Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych „Adelante”Pobieranie 7.33 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.33 Kb.Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych

Adelante”

W związku z przystąpieniem do Projektu „Adelante” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:


  1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;

  2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

  3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Adelante”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

  4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20; 35-025 Rzeszów Beneficjentowi realizującemu projekt Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, 35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 8 jego partnerom oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.

  5. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL;

  6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

  7. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

....................................................(podpis)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna