Opracowanie wykonane przez


Charakterystyka ogólna Gminy Radomyśl WielkiPobieranie 1.03 Mb.
Strona8/25
Data30.04.2016
Rozmiar1.03 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

3.3. Charakterystyka ogólna Gminy Radomyśl Wielki.


Dominującą miejscowością gminy jest miasto Radomyśl Wielki, siedziba władz gminy. W Radomyślu Wielkim znajdują się główne urzędy gminne i instytucje.

Miasto Radomyśl Wielki wyróżnia się kształtem przestrzennym, wielkością i strukturą zabudowy od pozostałych miejscowości w gminie. Miasto założone na prawie magdeburskim zachowało układ urbanistyczny z XVI w. Duży rynek o boku 135 m jest jednym z największych w Polsce. Historyczna część wypełniona jest w dużym stopniu zabudową zabytkową często w złym stanie technicznym. Uzupełniona została współczesnymi budynkami. Na terenie miasta przeważa zabudowa jednorodzinna, jedynie w północnozachodniej części wzniesiono dwa bloki wielorodzinne. Zabudowa większości wsi posiada układ ulicowy. Bardzo korzystnym zjawiskiem jest stosunkowo małe występowanie rozproszonych gospodarstw, oraz brak koncentracji zabudowy przy drodze głównej Mielec – Tarnów. Rozproszone obiekty powstają głównie w przysiółkach. Zabudowa wiejska składa się z zagród oraz domów jednorodzinnych. Jest ona w przeważającej części murowana. Budynki drewniane to przede wszystkim budynki o cechach zabytkowych.


Obecny stan zagospodarowania gminy Radomyśl Wielki obejmuje tereny o powierzchni 15 980 ha. Gmina ma charakter rolniczy, dominują tutaj dwie formy użytkowania ziemi:

- użytki rolne o powierzchni 11 607 ha, które stanowią 72,63 % powierzchni całkowitej gminy,

- lasy o powierzchni 3 157 ha które stanowią 19,76 % a wraz z terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi stanowią 20,2 % powierzchni całkowitej gminy.

Szczegółowa struktura użytkowania terenu w gminie Radomyśl Wielki w oparciu o dane gminne przedstawiono w tabeli 3.


Tabela 3. Struktura użytkowania terenu w Gminie Radomyśl Wielki.

Rodzaj obszaru

Powierzchnia [ha]

%

Grunty uprawne

11 607

72,63

Lasy i grunty leśne

3 229

20,20

Grunty zurbanizowane

942

5,89

Pozostałe grunty i nieużytki

202

1,26
Rysunek 3. Struktura użytkowania terenu w Gminie Radomyśl Wielki.
Na terenie gminy Radomyśl Wielki przeważa przemysł rolno-spożywczy ( Zakłady przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego). Silnie rozwinięte jest rolnictwo w zakresie hodowli drobiu rzeźnego i niosek, oraz trzody chlewnej. Pod względem ilości zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i hodowli drobiu gmina Radomyśl Wielki zajmuje 1 miejsce w województwie podkarpackim. Silnie rozwinięty jest handel detaliczny oraz gastronomia. Dynamicznie rozwija się przemysł gumowy, którego reprezentantem są Zakłady Gumowe „Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. w Partyni – liczący się na rynku krajowym i zagranicznym producentem mieszanek gumowych i galanterii gumowej w tym dywaników samochodowych. Na terenie gminy rozwija się również przemysł metalowy i transport w tym w zakresie przewozów międzynarodowych.

Jednak Gmina Radomyśl Wielki ma charakter zdecydowanie rolniczy.


Podsumowując charakterystykę gminy Radomyśl Wielki należy podać:

− jest to gmina miejsko – wiejska,

− położona na końcach woj. podkarpackiego, która graniczy z woj. małopolskim,

− niedaleka odległość dużych aglomeracji miejskich (Tarnów, Mielec)

− posiada dogodne położenie dróg

− ulokowany tu przemysł nie truje naturalnego środowiska

− posiada piękne walory przyrodnicze

− mieszkająca tu ludność kultywuje wspaniałe wartości kulturowe tej ziemi i dba o zachowanie narodowego dziedzictwa i ochronę miejsca pamięci narodowej.3.4. Zabudowa mieszkaniowa.


W Gminie Radomyśl Wielki występuje w większości budownictwo jednorodzinne, indywidualne.

Zabudowa centrum Radomyśla Wielkiego ma charakter zwarty, z budynkami jednorodzinnymi w większości jedno- lub dwukondygnacyjnymi.

Na pozostałym obszarze gminy występuje charakterystyczna dla gmin wiejskich zabudowa zagrodowa z domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi (budynki inwentarskie, stodoła).

Obecnie nie powstają nowe mieszkania spółdzielcze, komunalne, czy też zakładowe, jednak zwiększa się liczba domów jednorodzinnych.Tabela 4 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Gminie Radomyśl Wielki w latach 2012-2013 (dane GUS)
2012 rok

2013 rok

Ogółem

40 

38 

W tym:

Indywidualne

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

40

----38

---- Tabela 5 Zasoby mieszkaniowe ogółem w Gminie Radomyśl Wielki w latach 2012-2013 (dane GUS)
2012 rok

2013 rok

Mieszkania (na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych)

3468

3497

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2

92,5

92,9

Liczba lokali socjalnych

15

15

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na terenie Gminy Radomyśl Wielki w ostatnich latach zwiększa się ilość mieszkań oddanych do użytkowania, jak również zwiększa się ich powierzchnia.

Z danych GUS wynika, że zasoby mieszkaniowe według stanu na koniec 2013 roku wynosiły 3497 mieszkań o łącznej powierzchni 324 871 m2. Przeciętna wielkość mieszkania wynosiła 92,9 m2. Na 1 osobę przypadło 22,8 m2.W tabeli 6 zamieszczono dane liczbowe ilości nieruchomości na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2015 roku. Łączna ilość nieruchomości zamieszkałych wynosi
3 023 (dane Urzędu Miasta).

Tabela 6. Liczba nieruchomości na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

L.P.

Miejscowość

Liczba domów

Liczba osób

1

Radomyśl Wielki

657

3 144

2

Dąbie

212

948

3

Dąbrówka Wisłocka

149

687

4

Dulcza Mała

191

822

5

Dulcza Wielka

355

1736

6

Janowiec

144

693

7

Partynia

252

1 188

8

Pień

76

338

9

Podborze

157

737

10

Ruda

318

1 565

11

Zdziarzec

196

930

12

Zgórsko

100

467

13

Żarówka

216

906

Razem

3 023

14 161

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna