycje. Na ogół spotykane są w miejscach szczególnie suchych, nasłonecznionych i gorących. Zajmują najczęściej niewielkie powierzchnie.
33 – Ciepłolubny okrajek z bodziszkiem krwistym i koniczyną Geranio-Trifolietum alpestris – na nasłonecznionych obrzeżach lasów.

34 – Ciepłolubny okrajek z koniczyną i rzepikiem Trifolio-Agrimonietum – na nasłonecznionych przydrożach w lasach mieszanych.
4. WNIOSKI OGÓLNE


  1. Na analizowanej trasie wyróżniono ponad 60 zbiorowisk roślinnych o naturalnym i półnaturalnym charakterze. W większości są to zbiorowiska terenów otwartych. Większość zbiorowisk występuje w naturalnych układach przestrzennych i jest bardzo dobrze wykształcona.

  2. W nawiązaniu do klasyfikacji siedlisk Natura 2000, stwierdzono obecność 26 siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. W tej grupie 6 siedlisk ma charakter priorytetowy, są to lasy łęgowe i murawy.

  3. W siedliskach odnotowano 25 gatunków roślin rzadkich i chronionych, w tym 4 gatunki zagrożone z Czerwonej Listy.

  4. Lista siedlisk i gatunków nie jest pełna, ponieważ obejmuje tylko 25 km wariantu Chodorki, którego cała długość wraz z obwodnicą Suwałk wynosi ponad 40 km.

  5. Przeprowadzona inwentaryzacja potwierdziła wcześniej wyrażane opinie na temat dużego zróżnicowania zbiorowisk roślinnych i wysokiej różnorodności biologicznej terenu, uwarunkowanej żyznymi siedliskami i ich mozaikowym charakterem.

  6. Na trasie alternatywnej występuje duża liczba niewielkich zbiorników wodnych i torfowisk z oryginalną roślinnością, które łączy skomplikowany system przepływu wód powierzchniowych. Układy te są ważną oraz integralną częścią systemu terenów użytkowanych rolniczo, głównie łąk i pastwisk. Mają też podstawowe znaczenie jako tereny lęgowe i żerowe bogatej grupy ptaków i innych dzikich zwierząt związanych ze środowiskami leśno-polnymi i bagiennymi.

  7. Budowa drogi w mozaikowym krajobrazie byłaby równoznaczna z fizyczną likwidacją dziesiątków biotopów podmokłych i bagiennych. W kontekście przejścia estakadą przez torfowisko Rospudy w wariancie rządowym wydaje się, że rozmiar faktycznych strat środowiskowych w wariancie Chodorki byłby zdecydowanie wyższy.

  8. W tej sytuacji brak jest przesłanek do traktowania wariantu „Chodorki” jako rozwiązania korzystniejszego dla środowiska przyrodniczego.MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Analiza porównawcza wykonalności budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Augustów-Suwałki (Transprojekt – Warszawa 2005).
Flora i roślinność doliny Rospudy na obszarze planowanego przebiegu drogi ekspresowej S-8. Matowicka B., Kamocki A., WWF, Białystok 2005, 2006.
Jędrzejewski W.,. Nowak S., et all. 2004. Zwierzęta a drogi. ZBS PAN, Białowieża.
Kwiatkowski W., 2005. Aneks do raportu oddziaływania na środowisko Obwodnicy Augustowa na obszarze Natura 2000 – Puszcza Augustowska. GDDKIA Białystok.
Kwiatkowski W., Wołkowyski M., Gajko K., 2005. Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych i rzadkich gatunków flory na trasie planowanych wariantów budowy obwodnicy Suwałk. GDDKIA Białystok.
Sokołowski A. W., 1996. Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu Rospuda w Puszczy Augustowskiej /w:/ Ochrona Przyrody, nr 53, s. 87-130.
Uproszczona analiza techniczno-ekonomiczna wariantów przebiegu drogi ekspresowej S8 na odcinku Augustów – Suwałki, SISKOM, wrzesień 2006

5. WYKAZ ZBIOROWISK, GATUNKÓW ROŚLIN CHRONIONYCH I RZADKICH ORAZ WYKONANYCH FOTOGRAFII (ANEKS DO MAPY DOKUMENTACYJNEJ)
Stanowisko 1
Lemnetum trisulcae

Zbiorowisko Myosurus minimus-Hierniaria glabraElodeetum canadensis

Hydrocharitetum morsus-ranae

Polygonetum natantis

Eleocharitetum palustris

Typhetum latifoliae)

Acoretum calami

Oenantho-Rorippetum

Caricetum elatae

Caricetum vesicariae

Phalaridetum arundinaceae

Sparganio-Glycerietum fluitantis

Diantho-Armerietum elongatae

Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

Epilobio-Juncetum effusi

Junco-Cynosuretum

Arrhenatheretum alatioris

Lolio-Cynosuretum

Salicetum triandro-viminalis)

Salicetum albo-fragilis

Fraxino-Alnetum

Fot.1. Diantho-Armerietum elongatae, Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides


Fot .2. Oenantho-Rorippetum ,Caricetum elate

Fot.3. Oenantho-Rorippetum, Fraxino-Alnetum

Fot.4. Caricetum elatae

Fot.5. Caricetum elate, Oenantho-Rorippetum

Fot.6. Epilobio-Juncetum effusi , Junco-Cynosuretum Caricetum elate ,Oenantho-Rorippetum

Fot.7. Caricetum elate, Oenantho-Rorippetum

Fot.8 .Diantho-Armerietum elongatae, Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides Epilobio- Juncetum effusi , Junco-Cynosuretum , Salicetum triandro-viminalis

Fot.9. Epilobio-Juncetum effusi , Junco-Cynosuretum Caricetum elate, Salicetum triandro-viminalis

Fot.10. Diantho-Armerietum elongatae, Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides, Lolio-Cynosuretum

Fot.11. Zbiorowisko Myosurus minimus-Hierniaria glabra

Fot.12. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, Salicetum triandro-viminalis, Salicetum albo-fragilis

Fot.13. Arrhenatheretum alatioris, Salicetum albo-fragilis

Fot.14. Salicetum albo-fragilis


Fot.15. Caricetum elate


Fot.16. Acoretum calami, Salicetum albo-fragilis

Fot.17. Acoretum calami ,Typhetum latifoliae, Salicetum triandro-viminalis, Salicetum albo-fragilis

Fot.18. Acoretum calami , Salicetum triandro-viminalis, Salicetum albo-fragilis

Fot.19. Acoretum calami, Salicetum albo-fragilis

Fot.20. Caricetum vesicariae ,Typhetum latifoliae, Salicetum triandro-viminalis

Fot.21. Salicetum albo-fragilis
Stanowisko 2
Lemnetum trisulcae

Consolido-Brometum

Elodeetum canadensis

Polygonetum natantis

Typhetum latifoliae

Acoretum calami

Caricetum elatae

Caricetum vesicariae

Sparganio-Glycerietum fluitantis

Arrhenatheretum alatioris

Salicetum pentandro-cinereae

Fot.1 Caricetum elatae, Sparganio-Glycerietum fluitantis, Salicetum pentandro-cinereae


Fot.2. Lemnetum trisulcae, Salicetum pentandro-cinereae, Acoretum calamiStanowisko 3
Lemnetum trisulcae

Elodeetum canadensis

Hydrocharitetum morsus-ranae

Polygonetum natantis

Typhetum latifoliae

Acoretum calami

Oenantho-Rorippetum

Caricetum elatae

Caricetum vesicariae

Diantho-Armerietum elongatae

Junco-Cynosuretum

Alopecuretum pratensis

Arrhenatheretum alatioris

Salicetum triandro-viminalis

Salicetum pentandro-cinereae

Ribeso nigri-Alnetum

Fot.1. Salicetum triandro-viminalis , Salicetum pentandro-cinereae

Fot.2. Salicetum pentandro-cinereae, Ribeso nigri-Alnetum Caricetum elatae, Caricetum vesicariae

Fot.3. Alopecuretum pratensis, Arrhenatheretum elatioris, Diantho-Armerietum elongatae


Fot.4. Ribeso nigri-Alnetum

Fot.5. Alopecuretum pratensis
Stanowisko 4

Lemnetum trisulcae

Caricetum elatae

Caricetum gracilis

Caricetum vesicariae

Diantho-Armerietum elongatae

Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

Scirpetum silvatici

Alopecuretum pratensis

Arrhenatheretum elatioris

Salicetum pentandro-cinereae

Fot.1. Hieracio pilosellae-Thymetum pulegioides


Fot 2. Caricetum elate,Caricetum gracilis, Caricetum vesicariaeStanowisko 5
Lemnetum trisulcae

Riccietum fluitantis

Consolido-Brometum

Elodeetum canadensis

Hydrocharitetum morsus-ranae

Potametum natantis

Nupharo-Nymphaeetum albae

Polygonetum natantis

Typhetum latifoliae

Acoretum calami

Caricetum elate

Caricetum vesicariae

Sparganio-Glycerietum fluitantis

Junco-Cynosuretum

Alopecuretum pratensis

Arrhenatheretum elatioris

Lolio-Cynosuretum

Potentilletum palustris

Fraxino-Alnetum

Salicetum pentandro-cinereae

Ribeso nigri-Alnetum

Fot.1. Fraxino-Alnetum

Fot.2. Caricetum elate, Caricetum vesicariae

Fot.3. Caricetum elate, Caricetum vesicariae


Fot.4. Zasypywane śródpolne oczka

Fot.5. Zbiorowisko z Comarum palustre , Typhetum latifoliae, Acoretum calami, Salicetum pentandro-cinereae

Fot.6. Sparganio-Glycerietum fluitantis


Fot.7. Salicetum pentandro-cinereae


Fot.8. Zasypywane śródpolne oczka

Fot.9. Nupharo-Nymphaeetum albae, Fraxino-Alnetum

Fot.10. Fraxino-Alnetum

Fot.11. Fraxino-Alnetum

Stanowisko 6
Consolido-Brometum

Typhetum latifoliae

Acoretum calami

Iridetum pseudoacari

Caricetum elatae

Caricetum gracilis

Caricetum vesicariae

Sparganio-Glycerietum fluitantis

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

Junco-Cynosuretum

Arrhenatheretum alatioris

Lolio-Cynosuretum

Calamagrostietum neglectae

Carici canescentis-Agrostietum caninae

Salicetum pentandro-cinereae

Fot.1. Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae

Fot.2. Typhetum latifoliae, Acoretum calami, Caricetum elate, Caricetum vesicariae

Fot.3. Caricetum elatae, Caricetum vesicariae, Calamagrostietum neglectae, Salicetum pentandro-cinereae

Fot.4. Zasypywane śródpolne oczka

Fot.5. Caricetum elatae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae, Salicetum pentandro-cinereae


Fot.6. Caricetum vulpinae, Calamagrostietum neglectae

Fot.7. Iridetum pseudoacari, Typhetum latifoliae, Acoretum calami, Caricetum elatae

Caricetum vesicariae, Salicetum pentandro-cinereae

Stanowisko 7
Lemnetum trisulcae

Equisetetum fluviatilis

Typhetum latifoliae

Acoretum calami

Caricetum elatae

Caricetum gracilis

Caricetum vesicariae

Peucedano-Calamagrostietum canescentis

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

Scirpetum silvatici

Zbiorowisko Deschampsia caespitosaJunco-Cynosuretum

Arrhenatheretum elatioris

Caricetum diandrae

Calamagrostietum neglectae

Carici canescentis-Agrostietum caninae

Salicetum pentandro-cinereae
Fot.1. Salicetum pentandro-cinereae

Fot.2. Calamagrostietum neglectae


Fot.3. Equisetetum fluviatilis, Salicetum pentandro-cinereae, Caricetum diandre

Fot.4. Equisetetum fluviatilis ,Salicetum pentandro-cinereae

Fot.5. Salicetum pentandro-cinereae

Stanowisko 8
Lemnetum trisulcae

Riccietum fluitantis

Elodeetum canadensis

Hydrocharitetum morsus-ranae

Phragmitetum australis

Typhetum latifoliae

Acoretum calami

Caricetum elatae

Caricetum vesicariae

Caricetum vulpinae

Phalaridetum arundinaceae

Peucedano-Calamagrostietum canescentis

Sparganio-Glycerietum fluitantis

Scirpetum silvatici

Deschampsia caespitosa

Junco-Cynosuretum

Alopecuretum pratensis

Arrhenatheretum elatioris

Caricetum diandrae

Calamagrostietum neglectae

Carici canescentis-Agrostietum caninae

Sphagno-Caricetum nigrae

Salicetum pentandro-cinereae

Ribeso nigri-Alnetum

Fot.1. Salicetum pentandro-cinereae

Fot.2. Phragmitetum australis, Salicetum pentandro-cinereae
.3. Typhetum latifoliae, Acoretum calami, Caricetum elatae, Caricetum vesicariae, Sparganio-Glycerietum fluitantis, Salicetum pentandro-cinereae

Fot.4. Caricetum elatae, Caricetum vesicariae


Fot.5. Caricetum elate, Salicetum pentandro-cinereae, Carici canescentis-Agrostietum caninae

Fot.6. Sphagno-Caricetum nigrae, Salicetum pentandro-cinereae


Fot.7. Sphagno-Caricetum nigrae

Fot.8. Peucedano-Calamagrostietum canescentis


Fot.9. Salicetum pentandro-cinereae, Carici canescentis-Agrostietum caninae

Fot.10. Scirpetum silvatici


Fot.11. Zbiorowisko Deschampsia caespitosa

Fot.12. Peucedano-Calamagrostietum canescentisStanowisko 9
Lemnetum trisulcae(Lt)

Urtico-Aegopodietum podagrariae(U-Ap)

Oenantho-Rorippetum(O-R)

Caricetum elate (Ce)

Caricetum vesicariae (Cv)

Ribeso nigri-Alnetum(Rn-A)

Fot.1. Oenantho-Rorippetum, Ribeso nigri-Alnetum

Fot.2. Ribeso nigri-Alnetum
Stanowisko 10
Lemnetum trisulcae(Lt)

Riccietum fluitantis (Rf)

Elodeetum canadensis(Ec)

Hydrocharitetum morsus-ranae(Hm)

Potametum natantis(Pn)

Polygonetum natantis (Pna)

Caricetum elate (Ce)

Caricetum appripinquatae(Cap)

Caricetum vesicariae (Cv)

Peucedano-Calamagrostietum canescentis(P-C)

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum (Lv-F)

Junco-Cynosuretum (J-C)

Alopecuretum pratensis (Al)

Arrhenatheretum alatioris (Ae)

Lolio-Cynosuretum (L-C)

Carici canescentis-Agrostietum caninae(Cc-Ac)

Salicetum pentandro-cinereae(Spc)

Ribeso nigri-Alnetum(Rn-A)

Fot.1. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum


Fot.2. Carici canescentis-Agrostietum caninae

Fot.3. Caricetum vesicariae
Fot.4. Lemnetum trisulcae, Riccietum fluitantis

Fot.5. Junco-Cynosuretum


Fot.6. Carici canescentis-Agrostietum caninae

Fot.7. Peucedano-Calamagrostietum canescentis
1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna