Opracowanie wykonane przezPobieranie 1.03 Mb.
Strona1/25
Data30.04.2016
Rozmiar1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki do roku 2020


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY RADOMYŚL WIELKIOPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ

DAAR-BUD Danuta i Artur Kowalscy s.c.

www.daar-bud.pl
RADOMYŚL WIELKI 2015

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki

www.radomyslwielki.pl

tel. /14/ 68 19 121

Zespół Interdyscyplinarny ds. przygotowania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki:

- Przewodniczący Zespołu – Stanisław Lonczak (Z-ca Burmistrza)

- Koordynator Projektu – Piotr Stachowicz (Inspektor ds. Ochrony Środowiska)

- Członek Zespołu – Andrzej Przybyszewski (Dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół)

- Członek Zespołu – Kazimierz Czaja (Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska)DAAR-BUD Danuta i Artur Kowalscy s.c.

Ul. Marynarki Wojennej 3C/31

33-100 Tarnów

www.daar-bud.pl

tel. 606 256 803

tel. /41/ 38 11 930

Zespół autorski:

Danuta Kowalska – prowadząca

Paweł Sakłak

Łukasz Brózda

Maciej Surówka


Spis treści


Spis treści 3

1. Streszczenie. 4

2. Wstęp 10

2.1. Cel opracowania 14

2.2. Podstawy formalno-prawne opracowania 15

2.2.1 Umowy międzynarodowe 16

2.2.2. Polityka Unii Europejskiej 17

2.2.3. Prawo krajowe 19

2.3. Polityka ekologiczna na poziomie krajowym 21

2.3.1 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 21

2.3.2 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej 23

2.3.4 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. 25

2.4. Polityka ekologiczna na poziomie regionalnym i lokalnym 27

3. Charakterystyka Gminy Radomyśl Wielki 30

3.1. Położenie administracyjne i geograficzne gminy. 30

3.2. Demografia gminy Radomyśl Wielki. 33

3.3. Charakterystyka ogólna Gminy Radomyśl Wielki. 35

3.4. Zabudowa mieszkaniowa. 38

3.5. System wodociągowy i kanalizacyjny. 39

3.5.1. Zaopatrzenie w wodę. 39

3.5.2. Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków. 40

3.6. Gospodarka śmieciowa. 40

3.7. Mobilność. 41

3.7.1 Trasy rowerowe 41

4. Obecny stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Radomyśl Wielki. 42

4.1. Wyniki klasyfikacji stref w województwie podkarpackim w kryterium ochrony zdrowia 44

4.1.1. Zanieczyszczenia gazowe 44

4.1.2. Zanieczyszczenia pyłowe 48

4.2. Podsumowanie 51

5. Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie Gminy Radomyśl Wielki. 53

5.1. System ciepłowniczy. 54

5.2 System gazowniczy 54

5.3System energetyczny 55

5.3.1. Charakterystyka systemu energetycznego 55

5.3.2.Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej 55

5.3.3. Oświetlenie ulic 55

5.4.Transport na terenie gminy 56

5.5.Odnawialne źródła energii – stan obecny 56

5.5.1. Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii w odniesieniu do Gminy Radomyśl Wielki. 57

6. Określenie wyzwań w zakresie inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla Gminy Radomyśl Wielki w celu prawidłowego przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 73

6.1. Podstawowe założenia przyjęte w Planie 73

6.2. Metodologia inwentaryzacji dla PGN 74

6.2.1. Sektory objęte inwentaryzacją 76

6.2.2. Źródła danych 77

6.2.3. Unikanie podwójnego liczenia emisji 80

7. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla wraz z prognozą na 2020 rok. 80

7.1 Obiekty użyteczności publicznej. 82

7.2. Mieszkalnictwo. 86

7.3. Transport. 88

7.4. Oświetlenie uliczne. 91

7.5. Sektor gospodarczo-przemysłowy. 92

8. Wdrożenie Planu - aspekty organizacyjne i finansowe 95

8.1. Opracowanie i wdrożenie Planu 95

8.2. Organizacja i finansowanie 96

8.3. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 97

8.4. Ewaluacja i monitoring działań 98

9. Strategia do 2020 roku oraz działania i środki zaplanowane na okres objęty planem. 104

9.1. Długoterminowa Strategia – cele strategiczne i szczegółowe 104

9.1.1. Cel strategiczny. 106

106


9.1.2. Cele szczegółowe. 109

9.2. Zadania średnio i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020 roku. 110

9.2.1. Lista zadań i harmonogram wdrażania 110

10. Odniesienie do uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 112

11. Możliwości finansowania inwestycji. 121

11.1. Zestawienie możliwości finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 121

11.2. Zestawienie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 roku 130

11.3. Zestawienie możliwości finansowania w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 135

12. Wzory ankiet. 142


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna