Oznaczenie sprawy wir. Zp. 271. 36. 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 337.53 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar337.53 Kb.
  1   2   3   4

oznaczenie sprawy WIR.ZP.271.36.2013SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62-582-24-00, 62-736-62-41, 62-591-78-88,

faks: 62-591-82-06,

e-mail: zp@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej Pzp lub ustawą.

3. Przedmiot zamówienia (CPV: 39162100-6):

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Od dziś pracuję na swój sukces” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 7 i 7a do SIWZ. Poniżej określono zakres wraz z podziałem na części:
Część I

zadanie 9: Zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych do realizacji wskazanych obszarów działania w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 15.


lp.

nazwa towaru

ilość

1.

EduSensus – dysleksja, pakiet

1 szt.

2.

Laptop z oprogramowaniem

1 szt.

3.

Nagłośnienie

1 komplet

4.

Suwaki sylabowe

3 szt.

5.

Sokole oczko – gry

8 szt.

6.

Historyjki obrazkowe - opowiadania o zwierzętach

1 szt.

7.

Bawię się i uczę – rebusy

1 szt.

8a.

Logicco Picollo Ortografia – książki

1 zestaw

8b.

Logicco Picollo Ortografia – ramki

1 zestaw

9.

Książeczki PUSY ABC 1

5 szt.

10.

Książeczki PUSY ABC 2

5 szt.

11.

Książeczki PUSY ABC 3

5 szt.

12.

Książeczka - Chyża żmija

1 szt.

13.

Liczydła podstawowe

5 szt.

14a.

Logicco Picollo – działania matematyczne – książki

1 zestaw

14b.

Logicco Picollo – działania matematyczne – ramki

1 zestaw

15.

Gra – ładnie mówię głoski s,z,c,dz

1 szt.

16.

Gra – ładnie mówię głoski ś,ź,ć,dź

1 szt.

17.

Gra – ładnie mówię głoski r

1 szt.

18.

Pakiet multimedialny "Słyszę, mówię, czytam"

4 pakiety

19.

Programy "Logopedyczne zabawy" - pakiet składający się z 4 sztuk

1 pakiet

20.

Tunel pojedynczy 2 m

2 szt.

21.

Woreczki z ziarnami

16 szt.

22.

Zestaw wałków z tacką

1 zestaw

23.

Angielskie rzeczowniki, czasowniki - zdjęcia z podpisami

4 szt.

24.

Kurtyna

1 szt.

25.

Zestaw pacynek : "Małpka czarodziejka" i "Głos koguta"

1 zestaw

26.

Magnetofon z CD, USB - mini wieża

1 szt.Część II

zadanie 10: Zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych do realizacji wskazanych obszarów działania w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 3.


lp.

nazwa towaru

ilość

1.

Zestawy kontrolne klocków mini PUS

23 zestawy

2.

Książeczki do zestawów klocków mini PUS z języka polskiego

15 szt.

3.

Laptop z oprogramowaniem

1 szt.

4.

Książeczki do zestawów klocków mini PUS z matematyki

15 szt.

5.

Bączki matematyczne

5 szt.

6.

Sprzęt nagłaśniający

1 zestaw

7.

Kolumny do nagłośnienia

2 szt.

8.

Stojak pod kolumny

2 szt.

9.

Mikrofon bezprzewodowy

6 szt.

10.

Okablowanie

2 szt.

11.

Odtwarzacz CD

1 szt.

12.

Komplet taśm elastycznych

3 szt.

13.

Komplet uchwytów do taśm

3 szt.

14.

Mata piankowa

10 szt.

15.

Laski gimnastyczne

5 szt.

16.

Stepy gimnastyczne

10 szt.

17.

Rower treningowy

2 szt.

18.

Książeczki ortograficzne do zestawów mini PUS

10 szt.

19.

Tablice korkowe

16 szt.Część III

zadanie 14: Zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych do realizacji wskazanych obszarów działania w Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Asnyka 26.


lp.

nazwa towaru

ilość

1.

Trening czytania

1 szt.

2.

Trening ortograficzny

1 szt.

3.

Trening poprawnej wymowy

1 szt.

4.

Edusensus Logopedia - szereg ciszący

1 szt.

5.

Edusensus Logopedia - szereg syczący

1 szt.

6.

Krzesełko korekcyjne

2 szt.

7.

Materac dwuczęściowy składany

4 szt.

8.

Tunel ZYGZAK

4 szt.

9.

Opona kształtna rehabilitacyjna

2 szt.

10.

Głośniki

6 szt.

11.

Dostęp do portalu www.superkid.pl

1 szt.

12.

Alik - wesoła matematyka CD

1 szt.

13.

Gra edukacyjna - Matematyka na wesoło Adamito

1 szt.

14.

Piramida matematyczna M1 dodawanie do 100

1 szt.

15.

Piramida matematyczna M2 tabliczka mnożenia

1 szt.

16.

Biznes po europejsku – gra

1 szt.

17.

Gra Supermatematyk Maxi

1 szt.

18.

Gra logiczna Liczby w rozumie

1 szt.

19.

Kostium leśnej wróżki

1 szt.

20.

Strój Jack Sparrow Piraci z Karaibów

1 szt.

21.

Kostium pirata

1 szt.

22.

Kostium księżniczki

1 szt.

23.

Strój Królewny Śnieżki

1 szt.

24.

Strój księżniczki

1 szt.

25.

Strój żaby

1 szt.

26.

Strój czerwonej królewny

1 szt.

27.

Strój pszczoły

1 szt.

28.

Strój wiedźmy

1 szt.

29.

Strój lisa

1 szt.

30.

Strój biedronki

1 szt.

31.

Strój wiewiórki

1 szt.

32.

Strój kota

1 szt.

33.

Strój lisiczki

1 szt.

34.

Strój indianin Apacz

1 szt.

35.

Strój indianki

1 szt.

36.

Kolumny – do nagłośnienia

2 szt.

37.

Mixer muzyczny

1 szt.

38.

Monitor odsłuchowy aktywny

1 szt.

39.

Mikrofon pojemnościowy

1 szt.

40.

Kabel mikrofonowy

6 szt.

41.

Kabel mikrofonowy

7 szt.

42.

Kabel wieloparowy

1 szt.

43.

Oświetlenie „par 64 led dmx”

10 szt.

44.

Sterownik

1 szt.

45.

Statyw

2 szt.


3.2. Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na poniższe pozycje:

 1. część I, pozycje nr 2, 3, 26,

 2. część II, pozycje nr 3, 6, 7, 9, 11, 17,

 3. część III, pozycje nr 10, 36, 37, 38, 39, 43, 44.


4. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z wymienionych w pkt 3 SIWZ części. Zamawiający dokona wyboru ofert


z najniższą ceną w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia.


 1. Termin wykonania zamówienia:

14 dni od dnia podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp lub ustawą, spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa
w pkt 7.1. SIWZ.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa
w pkt 7.1. SIWZ.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa
w pkt 7.1. SIWZ.

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa
w pkt 7.1. SIWZ.


 1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz
z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 i 7.3. SIWZ.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia wymaganych warunków wykonawca przedstawia: 1. w formie oryginału załącznik nr 2, w którym znajdują się oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków dotyczących:

   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

   3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

   4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 1. załącznik nr 3, w którym znajduje się oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 3. w formie oryginału załącznik nr 5, w którym znajduje się oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 4. w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument wymieniony w pkt 7.1. SIWZ na spełnienie warunków, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ może zostać złożony wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz dokument wymieniony w pkt 7.4. SIWZ dot. przynależności do grupy kapitałowej, składa oddzielnie każdy
  z podmiotów,

 5. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w odniesieniu do pkt 7.3. SIWZ dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Jeśli nie zaznaczono inaczej, dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ wykonawca składa
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Przygotowując ofertę, w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ,
  a treścią ewentualnych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego oświadczenie zamawiającego z datą późniejszą.

 2. Ofertę stanowią:

  1. formularz ofertowy (załączniki nr 1.1 – 1.3),

  2. dokumenty wymagane w pkt 7 SIWZ,

  3. oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 4),

 3. Ofertę należy przygotować na dołączonych drukach lub według dołączonego wzoru.

 4. Oferta musi zawierać na załącznikach nr 1.1 – 1.3. – formularz ofertowy:

  1. oświadczenie o akceptacji w całości wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ oraz o akceptacji w całości zapisów SIWZ,

  2. informację o wyrażonej w złotych (cyfrowo i słownie) cenie brutto i stawce podatku VAT w odniesieniu do każdej części, na którą wykonawca składa ofertę,

  3. oświadczenie, że wszystkie oferowane towary w danej części zamówienia są zgodne ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikach nr 7 i 7a do SIWZ.

  4. oświadczenie o udzieleniu gwarancji,

  5. nazwę i adres wykonawcy,

  6. informację o danych kontaktowych wykonawcy, zgodnie z pkt 14.4. SIWZ.

 5. Wykonawca składa ofertę na wszystkie lub dowolnie wybrane części zamówienia,
  w których zgrupowane są poszczególne artykuły, dołączając tylko te formularze ofertowe, na które składa ofertę. Wykonawca nie dołącza formularza ofertowego dotyczącego tej części zamówienia, na którą nie składa oferty. Brak podania ceny poniżej danej części zamówienia jest równoznaczne z niezłożeniem oferty na tę część.

 6. Wykonawca składający ofertę na poszczególną część zamówienia musi zaoferować każdy znajdujący się w niej artykuł, który będzie zgodny ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikach nr 7 i 7a do SIWZ. Niedopuszczalny jest wybór poszczególnych artykułów z danej części zamówienia.

 7. W każdej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę, na formularzu ofertowym w kolumnie „nazwa towaru” w każdym przypadku, gdzie pojawiają się wykropkowane miejsca należy wpisać odpowiednio nazwę produktu i typ oferowanego artykułu, aby zamawiający mógł stwierdzić, jaki produkt oferuje wykonawca. Ponadto wykonawca, który składa ofertę na część I lub II wypełnia również tabelę określającą minimalne parametry techniczne oferowanych laptopów. W przypadku, gdy wykonawca wykropkowane miejsce na formularzu ofertowym pozostawi niewypełnione, jego oferta zostanie odrzucona, bowiem zamawiający nie będzie w stanie stwierdzić, jaki produkt i o jakich parametrach oferuje wykonawca.

 8. W oświadczeniu o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 4) należy, poprzez podkreślenie słowa „powierzam” lub „nie powierzam”, określić się co do ich udziału w realizacji zamówienia. W przypadku powierzenia należy wypełnić dalszą część załącznika nr 4. Niezałączenie lub brak wypełnienia tego załącznika (w całości lub części) oznaczać będzie, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami.

 9. W oświadczeniu dotyczącym przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5) wykonawca przedstawia listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informuje, że nie należy do grupy kapitałowej.

 10. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 11. Ofertę należy przygotować w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Wszelkie tłumaczenia na język polski, jeśli nie są złożone w formie oryginału, muszą być poświadczone przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy za zgodność z oryginałem.

 12. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Jeśli wyznaczono pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa określającego zakres.

 13. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Nieprzestrzeganie tej formy w stosunku do niektórych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty.

 14. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.

 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

 17. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np.: konsorcjum, spółka cywilna) należy, zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp, wyznaczyć pełnomocnika oraz dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa określającego zakres.

 18. Wykonawca umieszcza ofertę w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa i adres zamawiającego,

 • napisy:

„Pomoce dydaktyczne.OFERTA - NIE OTWIERAĆ PRZED: 22 marca 2013 r., godz. 1515


 1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, winny być:

  • spięte i włożone w oddzielną, nieprzezroczystą kopertę/okładkę,

  • wewnątrz koperty/okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez wykonawcę,

  • okładkę należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami)”.Tak przygotowaną kopertę/okładkę należy dołączyć do oferty.


9. Wymagania dotyczące wadium.

W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna