Oznaczenie sprawy: wat. 272 12Pobieranie 15.8 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.8 Kb.

oznaczenie sprawy: WAT.272.1.2.12

Strona z


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

W POZNANIU

61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522

www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

NIP 972-05-27-579 REGON 000162406Poznań, dnia 06.03.2012r.
STRONA INTERNETOWA

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy:  Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur w

Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile
1. Treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami :
Firma 1:

Pytanie nr 1:

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) proszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na, cyt. „Ochronę mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile”


Zamawiający żąda, cyt. „Część I i Część II - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 5.000.000,00 zł”
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych stanowi, iż, cyt. „Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Jeśli zatem Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości poniżej progów unijnych (uproszczone), nie może żądać aby sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy przekraczała je ponad 3-krotnie.

Wymóg taki nie jest proporcjonalny, a wręcz zbyt wygórowany.

Ponadto Zamawiający żąda wyłącznie polisy, podczas gdy ustawa – Pzp dopuszcza poprzez art. 25 ust. 2 złożenie innego dokumentu, jeśli Wykonawca polisy nie posiada.
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i ogłoszenia oraz ich dostosowanie do wymogów art. 22 ust. 4 oraz art. 25 ust. 2 ustawy – Pzp.?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający zmienił sposób spełnienia warunku określonego w pkt. VI ust. 1 lit d .

Zamawiający dopuszcza również inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Firma 2:

Pytanie nr 1:

Nawiązując do Pkt. VI ust.1 d/ SIWZ omawianego przetargu, chcielibyśmy zwrócić uwagę na wymóg Zamawiającego który warunkuje posiadaniem przez Wykonawców opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 5.000.000 zł.


Agencja nasza uważa, że nie powinna mieć miejsce sytuacja, w której tak skonkretyzowane warunki, naruszają zasadę równego traktowania wykonawców i związanej z nią zasadą zachowania uczciwej konkurencji.

W taki też sposób ustawa ujmuje obie zasady, wyrażając je w art. w art. 7 Pzp.


Podane wyżej warunki w Pkt. VI ust. 1 d/ SIWZ, dotyczą dyskryminacyjnego opisu sposobu spełniania warunku udziału w postępowania oraz dyskryminacyjnych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający jest obowiązany traktować na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.Naruszenie tych zasad wyraża się w postawieniu warunków przez Zamawiającego, które dyskryminują część wykonawców, a preferują innych.
Niedopuszczalne jest określenie wysokiej sumy gwarancyjnej wyłącznie w celu ograniczenia dostępu do zamówienia Wykonawcom, którzy posiadają ubezpieczenie OC z mniejszą sumą gwarancyjną i byliby w stanie wykonać zamówienie.
W tym stanie rzeczy uważamy, że Zamawiający winien rozważyć możliwość dokonania zmiany podanego zapisu, gdyż z góry wiadomo, że postawiony warunek posiadania tak wysokiej polisy ubezpieczenia OC, będzie mogło spełnić jedynie bardzo niewiele Agencji Ochrony.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający zmienił sposób spełnienia warunku określonego w pkt. VI ust. 1 lit d .
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor

Ochrony ŚrodowiskaZdzisław W. Krajewski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna