OR. 0057 2013 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta w okresie od 15 grudnia 2012r do 8 marca 2013rPobieranie 227.08 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar227.08 Kb.
  1   2

OR.0057.1.2013
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta w okresie

od 15 grudnia 2012r. do 8 marca 2013r.


W minionym okresie realizowano następujące przedsięwzięcia: 1. W zakresie spraw finansowych, podatków i opłat:

1.1 Prowadzono ewidencję dochodów i wydatków gminy.

1.2. przygotowano sprawozdania miesięczne Rb-27S, RB-28S za miesiące grudzień 2012r. oraz za m-c styczeń 2013r.;

1.3. sporządzono i przekazano do RIO sprawozdania budżetowe JST:

-Rb-27S (sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych JST),

-Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych JST),

-Rb-N (sprawozdanie o stanie należności),

-Rb-UN (roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej),

-Rb -Z (sprawozdanie o stanie zobowiązań,)

-Rb–UZ (roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych),

-Rb–ST ( o stanie środków na rachunkach bankowych JST),

-Rb-NDS (o nadwyżce / deficycie JST),

-Rb-PDP ( z wykonania dochodów podatkowych),

-Rb-30S (sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych),

-Rb-34S (z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych),

-sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpływach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,

1.4. sporządzono i przekazano do RIO sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego : Rb-27ZZ, RB-50, RB-ZN;

1.5. rozliczono podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2012r. oraz za m-c styczeń 2013r. od pracowników Urzędu;

1.6. przygotowano deklarację PEFRON za m-c listopad, grudzień 2012r. oraz styczeń i luty 2013r.;

1.7. przygotowano raporty i deklarację ZUS za m-c listopad, grudzień 2012r. oraz m-c styczeń, luty 2013r.

1.8. naliczono wynagrodzenia oraz rozliczono zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz rozliczono wynagrodzenia za czas choroby pracowników Urzędu Miasta i pracowników MZU;

1.9. przygotowano zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników Urzędu Miasta, LIBRY, ALMETALU;

1.10. przygotowano PIT 11, PIT 40, PIT 8R, PIT R pracownikom Urzędu Miasta, MZU oraz radnym;

1.11. wystawiono 70 upomnień dot. płatności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu;

1.12. wystawiono 62 faktur VAT, dot. dzierżawy gruntów;

1.13. sporządzono i dostarczono do Urzędu Skarbowego w Żyrardowie miesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT -7 za m-c listopad i grudzień 2012r. oraz m-c styczeń 2013r.

1.14. regulowano płatności finansowe;

1.15. uzgodniono plan wydatków i dochodów z jednostkami budżetowymi za m-c grudzień 2012r. oraz m-c styczeń 2013r.;

1.16. przygotowano zapotrzebowanie na m-c grudzień 2012r. oraz m-c styczeń, luty 2013r. dotacji celowych na zadania zlecone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

1.17. przekazano informację o zatwierdzonym planie Budżetu na 2013r. jednostkom i wydziałom Urzędu Miasta Żyrardów;

1.18. przygotowano dokumenty dla zespołu kontrolującego z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych – projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”;

1.19. przygotowano dokumenty dla zespołu kontrolującego Władza Wdrażająca Programy Europejskie – Instytucja Pośrednicząca II stopnia reprezentowana przez Fundację „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie – projekt „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa”;

1.20. wprowadzono zmiany w budżecie 2012r.:

- Zarządzenie Nr 491/12 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17.12.2012 r.,

- Zarządzenie Nr 493/12 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24.12.2012 r.,

- Uchwała Rady Miasta Żyrardowa Nr XXX/220/12 z dnia 27.12.2013r.,

- Zarządzenie Nr 494/12 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27.12.2012 r.,

- Zarządzenie Nr 502/12 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28.12.2012 r.;

1.21. uchwalono budżet na 2013r. i wprowadzono zmiany w budżecie:

- Uchwała Nr XXX/208/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17.01 2013 r.

- Zarządzenie Nr 108/13 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11.02.2013r.;

- Zarządzenie Nr 124/13 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27.02.2013r.;

1.22. wprowadzono zmiany w WPF na rok 2013 oraz lata następne:

- Uchwała Nr XXX/229/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17.01.2013r.;

1.23.wydano:


 • 15 zaświadczeń o stanie majątkowym,

 • 11 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatku nieruchomości,

 • 5 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 342 005,67 zł,

 • 7 decyzji odraczających termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę 811 370,47 zł,

 • 140 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i łączne zobowiązanie pieniężne (decyzje wymiarowe i zmieniające),

 • 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości na kwotę 66 653,00 zł,

 • 3 postanowienia do US dotyczące podatku od spadków i darowizn,

 • 12 zaświadczeń o pomocy de minimis;

1.24. wystawiono:

 • 17 wycofań i ograniczeń tytułów wykonawczych oraz ewidencja,

 • 13 postanowień o przeksięgowaniu wpłaty podatku od nieruchomości na odsetki,

 • 51 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości osoby prawne, podatku od środków transportu osoby fizyczne, podatku od nieruchomości osoby fizyczne,

 • 117 tytułów wykonawczych,

 • 3 wezwań w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łączne zobowiązania pieniężne i środki transportowe;

1.25. przyjęto:

 • 552 informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,

 • 232 zmiany w sprawie podatku od nieruchomości ze Starostwa Powiatowego;

1.26. zaksięgowano 9 wpłat opłaty targowej;

1.27. przygotowano sprawozdanie roczne Rb27s za 2012r.;

1.28. zgłoszono 2 wierzytelności do komornika sądowego.
2. W zakresie rozwoju miasta i inwestycji:
2.1. Rozliczono i przekazano w użytkowanie zadania polegające na:

-budowie kanalizacji deszczowej w ul. Gen. Andersa wraz z odtworzeniem nawierzchni,

-przebudowie ul. L. Waryńskiego,

-przebudowie ul. Al. Partyzantów,

-termomodernizacji budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2;

2.2. sporządzono sprawozdania:

- z wykonania budżetu za 2012r,

- z realizacji inwestycji dla Głównego Urzędu Statystycznego,

- z realizacji zamówień publicznych dla Urzędu Zamówień Publicznych,

- z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za 2012r.;

2.3. sporządzono plany wydatków inwestycyjnych zgodnie z klasyfikacją budżetową;

2.4. trwały prace związane z usunięciem usterek powstałych w okresie gwarancji w sali balowej budynku resursy;

2.5. trwały prace związane z budową oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej;

2.6. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przygotowanie merytoryczne i opracowanie graficzne dwóch publikacji promujących potencjał Miasta Żyrardowa – w ramach projektu - Żyrardów Fabryka Możliwości – Promocja Gospodarcza Mazowsza”;

2.7. przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie w użytkowanie lekki samochód pożarniczy z napędem 4x4 oraz dokonano rozliczenia wykorzystania dotacji celowej uzyskanej na jego zakup ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;

2.8. rozliczono i przekazano w użyczenie nowo wybudowane boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę przy ul. Olszowej;

2.9. przeprowadzono rozeznanie rynku i udzielono zamówienia publicznego na budowę przyłącza wodociągowego do zabytkowego obiektu Kantoru;

2.10. przekazano merytorycznym komórkom UM informację o zadaniach tych komórek na 2013r. wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta i zebrano informację o realizacji zadań za rok 2012.

 1. W zakresie działalności gospodarczej:

3.1. Przedstawiono Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zaopiniowania 6 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych;

3.2 z zaopiniowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na:

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży przy ul. Pawła Hulki Laskowskiego 8,

-sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży przy ul. Nowy Świat 18A lok. 1,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży przy ul. Jaktorowskiej 72,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Jedności Robotniczej 18A,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 61,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Michała Ossowskiego 21/1,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. ks. Ottona Wittenberga 2 lok. 2B,

3.3. wydano 21 decyzji dotyczących rezygnacji ze sprzedaży na:

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Józefa Mireckiego 52,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Jedności Robotniczej 12 AB,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 37A,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Michała Ossowskiego 21/1,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Adama Mickiewicza 45,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Mostowej 7,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Jedności Robotniczej 18A,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa w sklepie w Żyrardowie przy ul. 1Maja 61C,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14,

- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie w Żyrardowie przy ul. Andrzeja Struga 14;

3.4. wydano 3 decyzje dotyczące zmiany siedziby firmy Podlaska Wytwórnia Wódek „Polmos S.A.”;

3.5. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 62 nowe podmioty gospodarcze;

3.6. wprowadzono łącznie 536 wnioski dotyczące: zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń wpisów z CEIDG;

3.7. wydano 18 zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej;

3.8. przeprowadzono 23 kontrole, w których zwrócono uwagę na czystość przystanków, punktualność kursów autobusów;

3.9. wydano 1 licencję dotyczącą zmiany samochodu taxi;

3.10. pomoc przy organizowaniu przez Urząd Miasta Wigilii dla mieszkańców w dniu 16.12.2013 r.;

3.11. współorganizowano z Wydziałem Zdrowia i Pomocy Społecznej szkolenie „Odpowiedzialny Sprzedawca”.

Wszystkie w/w zaświadczenia wydano w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Wyżej określone zadania realizowano terminowo.

Wszystkie wpisy do CEIDG były wprowadzone terminowo.

Nie było skarg na działalność Wydziału Działalności Gospodarczej.

 1. W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

4.1. Opracowano Roczny plan pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2013r.;

4.2. przygotowano materiały do sprawozdania rocznego w zakresie działalności obrony cywilnej zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Żyrardowa;

4.3. opracowano informacje – Ankiety w sprawie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2012r.;

4.4. opracowano Wytyczne Prezydenta Miasta Żyrardowa do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Żyrardów w 2013 roku;

4.5. opracowano propozycje ceremoniału uroczystości miejskich Miasta Żyrardowa;

4.6. opracowano Plan szkolenia obronnego Miasta Żyrardowa na 2013 rok;

4.7. opracowano Program szkolenia obronnego Miasta Żyrardowa na lata 2013- 2015;

4.8. opracowano Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2013 rok na terenie Miasta Żyrardowa oraz uzgodniono plany działania w zakresie obrony cywilnej opracowywanych przez jednostki organizacyjne i zakłady pracy.

5. W zakresie Wydziału Ogólno - Organizacyjnego:
5.1. W okresie od 15 grudnia do 8 marca 41 pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa uczestniczyło w szkoleniach i konferencjach zorganizowanych przez zewnętrzne jednostki szkolące.

Tematy szkoleń to:

- Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

- Dostęp do informacji publicznej w praktyce administracyjnej,

- Postępowanie wyjaśniające i wydawanie decyzji- opłaty, kary, wykroczenia, - Administrowanie pasem drogowym ze szczególnym uwzględnieniem dróg niepublicznych,

- Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2012 w organach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach, zmiany w rachunkowości, w planach kont i w sprawozdawczości wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów,

- Ustalanie prawa oraz tryb i zasady określania wysokości dodatku mieszkaniowego,

- Program wsparcia na tworzenie lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych- Rządowe źródło finansowania,

- Obsługa wieloletniej prognozy finansowej w systemie BeSTi@,

- Urlopy dla pracowników urzędów w 2013r.,

- Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych oraz bieżące problemy samorządowego prawa pracy,

- Przegląd samorządowego prawa pracy w 2013r.,

- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej,

- Zarządzanie kryzysem w firmie,

- Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami,

- CEIDG oraz przewidywane zmiany przepisów prawnych związanych z CEIDG,

- VIII Dzień Otwarty Zamówień Publicznych,

- Przygotowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie,

- Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy,

- „Czynności przygotowawcze w urzędzie JST o charakterze organizacyjno-zarządczym do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami”, „Projektowanie skutecznego systemu gospodarki odpadami na obszarze gminy”, „Tworzenie wzorów uchwał i decyzji niezbędnych do wdrożenia systemu”, „Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór firmy zapewniającej odbiór i recykling odpadów komunalnych oraz systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami” - warsztaty,

- „Nowe podejście do zamówień publicznych” oraz „Zielona Gmina” - konferencje.

Dnia 5 marca 2013r. odbyło się szkolenie wewnętrzne z zakresu wdrożenia programu „SMOK”- System Monitorowania Odpadów Komunalnych.

W szkoleniu wzięło udział 11 pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa.

Ponadto został przeprowadzony instruktaż dla 6 pracowników Urzędu Miasta z aplikacji EMUiA do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów. Organizatorem był Główny Urząd Geodezji i Kartografii;

5.2. wykonano plan szkoleń i plan urlopów dla pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa na rok 2013;

5.3. przygotowano: • sprawozdanie z realizacji planu pracy Wydziału Ogólno-Organizacyjnego i sprawozdanie z realizacji planu pracy - zadania wspólne za 2012r.;

 • plan pracy Wydziału Ogólno-Organizacyjnego i plan pracy – zadania wspólne na 2013r.;

5.4. przy współpracy z wydziałami merytorycznymi przygotowano i przekazano do GUS sprawozdania SG-01 za rok 2012;

5.5. ponadto sporządzono i przekazano: • sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej G-02b za rok 2012 – GUS,

 • wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za II półrocze 2012r. - Urząd Marszałkowski;

5.6. przyjęto do archiwum zakładowego 342 teczek tj. 6,75 mb dokumentacji z wydziałów a 7 mb dokumentów wytypowano do brakowania;

5.7. przeprowadzono postępowanie przetargowe na: • ochronę budynku Urzędu Miasta Żyrardowa na lata 2013–2014. Wybrano wykonawcę,

 • ubezpieczenie majątku Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej na lata 2013-2015. W związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargu wybrano wykonawcę z wolnej ręki;

5.8. przygotowano 3 umowy dla pracowników Urzędu na korzystanie z telefonu komórkowego do celów służbowych oraz 1 na konserwację samochodu strażackiego;

5.9. rozliczono I ratę za 2013 roku za ubezpieczenia majątku Urzędu i jednostek organizacyjnych – przekazano noty obciążeniowe dla jednostek organizacyjnych;

5.10. przygotowano rozliczenia kosztów zadań zleconych i powierzonych za rok 2012;

5.11. dokonano przeglądu gaśnic w Urzędzie Miasta;

5.12. wprowadzono do BIP 318 informacji publicznych;

5.13. została przeprowadzona kontrola w budynku Urzędu Miasta przez przedstawiciela Powiatowej Straży Pożarnej;

5.14. wyliczono i przekazano do wypłaty ekwiwalenty pracowników gospodarczych za odzież ochronną i roboczą oraz za pranie odzieży;

5.15. zarejestrowano 397 faktur i rachunków w systemie DocuSafe;

5.16. wprowadzono do systemu elektronicznego obiegu dokumentów 6657 pism przychodzących, wysłano 5178 pism;

5.17. współpracowano z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie założenia indywidualnych kont dostępowych. Dostęp do bazy danych ZUS-u uzyskało 100 osób;

5.18. podpisano umowę w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych. Umowa przewiduje zatrudnienie 10 osób bezrobotnych do pracy związanej z ochroną środowiska, utrzymania porządku i czystości w mieście przez okres 6 miesięcy.


6. W zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego:
6.1. Sporządzono:


 • 140 aktów urodzenia,

 • 18 aktów małżeństwa,

 • 220 aktów zgonu;

6.2. przyjęto 39 zapewnień do planowanych ślubów;

6.3. ponadto wydano: • 2667 odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,

 • 87 odpisów zupełnych,

 • 38 odpisów wielojęzycznych,

 • 125 poświadczonych kserokopii odpisu z akt stanu cywilnego,

 • 13 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej,

 • 1 zaświadczenie zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

 • 2 zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego,

 • 1 zaświadczenie potwierdzające datę zawarcia małżeństwa;

6.4. sporządzono:

 • 54 protokołów przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa, w tym 1 protokół o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego,

 • 2 protokoły o powrocie do nazwiska,

 • 2 protokoły o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

 • 1 protokół o zmianie imienia dziecka nowonarodzonego,

 • 1 protokół o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego nowonarodzonego dziecka,

 • 1 protokół zgłoszenia urodzenia dziecka;

6.5. naniesiono 33 wzmianki marginesowe na podstawie wyroków sądowych, w tym:

 • 25 o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód,

 • 1 orzeczenie separacji,

 • 3 o uznaniu ojcostwa w tym 1 uznanie ojcostwa dziecka poczętego,

 • 2 zaprzeczenia ojcostwa.

 • 2 ustalenia ojcostwa;

6.6. wysłano życzenia do 11 par obchodzących jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego i do 5 par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego;

6.7. zorganizowano 1 uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

6.8. udzielono 11 ślubów cywilnych;

6.9. sporządzono i przesłano do Głównego Urzędu Statystycznego 410 kart statystycznych;

6.10. wydano 29 decyzji administracyjnych:


 • 8 zezwalających na sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego,

 • 10 zezwalających na uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,

 • 9 transkrypcji aktów sporządzonych za granicą,

 • 1 dotyczącą zmiany imienia i nazwiska

 • 1 sporządzenie aktu dla zdarzenia, które miało miejsce za granicą;

6.11. wysłano do innych Urzędów Stanu Cywilnego 241 zawiadomień o ślubie, zgonie lub rozwodzie oraz naniesiono 197 przypisków dotyczących zmiany stanu cywilnego na podstawie zawiadomień otrzymanych z innych urzędów i 121 przypisków na podstawie zdarzeń, które nastąpiły w Żyrardowie;

6.12. wysłano do Biur Dowodów Osobistych 319 zawiadomień o zgonie, ślubie lub innych zmianach;

6.13. przesłano do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca wystawienia 22 książeczek wojskowych;

6.14. wysłano do Ewidencji Ludności 396 odpisów aktów w związku z zaistniałą zmianą stanu cywilnego;

6.15. ponadto wysłano:


 • 16 zawiadomień o przekazaniu korespondencji do załatwienia zgodnie z właściwością,

 • wysłano 2 pisma o przysłanie kompletu dokumentów do ślubów, które się odbyły w Żyrardowie,

 • 3 postanowienia zwracające wniosek do wnioskodawcy,

 • 1 postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego,

 • 1 postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego,

 • 3 wezwania do matek o zarejestrowanie urodzonych dzieci.7. W zakresie oświaty i sportu
7.1. Zatwierdzono łącznie 45 aneksów do arkuszy organizacji miejskich placówek, w tym: 23 aneksy zespołów szkół publicznych, 13 aneksów miejskich przedszkoli, 5 aneksów liceum Ogólnokształcącego oraz 4 aneksy Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego. Wprowadzone zmiany dotyczyły: aktualizacji liczebności oddziałów, wysokości dodatków stażowych i motywacyjnych, przydziału godzin nauczania indywidualnego oraz godzin indywidualnych programów nauki, zatrudnienia nowych pracowników administracji i obsługi na zastępstwo za pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi;

7.2. uzyskano pozytywne rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania od 2 decyzji odmownych o przyznaniu stypendium szkolnego w 2012 roku; przyczyną decyzji odmownej było przekroczone kryterium dochodowe - decyzje zostały utrzymane w mocy;

7.3. przeprowadzono 1 postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel uzyskał zaświadczenia o zdaniu egzaminu, otrzymał akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego i złożył ślubowanie;

7.4. dokonano dla Ministerstwa Edukacji Narodowej weryfikacji wykazu szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST i ilości etatów kadry pedagogicznej uwzględnianych do naliczenia subwencji oświatowej w oparciu o sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2012r. Przeanalizowano wysokość wstępnej subwencji oświatowej dla Gminy Żyrardów na 2013r. i sprawdzono zgodność wykazanych przez gminę danych z danymi otrzymanymi z MEN w zakresie: • ilości uczniów ogółem w poszczególnych typach szkół,

 • ilości i rodzajów niepełnosprawności wśród uczniów,

 • ilości uczniów w oddziałach sportowych, integracyjnych i ogólnodostępnych,

 • ilości etatów nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego.

Dane wykazane w wykazie były zgodne z danymi SIO;

7.5. sporządzono sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-ruchowym na terenie boisk szkolnych przy Zespołach Szkół Publicznych Nr: 1, 4, 6 i 7. W okresie od marca do listopada 2012 roku łącznie zrealizowano 3506 godzin zajęć. Na realizację ww. zajęć wydatkowano środki finansowe w wysokości 61 947,72 zł. Prowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszych szkół. Dzięki codziennej opiece wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zajęcia umożliwiły kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Poprzez aktywny wypoczynek propagowane były wartości wychowawcze, czyli współpraca w grupie, koleżeńskość, dyscyplina, które zapobiegały przejawom zachowań negatywnych i rozwijaniu patologii;

7.6. sporządzono do Kuratorium Oświaty ankietę dotycząca podejmowanych przez gminę działań, zwiększających wzrost zainteresowania rodziców posłaniem dzieci sześcioletnich do szkół podstawowych; w celu zachęcenia rodziców dzieci sześcioletnich do podjęcia decyzji o posłaniu dziecka do szkoły podstawowej gmina prowadziła działania informacyjne i promocyjne tj.:


 • dni otwarte w szkołach,

 • zebrania z rodzicami w przedszkolach,

 • indywidualne spotkania z rodzicami w szkole, w urzędzie

 • spotkania rodziców w szkołach podstawowych z przyszłymi wychowawcami i nauczycielami,

 • udział dzieci w lekcjach szkolnych, uroczystościach szkolnych,

 • organizacja warsztatów dla rodziców w przedszkolach,

 • plakaty, materiały informacyjne w formie ulotek, broszur,

 • informacja na stronie internetowej miasta i stronach internetowych szkół,

 • kąciki tematyczne dla rodziców w przedszkolach i szkołach;

7.7. wystąpiono do Kuratorium Oświaty z wnioskami o nadanie wyróżniającym się dyrektorom szkół odznaczeń:

 • Złotego Krzyża Zasługi – 1 wniosek,

 • Brązowego Krzyża Zasługi – 2 wnioski;

7.8. przyjęto sprawozdania końcowe z realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012, złożonych w terminie przez: Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Żyrardów, Grupę Kolarską Żyrardów, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach – Koła w Żyrardowie, Klub Miłośników Gołębi, Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardów, Żyrardowskie Powiatowe WOPR i Klub Sportowy „Żyrardowianka”. Sprawozdania zgodne z wymogami zawartymi w umowach.

7.9. opracowano: • sprawozdanie z planu pracy Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Żyrardowa za 2012 rok,

 • plan pracy Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Żyrardowa na 2013r.,

7.10. rozliczono dotacje celowe przyznane w roku 2012 na:

 • dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna” kwota dotacji – 64.549,00 zł - wykorzystano 56.202,84 tj. 87,07% otrzymanych środków celowych; wszystkie dzieci zgłoszone przez szkoły otrzymały dofinansowanie do podręczników; ogółem dofinansowanie do podręczników otrzymało 269 uczniów,

 • dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów
  o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne
  kwota dotacji 197.466,00 zł – wykorzystano 193.438,00 tj. 98 % środków celowych; wszystkie złożone wnioski spełniające kryteria uprawniające do przyznania stypendium szkolnego zostały rozpatrzone pozytywnie; wydano 327 decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego i 1 decyzję o przyznaniu zasiłku szkolnego,

 • realizację zadania pn. Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2012/DZSE/1250 z dnia 31.08.2012r. – kwota dotacji 3.602,80 – wykorzystano 2.865,24 zł (tj. 79,5% środków celowych) na wydrukowanie podręczników szkolnych dla 1 uczennicy niewidomej uczęszczającej do LO;

7.11. sporządzono sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2012 rok;

7.12. sporządzono informację dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie odnośnie obserwatorów zewnętrznych podczas sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów zewnętrznych w publicznych gimnazjach. Sprawdzian odbędzie się w dniu 4.04.2013r. natomiast egzaminy w dniach 23-25.04.2013r.

7.13. zorganizowano narady dyrektorów podległych placówek oświatowych na których zostały poruszone następujące tematy:


   1. zmodernizowany System Informacji Oświatowej

   2. kontrola zarządcza,

   3. organizacja pracy szkoły na rok 2013/2014 (harmonogram przyjęć uczniów, terminy, ilość oddziałów),

   4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

   5. sprawy różne dot. bieżącej działalności placówek;

7.14. zawarto porozumienia z dyrektorami w sprawie klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014,co obrazuje poniższa tabela:

Placówka

Liczba oddziałów klas pierwszych

szkoły podstawowej

gimnazjum

liceum

Zespół Szkół Publicznych Nr 1

3

2

-

Zespół Szkół Publicznych Nr 2

2

2

-

Zespół Szkół Publicznych Nr 3

4

4

-

Zespół Szkół Publicznych Nr 4

3

2

-

Zespół Szkół Publicznych Nr 6

2

2

-

Zespół Szkół Publicznych Nr 7

3

3

-

Liceum Ogólnokształcące

-

-

7

Ogółem

17

15

7

7.15. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez: • organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów i zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży, mających na celu przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym,

 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Na realizację ww. zadań przeznaczono kwotę w wysokości 500 000 zł. Oferty można było składać do 14 lutego 2013 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło
12 ofert.

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 15 lutego 2013 r. Wszystkie oferty spełniły wymogi konkursu. Wnioskodawcom została przyznana dotacja w następującej wysokości:
Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota przyznanej dotacjiŻyrardowski Klub Sportowy Wietnamskich Sztuk Walki „Thien Long Vo Dao”

Organizacja zajęć oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w roku 2013

12 000 złŻyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

Maraton Rowerowy – wyścig dla wszystkich

12 000 złKlub Miłośników Gołębi Żyrardów

Organizacja lotów konkursowych gołębi hodowlanych przez mieszkańców Żyrardowa

3 000 złUczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” Żyrardów

Organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów i zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży mających na celu przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym.

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych14 000 złGrupa Kolarska Żyrardów

Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej oraz szkolenie młodzieży w zakresie kolarstwa

150 000 złOgnisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOKÓŁ”

Organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów na siłowni TKKF „Sokół”, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

3 000 złTowarzystwo Sportowe OLDBOY

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, oraz dorosłych mieszkańców naszego Miasta Żyrardowa

3 000 złŻyrardowskie Stowarzyszenie Sportu

Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Sekcji Bokserskiej

3 000 złOkręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach, Koło w Żyrardowie

Wędkuj razem z Żyrardowem

3 000 złKlub Sportowy „Żyrardowianka”

Żyrardów naszym miastem,
Żyrardowianka naszym klubem

280 000 złStowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardów

Organizowanie i koordynowanie sportowo-rekreacyjnych imprez pływackich oraz treningów

8 000 złŻyrardowskie Powiatowe WOPR

Organizowanie i koordynowanie zajęć, szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego nad obszarami wodnymi Żyrardowa

8 000 zł

Razem:

   1. 000 zł

7.16. Dokonano analizy liczby dzieci urodzonych w latach 2006-2008 i 2000r., celem zaprojektowania organizacji pracy placówek na rok szkolny 2013/2014 pod kątem liczby oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, liczby klas I szkoły podstawowej i gimnazjum;

7.17. wspólnie z dyrektorami podległych placówek oświatowych, w oparciu o obowiązujące przepisy opracowano harmonogram rekrutacji dzieci do: przedszkoli, oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, klasy pierwszej szkoły podstawowej, klasy pierwszej gimnazjum i klasy pierwszej liceum na rok szkolny 2013/2014, który został opublikowany na stronie internetowej miasta, prasie lokalnej, bip placówek;

7.18. rozpoczął się proces rekrutacji do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2013/2014. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w terminie 1-22.03.2013r. rodzice dzieci urodzonych w latach 2010-2007 mogą składać karty zgłoszeniowe w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej.  Rekrutacją objęte są wszystkie dzieci, także te które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do miejskich przedszkoli. Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli nastąpi 18.04.2013r.;

7.19. we współpracy z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych dokonano analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w gminnych placówkach oświatowych. Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela sprawozdanie przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Miasta Żyrardowa, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę. Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazała, że nauczyciele gminnych placówek oświatowych osiągają wynagrodzenia wyższe niż gwarantowane ustawą Karta Nauczyciela i nie zachodziła potrzeba wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego;

7.20. sporządzono roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w zakresie edukacji. W 2012r. przeprowadzono 5 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 1.110.552,87 zł netto, w tym 1 postępowanie na dostawy o wartości 17.142,10 zł i 4 postępowania na usługi o wartości 1.093.410,77 zł;

7.21. sporządzono dla Kuratorium Oświaty dwa wnioski w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 15.137,19 zł;

7.22. na wniosek Dyrektorów: Zespołów Szkół Publicznych Nr 1,2,3,4, 7 i Miejskiego Przedszkola Nr 5 podjęto działania mające na celu dokonanie oceny pracy zawodowej. Wystąpiono do Kuratorium Oświaty o dokonanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, pozostających w kompetencjach organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz do Rad Pedagogicznych tych placówek i Związków Zawodowych o wydanie opinii w zakresie spraw podlegających ocenie. Obecnie trwa ocena cząstkowa dyrektorów dokonywana przez organ prowadzący;

7.23. przygotowano informację dotyczącą wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży przez instytucje działające na terenie Żyrardowa w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2012/2013, które przekazano do Wydziału Promocji i Kultury w celu ich popularyzacji;

7.24. ogłoszono: • konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” organizowany z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego, skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów (klasy I-II),

 • miejską edycję XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” organizowanego przez Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat. Termin składania prac do gminnego etapu konkursu upływa 4.04.2013r.;

7.25. uczestniczono w:

 • otwarciu nowej siedziby TPD,

 • spotkaniach z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie ZFŚS dla pracowników oświaty,

 • spotkaniu z firmą VULCAN w sprawie programu do elektronicznej rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego,

 • spotkaniu z przedstawicielami policji w sprawie działań w zakresie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych;

7.26. przygotowano Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie:

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013,

 • naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013,

 • powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez: organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów i zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży, mających na celu przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

 • rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013.8. W zakresie działania Straży Miejskiej:
8.1. W trakcie pełnionych służb ujęto oraz prowadzono czynności w stosunku do n/w osób:

 • spożywające alkohol w miejscu publicznym – 67,

 • niezachowujące ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (psa) – 24,

 • umieszczające ogłoszenia w miejscach niedozwolonych – 51,

 • nieletnie – 26,

 • popełniające wykroczenia drogowe – 649,

 • kierujące rowerem bez wymaganego przepisami oświetlenia – 5,

 • dopuszczające się nieobyczajnego wybryku – 24,

 • niszczące zieleń (parkujące na trawniku) – 7,

 • zaśmiecające miejsce publiczne – 1,

 • zakłócające ład i porządek publiczny – 44,

 • zakłócające ład i porządek publiczny pod wpływem alkoholu – 26,

 • nie dopełniające obowiązku szczepienia zwierząt – 3,

 • używające słów wulgarnych - 3;

8.2. ponadto:

 • przyjęto 991 zgłoszeń i skarg od mieszkańców Miasta,

 • nałożono 158 M.K. na kwotę – 19.200,00 zł,

 • udzielono 561 pouczeń,

 • skierowano 29 wniosków o ukaranie do Sądu,

 • legitymowano prewencyjnie 278 osób,

 • udzielono asyst dla: PGM oraz Urzędu Miasta (9), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (1) AQUA (18), lekarza weterynarii (1), Straży Pożarnej – dot. fajerwerków (4),

 • zabezpieczano konwoje dla UM oraz MOPS (26),

 • uczestniczono w 14 spotkaniach Rady Osiedla,

 • dokonano 5 kontroli ulic pod katem wywozów nieczystości,

 • przeprowadzono 1 kontrolę ze Strażą Leśną,

 • przeprowadzono 8 wspólnych patroli z KPP,

 • dokonano 4 kontroli w związku z akcją „zima”

 • wzywano karetkę pogotowia - 10,

 • zabezpieczenie imprez sportowych, okolicznościowych i masowych (6),

 • dowieziono 1 osobę bezdomna do MOPS-u,

 • przeprowadzono ankietę dot. osób bezdomnych,

 • ujęto 4 osoby nieletnie i przewieziono je do KPP,

 • udzielono wsparcia dla KPP,

 • dokonano holowania pojazdu z ulicy – 1,

 • zabezpieczono Sesję Rady Miasta Żyrardowa (2),

 • udzielono pomocy 2 osobom bezdomnym poprzez dowiezienie do ośrodka w Oryszewie,

8.3. wykorzystując system monitorowania ulic miasta zostały ujawnione niżej wymienione zdarzenia:

1. drogowe 218 (w tym 7 kolizji drogowych pojazdów)

2. spożywanie alkohol 33

3. inne* 140

----------------------------------------

Razem: 391

* niesprawne oświetlenie uliczne; ogłoszenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym (drzewa, słupy energetyczne, wiaty przystankowe); nieobyczajne wybryki; zagrożenia zdrowia i życia; nietrzeźwy mężczyzna mający problemy z przemieszczaniem się; ubytki w nawierzchni jezdni; przewrócony znak drogowy; chuligańskie wybryki; ogłoszenia w płatnej strefie bez zgody administratora; nieletni wrzucający petardy do kwietników; podejrzane zachowanie mężczyzn przy zaparkowanym pojeździe; bójki osób; dewastacja i kradzież pokryw z koszy na śmieci w parku miejskim; zapadlina w jezdni; długie sople zwisające z dachów budynków nad ciągami dla pieszych; niesprawna sygnalizacja świetlna; przewrócona i potłuczona reklama na chodniku; uszkodzony słupek na wysepce; uszkodzona tabliczka z opisem w parku miejskim; przewrócone dwa słupki betonowe odgradzające parking; mężczyzna przemieszczający się w nocy z cegłą w ręku; częściowo oberwane banery reklamowe na terenie miasta; osoby wiozące na wózku metalowe przedmioty; przepełniony kosz uliczny; częściowo urwany sygnalizator świetlny przy przejściu dla pieszych; zanieczyszczone tereny posesji; nieletni rysujący po stacji TRAFO; zanieczyszczenie miejsc publicznych; uszkodzenie urządzeń użyteczności publicznej.

9. W zakresie spraw obywatelskich:
9.1. wydano:


 • 765 dowodów osobistych,

 • 25 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

 • 619 zaświadczeń w sprawach meldunkowych,

 • 29 decyzji w sprawach meldunkowych, i w kolejnych 22 sprawach wszczęto postępowanie,

 • 4 decyzje w sprawach świadczeń na rzecz obrony kraju;

9.2. przyjęto i wprowadzono do bazy danych:

9.3. udzielono 419 pisemnych informacje na wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz 25 informacji z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;

9.4. unieważniono w systemie elektronicznym ewidencji ludności oraz w systemie elektronicznym dowodów osobistych 931 dowodów osobistych;

9.5. wprowadzono do elektronicznego systemu ewidencji ludności 90 informacji o meldunkach czasowych mieszkańców Żyrardowa na terenie innych gmin;

9.6. podejmowano działania związane z rejestracją osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej tj. sporządzono wykaz osób podlegających ww. kwalifikacji oraz prowadzono korespondencje z innymi urzędami administracji publicznej w przedmiotowym zakresie;

9.7. zaktualizowano wykaz osób o nieuregulowanym obowiązku do służby wojskowej;

9.8. przygotowano i przesłano do GUS sprawozdanie roczne dot. zameldowań czasowych na terenie Żyrardowa;

9.9. sporządzono i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego roczne sprawozdanie /za 2012r/ dotyczące czynności podejmowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich, a także 3 miesięczne sprawozdania tj. za grudzień 2012r., styczeń 2013 i luty 2013r.,

9.10. na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego sporządzono i przesłano sprawozdanie z rejestru wyborców za IV kwartał 2012r.,

9.11. sporządzono 93 wykazy dzieci z poszczególnych obwodów szkół oraz 10 innych statystyk,

9.12. aktualizowano na bieżąco rejestr wyborców Żyrardowa,

9.13. kontynuowano współpracę z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Krajowym Biurem Wyborczym, Komendą Powiatowa Policji, Sądem Rejonowym, Urzędem Skarbowym, WKU.

Wyżej określone zadania realizowano terminowo, nie było odwołań, ani też zasadnych skarg.


10. W zakresie gospodarki przestrzennej i architektury:
10.1. W trakcie opracowania są projekty:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru Dawnych Zakładów Lniarskich – „Wykańczalnia”, zatwierdzonego uchwałą nr L/389/06 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego obszar ograniczony: ul. Marii Nietrzebki, południowymi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2856, 2844, 2841, 2838, zachodnią granicą działki o numerze ewidencyjnym 2214/1, ul. Łąkową, zachodnimi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2075, 2074, 2073, częścią działek o numerach ewidencyjnych: 2063/2, 2062/2, 2060/2, 2059/2, 2058/2, 2057/2, 2056/2, 2055/2, 2054/2, 2053/2, 2052/2, 2051/2, 2050/2 oraz północną i wschodnią granicą administracyjną miasta;

10.2. ponownie wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego obszar ograniczony: ulicą Limanowskiego, ulicą 1-go Maja, granicami działek usytuowanych po zachodniej stronie ulicy 1-go Maja, ulicą Radziwiłłowską, rzeką Pisią, Górnym Stawem, granicą działki o nr ewid. 3516/1, ulicą Fryderyka Chopina i rowem burzowym (Centrala Dawnych Zakładów Lniarskich);

10.3. zlecono wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko do:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego obszar ograniczony: ul. Piastowską, ul. Bydgoską, zachodnią, północną i wschodnią granicą administracyjną miasta, rzeką Pisią, granicami działek o numerach ewidencyjnych: 1257/2, 1262,

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru Dawnych Zakładów Lniarskich – „Wykańczalnia”, zatwierdzonego uchwałą nr L/389/06 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa,

10.4. wykonano opracowania ekofizjograficzne do:

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru Dawnych Zakładów Lniarskich – „Wykańczalnia”, zatwierdzonego uchwałą nr L/389/06 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmującego działkę o nr ewid. 1614/5,

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru Dawnych Zakładów Lniarskich – „Wykańczalnia”, zatwierdzonego uchwałą nr L/389/06 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa;

10.5. w trakcie uzgodnień przez właściwe organy jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmującego obszar dzielnicy Mariampol;

10.6. wszczęto: • 11 postępowań dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy,

 • 4 postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • 5 postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

10.7. wydano:

 • 9 decyzji o warunkach zabudowy,

 • 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • 4 postanowienia dotyczące zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości,

 • 28 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • 5 informacji o przeznaczeniu terenu,

 • 3 zaświadczenia.
 1. W zakresie funduszy unijnych:

11.1. Sporządzono ,,Sprawozdanie w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka” dla projektu „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”;

11.2. trwa realizacja projektu ,,Żyrardów fabryka możliwości - promocja gospodarcza Mazowsza” ze środków UE w ramach działania 1.7 RPO WM 2007-2013:


 • ogłoszono przetarg na publikacje promocyjne oraz prace związane z przygotowaniem publikacji do druku,

 • przygotowano i złożono aneks do umowy,

 • rozliczono zaliczkę,

 • przygotowano wniosek refundacyjny;

11.3. trwa realizacja projektu ,,Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

 • przygotowano dokumentację do wniosku o płatność za I kwartał br.;

 • przygotowano dokumentację do kontroli projektu, która odbyła się w siedzibie beneficjenta w dniach 21-24 stycznia 2013r.;

11.4. trwały prace nad realizacją projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Przygotowano: • dokumentację do rozliczenia zaliczki z 2012 r.,

 • wniosek o refundację kosztów z 2012 r.,

 • wniosek o zaliczkę na I kwartał 2013 r.,

 • dokumentację do podpisania aneksu w ramach projektu (dot. 100% dofinansowania),

 • dokumentację dla Fundacji Fundusz Rozwoju weryfikującej dokumentację projektową w siedzibie beneficjenta,

 • prowadzono działania promocyjne oraz działania z zakresu zarządzania projektem,

 • odbyły się wizytacje opiekunów w gospodarstwach domowych beneficjentów ostatecznych oraz instytucjach;

11.5. trwają prace nad przygotowaniem drugiego wniosku aplikacyjnego (runda I 2013 r.) w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dofinansowanie przewidziane w ramach konkursu – 100% kosztów kwalifikowanych. Wniosek dotyczy zakupu zestawów komputerowych dla mieszkańców Żyrardowa wykluczonych cyfrowo, spełniających kryteria przewidziane w konkursie;

11.6. przygotowano wniosek w ramach projektu MOJE BOISKO–ORLIK 2012, planowanym do realizacji na rok 2013;

11.7. przygotowano wniosek Promocja wśród najmłodszych historycznego dziedzictwa XIX-wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie uhonorowanej tytułem Pomnika Historii o dofinansowanie z programu operacyjnego Patriotyzm Jutra zarządzanego przez Muzeum Historii Polski (Beneficjent Centrum Kultury w Żyrardowie);

11.8. przygotowano wniosek pn. „Zatrzymać przeszłość – 100 lat Ludowca w Żyrardowie” o dofinansowanie z programu operacyjnego Patriotyzm Jutra zarządzanego przez Muzeum Historii Polski (Beneficjent Centrum Kultury w Żyrardowie);

11.9. współpracowano z Akademią Piłkarską Żyrardów przy przygotowaniu oferty na konkurs dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na organizację na mazowszu imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;

11.10. współpracowano z Akademią Piłkarską Żyrardów przy przygotowaniu oferty na konkurs dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na wspieranie i realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, razlizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”;

11.11. współpracowano z PGK Żyrardów przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Segregacja odpadów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów”;

11.12. zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców Żyrardowa nt. planowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków służących „Ograniczeniu zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30 kw.”;

11.13. przygotowano wniosek na konkurs Polska Pięknieje;

11.14. przygotowano zgłoszenie na konkurs Zabytek Zadbany;

11.15. uczestniczono w warsztatach szkoleniowych w ramach projektu EDEN;

11.16. trwa obsługa strony internetowej i fanpage Resursy.12. W zakresie promocji i kultury:


  1. w zakresie informacji i promocji:

 1. przygotowano i zorganizowano „Sylwester na placu” – pokaz ogni sztucznych;

 2. przygotowano 42 informacje w ramach „Wieści z Magistratu”, które ukazały się w 10 numerach Życia Żyrardowa i Tygodnia Żyrardowa tj. ponad 4 informacje tygodniowo;

 3. zaktualizowano stronę internetową Miasta o 68 informacji o bieżących wydarzeniach w ramach działu „Aktualności”;

 4. wysłano 24 informacje newsletterowe, tj. 2 informacje pakietowe w tygodniu;

 5. przygotowano i nagrano 42 informacje do lokalnych rozgłośni radiowych tj. ponad 3 informacje tygodniowo;

 6. opracowano merytorycznie oraz graficznie, zlecono druk 23. numeru miesięcznika „Żyrardów. Murowane Klimaty”;

 7. opracowano merytorycznie oraz graficznie, zlecono druk 24. numeru kwartalnika „Żyrardów. Murowane Klimaty”;

 8. przygotowano kampanię promocyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami w ramach której opracowano m. in. materiały informacyjne dla mieszkańców;

 9. utworzono zakładkę na stronie internetowej „Zima w mieście” informującą o atrakcjach dla dzieci w czasie ferii zimowych;

 10. współpracowano z Wydziałem Funduszy Europejskich w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych organizacji PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), dotycząca części wniosku poświęconego kampanii promocyjnej;

  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna