OświadczeniePobieranie 7.79 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.79 Kb.
Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………………………………………………..Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy


Oświadczenie


o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 oraz

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że /spełniamy – nie spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w ten sposób, że:
  1. /Posiadamy – nie posiadamy/* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

  2. /Posiadamy – nie posiadamy/* niezbędną wiedzę i doświadczenie

  3. /Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /za­pewniającej – nie zapewniającej/* wykonanie zamówienia;

oraz jednocześnie, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, oświadczam, że:
  1. /Nie podlegamy – podlegamy/* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

………………………………………………………

(Miejsce i data)
....................................................................................

Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej) do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy, składania oświadczeń

w jego imieniu

* - niepotrzebne skreślić

Pobieranie 7.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna