Organizatorzy wypoczynku dzieci I młodzieżYPobieranie 83.25 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar83.25 Kb.

ORGANIZATORZY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. ORGANIZATOR PLACÓWKI WYPOCZYNKU

 2. KWALIFIKACJA OBIEKTU

 3. KWALIFIKACJE ZADANIA I OBOWIĄZKI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKA ORAZ WYCHOWAWCÓW

Kolonie, obozy i in. formy wypoczynku dla dzieci młodzieży mogą być prowadzone przez:  • zakłady pracy,

  • jednostki oświatowe,

  • fundacje i stowarzyszania społeczne, charytatywne,

  • biura i przedsiębiorstwa turystyczne,

  • organizacje młodzieżowe,

  • osoba fizyczna, która ma zarejestrowaną w tej dziedzinie działalność gospodarczą.

Do prowadzenia kolonii, obozu stałego, wędrownego upoważnia wpis do ewidencji placówek wypoczynku dzieci i młodzieży u kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji placówki. Wpis ten jest aktem formalnym, jeżeli spełnione zostały warunki określone w przepisach prawnych.


Organizator równocześnie z wpisem otrzymuje od kuratora oświaty, o którym mowa, zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku dzieci i młodzieży. Podstawowymi przepisami wyznaczającymi zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży są przepisy podane powyżej1.

REJESTRACJA PLACÓWKI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Schemat obiegu dokumentów związanych z rejestracją placówki wypoczynku dzieci i młodzieży


Informacja o zgłoszeniu placówki

KURATOR OŚWIATY właściwy dla miejsca lokalizacji placówki

ORGANIZATOR PLACÓWKI WYPOCZYNKU

Potwierdzenie przez Wójta lub Burmistrza

Potwierdzenie przez Komendę Straży Pożarnej

Kwalifikacja obiektu (terenu) przez SANEPID

(wykaz placówek z danego województwa)

KURATOR OŚWIATY właściwy ze względu na siedzibę lub zamieszkanie organizatora

Źródło: S. Barłóg, R. Jankowski, ABC organizatora i wychowawcy placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań, 1997, s. 6.REJESTRACJA HARCERSKIEJ PLACÓWKI WYPOCZYNKU

Schemat obiegu dokumentów związanych z rejestracją harcerskiej placówki wypoczynku


Informacja o zgłoszeniu placówki

KOMENDA CHORĄGWI ZHP

ORGANIZATOR (hufiec, szczep, drużyna itp.)

Potwierdzenie przez Wójta lub Burmistrza

Potwierdzenie przez Komendę Straży Pożarnej i Leśniczego

Kwalifikacja obiektu (terenu) przez SANEPID

(wykaz placówek z danego województwa)

KURATOR OŚWIATY właściwy ze względu na siedzibę lub zamieszkanie organizatoraKURATOR OŚWIATY właściwy ze względu na siedzibę Komendy Chorągwi

Źródło: S. Barłóg, R. Jankowski, ABC organizatora i wychowawcy placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań, 1997, s. 8.

Ze schematu wynika kolejność postępowania w celu uzyskania zaświadczenia o zgłoszeniu placówki.
W pracach przygotowawczych można wyróżnić trzy etapy:


 • I – przyjęcie koncepcji programowo-organizacyjnej;

 • II – spełnienie warunków związanych z lokalizacją placówki wypoczynku (kwalifikacja obiektu) oraz przygotowanie kadry i programu;

 • III – dokonanie wpisu do ewidencji u kuratora oświaty właściwego dla miejsca lokalizacji placówki wypoczynku i uzyskania zaświadczenia o zgłoszeniu

Nieco inaczej prowadzi droga do uzyskania zezwolenia na organizację placówki wypoczynku przez jednostki ZHP, pomimo, że obowiązują te same wymagania. Ilustruje to rysunek 2. Zgodę na działalność obozu wydaje Komenda Chorągwi, zgodnie z trybem przyjętym w tym zakresie przez GK ZHP.KONCEPCJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA

I. Koncepcja programowo-organizacyjna wymaga przede wszystkim:


  • określenie rodzaju placówki,

  • przyjęcie terminu (czasu) funkcjonowania placówek itp.

  • zasad rekrutacji (ilość, wiek) uczestników itp.

Pierwszy etap - wybór obiektu. Przy założeniach organizacyjnych imprezy dla dzieci i młodzieży należy uwzględnić charakter organizowanej na terenie obiektu imprezy, np.:

 • kolonie zdrowotne – wymagają określonych warunków klimatycznych, lokalowych, odpowiednich urządzeń (w zależności od schorzeń i celu leczniczego);

 • obóz sportowy – konieczne jest posiadanie sali gimnastycznej, boiska sportowego i urządzeń sportowych.

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie kwalifikacji obiektu (terenu) przeznaczonego na kolonie lub obóz. Obiekt musi spełniać określone warunki sanitarno-higieniczne.

Uwzględniać powinien miedzy innymi:

 • liczbę, wiek i płeć dzieci, dla których ma być przeznaczony;

 • warunki budynku, położenie i rozkład pomieszczeń;

 • bezpieczeństwo dzieci

Ważne jest aby budynek posiadał dostateczną liczbę pomieszczeń przeznaczonych na sypialnie, jadalnie świetlicę, izolatkę, a także umywalnie , natryski, toalety, pokoje dla lekarza, pielęgniarki, pokoje dla personelu, przechowalnie rzeczy. Wymienione pomieszczenia powinny spełniać następujące warunki:

1)W sypialni należy ustawić tak łóżka, aby na każde dziecko przypadło co najmniej 3-5m2 powierzchni pomieszczenia. Pomiędzy łóżkami powinny być swobodne przejście. W pomieszczeniach sypialnych powinny znajdować się:

    1. szafy na rzeczy osobiste,

    2. szafki pozwalające na przechowywanie podręcznych przedmiotów

    3. krzesła – ich liczba odpowiada liczbie uczestników

    4. wieszaki na ręczniki, lustro, stojaki na obuwie

2)Umywalnia – odpowiednia liczba umywalek oraz kabin

Blok żywieniowy powinien posiadać: magazyn żywności, punkt odbierania warzyw i ziemniaków, punkt przygotowania posiłków, kuchnia, jadalnia, umywalnia naczyń kuchennych, zmywalnia naczyń stołowych, punkt sanitarny dla zatrudnionych w bloku żywieniowym. Dobrze byłoby aby poszczególne punkty bloku żywieniowego były rozmieszczone tak aby sprzyjały przestrzeganiu zasady: „jednego kierunku ruchu” , to znaczy: magazyn – obieralnia, obieralnia – kuchnia, kuchnia – konsument.

Trochę inne wymagania dotyczą obozów pod namiotami. Dla obozów harcerskich obowiązuje Instrukcja sanitarna dla obozów pod namiotami” zatwierdzona przez Główna Kwaterę ZHP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Zawarte tam kryteria mogą przydatne dla innych organizatorów, bowiem przy kwalifikacji terenu obozu obowiązują te same zasady.

Przy wyborze terenu obozu należy szczególnie uwzględnić: 1. miejsce lokalizacji obozu (ważne są walory krajoznawczo-turystyczne, zdrowotność okolicy, ukształtowanie terenu). Teren musi być suchy, nasłoneczniony, osłonięty od wiatrów, rzadko zalesiony, o wystawie południowo-zachodniej.

 2. Obóz powinien być zaopatrzony w wodę do picia i potrzeb gospodarczych. Woda zawsze musi być poddana baniom. Dobowe zaopatrzenie w wodę na jednego uczestnika powinno wynosić nie mniej niż 50 l.

 3. Warunki do ustawiania namiotów, zwłaszcza mieszkalnych. Miejsce bezpieczne, suche, osłonięte od wiatru. Odległość pomiędzy namiotami 2,5 metra, a między rzędami min. 8 metrów. W namiocie typu 10-osobowego nie powinno mieszkać więcej niż 7-8 osób. Odległości pomiędzy pryczami co najmniej 40-50 cm. Namioty powinny być wyposażone w wieszaki na ubrania i ręczniki, półki na plecaki, przybory toaletowe i buty.

Kwalifikacje każdego obiektu lub terenu na obóz niezależnie, czy jest to szkoła, internat, ośrodek wczasowy, kwatera prywatna – przeprowadza właściwa dla miejsca lokalizacji placówki wypoczynku dzieci i młodzieży Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

W tym celu należy złożyć wniosek o kwalifikacje obiektu co najmniej 8 tygodni przed rozpoczęciem działalności, podając rodzaj i termin trwania kolonii, obozu, ilość osób, adres placówki, dokładną nazwę organizatora oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej na przygotowanie obiektu. Po zgłoszeniu Terenowa Stacja San-Epid. dokonuje lustracji obiektu. Wynik zamieszcza w Karcie Kwalifikacyjnej Obiektu (Terenu).

Dla obozów harcerskich kartę kwalifikacyjną zastępuje kwestionariusz lokalizacyjny, który także wymaga zatwierdzenia przez Terenową Stacje San-Epid. Kwestionariusz lokalizacyjny znajduje się w książce obozu.

Równocześnie z kwalifikacją obiektu przez Terenową Stację San-Epid. możemy prowadzić konsultacje z Państwową Strażą Pożarną i uzyskać kolejne potwierdzenie. Wreszcie placówkę zgłaszamy do Burmistrza-Wójta, od którego również otrzymujemy potwierdzenie.

Uwaga: obozy wędrowne nie obowiązuje karta kwalifikacyjna obiektu. Miejsca noclegowe obozów wędrownych to w zasadzie schroniska PTTK, PTSM, ZHP (które posiadają takie kwalifikacje) lub campingi, pola biwakowe i własne namioty. Obozy wędrowne zamiast karty kwalifikacji obiektu załączają do zgłoszenia plan wędrówki z przewidzianymi miejscami noclegów.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR KARTY KWALIFIKACYJNEJ OBIEKTU

ZATRUDNIONA KADRA
WYCHOWAWCY
Następnym zadaniem organizatora jest pozyskanie kadry.

W placówkach wypoczynku wychowawcami mogą być:    1. nauczyciele,   

 2. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,   

 3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,   

 4. osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,   

 5. instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie,   

 6. przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,   

 7. trenerzy i instruktorzy sportowi.

Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4-7 podejmujące pracę wychowawcy w placówkach wypoczynku, powinny spełniać następujące warunki:   

 1. mieć ukończone 18 lat życia,   

 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,   

 3. posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

 4. posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Obowiązkiem wychowawcy w placówce wypoczynku:

  1. zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,

  2. prowadzenie dziennik zajęć (wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia),

  3. opracowanie planów pracy wychowawczej grupy,   

  4. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,   

  5. sprawowanie opieki nad uczestnikami wyjazdu w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,   

  6. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy,   

  7. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika placówki wypoczynku.

Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.Liczba uczestników pod opieką wychowawcy

Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy: • nie może przekraczać 20 osób,

 • w przypadku dzieci do 10 roku życia (I-III klasa) liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób,

 • liczba uczestników ulega zmniejszeniu, jeżeli są to dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności).

KIEROWNIK placówki

Placówką wypoczynku kieruje: • nauczyciel,

 • czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie,

 • lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna osoba, muszą posiadać Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązek posiadania zaświadczenia, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

Obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.


Rozporządzenie określa zakres obowiazków wychowawcy i kierownika w placówce wypoczynku, wskazując na odrębne zadania tych osób.

Przykładowo, wychowawca realizuje program rekreacyjny, kulturalno – oświatowy, sportowy, krajoznawczo – turystyczny, wychowawczy, itp., kierownik opracowuje plan pracy, rozkład dnia nadzoruje realizację programu i jego jakość, dba o zapewnienie pobytu, wychowania i opieki zdrowotnej.

Kierownik placówki wypoczynku zapewnia także prawidłowy przebieg wypoczynku w sytuacji problemowej itp. niedyspozycja wychowawcy, nagła choroba wychowanka, awaria w obiekcie, itp. W przypadku połączenia tych stanowisk każda taka sytuacja pozbawia placówkę jednocześnie kierownika placówki i wychowawcy grupy.
Z problemem zadań wychowawcy i kierownika ściśle wiąże się kwestia liczby dzieci w placówce wypoczynku pod opieką jednego wychowawcy. Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem liczba ta wynosi 20 osób,

w przypadku dzieci do 10 roku życia – 15 osób.


Taka liczebność grup pod opieką jednego wychowawcy została przyjęta w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie pobytu w placówce wypoczynku, a także umożliwienia realizowania w grupie urozmaiconego, bogatego programu. Pozwala także na indywidualne zajęcie się dzieckiem w przypadku organizacji wypoczynku dla małych dzieci.
Funkcje wychowawcy i kierownika w placówce wypoczynku nie powinny być łączone, szczególnie ze względu na zapewnienie przez kierownika bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przez cały czas pobytu w placówce oraz organizowania i nadzorowania prawidłowej realizacji programu.

Do obowiązków kierownika placówki wypoczynku należy w szczególności:   1. kierowanie placówką wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 2. opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia placówki wypoczynku i kontrola ich realizacji,   

 3. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,

 4. kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,   

 5. zapewnienie uczestnikom placówki wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom),   

 6. zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych w placówce wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,

 7. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia,   

 8. nadzór nad przestrzeganiem zasad racjonalnego żywienia,

Kierownik powinien być doświadczonym wychowawcą, posiadającym predyspozycje organizatorskie, w tym umiejętności współpracy z kadra pedagogiczną, personelem administracyjnym oraz dziećmi.

Zatrudniając kierownika placówki należy mieć na względzie zakres czynności i odpowiedzialności jaki chcemy mu przekazać, jakie ma realizować zadania w trakcie prowadzenia placówki.

Miedzy innymi dlatego często zalecamy kierownikowi opracowanie ramowego programu kolonii lub obozu, które jest też kolejnym zadaniem związanym z rejestracją placówki.Wzór - Propozycja ramowego programu pracy opiekuńczo-wychowawczego placówki

Dział działalności wychowawczej

Rodzaj zadania

Środki, formy realizacji

1

2

3

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

 • poznawanie historii i tradycji regionu

 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do piękna ziemi ojczystej

 • wyrabianie dumy z dorobku kulturowego Polski

 • kształtowanie szacunku do barw narodowych, godła, hymnu narodowego

 • rozwijanie umiejętności współżycia społecznego i samorządności

 • pobudzanie do aktywności społecznej, do właściwego korzystania z praw i przestrzegania obowiązków

 • zwiedzanie muzeów regionalnych i miejsc historycznych

 • wycieczki krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, kombatantami, twórcami ludowymi

 • wycieczki do znaczących zakładów pracy, instytucji nauki i kultury

 • apele, uroczyste wciąganie flagi na maszt i śpiewanie hymnu narodowego

 • okolicznościowe, rocznicowe imprezy

 • demokratyczna organizacja życia kolonijnego – funkcjonowanie rady uczestników

 • udział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć

 • współzawodnictwo i konkursy rozwijające aktywność

2.Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i higieny osobistej

 • uczenie szacunku do osób starszych, innych dzieci i samego siebie

 • kształtowanie pożądanych społecznie zasad i norm zachowania się, w tym stosunku do młodszych i słabszych

 • uczenie zachowania się w miejscach publicznych, w towarzystwie, w zabawie, przy stole itp.

 • rozwijanie zainteresowań wiedza o zdrowiu

 • wyrabianie nawyków systematycznego codziennego mycia i dbania o swój wygląd

 • zwracanie uwagi na zachowanie się uczestników w czasie różnych zajęć kolonijnych

 • stosowanie skrótów: proszę, przepraszam, dziękuję

 • wdrożenie i przestrzeganie „regulaminu uczestnika”

 • konkurs na „najmilszą uczestniczkę – najmilszego uczestnika”

 • organizowanie minikonkursów i pokazów pierwszej pomocy

 • nadzorowanie mycia i ubierania się uczestników

 • współzawodnictwo w zakresie czystości i higieny pomieszczeń
3.Podnoszenie sprawności fizycznej

 • wyrabianie nawyków systematycznego uprawiania ćwiczeń ruchowych

 • rozbudzanie zainteresowań sportem, przyswajanie elementarnych wiadomości o różnych dyscyplinach sportowych

 • rozwijanie pożądanych cech motorycznych i psychicznych

 • wzmacnianie zdrowia, sprawności i siły fizycznej uczestników

 • przeprowadzenie codziennie gimnastyki porannej

 • organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

 • igrzyska kolonijne, zawody w grach i lekkoatletyce

 • nauka pływania

 • współzawodnictwo międzygrupowe i tabele rekordów

 • opieka nad sprzętem i urządzeniami sportowymi

4.Rozwijanie krajoznawstwa i turystyki

 • kształtowanie zainteresowań kajoznawczo-turystycznych

 • wyczulenie na piękno przyrody i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka

 • pogłębianie wiedzy szkolnej z historii, geografii, przyrody

 • uczenie metod i form zdobywania wiedzy o regionie, jego folklorze, legendach, obrzędach, tańcach i piosenkach ludowych

 • uczenie umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym

 • organizowanie wycieczek w najbliższe okolice i dalsze okolice

 • kilkudniowy biwak

 • opracowanie mapy okolicy z zaznaczeniem miejsc i obiektów historycznych, kulturalnych, pomników przyrody itp.

 • zdobywanie norm na kwalifikowane odznaki turystyczne

 • turniej rozbijania namiotów

 • zbieranie w czasie wycieczek eksponatów związanych z folklorem i przyrodą

 • opieka nad pomnikami przyrody

5.Kształtowanie zainteresowań kulturalno-artystycznych

 • rozbudzanie zainteresowań kulturą i formami jej upowszechniania

 • wyrabianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno

 • rozwijanie zainteresowań muzyką, śpiewem, tańcem, teatrem, książką, filmem

 • stworzenie warunków do prezentowania własnego dorobku artystycznego

 • zwiedzanie muzeów, wystaw oraz oglądanie filmów i sztuk teatralnych

 • organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych, uczenie się piosenek i pląsów, robienie teatru, ogniska, wieczornicy

 • konkursy i festiwale artystyczne

 • wydawanie gazetki kolonijnej

 • spotkania i dyskusje z twórcami
6.Upowszechnianie majsterkowania i techniki

 • pogłębianie wiadomości i umiejętności technicznych oraz praktyczne ich wykorzystanie

 • wyrabianie nawyków racjonalnej organizacji pracy, dokładności, sumienności

 • rozwijanie twórczej wyobraźni i myślenia konstrukcyjnego

 • przybliżenie współczesnych kierunków rozwoju i postępu technicznego

 • uczenie się gospodarności; powierzenie uczestnikom drobnych napraw i konserwacji sprzętu kolonijnego

 • majsterkowanie, wykonywanie dekoracji, urządzeń sportowych, biwakowych itp.

 • konkursy i wystawy np. totemów, modeli łatających itp.

 • minikonkurs obsługi komputera

 • obsługa telefonu, radia, odbiornika telewizyjnego, video i in.

Jeżeli placówka, którą chcemy uruchomić ma spełniać funkcję stałego ośrodka wczasowego, wtedy zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami przygotowujemy statut. Ponadto organizator tworzący placówkę jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków finansowych i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność.

Nasze zgłoszenie które przedstawiamy kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację placówki powinno zawierać:OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
NA TERENIE WOJ. MAŁOPOLSKIEGO


Wymagania Kuratorium (Kraków, dnia 20 marca 2007 r.)
Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich powinien zgłosić powyższe zadanie do Kuratorium, dostarczając następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie instytucji zamierzającej prowadzić placówkę z nazwą formy wypoczynku (kolonia, obóz stały, obóz wędrowny, kolonia zdrowotna), liczbą turnusów, czasem ich trwania, liczbą uczestników;

 2. wykaz kadry pedagogicznej i medycznej, przewidzianej do zatrudnienia
  z dowodami kwalifikacji (np. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu);

 3. karta kwalifikacyjna obiektu, zatwierdzona przez Stację San-Epid, Straż Pożarną, jednostkę samorządu terytorialnego i kuratorium oświaty – delegaturę kuratorium oświaty właściwą dla placówki. (Kopia karty wymaga potwierdzenia jej zgodności z oryginałem). Obowiązek posiadania karty kwalifikacyjnej dotyczy każdego budynku i terenu wczasowego przyjmujących dzieci i młodzież w okresie ferii, w tym schronisk, hoteli, domów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych i innych, niezależnie od statusu miejsca i formy posiadania;

 4. merytoryczny program wypoczynku;

 5. dla obozów wędrownych - opis trasy, adresy miejsca noclegów w schroniskach i innych bazach kolejnego zakwaterowania na całej trasie w obszarze granic województwa;

 6. organizatora obozów, kolonii i imprez turystycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują punkty 1, 2, 4 i 5.

 7. Zaświadczenie o zgłoszeniu i rejestracji placówki wydane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie na obszar województwa nie upoważnia organizatora do przekraczania granicy Państwa.

 8. organizatorów prowadzących wypoczynek w górach obowiązuje bezwzględne stosowanie zasad rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. Nr 57, poz. 358).

Obowiązkiem organizatora jest dokładne oznaczenie swojej nazwy, adresu siedziby, numeru telefonu (również kierunkowego) oraz numeru faksu. Tę samą zasadę stosuje się dla miejsca wypoczynku. Ponadto dołącza się informacje o adresie miejsca zbiórek dzieci, dacie i godzinie odjazdu oraz powrotu, a także nazwę przewoźnika i środka transportu.Poza granicami kraju

Natomiast w przypadku organizacji wypoczynku poza granicami Kraju składa się (w tym samym terminie) wniosek do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Obowiązują te same dokumenty co wszystkich organizatorów, z wyjątkiem karty kwalifikacyjnej obiektu. Kierownik lub jeden z wychowawców powinien posiadać znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.

Termin


Pełną dokumentację, której składniki należy potwierdzić pieczęcią i podpisem, organizator składa najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Zaświadczenie o zgłoszeniu placówki


Po spełnieniu wszystkich wymów formalnych otrzymujemy zaświadczenie, które pozwala nam uruchomić działalność placówki (Zaświadczenie nr .... o zgłoszeniu placówki wypoczynku dzieci i młodzieży(wzór nr 5, s. 19)
Finansowanie
Wysokość opłat wnoszonych przez uczestników ustala organizator wypoczynku. Pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku, finansowanych z budżetu państwa, mają dzieci:   

  1. będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin zastępczych,   

  2. z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,  

  3. z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

UCZESTNICY

Przyjmowanie uczestników do placówek - Karta kwalifikacyjna uczestnika

Uczestnicy przyjmowani są do placówek wypoczynku, organizowanych w formie wyjazdowej, na podstawie karty kwalifikacyjnej. Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika placówki wypoczynku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Organy prowadzące szkoły lub dyrektorzy szkół upoważnieni przez te organy mogą udostępniać na potrzeby placówek wypoczynku obiekty szkolne oraz urządzenia i tereny. Zasady i warunki użytkowania obiektów szkolnych oraz urządzeń i terenów ustalane są w formie umowy pomiędzy ich dysponentem a organizatorem wypoczynku.


Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny określone odrębnymi przepisami, a w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku. 

Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach.

Bezpieczeństwo
Organizator wypoczynku zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu w placówce. Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

Warunki korzystania z kąpieli, organizacji kąpielisk oraz organizowania wycieczek górskich i krajoznawczo-turystycznych określają odrębne przepisy.

W razie wypadków uczestników wypoczynku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

Zasady organizowania opieki medycznej nad uczestnikami wypoczynku określają odrębne przepisy.1 Wycieczki z klasą. Szkolny przewodnik turystyczny, Szkoła ponadgimnazjalna, cz. 2, Wydawnictwo Telbit, Warszawa 2006, s. 35.

Pobieranie 83.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna