Opracowanie wykonane przezPobieranie 1.03 Mb.
Strona2/25
Data30.04.2016
Rozmiar1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

1. Streszczenie.


Podstawą formalną opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki" jest umowa pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki, reprezentowaną przez z-cę Burmistrza Radomyśla Wielkiego – Pana Stanisława Lonczak, a firmą „DAAR-BUD Danuta i Artur Kowalscy s.c.” reprezentowaną przez Danutę Kowalską – współwłaściciela.

Niniejsze opracowanie zawiera: • charakterystykę gminy,

 • cele strategiczne i szczegółowe,

 • metodologię opracowania Planu,

 • identyfikację obszarów problemowych,

 • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych,

 • plan gospodarki niskoemisyjnej - plan przedsięwzięć,

 • opis realizacji działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie efektów.

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja wydana jest w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony w umowie.
W trakcie tworzenia niniejszego Planu przeanalizowano następujące dokumenty:

 • Dokumenty krajowe:

  • Poradnik "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)"

  • Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP)

  • „Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku” zawierająca długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań do 2012 roku. "Polityka" określa 6 podstawowych kierunków rozwoju naszej energetyki - oprócz poprawy efektywności energetycznej jest to między innymi wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Przyjęty dokument zakłada również rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. Zakłada też ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.

  • „Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)” opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Warszawa, 12 października 2012 r.)

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 z poźn. zm.)

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
   (Dz. U. z 2015 r. poz. 871 z poźn. zm.)

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.. poz. 1232 z poźn. zm.)

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji
   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
   (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z poźn. zm.)

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.. poz. 199 z poźn. zm.)

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.)

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z poźn. zm.)

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.. poz. 1059 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia do Ustawy aktualne na dzień podpisania umowy.

  • Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej

  • Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

  • „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 roku) zakładająca wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.

  • „Polityka Klimatyczna Polski” (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003r.) zawierająca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument ten określa między innymi cele i priorytety polityki klimatycznej Polski.

  • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.
 • Dokumenty lokalne

  • „Program ochrony środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki” 2010 r.

  • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014 - 2020.

  • Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radomyśl Wielki na lata 2015-2019.

 • ,,Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej: z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”, kwiecień 2013

 • Informacje o programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej w zakresie zanieczyszczenia B(a)P, 2012 rok.

 • Informacje o programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, 2012 rok.

 • Informacje o programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM2,5, 2012 rok.

Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki wzięto pod uwagę następujące założenia: • Planem objęto całość obszaru Gminy Radomyśl Wielki,

 • Przyjęto rok bazowy 2013 ze względu na możliwość pozyskania wiarygodnych danych wyjściowych od uczestników Planu

 • w Planie uwzględniono zakres działań przewidzianych do realizacji na szczeblu gminy,

 • skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby,

 • w Planie oraz w planowanych przedsięwzięciach uwzględniono współuczestnictwo odbiorców energii (podmioty usługowo-przemysłowe, firmy transportowe, gospodarstwa domowe),

 • Planem objęto w szczególności obszar, w którym władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (m.in. budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne etc.),

 • w Planie przewidziano działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii,

 • zapewniono spójność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  z opracowanymi, bądź tworzonymi dokumentami strategicznymi
  i planistycznymi.

Wyjściowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza objęła poziom zużycia energii oraz związaną z nim emisję CO2 w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, budynków wykorzystywanych na cele gospodarcze (handel, usługi, przemysł), sektorze transportu publicznego i prywatnego oraz oświetleniu gminnym.

Całkowite zużycie energii w Gminie Radomyśl Wielki w roku bazowym (2013) wyniosło ponad 150 tys. MWh. Najwyższym zużyciem energii końcowej charakteryzuje się sektor mieszkalnictwa, w tym mieszkania jedno- i wielorodzinne, komunalne, spółdzielcze i własnościowe (67 %). Sektorem, który również zużywa znaczące ilości energii jest sektor transportu (21 %). Zużycie energii w tym sektorze wynika ze spalania paliw (benzyny, oleju napędowego i gazu LPG) w samochodach osobowych, ciężarowych, busach, motocyklach. Na 3 miejscu plasuje się sektor przemysłowy (ok. 11 %). Stosunkowo niewielkim zużyciem energii w skali całej gminy charakteryzuje się sektor budynków użyteczności publicznej (1 %).

Całkowita emisja dwutlenku węgla pochodząca z poszczególnych nośników energii we wskazanych wyżej sektorach osiągnęła w 2013 roku poziom ponad 31 tys. ton CO2. Największym emitentem dwutlenku węgla jest sektor mieszkalnictwa (57 % całkowitej emisji). Znaczna emisja towarzyszy również sektorowi transportu (26 %) oraz przemysłu (15 %).

Nośnikiem, będącym największym emitentem dwutlenku węgla jest węgiel kamienny i jego odmiany (49 %) oraz paliwa (ON, benzyna, gaz LPG) - 26 %. Energia elektryczna emituje ok. 9 % CO2. Pozostałe nośniki charakteryzują się niewielką emisją CO2.


Priorytetem Gminy Radomyśl Wielki jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Stopień redukcji emisji określany jest w oparciu o prognozę na rok 2020, która stanowi wariant podstawowy przy podejmowaniu działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

Celem strategicznym na rok 2020 jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej w gminie i wkład w osiągnięcie celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym do roku 2020.

Cel strategiczny Planu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 1. Zmniejszenie o ok. 7 % w stosunku do roku 2013, emisji dwutlenku węgla,

 2. Zwiększenie o ok. 11 % w stosunku do roku 2013 udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna