Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnychPobieranie 13 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13 Kb.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

ds. świadczeń rodzinnych


 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:
  1. Wymagania niezbędne

 1. Posiada obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie wyższe.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 4. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  1. Wymagania dodatkowe

   1. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

   2. Dobra znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami. )

   3. Dobra znajomość ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami)

   4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

   5. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

   6. Prawo jazdy.


II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz przygotowanie w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 2. Zastępstwo w przypadku nieobecności referenta ds. funduszu alimentacyjnego.

 3. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie realizacji w/w zadań.

 4. Ustalanie uprawnień do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym dla osób pobierających świadczenia rodzinne.III. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae.

 2. List motywacyjny.

 3. Uwiarygodniona kopia dowodu osobistego.

 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 5. Oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo karne skarbowe.

 6. Uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 7. Uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.


IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaklikowie w godzinach pracy jednostki: od poniedziałku. do piątku.: od 730 do 1530 lub pocztą

w zapieczętowanej kopercie opisanej: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych” ,

na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie

ul. Zachodnia 15

37-470 Zaklikóww terminie do dnia 21 listopada 2011 roku do godziny 1530

/decyduje data wpływu do Ośrodka/
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje z procesu naboru.Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 23.11.2011 r.

 2. Po dokonaniu wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych umieszczona zostanie w BIP (www.zaklikow.biuletyn.net) lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu naboru o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pisemnie.

 3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zaklikow.biuletyn.net) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaklikowie w siedzibie Urzędu Gminy w Zaklikowie przy ul Zachodniej 15

 4. Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie zawarty stosunek pracy (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)”.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu /015/ 873 84 63

KierownikOśrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Suchora
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna