Oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków na projektPobieranie 9.03 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar9.03 Kb.
Załącznik A4

Oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków na projekt

W związku z ubieganiem się [nazwa wnioskodawcy] o przyznanie dofinansowania ze środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 na realizację projektu [nazwa projektu] oświadczam, iż dysponujemy środkami, przeznaczonymi do realizacji wyżej wymienionego projektu w wysokości [podać liczbę] EUR, co stanowi [podać liczbę] % wydatków kwalifikowanych, określonych w budżecie projektu.
______________________ _________________________
(miejsce i data) (podpis i pieczątka)Załącznik A7

OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO ODZYSKANIA

PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

W związku z ubieganiem się [nazwa wnioskodawcy] o przyznanie dofinansowania ze środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu [nazwa projektu] oświadczam, iż realizując powyższy projekt


- nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane w budżecie projektu*.
- mam prawo do odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT*.
Jednocześnie [nazwa wnioskodawcy] zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach ww. projektu kwoty poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.
______________________ _________________________
(miejsce i data) (podpis i pieczątka)

_____________________*niepotrzebne skreślić

Pobieranie 9.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna