Ostrów Mazowiecka: Dostawy odczynników I materiałów zużywalnych do analizatorów abl oraz aqt dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego imPobieranie 19.46 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar19.46 Kb.
Ostrów Mazowiecka: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL oraz AQT dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Numer ogłoszenia: 239044 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej , ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 029 7463711, faks 029 7463706.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalostrowmaz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL oraz AQT dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Poniżej 193 000 euro.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca niej jest zobowiązany do wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca zloży oświadczenie o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca zloży oświadczenie o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca zloży oświadczenie o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca zloży oświadczenie o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca zloży oświadczenie o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:


 • inne dokumenty

Dokumentu potwierdzające, że odczynniki i materiały zużywalne zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 20kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93 poz.896 ze zm.) tj. świadectwo rejestracji lub certyfikat CE lub deklaracje zgodności (jeżeli totyczy) . Zaleca się aby umieścić na dokumencie nr pozycji której dotyczy .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana stawki podatku VATIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalostrowmaz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy im. Marii Sklodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ, ul. Dubois 68 , 07-300 Ostrów Mazowiecka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Powiatowy im. Marii Sklodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ, ul. Dubois 68 , 07-300 Ostrów Mazowiecka, Pok. Nr 6 Kancelaria administracji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora ABL 837.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatora AQT 90.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pobieranie 19.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna