Organizator: a. Starostwo Powiatowe mmz, Mińsko Mazowiecki Klub Siatkarski, mks olimp Mińsk Mazowiecki. Cel zawodóWPobieranie 18.47 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.47 Kb.
I TURNIEJ O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET


 1. ORGANIZATOR:
  a.   Starostwo Powiatowe MMZ, Mińsko Mazowiecki Klub Siatkarski, MKS Olimp Mińsk Mazowiecki.
   

 2. CEL ZAWODÓW:
  a.    Popularyzacja piłki siatkowej wśród ludzi pracujących zawodowo, młodzieży, aktywny wypoczynek.
   

 3. TERMINY I  MIEJSCE ZAWODÓW:
  a.    14.06.2015r., Hala Sportowa Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława Andersa  

 4. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

  1. Turniej organizowany jest  dla miłośników siatkówki

  2. Turniej rozgrywany na zasadzie gry o mistrzostwo.

  3. W obiekcie, na terenie którego rozgrywana jest turniej, obowiązuje zmiana obuwia na sportowe dla wszystkich wchodzących oraz zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz zakaz wstępu dla osób będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Drużyna składa się z minimum 6 zawodników, maksimum z 12 wpisanych do protokołu zawodów.

  2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać do 08.06.2015r. poprzez przesłanie zgłoszenia na adres agaposiadala@o2.pl

  3. Każda drużyna zobowiązana jest przedstawić  listę zawodników, których zgłasza do turnieju przed rozpoczęciem turnieju. Tylko zgłoszeni zawodnicy mają prawo występować w barwach swojej drużyny.

  4. Zawodnicy nie mogą zmieniać barw swojej drużyny w trakcie trwania turnieju.

  5. Każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Turnieju musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju lub musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju musi złożyć przedstawiciel ustawowy. W przypadku braku zaświadczenia zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność (nie dotyczy niepełnoletnich)

  6. Nie ustala się limitu wieku dla zawodników grających w turnieju, z zastrzeżeniem posiadania pełnoletniego opiekuna w przypadku drużyn, w składzie których są niepełnoletni zawodnicy. Funkcję opiekuna podczas rozgrywania meczów  sprawuje kapitan drużyny bądź jej trener, który  ma ukończone 18 lat.

  7. Opiekun, o którym mowa w pkt. 5 ust. e  jest odpowiedzialny za zawodników niepełnoletnich drużyny, nad którą sprawuje on opiekę i odpowiada za powiadomienie prawnych opiekunów zawodników niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody  rodziców(opiekunów prawnych) z ich numerem PESEL, na uczestnictwo w turnieju.

  8. Zawodnik wpisany do protokołu meczowego turnieju ma obowiązek posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek. Kontrola dowodu tożsamości może nastąpić do momentu podpisania przez arbitra protokołu spotkania.

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK:

Rozgrywki prowadzone będą w grupie systemem „każdy z każdym”.  

 1. PUNKTACJA:

  1. zwycięstwo 2:0 - 3 pkt

  2. zwycięstwo 2:1 - 2 pkt

  3. porażka 1:2 - 1 pkt

  4. porażka 0:2, i walkower - 0 pkt

  5. obustronny walkower - po 0 pkt 1. SPRAWY DYSCYPLINARNE:

  1. W zależności od stopnia przewinienia o karze decyduje sędzia główny meczu.

  2. Wykluczenie z meczu - czerwona kartka

  3. Regulamin Turnieju zobowiązuje wszystkich sędziów do bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Zaistniałe sytuacje należy szczegółowo opisać w protokole zawodów.

 

 1. PRZEPISY GRY:
  a.    Obowiązują przepisy PZPS.
   

 2. OCENA WYNIKÓW:

  1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.

  2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje:

 1. wynik bezpośredniego spotkania.

 1. lepsza różnica setów(od zdobytych odejmujemy stracone).

 2. lepszy stosunek małych punktów(zdobyte dzielimy przez stracone).

KOMISJA DO SPRAW DYSCYPLINY:

- Sędzia Główny Zawodów

- Adam Cichoń

- Krzysztof Płochocki

Protesty należy składać do w/w komisji.


 

 1. NAGRODY:

  1. Puchar Starosty Mińskiego dla I miejsca

  2. Puchary dla II i III miejsca

  3. nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów

  4. MVP + nagroda indywidualna 1. SPRAWY KOŃCOWE:

  1. Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali (z płaską, nierysującą podeszwą).

  2. Organizator zabezpiecza boisko i piłkę do rozegrania meczu.

  3. Organizator zabezpiecza piłki na rozgrzewkę.

  4. Organizator zabezpiecza sędziów.

  5. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.

  6. Organizator zabezpiecza szatnię dla zawodników.

  7. Mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza.

  8. Przedstawiciel danej drużyny (opiekun, trener bądź pełnoletni zawodnik) jest zobowiązany  przed rozpoczęciem meczu swojej drużyny, czytelnie wypełnić protokół zawodów.

  9. Każda drużyna dostarcza listę zawodników uczestniczących w turnieju.

  10. Każda drużyna posiada jednakowe koszulki z numerami.

  11. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.

  12. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

  13. Za organizację w/w turnieju jest odpowiedzialny Agnieszka Bereda - tel. 502965877


Pobieranie 18.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna