Oświadczenie dotyczące praw autorskich I danych osobowych przechowywanych w asap I systemie antyplagiatowymPobieranie 9.06 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.06 Kb.


Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych

przechowywanych w ASAP i systemie antyplagiatowym

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………… student/ka Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej oświadczam, że przekładam pracę licencjacką/inżynierską/magisterską* pt.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  1. Oświadczam, że każda praca przejściowa i dyplomowa sprawdzana w systemie antyplagiatowym:

  1. jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,

  2. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/łam w sposób niedozwolony,

  3. nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej osobie,

  4. jest związana z zaliczeniem studiów w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Plagiat.pl Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przanowskiego 32 lok. 53 moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z ASAP i systemu antyplagiatowego w zbiorze danych Uczelni, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w celu prawidłowego świadczenia usługi kontroli antyplagiatowej prac przejściowych i dyplomowych, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem systemu antyplagiatowego. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.

  2. Wyrażam zgodę na poddanie mojej pracy kontroli za pomocą systemu antyplagiatowego oraz na umieszczenie tekstu pracy w bazie danych Uczelni, w celu ochrony go przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam na to zgodę, by system antyplagiatowy porównywał tekst mojej pracy z tekstem innych prac znajdujących się w bazie danych Uczelni, z tekstami dostępnymi w zasobach światowego Internetu oraz z bazą porównawczą systemu antyplagiatowego.

  3. Wyrażam zgodę, aby moja praca pozostała w bazie danych Uczelni przez okres, który Uczelnia uzna za stosowny. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam na to zgodę, że tekst mojej pracy stanie się elementem porównawczej bazy danych Uczelni, która będzie wykorzystywana, w tym także udostępniana innym podmiotom, na zasadach określonych przez Uczelnię, w celu dokonywania kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych i przejściowych, a także innych tekstów, które powstaną w przyszłości.

  4. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.

Środa Wlkp., dnia ………………………………


…………………………………………………

podpis studenta


*niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna