Orzeczenia sądów Unii Europejskiej w sprawach z zakresu wspólnych reguł konkurencji Unii Europejskiej1


Sprawa T-119/02 Royal Philips Electronics NVPobieranie 303.47 Kb.
Strona12/16
Data28.04.2016
Rozmiar303.47 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

12. Sprawa T-119/02 Royal Philips Electronics NVA. Dane identyfikacyjne
Wyrok

Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba)

z dnia 3 kwietnia 2003 rokuRoyal Philips Electronics NV przeciwko Komisji Europejskiej17

(Zb. Orz. 2003, II – 01433)


B. Stan faktyczny

W dniu 7 września 2001 roku, wszczęto postępowanie upadłościowe wobec Moulinex, przed Tribunal de Commerce (Commercial Court) Natterre, Francja. Moulinex to francuska firma, specjalizująca się w produkcji, rozwoju i sprzedaży urządzeń elektrycznych


do stosowania przede wszystkim przez gospodarstwa domowe (małe AGD). Moulinex jest właścicielem 3 znaków towarowych: Moulinex, Krups (obydwie zasięg międzynarodowy)
i Swan (w Wielkiej Brytanii).

Powołano grono specjalistów do oceny kondycji spółki, zgłaszającej wniosek


o upadłość. Po ekspertyzie stwierdzono, ze Moulinex nie może kontynuować działalności,
a syndyk podjął się poszukiwania ewentualnego nabywcy wszystkich lub części działalności gospodarczej, prowadzonej dotychczas przez Moulinex.

W toku postępowania upadłościowego, SEB – francuska firma, właściciel marek: Tefal, Rowenta, Calor, SEB, Arno, Mercosur – złożył wniosek o nabycie części Moulinex:

- prawo do wykorzystywania znaków towarowych Moulinex, Krups, Swan w odniesieniu
do wszystkich produktów,

- części z maszyn produkcyjnych (8 z 18 typów maszyn) pozwalających na wytworzenie większości produktów Moulinex, poza odkurzaczami i kuchenkami mikrofalowymi,

- niektórych z agencji marketingowych Moulinex’a (ale tylko niemieckich i hiszpańskich).

SEB złożył wniosek, do zarządców masy upadłościowej, o zakup części Moulinex’a,


a jak twierdzi, nie otrzymał formalnej odpowiedzi na złożony wniosek. W dniu 27 września 2001, na wniosek SEB, Komisja Wspólnot Europejskich przyznała odstępstwo ze skutkiem zawieszającym, jak przewidziano w artykule 7 (4) rozporządzenia nr 4064/89. Decyzja Komisji została podjęta głównie w oparciu o fakt, że administratorzy majątku Moulinex zażądali, aby wszystkie oferty zakupu były bezwarunkowe. Odstępstwo przyznane przez Komisję ogranicza się do zarządzania nabytymi aktywami. Natomiast wyrokiem z dnia 22.10.2001 r. Tribunal de Commerce w Naterre przyjęto ofertę zakupu złożoną przez SEB.
W dniu 13 listopada 2001 r. proponowane częściowe przejęcie przez SEB, niektórych aktywów Moulinex, zostało zgłoszone Komisji zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 4064/89.

Wnioskodawca zlecił również NERA (National Employment Rights Authority) przeprowadzenie oceny wpływu proponowanej transakcji na konkurencję. Raport został złożony przez firmę Philips do Komisji w trakcie postępowania.


C. Podstawowe ustalenia

Komisja stwierdza, że znaki towarowe są jednym z czynników wpływających


na wybór konsumenta końcowego, a zatem stanowią jeden z głównych elementów konkurencji pomiędzy producentami małych domowych urządzeń elektrycznych typu AGD (pkt 36 decyzji o udzieleniu zezwolenia). W związku z tym podkreśla on, że SEB i Moulinex inwestują znaczne sumy w utrzymaniu reputacji swoich znaków towarowych (pkt 28 decyzji o udzieleniu zezwolenia). Stwierdza również, że oferty otrzymane w trakcie sprzedaży Moulinex są związane prawie wyłącznie ze znakami towarowymi tej grupy, a nie
dotyczą jednostek produkcyjnych (pkt 39 decyzji o udzieleniu zezwolenia).

Według Komisji zgłoszona transakcja budzi więc poważne wątpliwości co do jej zgodności z wymogami dla wspólnego rynku, na następujących rynkach krajowych (pkt 128 decyzji o udzieleniu zezwolenia):

- Niemcy: głębokie frytkownice, grill/grille;

- Austria: głębokie frytkownice i informal meals,

- Belgia: miksery, ekspresy do kawy, czajniki, tostery, informal meals, grille ogrodowe/grille, żelazka;

- Dania: głębokie frytkownice oraz przenośne kuchenki;

- Grecja: głębokie frytkownice, czajniki, sandwich’e, gofrownice, automaty do kawy
i miksery;

- Norwegia: głębokie frytkownice oraz przenośne kuchenki;

- Holandia: głębokie frytkownice, ekspresy do kawy, mini – kuchenki, informal meals, grille ogrodowe/grille, żelazka;

- Portugalia: głębokie frytkownice, tostery, ekspresy do kawy, czajniki, mini piekarniki, sandwich’e/gofrownice, informal meals, grille ogrodowe/grille, miksery;

- Szwecja: głębokie frytkownice;

Z drugiej strony, Komisja stwierdziła, że planowana koncentracja nie wzbudza poważnych wątpliwości co do stopnia skoncentrowania działalności w poszczególnych krajach (z wyjątkiem Francji), niezależnie od tego, w jaki sposób rynek produktu został zdefiniowany, ponieważ łączny udział (SEB i Moulinex) w rynku wynosi mniej niż 20% (pkt 44 decyzji o udzieleniu zezwolenia).

Początkowo zobowiązania przedstawione przez uczestników koncentracji w dniu
5 grudnia 2001 przewiduje wycofanie się z całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej EOG) przez okres dwóch lat ze wszystkich towarów oznaczonych znakiem towarowym Moulinex w następujących kategoriach: głębokie frytkownice, przenośne piece, nieformalne posiłki, grille ogrodowe/grille, żelazka. Jednakże, zdaniem Komisji,
te początkowe zobowiązania nie pozwalają na zaproponowanie innego operatora dla grupy Moulinex i nie dotyczą wszystkich rynków.

W dniu 18 grudnia 2001 r., strony zmodyfikowały swoje propozycje, tak aby doszło


do porozumienia (pkt 135 zatwierdzonej decyzji) . To nowa propozycja przewiduje wyłączną licencję do używania znaku towarowego Moulinex na okres trzech lat (w połączeniu
z zastrzeżeniem, aby nie wejść na rynek pod znakiem towarowym Moulinex na kolejny rok), w odniesieniu do wszystkich kategorii produktów (w Belgii, Grecji, Holandii i Portugalii),
a w odniesieniu do głębokich frytkownic w Niemczech, Austrii, Danii, Norwegii i Szwecji. Posiadacz takiej licencji będzie podlegał obowiązkowi uzyskania dostaw tosterów, ekspresów do kawy, czajników i mikserów od licencjonodawcy.

Pismem z dnia 7 grudnia 2001 r., władze francuskie zwróciły się do Komisji, aby skierować zgłaszaną koncentrację do nich w odniesieniu do oceny skutków koncentracji


na rynkach głębokich frytkownic, tosterów, ekspresów do kawy filtrów elektrycznych, ekspresów do kawy, czajników, pieców, gofrownic, informal meals, grillów ogrodowych/grillów, szybkowarów, mikserów i stacji prasowania, we Francji.

Analiza Komisji, w motywach 23 do 41, podaje, że Komisja stwierdza, iż omawiana transakcja, prima facje grozi stworzeniem lub umocnieniem pozycji dominującej, w wyniku czego skuteczna konkurencja zostałaby znacząco utrudniona na rynkach sprzedaży małych domowych urządzeń elektrycznych (drobnego AGD) we Francji. Decyzja stwierdza,


że skierowanie na właściwych rynkach we Francji nowy podmiot będzie bezkonkurencyjnych rozmiarów (motywy 29 do 32), ma niezrównaną gamę produktów (motywy od 33 do 35) oraz bezkonkurencyjną portfel marek handlowych (motywy od 36 do 38) oraz że obecna
i potencjalna konkurencja jest niewystarczająca (motywy 33 do 41). Na tej podstawie Komisja uważa, że wniosek władz francuskich jest zasadny i zgodny z artykułem 9 (3) rozporządzenia nr 4064/89.

Odrębnym pismem z tego samego dnia, złożonym w sekretariacie Sądu Pierwszej Instancji, wnioskodawca (Philips) złożył wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym przewidzianym w art. 76 a Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. W dniu 2 lipca 2002 r. Sąd przychylił się do wniosku.

Strona skarżąca, popierana przez De’Longhi (prawnicy wspierający Philips) wniosła do Sądu Pierwszej Instancji o:

- stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej i obciążenie Komisji kosztami postępowania;

- uchylenie decyzji o przekazaniu i obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Komisja, wspierana przez SEB i Republikę Francuską, wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

- oddalenie skargi,

- obciążenie kosztami postępowania Philips.

Ponadto strona skarżąca, w skardze wnosi o stwierdzenie nieważności obu decyzji oraz skierowanie tak sformułowanej decyzji do zatwierdzenia. Konieczne jest zatem zbadanie każdego z tych żądań po kolei. Skarżący odniósł się też do braku uzasadnienia w niniejszej sprawie, co do wydania skierowania niezgodnego z normalną praktyką Komisji (patrz: informacje prasowe w sprawie COMP/M.2389-SHELL/DEA i sprawa CEOMP/M.2533-BP/ON, IP/01/1222 i IP/01/1247 oraz w sprawie CEOMP/M.2706-Carnival Corporation/P&O Princess, IP/02/552). Natomiast Komisja, popierana przez Republikę Francuską i SEB, stwierdziła, że zarzut ten należy odrzucić. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji oddalono w całości.

Koszty procesu:

Zgodnie z art. 87(2) Regulaminu, strona przegrywająca sprawę zostanie obciążona kosztami, jeżeli zostały zawarte we wnioskach strony wygrywającej. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami (Philips). Oprócz własnych kosztów, musi pokryć koszty poniesione przez Komisję i SEB. Ponadto, zgodnie z akapitem trzecim art. 87(4) Regulaminu, De’Longhi (kancelaria adwokacka wspierająca Philips) musi ponieść koszty własne. Zgodnie z pierwszym akapitem art. 87(4) z Regulaminu, państwa członkowskie, które interweniowały w sprawie, pokrywają koszty własne. Republika Francuska zatem musi ponieść koszty własne. Sama skarga została więc odrzucona.Pobieranie 303.47 Kb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna