OŚwiadczenie wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia PodwykonawcomPobieranie 11.44 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.44 Kb.


Projekt „Regionalne partnerstwo na rzecz rozwoju” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Załącznik Nr 8 do SIWZ


OŚWIADCZENIE Wykonawcy

o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………...,

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

(Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy)


Biorącego udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym Podwykonawcom:


Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy

Zakres i rodzaj prac powierzonych dla Podwykonawcy
…………………….…………..…...…… ……………….….…..……………………

(pieczątka i podpis Podwykonawcy) (pieczątka i podpis Wykonawcy)

…………………………………..……, dnia ………………..
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć żadne części zamówienia Podwykonawcom, wówczas na powyższym załączniku pisze „NIE DOTYCZY” i załącza go do oferty.


Lider projektu
Partner projektuSTOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

NIP 712-25-71-842 REGON 431233986

tel./ fax (082) 562 75 77, 562 75 67 e-mail: sekretariat@euroregionbug.pl
: bip
bip -> Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
bip -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Pobieranie 11.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna