Oznakowanie pionowe lotniska w powidzuPobieranie 395.52 Kb.
Strona1/10
Data03.05.2016
Rozmiar395.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ROZBUDOWA CENTRALNEJ PŁASZCZYZNY POSTOJU SAMOLOTÓW

I

OZNAKOWANIE PIONOWE LOTNISKA W POWIDZUSpecyfikacja
istotnych warunków zamówienia
3

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 3

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 7

5. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7 7

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 7

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 7

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7

9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 13

11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 13

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 14

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 15

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 15

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 16

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 17

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ 17

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 17

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 18

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 18

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODPISANIA UMOWY 19

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 20

23. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 20

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 20

25. WZÓR UMOWY 21

26. INSTRUKCJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 31

27. FORMULARZ OFERTY 34

28. TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ 53

29. ANEKS DO MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAŃ ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWYCH 54

55Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia


Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią SIWZ.
Nie dostosowanie się do wymogów specyfikacji będzie skutkować wykluczeniem oferenta lub odrzuceniem jego oferty.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

17 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY

w GDAŃSKU kod: 80–240

ulica: Konopnickiej numer domu: 13

telefon: (0–58) 348–34–03 faks: (0–58) 348–34–04

REGON: 190–131–950 NIP: 584–10–08–907

e–mail: 17tol@neostrada.pl

sprawę prowadzi: Wydział Techniczny2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

CPV – 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania inżynierii lądowej
i wodnej.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

- Aneksu do Programu Inwestycji,

- zamiennej dokumentacji projektowej w oparciu o posiadaną dokumentację na modernizację


lotniska w zakresie rozbudowy centralnej płaszczyzny postoju samolotów (CPPS)
na potrzeby rozmieszczenia statków powietrznych oraz oznakowania

pionowego całego lotniska Powidz na podstawie Aneksu do MWWOU obejmującej:

1) Aneks do Programu Inwestycji,

2) projekt budowlany i projekty wykonawcze,

3) przedmiary robót,

4) kosztorysy inwestorskie,

5) opracowania niezbędnych operatów oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych
z pozwoleniem na budowę włącznie.

6) opiniowanie , uzgadnianie Aneksu do PI oraz dokumentacji projektowej z :

- Użytkownikiem,

- 3 Skrzydłem Lotnictwa Transportowego,

- WZI Poznań,

- Inwestorem 17 Terenowym Oddziałem Lotniskowym.


II. Przy realizacji opracowań należy wziąć pod uwagę następujące wytyczne:

1. Aneks do Programu Inwestycji opracować na podstawie aneksu do MWWOU - w 3 egz.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonego przez Szefa 17 TOL
Aneksu do Program inwestycji w zakresie:

2.1 pozyskania i uaktualnienia z WZI Poznań mapy do celów projektowych dla obszaru

koniecznego w realizacji ww. przedmiotu zamówienia,

2.2 projektu budowlanego (o odpowiedniej klauzuli niejawności) na podstawie


opracowanego i zatwierdzonego aneksu do PI wraz z podziałem na środki trwałe
wg. podziału jak w pierwotnym wykazie – 5 egz.,

2.3 projektów wykonawczych w niezbędnych branżach– po 5 egz.,

2.4 przedmiarów robót – dla każdej branży osobno – po 3 egz oraz na płycie CD (w wersji Word oraz ath) – 1 egz.,

2.5 kosztorysów inwestorskich – dla każdej branży osobno – po 3 egz. oraz na płycie CD


(w wersji Word oraz ath) – 1 egz.,

2.6 zestawienia koszów zadania (ZKZ) w formie wydruku – 3 egz. oraz na płycie CD – 1 egz.,

2.7 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w formie wydruku i na płycie CD
w plikach Word – po 2 kpl.,

2.8 niezbędnych operatów.

2.9 opracowania raportu oddziaływania na środowisko obejmującego cały obszar lotniska
wraz z obiektami na nim zlokalizowanymi (warunki konieczne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz rodzaje statków powietrznych, ilość operacji w skali roku z podziałem na dzień, wieczór, noc, itp. należy uzgodnić z Dowództwem Sił Powietrznych, Użytkownikiem, Wojskowym Zarządem Infrastruktury
w Poznaniu, RDOŚ). Uzyskanie decyzji środowiskowej. Przy opracowaniu raportu należy uwzględnić raporty i decyzje dotychczas wydane i będące w posiadaniu Inwestora – 4 egz.

W ramach realizacji opracowań należy przygotować dokumenty pozwalające na wystąpienie o zmianę OOU , miedzy innymi określenie stref oddziaływania na mapach ewidencyjnych.

2.10 uaktualnienie operatu wodnoprawnego wraz z ewentualnym wystąpieniem o zmianę decyzji wodno prawnej (z uwzględnieniem decyzji dotychczas wydanych i będących
w posiadaniu Inwestora) – 4 egz.

2.11 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2.12 wystąpienie o zmianę Decyzji o pozwoleniu na budowę, lub uzyskanie nowej decyzji
w imieniu Inwestora,

2.13 sporządzenia analizy porównawczej wskaźników kosztów jednostkowych zadania ,

2.14 sporządzenia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo
- finansowego.

UWAGA 1 :

1. Aneks do PI ma być wykonany zgodnie ze wzorem zawartym w Decyzji Nr 7/MON

Ministra Obrony narodowej z dnia 14.01.2008r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.07.2006r. „ w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z dnia 6 lipca 2006r.) obejmującym co najmniej:

a) uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji,

b) dane o planowanym :

- zakresie rzeczowym inwestycji,

- okresie realizacji inwestycji,

c) ocenę ekonomicznej efektywności inwestycji,

d) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji,

e) harmonogram realizacji inwestycji,

f) planowany łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji.

2. Oznakowanie pionowe lotniska należy zaprojektować z dowiązaniem do istniejących sieci energetycznych istniejących na terenie lotniska w oparciu o dokumentację projektową sieci energetycznych będącą w posiadaniu Inwestora (Zarządcy).

3. Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze przekazać Inwestorowi
w formie elektronicznej na płycie CD – każdy projekt osobno,

4. Przedmiary robót należy opracować w układzie odpowiadającym technologii

i uszczegółowienia jak w przedmiarach robót (zakresu opracowanego przez
WBPB z Poznania). Powyższy układ przedmiaru zostanie przekazany
na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

UWAGA 2:

1. Przy opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko do uzyskania Decyzji


środowiskowej oraz operatu wodno prawnego do uzyskania Decyzji wodno prawnej
należy zapoznać się z opracowaniami znajdującymi się w zasobach Inwestora.
Dostęp do ww. dokumentów możliwy będzie w siedzibie Inwestora.

2. Należy przeprowadzić kompleksowo analizę DP w zakresie CPPS obejmującej także dowiązanie się do DK-1 (zachowanie odpowiednich spadków , rzędnych wysokościowych), rozszerzenie zlewni wód opadowych i innych elementów związanych z przedmiotem zamówienia.

3. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej na ww. zakres należy skoordynować
opracowania z już opracowaną dokumentacją projektową będąca ściśle powiązaną
ze zleceniem.

4. Przy realizacji dokumentacji projektowej należy również uwzględnić aktualnie realizowane roboty i skoordynować tak opracowania aby uniknąć kolizji i robót tymczasowych.

5. Przy opracowaniu dokumentacji zaleca się przyjąć takie rozwiązania które są typowe na lotniskach wojskowych, a przede wszystkim na lotnisku Powidz.

6. Przy realizacji czynności związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych wymaga się aby Projektant energicznie i z zachowaniem terminów administracyjnych prowadził te procedury w celu uniknięcia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy.UWAGA 3 : Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.


Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami – i rozporządzeniami na jej podstawie
wydanymi.

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku


„W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego”.

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu


i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi
zmianami).

4) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie szczegółowego


sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa – art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz. 708).

5) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony


środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r.
Nr 100 poz.1085 z późniejszymi zmianami).

6) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1999 roku


„W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

7) Polskimi normami oraz Normami obronnymi

oraz

 załącznikiem 14 ICAO do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie


Cywilnym – „ Lotniska”,

 DOC 9157 – „Podręcznik projektowania lotnisk”,

 DOC 9137 – AN/898 - „Podręcznik Służb Lotniskowych”- część 6 – „Przeszkody lotnicze”,

 DOC 9137 – AN/898 - „Podręcznik Służb Lotniskowych”- część 8 – „Eksploatacja” dla oznakowania pionowego lotniska.UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA DOKUMENTACJI
1. Przed opracowaniem mapy do celów projektowych Wykonawca zgłosi te prace w WZI
Poznań oraz uzyska szczegółowe warunki techniczne robót geodezyjnych. W ramach tego elementu zamówienia należy zaktualizować mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych w oparciu o materiały uzyskane od Zarządcy terenu z dostosowaniem do klauzuli POUFNE.

2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać sprawy związane z realizacją


dokumentacji projektowej z Zamawiającym.

3. W trakcie opracowywania dokumentacji, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie co najmniej 2 Rad techniczno – ekonomicznych na etapie opracowania aneksu do PI i dokumentacji projektowej oraz co 2 miesiące złoży Zamawiającemu pisemne sprawozdanie


z przebiegu realizacji prac projektowych.

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na czynnym obiekcie zlokalizowanym na terenie


zamkniętym.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna