Orandum est, ut sit mens sana in corpore sanoPobieranie 322.57 Kb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar322.57 Kb.
  1   2   3   4   5   6

L I D E R

PROMOCJA ZDROWIA, KULTURA ZDROWOTNA I FIZYCZNANumer 5. 2015 /293/


Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano (modlić się trzeba o to, żeby w zdrowym ciele był zdrowy duch). Tak należy poprawnie rozumieć Juvenalisa a więc zupełnie odwrotnie niż się powszechnie go interpretuje jako że to zdrowe ciało jest warunkiem zdrowego ducha. Taka interpretacja to swoiste alibi dla zwolenników wszelkich stereotypów, których pełno wokół nas.


Zwierzątka jak ludzie, każde w swoją stronę. Foto Kama Veymont

Po zmianie planu edycji Lidera – numer kwietniowy poświęciliśmy w całości sprawom zdrowia publicznego publikując projekt bardzo ważnej ustawy o zdrowiu publicznym z hasłem – szukamy w niej kultury fizycznej i licznymi tekstami na ten temat. Teraz w numerze majowym, którego wydanie przyspieszamy, wracamy szybko do spraw bieżących. A tu : Trwają prace nad organizacją XXI Sympozjum Tatrzańskiego Edukacja Jutra – Lider obejmuje patronat medialny. Wręczono wyróżnienia 48 Konkursu Fair Play PKOl za rok 2014 – redaktor naczelny Lidera uhonorowany nagrodą za promocję idei fair play. Wystartował realizowany przez Szkolny Związek Sportowy i sponsorowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program Animator Sportu Dzieci i Młodzieży – z tej okazji ukazuje się specjalny Magazyn Animatora. Już trzy numery tego magazynu są zawieszone na portalu Lidera : www.lider.szs.pl i można je całkiem bezpłatnie czytać online, kopiować i wykorzystywać. Publikujemy ciekawe artykuły (Moniki Szławieniec – Rzeczuch, Marty Pietrychy i Małgorzaty Jabłońskiej (ekspert Klubu Puchatka), rekomendujemy wybrane książki, w tym aktualną książkę Walerija Paniuszkina „Rublowka”, specjalną rekomendację bardzo interesującej książki profesora Zygmunta Jaworskiego „Sport z dystansu – fakty i refleksje”, oraz ciekawe informacje z różnych prozdrowotnych portali. W ostatniej chwili dołączyliśmy bardzo ciekawe stanowisko Komitetów Polskiej Akademii Nauk w sprawie wychowania fizycznego w szkołach. Dużo tego, ale my tak już mamy.


Spis treści Lider 292

Zbigniew Cendrowski


Drodzy czytelnicy – Principiis Obsta
XXI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe.

Zaproszenie Lidera do patronatu medialnego przyjęte z zadowoleniem

48 Konkurs - Fair Play PKOl 2014
Program Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - Lider ma młodszego brata – Magazyn Animatora
Monika Szławieniec-Reczuch

Eliminowanie substancji szkodliwych z najbliższego otoczeniaMarta Pietrycha

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnymMałgorzata Jabłońska

(Ekspertka Klubu Bezpiecznego Puchatka)


Jak rozwijać innowacyjne myślenie u dzieci
Zbigniew Cendrowski


Rekomendacje książek (Rublowka Panteon Sportu, Czysta Gra )
Wiadomości prozdrowotne z różnych portali
Rekomendacja specjalna książki profesora Zygmunta Jaworskiego

Sport z dystansu –fakty i refleksje


Stanowisko Komitetów PAN w sprawie wychowania fizycznego

Wynotowane z pięknej księgi „Cywilizacje” Felipe Fernandeza- Armesto. Wyd. PWN, 2000
 1. Aby dokładnie zrozumieć człowieka, należy postrzegać go w kontekście całej przyrody.

 2. Dzięki unikalnemu talentowi potrafimy przeżyć niemal w każdym środowisku, prześcigając pod tym względem wszystkie gatunki.

 3. Uderza kontrast między ludzką miernotą władców a ostentacyjnym bogactwem ich otoczenia.

 4. Słowa, jakimi wojownikom dżihadu obiecywano nagrodę za bohaterska śmierć, pozwalają uzmysłowić, że wojna o idee nie jest łatwa.

 5. Nie zgadzam się, by wasi ludzie zamieszkali pośród nas. Ani sam się z wami nie pojednam, ani nie pozwolę na dalsze z wami przedsięwzięcia.

 6. Natura dla człowieka, który zechce nią władać, jest jak nieoswojone jeszcze zwierzę lub jak wróg do pokonania : najpierw musi ją poznać.

 7. Dzięki malowidłom na ścianach kościołów wierny staje się naocznym świadkiem życia Chrystusa i świętych.

 8. Trudno wiecznie bać się czegoś, co tak łatwo zniszczyć.

 9. W wyobraźni Zachodu las zawsze był politycznie podejrzany...Z każdego Drzewa Wolności wyrastają prężne dziczki despotyzmu.

 10. Kultura ma moc tłumaczenia wszystkiego i niczego.Drodzy czytelnicy
Poniższy wstęp jest wspólny dla tego numeru Lidera oraz jego „młodszego brata” Magazynu Animatora Sportu Dzieci i Młodzieży. Będziemy ściśle współpracować za myśl główną mając slogan OwidiuszaPrincipiis obsta

(przeszkadzaj początkom, zwalczaj zło w zarodku)

Minister Sportu i Turystyki powierzył Szkolnemu Związkowi Sportowemu realizację programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży. To dla nas i wielka satysfakcja i niemniejsza odpowiedzialność. To poczucie odpowiedzialności skierowane jest w obie strony : wobec władz, które oceniły, że Związek jest dobrze przygotowany do wykonania zadania a szczególnie wobec tych, którzy zdecydują o jakości wykonania zadania czyli Animatorów, terenowych struktur SZS i wszystkich innych, na których pomoc i wsparcie liczymy.

Z myślą szczególnie o tej drugiej odpowiedzialności - ZG SZS zaplanował wydanie w roku 2015 12 numerów specjalnie powołanego do życia Magazynu dla Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży. Kolejne numery Magazynu będą się ukazywały cyklicznie, stosownie do potrzeb i w miarę pojawiających się informacji o postępie w realizacji zadania i potrzebach w zakresie komunikacji i informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami programu Animator. Dodać należy, że poszczególne numery Magazynu oraz zawarte w nich informacje i materiały będą w zależności od potrzeb i możliwości republikowane na portalu i w miesięczniku Lider Promocja Zdrowia Kultura Zdrowotna i Fizyczna na stronie www.lider.szs.pl. Będziemy też przy redagowaniu Magazynu korzystać często z bogatych zasobów Lidera.

Kolejne numery Magazynu będą zgodnie z „duchem czasu” ukazywały się w wersji internetowej i będą dostępne na stronie www.szs.pl w formatach pdf i word oraz w formacie word na portalu Lidera na stronie www.lider.szs.pl Poszczególne numery będzie można czytać online, pobierać, kopiować i drukować bezpłatnie. Nie można będzie natomiast, co naturalne, wykorzystywać pozyskanych z Magazynu materiałów w celach komercyjnych a przy wykorzystywaniu ich w całości lub wybranych fragmentach w innych publikacjach należy podawać źródło (np. Magazyn Animator nr.. )

Tytuły Animator, Wolontariusz, Działacz, którymi posługujemy się w naszej działalności mieszczą w sobie kilka ważnych wymiarów, z których wyróżnimy i podkreślimy trzy :


 • społeczne zaangażowanie po stronie ważnych dla kraju celów i zadań. W naszym przypadku jest to zrozumienie, że zdrowie to sprawa narodowa a wszystko co robimy w programie Animator zdrowiu służyć powinno.

 • przy łączeniu funkcji zawodowych i społecznych, co często ma miejsce, rozwijanie działalności wg znanej w naszym środowisku zasady „robić więcej niż się musi”.

 • łączenie wiedzy z sumiennością i odpowiedzialnością. Przy realizacji każdego ważnego społecznie zadania nie tylko daję z siebie „wszystko co wiem i potrafię” ale stale tę wiedzę i umiejętności rozwijam i wzbogacam. Jestem więc animatorem, inicjatorem i innowatorem.

Program Animator Sportu Dzieci i Młodzieży jest ważnym uzupełnieniem i rozwinięciem programu szkolnego wychowania fizycznego. Wersja którą realizuje Szkolny Związek Sportowy jest adresowana do szkół i młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. To bardzo ważny etap edukacji, w tym edukacji i wychowania w zdrowiu i sprawności. W gimnazjach a szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych mamy do czynienia z ostatnią niemal szansą rozwinięcia i utrwalenia w mentalności i obyczajach młodzieży niezwykle ważnej cechy przygotowania do całożyciowej troski o zdrowie i sprawność fizyczną co zapisano jako naczelny cel i zadanie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. To wdrażanie do realizacji modelu zdrowego stylu życia.

Program Animator umożliwia dość znacznej grupie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej znaczące zwiększenie objętości zajęć aktywizujących fizycznie pod postacią prozdrowotnego treningu sportowego w całorocznym cyklu treningowym w konkretnej dyscyplinie sportowej. Tak więc ta grupa młodzieży, która już ma cztery (w gimnazjum) i trzy (w szkole ponadgimnazjalnej) godziny obowiązkowego wychowania fizycznego otrzymuje dużą porcję dodatkowych ćwiczeń w wymiarze 180 minut tygodniowo (w przeliczeniu jest to równoważność czterech godzin wf). Jest to więc w sumie praktycznie 8 godzin zajęć dla gimnazjum i 7 dla szkoły ponadgimnazjalnej. Gdyby wszystkie te zajęcia odbywały się w dostatecznej jakości : (atrakcyjność, intensywność, zróżnicowanie itp) sięgnęlibyśmy ideału. Mamy tu do czynienia z ważnym wyzwaniem : Otóż jak wiemy Centrum Badania Kondycji Fizycznej zlokalizowane przy warszawskiej AWF (kierownik dr Janusz Dobosz) przeprowadzi badania ewaluacyjne dotyczące programu Animator. Byłoby doskonale aby planowane badania wykazały czy i jak te dodatkowe 180 minut wpłynęły nie tylko na konkretne parametry sprawnościowe ale były próbą ogólniejszej oceny jaka jest różnica pomiędzy sprawnością młodzieży uczestniczącej w normalnym programie obowiązkowych zajęć wf (4 lub 3 godziny) a programem poszerzonym (8 lub 7 godzin). Czy więc praktycznie podwojenie czasu na wychowanie fizyczne i sport daje tak istotne korzystne zmiany w obrazie zdrowia i sprawności młodzieży, że moglibyśmy postulować o systematyczne rozbudowywanie tego programu o kolejne grupy młodzieży. Przy okazji takie rozbudowywanie wymiaru zajęć zwiększyłoby też możliwości integrujące wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną co stanowi coraz wyraźniejszy wymóg i kanon współczesnej edukacji a szczególnie edukacji jutra.

Nie trzeba dodawać, że narasta konieczność zwiększenia wysiłków państwa i jego wszelkich struktur by poprzez prozdrowotną promocję i profilaktykę systematycznie wpływać na zmienianie obrazu zdrowia społeczeństwa, w czym systematyczna aktywność fizyczna może i powinna odgrywać kluczową rolę. Postępować tu powinniśmy wg zasady Principiis obsta (niszcz zło w zarodku). Złem w naszym przypadku jest oczywiście niezdrowy, nieaktywny styl życia powodująca między innymi powszechną hipokinezję. A że w zarodku to znaczy edukacja zdrowotna od najmłodszych lat.

Magazyn Animatora, taką mamy nadzieję, będziemy redagować wspólnie. Oczekujemy więc nadsyłania autorskich opracowań w których animatorzy dzieliliby się swoimi doświadczeniami i przedstawiali zastosowane przez nich programy, plany i metodyczne rozwiązania.

Czekamy też na różne uwagi i propozycje dotyczące treści i formuły Magazynu.

Zostałem zaproszony do współpracy przy redagowaniu Magazynu. Nasuwa mi się w związku z tym pewne odległe wspomnienie : Otóż kiedyś, chyba jeszcze w PRL-u była w radiu taka audycja dla żołnierzy, którą prowadzący kończył słowami : Wasz stary wiarus. Widzę pewne podobieństwo i jest mi i trochę smutno i trochę sentymentalnie swojsko.Lider3000@poczta.onet.pl Zbigniew Cendrowski

www.szs.pl Redaktor Naczelny

Zaproszenie do patronatu medialnego nad XXI Tatrzańskim Sympozjum Naukowym Edukacja Jutra

Sosnowiec, 06.03.2015 r.
Szanowny Pan

Zbigniew Cendrowski

Redaktor naczelny „Lidera

Szanowny Panie Redaktorze!Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu organizuje w dniach 22-24 czerwca br. XXI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe. Sympozjum jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym rokrocznie od 1996 roku. Jego celem jest ukazanie myśli polskich i zagranicznych naukowców w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej oraz dokonanie refleksji nad szeroko rozumianą problematyką edukacyjną. Uczestnicy konferencji podejmą również próbę określenia wizji edukacji w Polsce i w świecie współczesnym. Założeniem organizatorów jest stworzenie ogólnopolskiej platformy porozumienia w jakże ważnych sprawach dotyczących edukacji i nauk o niej w oparciu o teorię i działania praktyczne.

Sympozja organizowane przez Wyższą Szkołę Humanitas cieszyły się dotąd ogromnym zainteresowaniem naukowców z kraju i z zagranicy. Patronaty nad konferencją obejmowali między innymi: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja „Humanitas”, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Starosta Tatrzański i Burmistrz Miasta Zakopane.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2015 roku w Zakopanem. Zaprezentowane w trakcie Sympozjum stanowiska znajdą swoje odzwierciedlenie w wydanej przez Oficynę Naukową „Humanitas” recenzowanej monografii, punktowanej zgodnie z zasadami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pragniemy edukacji, która spełnia oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych w naszym kraju – edukacji nawiązującej do rodzimej tradycji nauk o wychowaniu i uwzględniającej wyzwania społeczeństwa wiedzy. Wyrażając nadzieję, iż popiera Pan Redaktor nasze cele, zachęcamy i zapraszamy do pomocy w realizacji powyższych celów.

Zwracamy się – jak co roku - do Pana Redaktora z uprzejmą prośbą o objęcie patronatem medialnym naszego Sympozjum, który z pewnością podniesie prestiż i znaczenie przedsięwzięcia, a także pozwoli zwrócić uwagę opinii publicznej na rangę podejmowanych przez nas tematów i formułowanych wniosków.

Z wyrazami szacunku
Prof. zw. dr hab.dr h.c Kazimierz Denek Przewodniczący Komitetu Naukowego

XXI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego  Pan profesor zw. dr hab. dr h.c Kazimierz Denek

Przewodniczący Komitetu Naukowego

XII Tatrzańskiego Naukowego Sympozjum Naukowego

J.M. Pan dr hab. Michał Kaczmarczyk

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Bardzo sobie cenię możliwość patronowania medialnego takiemu przedsięwzięciu jakim są Tatrzańskie Sympozja Naukowe. Jestem pod wrażeniem ogromu treści i wizji zawartych w 6 tomowym wydawnictwie Humanitas „Edukacja Jutra”, które miałem szansę i przyjemność rekomendować na łamach Lidera w roku 2014 po XX Jubileuszowym Sympozjum. Jako namiętny  czytelnik wydawnictw o podobnym profilu,  a staram się czytać uważnie, w publikacji Edukacja Jutra spostrzegam wiele wyróżniającego, nowego, inspirującego, wartościowego. Z przyjemnością zatem przyjmuję propozycję patronowania medialnego (toutees proportions gardee) kolejnej XXI już edycji Sympozjum i postaram się z zadania tego wywiązać jak najlepiej.

Dla nas, środowiska kultury fizycznej, niezwykle istotne są mocne związki z innymi naukami o człowieku, w tym szczególnie z szeroko rozumianą pedagogiką. To takie zapewne związki mając na myśli profesor Władysław Tatarkiewicz zapisał słynną predefinicję, że „kultura fizyczna to troska duszy o ciało „ a profesor Maciej Demel napisał o sobie :

Treść mego trudu to imponderabilia, które wymykają się obiek­tywnej wycenie. Warte są tyle, ile intelektualnego rezonansu inspirują, stają się instrumentem postępu. Udało mi się - jak sądzę , co następuje:

Po pierwsze - przezwyciężyć encyklopedyzm, prostą kolekcję fakul­tetów (przypomnijmy, że u profesora Demela chodzi o trzy dziedziny naukowej nobilitacji : pedagogika, medycyna i kultura fizyczna), która jest tylko szansą - osiągnąć pewien stopień integracji zdoby­tej wiedzy. Wymagało to wielu lat wysiłku, wypracowania nowych kon­strukcji poznawczych i językowych, intensywnych ćwiczeń w myśleniu konwergencyjnym, niekiedy inwersyjnym w stosunku do stereotypów. Za taką inność słono się płaci, nie tylko w sferze nauki. Nonkonformizm myślenia nie chodzi pod rękę z życiowo zaradną normą.

Po drugie - zespolić teorię z historią, wykazać wystarczalność myśli polskich pokoleń, bez potrzeby importu obcych idei. Te właśnie prace retrospektywne przełożyły zwrotnice teorii wychowania fizycznego; po­mogły także w budowaniu pedagogiki zdrowia.


Po trzecie - zaprezentować nasze problemy na zewnątrz, w środowi­sku lekarskim i pedagogicznym. To wychodzenie z partykularza wyma­ga śmiałości, a przy tym pokory, bo nie liczy się tam lokalny autorytet, odbywa się bez taryfy ulgowej i nawet staremu przypada nierzadko rola debiutanta. Dodam, iż rzadko korzystam z komfortu domowych wy­dawnictw; częściej ryzykowałem na wydawniczej obczyźnie.

Mogę też sobie pogratulować, że do niedawna nadążałem z wyjąt­kowo rozległą lekturą, obejmującą wielkie połacie przyrodoznawstwa i humanistyki zarazem”.

Dobrze wiemy, że taka wielonaukowość postawiła profesora Demela na czele promotorów prozdrowotnych szans upatrywanych w zespoleniu i konwergencji wielu dziedzin opatrywanych różnymi nazwami a w gruncie rzeczy stanowiących jedną całość (higiena, wychowanie zdrowotne, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, kultura zdrowotna, kultura fizyczna, zdrowy styl życia). Pedagogika i jej rozliczne gałęzie i nurty mają w tym znaczenie spajające.


Bardzo serdecznie pozdrawiam

Zbigniew CendrowskiXXI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra

Zakopane 22-24 czerwca 2015

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna