Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 WstępPobieranie 451.22 Kb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar451.22 Kb.
  1   2   3   4   5


Dorota Ostaszewska

(modyfikacja: Alicja Cholewa-Zawadzka;

propozycje tematów lekcji: Aleksandra Sobala)

Rozkład materiału
z tematami lekcji


(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od września 2012 roku)

FAIRYLAND 4

Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)
lipiec 2012

Wstęp
Nauczanie języka obcego w szkole podstawowej wymaga szczególnych umiejętności, zwłaszcza w przypadku pierwszego etapu edukacyjnego. Panujący powszechnie pogląd, że dzieci łatwo opanowują język, jest tylko częściowo prawdziwy. W obcojęzycznym środowisku, gdzie interakcja z rówieśnikami niejako wymusza szybkie nabywanie kompetencji komunikacyjnej, dzieci rzeczywiście radzą sobie dużo lepiej niż nastolatki czy dorośli. Niestety, klasa szkolna nie dostarcza podobnego wyzwania, a nauka napotyka ograniczenia wynikające z młodego wieku uczących się: krótki okres koncentracji, szybkie zapominanie, nie w pełni jeszcze rozwinięty wachlarz operacji myślowych. Aby stworzyć dzieciom optymalne warunki do nauki języka, nauczyciel musi bazować na ich mocnych stronach – braku zahamowań, entuzjastycznej postawie wobec nowości i potrzebie interakcji – oraz minimalizować problemy poprzez zapewnianie częstych zmian czynności, stosowanie regularnych powtórzeń materiału już zrealizowanego i wykorzystanie technik pracy dostosowanych do możliwości umysłowych uczniów. Ponadto powinien mieć na uwadze ideę nauczania zintegrowanego, czyli dbanie o wszechstronny rozwój dzieci. Seria podręczników Fairyland, przeznaczona do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym), stanowi narzędzie, które ułatwi nauczycielom realizację wszystkich tych zadań.

Fairyland 4 zakłada, że uczniowie posiadają już pewne umiejętności językowe (opanowane na wcześniejszych etapach nauki) i koncentruje się na ich stopniowym poszerzaniu: bogaceniu zakresu słownictwa i struktur gramatycznych oraz rozwijaniu wszystkich czterech sprawności językowych. Dodatkowo zarówno podręcznik, jak
i towarzyszący mu Zeszyt ćwiczeń dostarczają licznych okazji do wprowadzania podczas zajęć z języka angielskiego elementów innych przedmiotów szkolnych – matematyki, historii i przyrody, co umożliwia tak ważną w kształceniu zintegrowanym spójność nauczania. Treściowa zawartość podręcznika również została starannie przemyślana – świat realny przeplata się tu ze światem fantazji, wszystkie poruszane zagadnienia odpowiadają zainteresowaniom grupy wiekowej, dla której kurs jest przeznaczony, a także służą kształtowaniu właściwych postaw: otwartości na nowe doświadczenia, tolerancji (bohaterowie podręcznika są przedstawicielami różnych ras), dbałości o własne zdrowie
i środowisko naturalne.

Oferując dzieciom świat z pogranicza rzeczywistości i baśni autorki podręcznika zadbały o zapewnienie nauczycielowi możliwości stworzenia specyficznej atmosfery na lekcjach. Na zajęciach można wyprawić się w kosmos, zwiedzić dno oceanu, wziąć udział w wyborach prezydenta lasu oraz odwiedzić ogród wróżki. Szczypta fantazji zapewnia dobrą zabawę


i bezpieczną atmosferę, w której nic nie wydaje się dziwne czy nienaturalne. Dzięki temu uczniowie z łatwością akceptują użycie języka obcego, śmiało podejmują wyzwania, jakie stawia przed nimi konieczność posłużenia się nieznanymi dotąd słowami i konstrukcjami.
Z kolei elementy świata realnego, takie jak: wycieczka do muzeum, zakupy czy wizyta
u lekarza, uświadamiają dzieciom, że język angielski znajduje zastosowanie także
w sytuacjach dnia codziennego, jest narzędziem używanym do komunikacji przez ludzi pochodzących z różnych stron świata. Wzmocnieniu tego przekonania służy seria lekcji zatytułowanych Our World, podczas których uczniowie zapoznają się z różnymi aspektami życia w innych krajach i mają okazję porównać te kraje z krajem ojczystym.

Zarówno sama budowa kursu, jak i dobór zadań oraz ćwiczeń sprzyjają ułatwianiu dzieciom opanowania trudnego przecież materiału językowego. Zapamiętywanie nowych słów wspomagane jest poprzez łączenie ich z obrazem, następnie umieszczanie ich


w kontekście historyjki obrazkowej lub piosenki, wreszcie poprzez krótkie, ale liczne ćwiczenia. Końcowa część Zeszytu ćwiczeń zawiera dodatkowe ćwiczenia leksykalne dla każdego z rozdziałów podręcznika, a także proste inscenizacje umożliwiające powtórzenie treści leksykalnych i gramatycznych zawartych w poszczególnych modułach. Te ostatnie mogą stać się dodatkowym źródłem motywacji – zaproszenie rodziców uczniów do obejrzenia przygotowanej minisztuki z pewnością sprawi, iż dzieci chętnie nauczą się swoich ról (i ponownie przećwiczą zrealizowany materiał). Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w wielu przypadkach elementy leksykalne do opanowania to nie tyle pojedyncze słowa, co całe zwroty. Dzięki takiemu podejściu można osiągnąć dwojakie korzyści: po pierwsze pokonać ograniczenia pamięci ludzkiej, która pozwala na opanowanie około siedmiu nowych informacji w ciągu jednego dnia, a po drugie przyzwyczaić uczniów do koncentrowania się na związkach wyrazowych, co stanowi jeden z najistotniejszych i najtrudniejszych aspektów nauki języka obcego.

Fairyland 4 zapewnia również możliwość systematycznego i całościowego podejścia do budowania wszystkich czterech sprawności językowych, od rozumienia ze słuchu i mówienia po czytanie i pisanie. Wachlarz ćwiczeń służących rozwijaniu tych umiejętności jest bardzo szeroki i można powiedzieć, że podręcznik odzwierciedla pewien przejściowy etap w nauce języka obcego. Z jednej strony uczniowie wykonują proste zadania, w których rozumienie wspomagane jest obrazem, pisanie wymaga jedynie odwzorowania słów, a mówienie opiera się na przedstawieniu gotowego wzoru i wielokrotnym powtarzaniu go. Z drugiej strony nie brak w Fairyland 4 ćwiczeń wymagających dużo większej kompetencji językowej, opierających się na faktycznym, samodzielnym użyciu języka. Uczniowie odpowiadają na pytania typu prawda/ fałsz, uzupełniają teksty brakującymi słowami wybranymi spośród podanych opcji, wykorzystują nagrania do uzyskania brakujących informacji, tworzą własne krótkie teksty w formie pisemnej, biorą udział w rozmowach. Ta dwoistość charakteru zadań wydaje się na tym etapie niezbędna: dzieci wciąż jeszcze potrzebują delikatnego
i stopniowego oswajania się z językiem, ale też są w stanie podjąć próby skutecznej
i przynoszącej satysfakcję komunikacji – tak w jej ustnej, jak i pisemnej formie. Jednocześnie wprowadzanie zadań językowych, z jakimi uczniowie niewątpliwie zetkną się na dalszych etapach edukacji, zapewnia przygotowanie do kontynuowania nauki.

Prezentowany tu rozkład materiału do Fairyland 4 zawiera opisy niemal wszystkich treści oraz zadań zawartych w podręczniku i Zeszycie ćwiczeń. Podział na kolumny klasyfikujące materiał zgodnie z jego przeznaczeniem ma ułatwić nauczycielom określanie celów poszczególnych lekcji i ich planowanie.

Poniższy rozkład materiału zakłada, że nauczyciel dysponuje trzema jednostkami lekcyjnymi tygodniowo, a praca nad każdym z sześciu modułów zajmie ok. 18 godzin. Cztery jednostki lekcyjne poświęcono na realizację materiału znajdującego się w module Starter. Dodatkowo na znajdujące się na końcu podręcznika lekcje okolicznościowe (Halloween, Nowy Rok i Dzień Ojca) przeznaczyć można trzy jednostki lekcyjne. Pozostałe jednostki lekcyjne powinny być przeznaczone na utrwalenie materiału.

Poniższy rozkład materiału stanowi propozycję i może podlegać modyfikacjom, szczególnie że przygotowano go do realizacji w trakcie ok. 109 godzin lekcyjnych.


ROZKŁAD MATERIAŁU – Fairyland 4Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy komunikacji

Wymowa

Elementy słuchania, czytania i pisania

Elementy gramatyki

Starter

str. 4-7


2 lekcje:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……


 • powtórzenie słownictwa: części twarzy, kolory, zwierzęta, zabawki, produkty spożywcze, pory roku, dni tygodnia, liczebniki

 • opisywanie wyglądu ludzi i przedmiotów

 • udzielanie informacji o sobie, uzyskiwanie informacji o innych: ulubione kolory, zabawki, zwierzęta, produkty spożywcze, pory roku, dni

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: numer telefonu, adres, wiek, szczęśliwa liczba

 • udzielanie odpowiedzi na pytania – gra planszowa

Zeszyt ćwiczeń: • słuchanie: piosenka o bohaterach serii Fairyland – wskazywanie postaci na obrazku; rozpoznawanie wymienionych liczb/cyfr (wielokrotny wybór)

 • czytanie: dopasowywanie odpowiedzi do podanych pytań

 • czytanie i pisanie: dwuzdaniowe opisy bohaterów podręcznika: odgadywanie i zapisywanie imion opisanych postaci

 • pisanie: zapisywanie nazw ulubionych kolorów, zabawek, zwierząt, produktów spożywczych, pór roku, dni tygodnia

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: rozwiązywanie krzyżówki (imiona bohaterów podręcznika)

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie krótkich opisów; uzupełnianie brakujących końcówek słów w podpisach obrazków i kolorowanie obrazków zgodnie z uzyskanymi informacjamiTematy lekcji: 1. Prezentacja bohaterów podręcznika. Nauka piosenki: It’s nice to be back!

2. Powtórzenie nazw kolorów, zabawek, zwierząt, produktów spożywczych, pór roku oraz dni tygodnia.

3. Liczebniki główne 1–100.

4. Pytania ogólne i szczegółowe.

Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy komunikacji

Wymowa

Elementy słuchania, czytania i pisania

Elementy gramatyki

Moduł 1

Rozdział 1a i 1b

str. 8-9


2 lekcje:

5) ……


6) ……


 • nazwy państw: Germany, Greece, Italy, Mexico, Peru, Poland, Portugal, Spain, Turkey

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: imiona dzieci przedstawionych na zdjęciach i państwo, z którego pochodzą • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa (przesyłka dla Alvina) – dopasowywanie odpowiedzi do podanych pytań

 • czytanie i pisanie: odpowiadanie w formie pisemnej na podane pytania (krótkie odpowiedzi z czasownikiem to be)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: zapisywanie nazw państw (gra w bingo)

 • czytanie: wybór gramatycznie poprawnego z dwóch podanych zdań

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie pytań dotyczących obrazka i podawanie odpowiedzi; uzupełnianie brakujących zaimków osobowych i przymiotników dzierżawczych w podanych zdaniach

 • czasownik to be – odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi

 • zaimki osobowe w funkcji podmiotu

 • przymiotniki dzierżawcze

Tematy lekcji: 1. Wprowadzenie nazw państw. Hello! – praca z tekstem.

2. Czasownik to be – odmiana, użycie, ćwiczenia.

str. 10-11

2 lekcje:

7) ……


8) ……


 • członkowie rodziny: aunt, uncle, cousin

 • przymiotniki opisujące wygląd: tall, short, slim, fat, beautiful, handsome

 • związki wyrazowe: straight hair, curly hair

 • zwroty: What does he/she look like? What is he/ she like?

 • pytanie o wygląd i charakter różnych osób i udzielanie odpowiedzi

 • zadawanie pytań o wygląd z czasownikami to be i to have i udzielanie krótkich odpowiedzi (gra w dwadzieścia pytań) • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa (magiczne lustro) – poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie podanych zdań czasownikami is lub has

 • słuchanie: dopasowywanie postaci przedstawionych na obrazkach do zadanych pytań (Who’s got curly fair hair?)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: podpisywanie obrazków odpowiednimi przymiotnikami; krótki opis najlepszego przyjaciela

 • czytanie: dopasowywanie naklejek do podanych opisów

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań odpowiednimi formami czasownika to have, dopasowywanie zdań do obrazków

 • czasownik to have: odmiana, zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi

Tematy lekcji: 1. The Mirror – praca z tekstem. Słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny osób.

2. Czasownik have got – odmiana, użycie, ćwiczenia. Opis członków rodziny.
Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy komunikacji

Wymowa

Elementy słuchania, czytania i pisania

Elementy gramatyki

Moduł 1

Rozdział 1c

str. 12-13

2 lekcje:

9) ……


10) ……


 • rzeczownik skateboard

 • zwroty: lift a double-decker bus, swim across the ocean, see through a door

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: umiejętności uczniów

Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wygląd i umiejętności różnych osób (ćwiczenie z luką informacyjną)

 • litera a ,

 • słuchanie i czytanie: piosenka o „superbabci” – uzupełnianie brakujących słów w tekście

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie brakujących wyrazów w opisach członków „superrodziny”

 • pisanie: opis zmyślonego „superkuzyna” (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • słuchanie: opisy dwóch osób – wybór obrazka przedstawiającego opisywaną osobę (trzy opcje)

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie opisu „superbabci” brakującymi słowami (na podstawie obrazków)

 • czasownik can: zdania twierdzące i pytające, krótkie odpowiedzi

Tematy lekcji: 1. Nauka piosenki Super Gran.

2. Opisujemy członków naszej rodziny.

Rozdział 2a

str. 14-15

2 lekcje:

11) ……


12) ……


 • obowiązki domowe: wash the dishes, mop the floor, vacuum the carpet, make the bed, water the plants, do the ironing, set the table

 • wyrażanie próśb: Can you [help me with my homework]? i grzeczne odmawianie: Sorry, I can’t. I’m [writing an email].

Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: kto co robi? (na podstawie obrazka): What is [Mum] doing? She is [making the bed]. • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa (sprzątanie u Alvina) – wybór osób wypowiadających podane zdania w historyjce (dwie opcje)

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań opisami czynności wykonywanych przez różne postaci na obrazku

 • słuchanie: dopasowywanie imion do osób na obrazku na podstawie dialogu

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie podanych zdań opisami czynności wykonywanych przez różne postaci na obrazku; uzupełnianie pytań w krótkich dialogach (na podstawie obrazka); uzupełnianie krótkich dialogów czasownikami z końcówką -ing i podanymi rzeczownikami

 • czas teraźniejszy ciągły (present continuous): zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi

Tematy lekcji: 1. Chores – praca z tekstem. Prace domowe.

2. Czasu Present Continuous – zdania twierdzące, pytania i przeczenia.Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy komunikacji

Wymowa

Elementy słuchania, czytania i pisania

Elementy gramatyki

Moduł 1

Rozdział 2b i 2c

str. 16-17

2 lekcje:

13) ……


14) ……


 • dyscypliny sportowe: badminton, baseball, hockey, tennis, race, volleyball

 • czasownik water-ski

 • rzeczowniki: sea cow, net

 • przyimki kierunku: down, up, into, out of, over, through

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: czynności wykonywane w danej chwili: What’s he/she doing? What are they doing? He/ She is [playing tennis]. They are [playing volleyball]. • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa (podwodna olimpiada) – pytania typu prawda/ fałsz

 • czytanie: wybór właściwych przyimków kierunku w podanych zdaniach (na podstawie obrazka)

 • czytanie i pisanie: nazwy dyscyplin sportowych odpowiadających podanym opisom

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie: ocenianie zgodności podanych opisów z obrazkami; uzupełnianie planszy do gry naklejkami zgodnymi z treścią opisów

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie podanych zdań przyimkami kierunku (na podstawie obrazków)

 • czas teraźniejszy ciągły (present continuous): zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi

Tematy lekcji: 1. Waterland – praca z tekstem. Nazwy dyscyplin sportowych.

2. Przyimki kierunku down, up, into, out of, over, through – ćwiczenia.

str. 18-19

2 lekcje:

15) ……


16) ……


 • zwierzęta morskie: turtle, starfish

 • dyscypliny sportowe: basketball, skiing, table tennis

 • instrumenty muzyczne: violin, drums

Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: czynności wykonywane w danej chwili: What’s he/ she doing? What are they doing? He/ She is [playing drums]. They are [playing football].

 • litera g ,

 • słuchanie i czytanie: piosenka o zwierzętach żyjących w oceanie – dopasowywanie wersów piosenki do towarzyszących tekstowi obrazków

 • czytanie i pisanie: udzielanie jednowyrazowych odpowiedzi na podane pytania (na podstawie obrazka)

 • czytanie: krótkie opisy trzech zdjęć – dopasowywanie opisów do podanych zdań

 • pisanie: opis rysunku przedstawiającego ucznia podczas zabawy (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: podpisywanie obrazków przedstawiających dzieci grające na różnych instrumentach muzycznych

 • czytanie i pisanie: udzielanie jednowyrazowych odpowiedzi (yes/ no) na podane pytania typu prawda/ fałsz (na podstawie obrazka)Tematy lekcji: 1. A wonderful time! – nasze wakacje.

2. This is me… – czytanie i pisanie o sobie według modelu.

: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp
doc -> Jolanta Dybała Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) fairyland 6 Poziom A2 wg cef (esokj) Wstęp

Pobieranie 451.22 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna