OŚwiadczeniePobieranie 27.52 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar27.52 Kb.OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................(nazwisko i imię)

legitymujący się dokumentem tożsamości:

seria, numer ................................................................................................................

działając w imieniu2)......................................................................................................

Regon .....................................................................................................................

NIP: ........................................................................................................................

numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim3 ……………………………………………………............................................................... siedziba i adres korespondencyjny3)…………………………………………………………….......................


w związku z zamiarem:

  1. wypowiedzenia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług :

…………………………………………………………………………………... …………………………………...

(nazwa dotychczasowego dostawcy)

korzystając z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego operatora

..................................................................................................................................................................... (numer/numery będące przedmiotem przeniesienia)

zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz


2) zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru z nowym dostawcą usług Televoice Polska Sp. z o.o.

………………………………….………..…………………………....................................................................... (nazwa nowego dostawcy)


Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie).
Ponadto oświadczam, że4) niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru:
1) z zachowaniem ………… okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą;
2) bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu ……… dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku, jestem świadomy/a zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy w wysokości nie przekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia.

.................................................................... (data i czytelny podpis)


1) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.

2) W przypadku, gdy abonent nie jest osobą fizyczną, do oświadczenia konieczne jest dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do dokonania przeniesienia numeru lub numerów.

3) Nie dotyczy osób fizycznych.

4) Niepotrzebne skreślić. Nie dotyczy użytkowników usług przepłaconych.

: wgrane pliki
wgrane pliki -> Terminy konsultacji opiekunów specjalności w okresie od 12. 11. 2012 r do 23. 11. 2012 r. Nazwa specjalności/modułu: Zaawansowana analiza ekonomiczna I finansowa Nazwa specjalności/modułu: advanced economic and financial analysis
wgrane pliki -> Terminy konsultacji opiekunów specjalności w okresie od 12-23. 11. 2012 r. Nazwa specjalności: Modelowanie i prognozowanie działalności przedsiębiorstw na rynku europejskim
wgrane pliki -> Egzamin wstępny do 2 slo 2012 r
wgrane pliki -> Egzamin wstępny 2013 r
wgrane pliki -> Protokół 15. 12. 2014r. Komisji Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ds przewodu habilitacyjnego dr Izabeli Desperak, adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ
wgrane pliki -> The answer is behind the flower
wgrane pliki -> Solista-pianista
wgrane pliki -> DO: Sekretariatu Generalnego Rady Europy Avenue de l’Europe f-67075 strasbourg cedex od: Naczelnej Rady Adwokackiej ul. Świętojerska 16
wgrane pliki ->  Zamieszczanie obowiązkowe / Obligatory announcement  Zamieszczanie nieobowiązkowe / Non-obligatory announcement
wgrane pliki -> Cormac Callanan1, ceo, Aconite Solutions, Dublin Stephen Mason
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna