Opracowanie wykonane przez


System wodociągowy i kanalizacyjnyPobieranie 1.03 Mb.
Strona9/25
Data30.04.2016
Rozmiar1.03 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

3.5. System wodociągowy i kanalizacyjny.

3.5.1. Zaopatrzenie w wodę.


Gmina Radomyśl Wielki posiada sieć wodociągową we wszystkich miejscowościach. Miasto i Gmina Radomyśl Wielki jest zaopatrywana w wodę ze studni głębinowych znajdujących się na terenie sąsiedniej Gminy Wadowice Górne z dwóch ujęć: „Jamy” i Wampierzów.

Na terenie Gminy funkcjonują 3 przepompownie w miejscowości: Pień, Dulcza Wielka i Ruda. Długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 194,3 km, długość przyłączy do budynków wynosi 101,9 km.

W 2008 r. pobór wody dla potrzeb miasta i gminy wyniósł 343,084 tys. m3, natomiast w roku 2009 -297,553 tys. m3.

Dla zapewnienia ciągłości dostawy wody w przypadku awarii ujęcia w Jamach lub w Wampierzowie wybudowano 1,5 km rurociągu: Wylów – Ruda dla spięcia ujęć wodociągów gminy Przecław i gminy Radomyśl Wielki.

Dla wspólnego gospodarowania zasobami wody gmina Radomyśl Wielki i Wadowice Górne utworzyły Międzygminny Związek Zaopatrzenia w Wodę. Działania podejmowane przez samorządy obu gmin przyczyniły się do całkowitego zwodociągowania tak deficytowej w wodę gminy jak Radomyśl Wielki, gdzie jeszcze w latach 70 –tych funkcjonowała instytucja „woziwody”.

Ocenia się, że wodę dobrej jakości z sieci odbiera około 12,2 tys. mieszkańców.3.5.2. Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków.


Na terenie Gminy Radomyśl funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna gwarantująca stopień oczyszczenia ścieków określonych przepisami prawa i obowiązującymi standardami, o przepustowości 403 m3/d z możliwością rozbudowy do 1200 m3/d. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków sanitarnych typu SBR o przepustowości 150 m3/d w Radomyślu Wielkim przy ul. Kościuszki została w roku 2007 zlikwidowana. Oczyszczalnia ścieków w Partyni, docelowo przejęła oczyszczanie ścieków z całej gminy.

W Gminie Radomyśl Wielki istnieje kanalizacja sanitarna z dwudziestoma przepompowniami (Zdziarzec - 5 szt., Dąbie – 4 szt., Zgórsko – 2 szt., Partynia – 3 szt., Radomyśl Wielki – 6 szt.) o długości 100,68 km.

Skanalizowane są miejscowości: Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Zdziarzec, Dąbie

W 2013 roku z oczyszczalni ścieków na terenie gminy skorzystało 4098 osób.

Większość posesji (1861 szt.) w gminie zaopatrzona jest w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3.6. Gospodarka śmieciowa.


Wymogi dotyczące zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl Wielki uregulowane są Uchwałą Nr XXXIV/247/06 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2006r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radomyśl Wielki.

Zgodnie z w/w regulaminem właściciele lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady.

Na terenie Gminy Radomyśl Wielki zbieranie odpadów odbywa się do pojemników o pojemności 1,1m3 , natomiast wyselekcjonowane odpady do worków o poj. 120 l.

Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się sprzętem specjalistycznym ze zmniejszeniem 2-3 krotnym objętości zebranych odpadów.


3.7. Mobilność.


System transportowy na terenie gminy tworzy sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 984 Tarnów- Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec o długości w obrębie gminy około 19,4 km.

Druga kategoria dróg to drogi powiatowe, których łączna długość na terenie gminy wynosi 78,2 km, z tej ilości na drogi o nawierzchni ulepszonej przypada 64, 08 km. Nawierzchnie nieutwardzona posiadają odcinki o łącznej długości 14,12 km.

Układ uzupełniający tworzy sieć dróg gminnych, ulic lokalnych miejskich oraz innych dróg o charakterze publicznym. Ich długość na terenie gminy wynosi 117,80 km, z czego na ulice miejskie przypada 13,08 km.

Gęstość sieci dróg utwardzonych o znaczeniu lokalnym wynosi 57,9 km/100km2 . Gęstość sieci dróg utwardzonych wszystkich kategorii na terenie gminy wynosi 113,3 km/100km2. Obsługę gminnej komunikacji zbiorowej świadczą : Veolia Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego oddział w Mielcu oraz prywatni przewoźnicy. Organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

W ostatnich latach wykonano remonty wielu odcinków dróg gminnych, dróg dojazdowych do pól oraz chodników, co powoduje że jest przodującą pod tym względem gminą w regionie.

3.7.1 Trasy rowerowe


W gminie popularne jest przemieszczanie się rowerem. Wzrasta liczba osób korzystających z tego środka lokomocji, chociaż gmina ma bardzo mało ścieżek rowerowych (wg danych GUS w roku 2013 długość ścieżek rowerowych wynosiła 6,8 km). W dalszych planach przewidywana jest rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.

4. Obecny stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Radomyśl Wielki.


Stan jakości powietrza na terenie Gminy Radomyśl Wielki kształtowany jest głównie przez:

  • rozproszone źródła ciepła: ogrzewanie indywidualne budynków, oraz lokalne kotłownie, zlokalizowane z reguły przy obiektach użyteczności publicznej,

  • komunikację samochodową,

  • działalność gospodarczą.

Większość istniejących indywidualnych kotłowni (prywatnych) jest uciążliwa dla środowiska (emisja spalin ze spalania  gorszych gatunków węgla, brak instalacji oczyszczania spalin, mała sprawność kotłów). Rozwiązaniem problemów niskiej emisji jest gazyfikacja gminy. Zastępowanie gazem obecnie wykorzystywanych paliw stałych wpływa na znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza siarki i pyłów. Również komunikacja tj. transport lokalny jest poważnym problemem w dziedzinie ochrony powietrza.

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2013 opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza, zlokalizowanych w województwie podkarpackim, działających w ramach Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ).


Celem wykonanej oceny jakości powietrza było uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym:

  1. Dokonanie klasyfikacji stref za rok 2013 w oparciu o dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, poziomy dopuszczalne powiększone o marginesy tolerancji lub poziomy docelowe określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dokonana klasyfikacja będzie podstawą dla Zarządu Województwa Podkarpackiego do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefach, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne bądź docelowe, w tym opracowywania naprawczych Programów ochrony powietrza,

  2. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń w 2013 r. na obszarze stref, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych. Informacje te są niezbędne do określenia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza,

  3. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w 2013 r. w określonych rejonach (w zakresie możliwym do uzyskania na podstawie posiadanych informacji).

Województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią miasto Rzeszów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka. Podział województwa podkarpackiego na strefy przedstawiony został na rys. 4.
Rysunek 4. Podział stref w województwie podkarpackim w 2013 r.

Przy sporządzaniu oceny jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza działających ramach Państwowego monitoringu środowiska, nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna