Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie PrzewodniczącyPobieranie 33.06 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar33.06 Kb.
OR-BR.0021.2.2013

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie

w okresie od 23 stycznia 2013 r. do 19 lutego 2013 r. oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

w okresie od 23 stycznia 2013 r. do 19 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie obradował na 4 posiedzeniach, podczas których podjął 37 uchwał, w tym 6 przyjmujących projekty uchwał Rady Powiatu.

Na posiedzeniu w dniu w dniu 23 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/2012 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,

 • procedury rozpatrywania spraw i podejmowania uchwał przez Zarząd Powiatu
  w Strzyżowie,

 • Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Powiat Strzyżowski,

 • udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Proksie – Dyrektorowi Zespołu Szkół
  w Czudcu do dokonywania w imieniu Powiatu Strzyżowskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci 2013,

 • udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Witkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie do dokonywania w imieniu Powiatu Strzyżowskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci 2013,

 • oddania w nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Strzyżowskiego (dla PFG w Strzyżowie na działalność statutową).

 • zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.


Zarząd zatwierdził:

 • umowę zlecenia Nr 2/2013 na doręczenie zawiadomień w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Godowa,

 • Umowę Nr ZP.273.2.2013 z ORTO Plus Lifts Spółka Jawna w sprawie wykonania zadania polegającego na „Dostawie schodołazu gąsienicowego dla Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie”,

 • umowę zlecenia z Panem Witoldem Kutą na realizację szkolnych zawodów sportowych w ramach powiatowego kalendarza imprez sportowych.


Kolejno Zarząd rozpatrzył:

 • negatywnie wniosek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w związku z prośbą Wójta Gminy Wiśniowa o dofinansowanie kwotą 200 000 zł budowy odcinków chodnika w Tułkowicach i w Szufnarowej przy drodze wojewódzkiej.Zarząd zapoznał się z:

 • pismem w sprawie utrzymania systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie na podstawie odpowiedzi od Lidera Projektu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.


Ponadto Zarząd określił wysokość środków przeznaczonych w 2013 roku na modernizację ewidencji gruntów i budynków w wysokości 300 000 zł.
Na posiedzeniu w dniu w dniu 29 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/2012 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego.


Na posiedzeniu w dniu w dniu 30 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,

 • przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za IV kwartał 2012 roku,

 • oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Strzyżowskiego (działka nr 970/19 przylega do budynku Powiatowego Zarządu Dróg
  w Strzyżowie. Użyczenie pozwoli na zagospodarowanie jej w całości poprzez powiększenie istniejącego już parkingu).

 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie,

 • udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
  w Strzyżowie w 2013 r. w kwocie 200.000 zł na zapewnienie płynności finansowej.

 • przekazania uprawnień Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


Zarząd zatwierdził:

 • umowę pożyczki dla SP ZOZ w Strzyżowie w kwocie 200.000 zł na zapewnienie płynności finansowej ZOZ w Strzyżowie w 2013 r.


Zarząd zapoznał się z:

 • informacją Dyrektora PZD w Strzyżowie na temat podjętych działań w zakresie usuwania skutków oblodzenia przeprowadzanych wspólnie z Nadleśnictwem
  w Strzyżowie oraz OSP działających na terenie Powiatu Strzyżowskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Ponadto omówiono zasady powiadamiania Ochotniczych Straży Pożarnych


w sytuacji wystąpienia pożaru.
Na posiedzeniu w dniu w dniu 6 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,

 • przekazania uprawnień…………… do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (15 uchwał od
  Nr 26/2013 do Nr 40/2013 - dla kierowników jednostek organizacyjnych),

 • zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,

 • wyrażenia zgody na wejście w teren (działki oznaczonej numerem 932/5 poł.
  w Strzyżowie stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, celem przeprowadzenia przyłącza wody).


Zarząd zatwierdził:

 • umowę zlecenia Nr 3/2013 dotyczącą doręczenia zawiadomień w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach położonych w Dobrzechowie.


Kolejno Zarząd rozpatrzył:

 • wniosek Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Powiatu wypracowanego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 roku,

 • prośbę Dyrektora ZOZ w Strzyżowie o pilną wymianę okien w budynku przy
  ul. Parkowej 4 kierując do Wydziału IP w celu przygotowania informacji
  o projekcie dotyczącym termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, szacunkowych kosztów wymiany okien, itp.


Zarząd zapoznał się z:

 • decyzjami dotyczącymi dokumentacji geologicznej, przesłanymi do wiadomości Zarządowi.


Zarząd podjął decyzję w sprawie:

 • przystąpienia do XIII edycji konkursu – plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.


Ponadto Zarząd spotkał się z delegacją z Norwegi w związku z przygotowaniem projektów w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz omówił wraz zaproszonymi gośćmi stan realizacji inwestycji pn. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo – dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne.

Na posiedzeniu w dniu w dniu 13 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podjął uchwały w sprawie:

 • upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Strzyżowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
  i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienia wyrażone w załączonych uchwałach pozwolą kierownikom jednostek na zawarcie na czas nieokreślony umów, z których płatności przypadać będą w terminach przekraczających rok budżetowy),

 • zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,

 • przyjęcia uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie w sprawie zamiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.

Zarząd zatwierdził:

 • odpowiedź na wniosek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego wypracowany w dniu 18 stycznia 2013 r.,

 • odpowiedź na wniosek Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Powiatu wypracowany
  w dniu 29 stycznia 2013 r.,

 • umowę zlecenia Nr SK.1720.1.2013 w sprawie wykonania czynności związanych z realizacją funkcji audytora wewnętrznego w Powiecie Strzyżowskim,

 • umowę Nr OS.642.1.2013 z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą
  w Rzeszowie do wykonania badań gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego,

 • wniosek składany z rezerwy subwencji ogólnej w 2013 roku na zadanie pn. Przebudowa mostu drogowego na rzecze Stobnica w ciągu drogi nr 1928R Wysoka Strzyżowska – Gbiska – Strzyżów – Żarnowa w m. Strzyżów wraz
  z dojazdami na kwotę 5 040 000 zł.

 • 9 umów dotyczących kwalifikacji wojskowej na 2013 rok.

Kolejno Zarząd rozpatrzył:

 • negatywnie wniosek Komendanta PSP w Strzyżowie o dofinansowanie z budżetu powiatu zakupu środków do neutralizacji i usuwania substancji ropopochodnych,

 • negatywnie wniosek Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej
  o rozważenie możliwości użyczenia oficyny dworskiej w Wiśniowej
  z przeznaczeniem na siedzibę Towarzystwa i działalność kulturalna,

 • pozytywnie ofertę zareklamowania Powiatu Strzyżowskiego w publikacji pt. „Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. kardynała Mariana Jaworskiego (1991-2008)”,

 • wniosek Pani Krystyny Kut zam. w Dobrzechowie o dzierżawę części działki znajdującej się obok budynku PUP w Strzyżowie, przekazując do Dyrektora PUP
  w Strzyżowie o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Zarząd zapoznał się:

 • ze skargą Pana Dariusza Długosza zam. w Lutczy na bezczynność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, przekazując ją Radzie Powiatu
  w Strzyżowie zgodnie z właściwością,

 • z pismem Dyrektora DPS w Gliniku Dolnym w sprawie reklamacji powykonawczych.

Ponadto Dyrektorzy ZOZ w Strzyżowie przedstawili planowany wynik finansowy ZOZ za 2012 rok oraz wynik finansowy w ostatnich miesiącach 2012 roku w ujęciu miesięcznym.Realizacja uchwał Rady Powiatu podjętych na XXVIII sesji Rady Powiatu
w Strzyżowie w dniu 30 stycznia 2013 r.

Niżej wymienione uchwały zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego:

  • Nr XXVIII/232/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku,

  • Nr XXVIII/233/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Uzupełniającego w Zespole Szkół w Czudcu,

  • Nr XXVIII/234/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
   w Zespole Szkół w Czudcu,

  • Nr XXVIII/235/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie,

  • Nr XXVIII/236/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.


Ponadto poniższe uchwały zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

  • Nr XXVIII/230/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

  • Nr XXVIII/231/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/2012 Rady Powiatu
   w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego.

Na tym sprawozdanie zakończono.
: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna