Ops. 3410/1odp./2014 Zaklików, 18 czerwiec 2014 rPobieranie 11.79 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.79 Kb.


OPS.3410/1odp./2014 Zaklików, 18 czerwiec 2014 r

Do oferentów, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu pn.: „Przeprowadzenie kursów zawodowych, warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Zaklików" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), treść pytania przekazujemy w załączniku, niniejszym odpowiadamy.Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę umowy w proponowanym zakresie.

Uzasadnienie prawne zasadności wprowadzenia niniejszego zapisu
Nie jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji określenie jednakowego dla wszystkich podmiotowo istotnego składnika treści czynności prawnej (accidentalia negotii) tj . klauzuli typu modus (polecenia) polegające na nałożeniu na otrzymującego nieodpłatne przysporzenie obowiązku określonego zachowania się w naszym przypadku w umowie klauzula typu modus zakazuje zmiany kadry w pierwszym miesiącu realizacji umowy. Nie jest to zakaz bezwzględny jedynie opatrzony karą umowną. Zmiana kadry jest istotną zmianą umowy w rozumieniu art. 144 ust 1. Pzp i wprowadzano jest za zgoda Zamawiającego aneksem do umowy , o ile zostało to przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Zamawiający określił warunki takiej zmiany . W przeciwnym przypadku, żadne zmiany w kadrze nie są dopuszczalne przez strony umowy, mogą być one wprowadzone jedynie przez właściwy sąd. Co więcej wprowadzenie takich zmian powoduje ich nieważność w świetle art. 144 ust 2.

Zasada swobody kształtowania treści kontraktu jest prawem stron kontraktu i wynika wprost z art. 353 1 kc . (Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku , ustawie ani zasadom współżycia społecznego). Opisana wyżej swoboda kontraktowa jest ograniczona ustawą Prawo zamówień publicznych tylko w trzech punktach tj:

1)zakresie formy mowy (obowiązek pisemności),

2)zakazie zawierania umów na czas nieoznaczony

3) oraz dokonywania zmian wbrew postanowień art.144 ust.1 ustawy Pzp.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w żadnym miejscu nie zakazuje stosowania jednakowo dla wszystkich uczestników postępowania klauzuli typu modus
Przetoczone przez pytającego wyrwane z kontekstu cytaty z orzeczeń KIO dotyczą odmiennego stanu faktycznego i nie dotyczą postanowień umownych.

Na podstawie przepisu art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszych odpowiedzi na nr fax-u 15/8738324 lub adres e-mail: ops.zaklikow@adres.pl
Otrzymują:

1x adresat

1x strona internetowa

1 x a/a
Kierownik OPS w ZaklikowieMgr Agnieszka Suchora
: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera

Pobieranie 11.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna