Oraz posiadaćPobieranie 8.82 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.82 Kb.
Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje oficerów Policji na stanowisko dowódcy – zastępcy dowódcy XXVI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w Kosowie.

Oficer Policji wyrażający akces objęcia jednego ze stanowisk dowódczych JSPP ma obowiązek; 1. złożyć raport, z zachowaniem drogi służbowej,  potwierdzający akces objęcia jednego z ww. stanowisk oraz uzyskanie poparcia odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji,

oraz posiadać;

 1. na stanowisko dowódcy stopień służbowy minimum podinspektora, natomiast na stanowisko zastępcy dowódcy minimum stopień komisarza,

 2. znajomość języka angielskiego na poziomie „B2”,

 3. udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kraju,

 4. doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,

 5. roczną przerwę od ostatniego zakończenia służby w polskim kontyngencie policyjnym poza granicami kraju,

 6. minimum od 2 lat prawo jazdy kat „B”,

 7. bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,

 8. uregulowaną sytuację rodzinną.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach:

Etap I


Realizowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji – zgłoszenie akcesu objęcia jednego z wymienionych stanowisk przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

Etap II

Kandydaci na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy JSPP  miejsce i termin spotkania z psychologiem uzgadniają z wydziałem kadr i szkolenia właściwej KWP, wydziałem kadr KSP i właściwej szkoły Policji.

Natomiast oficerowie z komórek organizacyjnych KGP i CBŚP;


 • wykonujący zadania na terenie województwa zgłaszą się do psychologa Komendy Wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późń. zm./,

 • pełniący służbę na terenie garnizonu warszawskiego zgłoszą się odpowiednio do:

 1. Wydziału Psychologów Policyjnych Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

 2. Zespołu Wsparcia Psychologicznego  Centralnego Biura Śledczego Policji.

 (Ostateczny wynik rozmowy; „pozytywny/negatywny” psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu).

ETAP III

Realizowany w Komendzie Głównej Policji w dniu  14 marca 2016 r.

Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji.Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego – część pisemna,

 • wywiad lekarski,

 • test sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),

 • egzamin z języka angielskiego – część ustna,

 • rozmowę kwalifikacyjną (wiedza policyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy prawne regulujące udział polskiej Policji w misji w Kosowie, struktura Eulexu).

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna