Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz z przepisami i normamiPobieranie 17.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.87 Kb.
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz z przepisami i normami
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118)

o ś w i a d c z a m

1) o zgodności z projektem, i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, wykonania obiektu budowlanego …………………….……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

(rodzaj obiektu budowlanego)

w miejscowości ………………………………… ulica………………………………..nr …….

na działce wg ew. gr nr ……………………

Inwestycję zrealizowano na podstawie decyzji pozwolenia na budowę wydanej dla ……………………………………………….. przez …………………………………………..

z dnia ………………………… znak …………………………… .

2) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

3) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.

4) o zastosowaniu wyrobów budowlanych powszechnie stosowanych w budownictwie posiadających znak CE i B.

Stwierdzam, że w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę w toku wykonywania robót budowlanych, wprowadzono następujące zmiany:

a) istotne ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..

b) nieistotne ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………. dnia …………………..

(miejscowość) (data)
……………..……………………….

PIECZĄTKA i Podpis kierownika budowy


Potwierdzam dokonanie zmian:
…………………………………… ………………………………….

(inspektor nadzoru inwestorskiego) (projektant)

Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz z przepisami i normami
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118)

o ś w i a d c z a m

1) o zgodności z projektem, i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, wykonania obiektu budowlanego …………………….……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

(rodzaj obiektu budowlanego)

w miejscowości ………………………………… ulica………………………………..nr …….

na działce wg ew. gr nr ……………………

Inwestycję zrealizowano na podstawie decyzji pozwolenia na budowę wydanej dla ……………………………………………….. przez …………………………………………..

z dnia ………………………… znak …………………………… .

2) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

3) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.

4) o zastosowaniu wyrobów budowlanych powszechnie stosowanych w budownictwie posiadających znak CE i B.

Stwierdzam, że w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę w toku wykonywania robót budowlanych, wprowadzono następujące zmiany:

a) istotne ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..

b) nieistotne ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………. dnia …………………..

(miejscowość) (data)
……………..……………………….

PIECZĄTKA i Podpis kierownika budowy


Potwierdzam dokonanie zmian:
…………………………………… ………………………………….

(inspektor nadzoru inwestorskiego) (projektant)

Pobieranie 17.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna