P aneks 10 ga 15 2005 gei gpuePobieranie 346.02 Kb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar346.02 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

P
Aneks 10

GA 15.3.2005


GEI    GPUE


Nr ref.: 05.02.15E 002GA
PRIORYTETY GRUPY FARMACEUTYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU)
(Groupement Pharmaceutique de l’Union Européenne - GPUE) :
ZARYS PROGRAMU PRAC

Marzec 2005
UWAGA DLA CZYTELNIKA

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy dokument został przygotowany na podstawie poprzedniego, który był przekazany Zgromadzeniu Ogólnemu (GA) w listopadzie 2004 roku, do którego dodano dodatkowy paragraf „Uaktualnienie marzec 2005” na końcu każdego dossier, tam gdzie było to konieczne. Dla ułatwienia czytania dokumentu, nowy tekst został zaznaczony kursywą.WSTĘP

Program Prac PGEU został opracowany, aby przekazać Członkom omówienie dokumentacji, którą Stowarzyszenie zajmuje się poprzez Sekretariat i grupy robocze. Z uwagi na złożoność i często długotrwałe procedury podejmowania decyzji w UE, niektóre spośród tych dokumentów mogą być uznawane jako „wysoce aktywne”, ze względu na fakt, że są obecnie badane przez instytucje UE, natomiast inne mogą być „częściowo aktywne” lub nawet „uśpione”, gdyż w tych sprawach nie ma nowych rozwiązań albo dlatego, że zostały odłożone lub opóźnione. Ponadto, pewne dokumenty, na przykład projekt dyrektywy dotyczącej usług świadczonych na wspólnym rynku, które prawdopodobnie będą mieć znaczący wpływ na wspólnotowy rynek farmaceutyczny, mają wyższy priorytet niż inne, w przypadku których znaczenie nie jest aż tak duże.


Podobnie, jak w przypadku poprzednich programów, działalność PGEU ma znaczenie dla trzech głównych obszarów, opisanych jako:
Główne zagadnienia polityczne, które można podzielić następująco


 • europejskie zagadnienia polityczne;

 • krajowe zagadnienia polityczne (którymi PGEU zajmuje się wyłącznie na prośbę delegacji danego kraju);

Oraz • zagadnienia wewnętrzne.

WPROWADZENIE 1

GŁÓWNE ZAGADNIENIA POLITYCZNE 3

EUROPEJSKIE ZAGADNIENIA POLITYCZNE 3

1) Wspólny Rynek 3

1.1 Ramowa Dyrektywa dotycząca usług na wspólnym rynku 3
1.2 Dyrektywa dotycząca uznawania zawodów 8
1.3 Konsultacje komisji w sprawie usług użytku publicznego 11
1.4 Rozporządzenie dotyczące prowadzenia promocji sprzedaży 13
1.5 Projekt dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych 16
1.6 Komunikat w sprawie modernizacji usług biznesowych 18
1.7 Opinia sędziego-sprawozdawcy Trybunału Sprawiedliwości w sprawie monopolu
szwedzkich aptek 19
1.8 Opinia sędziego-sprawozdawcy Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-140/03
dotyczącej własności, otwierania i działalności zakładów optycznych (NOWE!) 20

2) Farmaceutyki 21


2.1 Poglądy grupy G10 w sprawie cen i refundacji 21
2.2 Obrót równoległy 25
2.3 Przegląd prawodawstwa farmaceutycznego 27
2.4 Orzeczenie ETS w sprawie produktów witaminowych 30
2.5 Projekt rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych stosowanych u dzieci 31

3) Rozporządzenie w sprawie wolnych zawodów 32


3.1 Inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji 32
3.2 Modernizacja przepisów dotyczących konkurencji 36

4) Polityka zdrowotna UE 37


4.1 Komunikat Komisji w sprawie mobilności pacjentów 37
4.2 Komunikat Komisji w sprawie utrzymania zrównoważonego rozwoju ochrony
zdrowia i długoterminowej opieki 40
4.3 Unijne Forum Polityki Zdrowotnej 43
4.4 Orzeczenia ETS w sprawach transgranicznej opieki zdrowotnej 45
4.5 Konstytucja Europejska a ochrona zdrowia 46

5) E-zdrowie i rozwiązania informatyczne 48


5.1 Komunikat Komisji w sprawie e-zdrowia 48

6) Pozostałe sprawy 52


6.1 Rozporządzenie w sprawie efektów zdrowotnych dotyczących produktów żywnościowych 52
6.2 Dyrektywa w sprawie zapobiegania podróbkom 54
6.3 Zmiana dyrektywy dotyczącej czasu pracy 55
6.4 Kody paskowe 57
6.5 Bezpieczeństwo pacjentów 58
6.6 Konsultacja Europejskiej Agencji Ochrony Leków (EMEA) 59

SPRAWY WEWĘTRZNE 62


7) Optymalizacja funkcjonowania Sekretariatu 62
8) Strategia dotycząca wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji 62
9) Zmiany Statutu i Wewnętrznego Regulaminu 63
10) Grupy robocze a wewnętrzne procedury działania PGEU 64

GŁÓWNE ZAGADNIENIA POLITYCZNEEuropejskie Zagadnienia Polityczne
1) Wspólny Rynek
1.1 Ramowa Dyrektywa dotycząca usług na wspólnym rynku
Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na wspólnym rynku (COM 2004-2 końcowy)
Tło

W lipcu 2002 roku, Komisja opracowała raport pt. „Stan wspólnego rynku usług” (COM 2002-441 końcowy) [The State of the Internal Market for Services]. Raport ten stwierdzał, że nadal istnieje zbyt wiele przeszkód dla właściwego funkcjonowania Wspólnego Rynku usług. W marcu 2003 roku, PGEU odpowiedziała na ten raport, a w maju 2003 roku Komisja opublikowała Komunikat w sprawie strategii Wspólnego Rynku na lata 2003-2006 (COM 2003-238 Wersja ostateczna), ogłaszając, między innymi, przyjęcie dyrektywy w sprawie usług. Projekt dyrektywy w sprawie usług na Wspólnym Rynku został ostatecznie przedstawiony przez Komisję w dniu 13 stycznia 2004 roku, i jest on najbardziej ambitnym projektem od ponad dziesięciu lat. Głównym celem projektu jest usunięcie prawnych i administracyjnych barier dla swobody świadczenia i przepływu usług pomiędzy Państwami Członkowskimi. Projekt ten ma na celu zaspokojenie tych dwóch podstawowych swobód oraz stworzenie prawdziwego Wspólnego Rynku usług do roku 2010.


Oprócz stworzenia listy zakazanych wymagań, które ograniczają dostęp do działalności usługowej, Dyrektywa zobowiązuje Państwa Członkowskie do dokonania oceny adekwatności istniejącej liczby wymagań w stosunku do postanowień zawartych w Dyrektywie (procedury dotyczącej wzajemnej oceny i powiadamiania). Przykłady tych wymagań to: ograniczenia ilościowe lub terytorialne, indywidualne formy prawne dla usługodawcy lub zakazy dotyczące posiadania więcej niż jednej placówki na tym samym terytorium. Jeżeli zostanie przyjęty w jego obecnym brzmieniu, projekt ten może mieć istotne znaczenie dla krajowych przepisów prawa dotyczących struktury gospodarczej działalności prowadzonej przez apteki oraz kryteriów otwierania nowych placówek.
W naszej analizie przedstawiono inne zapisy mające znaczenie dla Członków PGEU:


 • Pełne uznanie znaczenia roli samorządów zawodowych i stowarzyszeń w przepisach dotyczących świadczenia profesjonalnych usług oraz zasad rozwoju zawodowego;

 • Pojedyncze punkty kontaktowe dotyczących zajmujące się wszelkimi formalnymi wymaganiami w związku z utworzeniem placówki w innych kraju;

 • Uproszczenie zasad dotyczących wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu;

 • Zastosowanie zasady kraju pochodzenia;

 • Przepisy dotyczące pozwoleń dopuszczenia do obrotu i refundacji produktów leczniczych (w leczeniu szpitalnym i pozaszpitalnym) w kontekście mobilności pacjentów. Projekt odzwierciedla zasady ustanowione w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;

 • Zachętę dla stowarzyszeń zawodowych do tworzenia europejskich kodeksów etyki, tak aby uwzględniały zasady obowiązujące na szczeblu krajowym, w szczególności w odniesieniu do obszarów dotyczących reklamy i zasad etyki zawodowej;

 • Wniosek do Państw Członkowskich o zniesienie całkowitych zakazów reklamy profesjonalnych usług;

 • Przepisy wymagające posiadania przez usługodawcę odpowiedniego ubezpieczenia;

 • Zachęta dla Państw Członkowskich do zezwalania na prowadzenie wielosektorowej działalności przez usługodawców wraz z derogacją dotyczącą zawodów regulowanych.

W celu zapoznania się z dalszymi informacjami dotyczącymi treści projektu [dyrektywy] i jego możliwego wpływu na sektor aptekarski, proszę zobaczyć Załącznik Nr 10 do porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego z marca 2004 roku.


Bieżący postęp prac i harmonogram

Projekt [Dyrektywy] został po raz pierwszy przedstawiony Radzie ds. Konkurencji w marcu 2004 roku. Prezydencja irlandzka postrzega projekt jako istotny element legislacji. Dyskusje na poziomie grup roboczych Rady odbywają się w drugiej połowie prezydencji irlandzkiej, lecz rzeczywiste prace będą prawdopodobnie odbywać się w czasie prezydencji holenderskiej, luksemburskiej oraz brytyjskiej. Projekt powinien zostać przyjęty w roku 2005, raporty Państw Członkowskich powinny zostać przedłożone w roku 2007, wnioski powinny być sporządzone w roku 2008, tak, aby projekt wszedł w życie do roku 2010.


W odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, pierwsze czytanie odbędzie się po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2004, i prawdopodobnie rozpocznie się we wrześniu. Eurodeputowana Evelyne Gebhardr (PSE [Partia Europejskich Socjalistów], Niemcy), członek Komisji Prawnej JURI, została wyznaczona sprawozdawcą a Eurodeputowana Ann Van Lancker (PSE, Belgia), członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przygotuje opinię na ten tematy. Oczekuje się, że po czerwcowych wyborach, obie eurodeputowane nadal będą członkami Parlamentu Europejskiego, gdyż pani Gebhardt jest 12/52 na liście niemieckiej partii PSE, a pani Van Lancker jest 2/14 na liście belgijskiej Partii Europejskich Socjalistów (PSE).
Zarówno pani Gebhardt, jak i pani Van Lancker przygotowały pierwszy dokument roboczy dotyczący projektu Dyrektywy, który był omawiany Parlamencie Europejskim w dniu 6 kwietnia 2004 roku. Było wówczas jasne, że jednym z najbardziej kontrowersyjnych artykułów projektu jest artykuł 16 dotyczący zasady kraju pochodzenia. W odniesieniu do usług zdrowotnych, Ann Van Lancker powiedziała, że projekt dyrektywy wykraczał poza jej zakres i że wdrożenie jej postanowień może mieć poważne skutki dla systemów ochrony zdrowia w Państwach Członkowskich. W przygotowanym przez nią dokumencie roboczym, stwierdzała jednoznacznie, iż istnieje wpływ na ilościowe i/lub terytorialne ograniczenia dotyczące uruchamiania aptek.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego w marcu 2004 roku, ze względu na znaczenie tego projektu Komisji dla zawodu farmaceuty, podjęto decyzję o utworzeniu zespołu zadaniowego, w skład którego wchodzą głównie eksperci ds. technicznych i prawnych reprezentujący poszczególne delegacje krajowe. Celem działalności tego zespołu zadaniowego było przeprowadzenie analizy prawnej zapisów zawartych w projekcie Komisji i ich wpływu na zawód farmaceuty. Pierwsze posiedzenie tego zespołu zadaniowego miało miejsce w dniu 30 marca. Drugie spotkanie odbyło się w dniu 11 maja. Spotkania te przyczyniły się do wypracowania konkretnych wniosków dotyczących konsekwencji, jakie projekt może mieć na przemysł aptekarski, a także do bardziej czytelniejszego określenia potencjalnego wpływu tej dyrektywy na poziomie Państw Członkowskich. Wśród Państw Członkowskich panuje ogólna zgoda odnośnie tego, że kwestionowane są zasadnicze aspekty sposobu organizacji systemów aptekarskich na szczeblu krajowym. Większość Państw Członkowskich posiada przepisy dotyczące zakładania nowych aptek, prawa własności oraz ograniczeń co do liczby posiadanych aptek.
Sekretariat uważa, iż jest niezmiennie ważnym, aby podkreślić, iż pierwsze reakcje Państw Członkowskich wskazują na poważne obawy, co do tego czy projekt będzie realizować stawiane cele. W szczególności, niektóre kraje, na przykład Belgia i Szwecja, publicznie wyraziły swoje obawy dotyczące wprowadzenia w życie tego projektu na usługi zdrowotne, jakkolwiek nieformalne kontakty pokazują, że inne kraje prawdopodobnie będą zajmować podobne stanowisko. Szwecja jednoznacznie nawiązała do usług aptekarskich. Wśród osób zainteresowanych, przedstawiciele związków zawodowych, sektora budownictwa, sektorów zdrowia i usług publicznych, wyrażają krytyczne uwagi odnośnie reperkusji wynikających z tej dyrektywy. Z drugiej strony, stowarzyszenia gospodarcze i związki zawodowe wyraziły swoją aprobatę dla tego projektu.
Parlament (nie ustalono jeszcze daty) oraz Komitet Społeczono-Ekonomiczny (w dniu 24 maja 2004 roku) wysłuchają zainteresowanych stron.
Cele PGEU

PGEU będzie dalej podkreślać, iż usługi medyczne nie są takimi samymi, jak inne usługi profesjonalne i muszą być jako takie uwzględniane ze względu na ich specyficzność. Ponadto, PGEU wyraziła już swoje stanowisko odnośnie znaczenia utrzymania krajowych przepisów dotyczących świadczenia usług medycznych, takich jak usługi aptekarskie. PGEU nie postrzega tych przepisów jako „bariery” dla Wspólnego Rynku, wprost przeciwnie, krajowe regulacje w tym obszarze są niezbędne dla zapewnienia trwałego rozwoju i dostępności usług medycznych. W naszej analizie, niniejszy projekt Komisji będzie wymagać zrównoważonej strategii PGEU przygotowanej w oparciu o solidne argumenty za utrzymaniem niektórych przepisów dotyczących zawodu aptekarza. Ostatecznym celem będzie uzasadnienie istnienia potrzeby usunięcia usług aptekarskich z zakresu objętego projektem Dyrektywy. Sekretariat przygotuje pierwszy projekt stanowiska negocjacyjnego, który będzie omawiany przez Państwa Członkowskie w czasie właściwego posiedzenia Grupy Roboczej w lipcu 2004 roku.


Uaktualnienie listopad 2004

Podczas posiedzenia w dniu 21 września, Komitet Wykonawczy zatwierdził stanowisko negocjacyjne PGEU dotyczące dyrektywy o usługach. To stanowisko negocjacyjne zostało wspólnie przygotowane przez Sekretariat, Doradczą Grupę Roboczą i Zespół Zadaniowy ds. dyrektywy. W celu przygotowania do debaty nad dyrektywą, która będzie mieć miejsce w Parlamencie Europejskim podczas pierwszego czytania projektu, Sekretariat rozpoczął wysyłanie stanowiska negocjacyjnego do eurodeputowanych. W swoim stanowisku negocjacyjnym, PGEU podkreśla, że usługi aptekarskie jako integralna część krajowych systemów ochrony zdrowia funkcjonują w wysoce regulowanym środowisku, w którym aspekt „rynkowy” jest ograniczany potrzebą przestrzegania celów publicznej służby zdrowia określonych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z artykułem 152 Traktatu Wspólnotowego. PGEU wskazuje, że aby zagwarantować wysoki poziom publicznej opieki zdrowotnej oraz zapewnić długoterminowy rozwój systemów ochrony zdrowia, usługi zdrowotne powinny zostać wyłączone z zakresu niniejszego projektu lub realizowane w określonych ramach, w szczególności w odniesieniu do stosowania postanowień dotyczących tworzenia placówek i zasady kraju pochodzenia.


W czasie ostatniego spotkania nieformalnej Grupy ds. Polityki Zawodów Medycznych (HPPG), które odbyło się w dniu 14 września 2004 roku, uczestniczące w nim organizacje uzgodniły, że grupa powinna przygotować projekt wspólnego stanowiska nakreślającego wspólne punkty, co do których wyrażane są obawy odnośnie dyrektywy dotyczącej usług. Uznano za ważne, aby przesłać do instytucji UE informacje, iż wszystkie podstawowe zawody medyczne mają poważne obawy dotyczące dyrektywy w sprawie usług.
Ponadto, w ramach unijnego Forum Polityki Zdrowotnej [EU Health Policy Forum], Sekretariat PGEU, podejmując działania mające na celu budowanie sojuszu dla wzmocnienia naszej pozycji wobec projektu [dyrektywy], zamierza koordynować prace związane z przygotowaniem projektu stanowiska w imieniu Forum. Stanowisko będzie dotyczyć konsekwencji wynikających z projektu [dyrektywy] oraz innych unijnych inicjatyw, jak na przykład dotyczącej wpływu usług użytku publicznego (SGI) na działalność sektora medycznego (zob. również poniższe uaktualnienie w sprawie usług SGI).
W dniu 29 września 2004 roku, razem z kilkoma innymi przedstawicielami sektora ochrony zdrowia Sekretariat PGEU spotkał się panią Evelyne Gebhardt z niemieckiej Partii Socjalistycznej, która jest sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego. Pani Evelyne Gebhardt wyjaśniła, że jest zainteresowana lepszym poznaniem możliwych skutków projektu dyrektywy w sektorze ochrony zdrowia i zwróciła się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, aby przedstawili swoje obawy przedstawiając konkretne przykłady praktycznych konsekwencji projektu [dyrektywy] na każdy z zainteresowanych sektorów. Wszystkie uczestniczące w spotkaniu organizacje podkreśliły konieczność, aby projekt uwzględniał szczególny charakter sektora ochrony zdrowia oraz fakt, że normalna gospodarka rynkowa nie sprawdza się w przypadku ochrony zdrowia. Pani Gebhardt organizuje w Parlamencie Europejskim sesję poświęconą projektowi [dyrektywy], która ma odbyć się w dniu 11 listopada 2004 roku, w którym będą uczestniczyć eksperci prawa i gospodarki, aby omówić wpływ projektu na poszczególne sektory (dla zapoznania się ze szczegółami spotkania z panią Gebhardt, proszę zobaczyć wewnętrzne memorandum PGEU nr ref. 04.09.30E IM032, które jest dostępne na stronie internetowej PGEU).
Co się tyczy Rady Ministrów, na podstawie uwag zebranych przez Sekretariat PGEU od różnych przedstawicieli krajowych reprezentowanych w Brukseli, wydaje się, że poparcie dla wyłączenia usług medycznych z projektu dyrektywy w sprawie usług jest wyrażane przez 24 z 25 krajów (Luksemburg jeszcze nie przedstawił swojego stanowiska). Grupa robocza Rady [Ministrów] spotka się w dniu 19 października, aby omówić badanie przedstawione przez holenderskie Biuro ds. Analiz Polityki Gospodarczej (CPB), w którym stwierdza się, że w wyniku przyjęcia projektu [dyrektywy], bilateralna wymiana usług komercyjnych mogłaby zwiększyć się o około 15 do 35%. Ponadto, przed kolejnym posiedzeniem Rady ds. Konkurencji w dniach 24-25 listopada, odbędą się spotkania Grupy Roboczej Rady [Ministrów], w czasie których, jak się oczekuje, będzie omawiane zagadnienie kraju pochodzenia.
Rada Europy, która spotka się na kolejnym posiedzeniu w dniach 4-5 grudnia, zgromadzi szefów państw UE, w czasie którego, jak się oczekuje, odbędą się polityczne dyskusje na temat projektu [dyrektywy].
Uaktualnienie marzec 2005

W dniu 9 grudnia 2004, partia Europejska Partia Ludowa-Europejscy Demokraci (EPP-ED) zorganizowała przesłuchanie poświęcone dyrektywie w sprawie usług, któremu przewodniczył pan Malcolm Harbour (EPP [Europejska Partia Ludowa], Zjednoczone Królestwo), który jest koordynatorem Komisji Wspólnego Rynku i Ochrony Konsumentów (IMCO). Główne omawiane tematy dotyczyły zakresu projektowanej Dyrektywy oraz zasady kraju pochodzenia. (Dla zapoznania się z dalszymi informacjami dotyczącymi tego przesłuchania, proszę zobaczyć wewnętrzne memorandum PGEU nr ref. 04.12.22E IM 047, które jest dostępna na stronie internetowej PGEU).
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywości (ENVI) jest pierwszą Komisją, która sporządziła projekt Raportu dotyczącego projektu [dyrektywy]. Raport, który został przedstawiony pod koniec listopada, zajmuje się wyrażanymi przez PGEU obawami (takimi jak wyłączenie z zakresu), jednakże, dla wyłączenia konieczne będzie przedstawienie wyjaśnień dotyczących definicji usług zdrowotnych. Ostatecznym terminem dla przedstawiania poprawek był 8 grudnia 2004 roku. PGEU przedstawiła pewne poprawki dotyczące wyłączenia usług medycznych i artykułu 14.5. Głosowanie w Komisji wyznaczono na dzień 15 marca 2005 roku.
Główny sprawozdawca projektu [dyrektywy] niemiecka eurodeputowana Evelyn Gebhardt (Komisja Wspólnego Rynku i Ochrony Konsumentów [IMCO]) przygotowała dokument roboczy, w którym zwróciła się o znaczące przeredagowanie dyrektywy, jednakże, nie przedstawiono bezpośredniego odniesienia do wyłączenia usług medycznych. W dniu 18 stycznia 2005 roku, Komisja Wspólnego Rynku i Ochrony Konsumentów (IMCO) odbyła swoje pierwsze posiedzenie po opublikowaniu dokumentu roboczego, w czasie którego, w szczególności, wyrażono obawy dotyczące sektora ochrony zdrowia i farmacji. Pani Gebhardt zamierza ukończyć projekt raportu w marcu 2005 roku. Głosowanie podczas pierwszego czytania powinno odbyć się w lipcu 2005 roku. Parlament Europejski utworzy również kilka tematycznych Grup Roboczych, aby skupić się na zagadnieniach dotyczących zakresu i kraju pochodzenia. (Dla zapoznania się z bardziej szczegółowym uaktualnieniem i postępem prac w ostatnim czasie oraz działaniami PGEU, proszę zobaczyć Załączniki Nr 6 i 7 do porządku marcowego Walnego Zgromadzenia w 2005 roku).
W dniach 15-16 lutego 2005 roku, europejska Partia Socjalistyczna zorganizowała w Parlamencie przesłuchanie poświęcone projektowi [dyrektywy] dotyczącej usług. Przedstawiciele krajowych parlamentów zostali zaproszeni na przesłuchanie w celu wypracowania wspólnego podejścia do realizacji strategii. Najważniejsi eurodeptowani zaangażowani w przygotowanie dokumentacji, tacy jak pani Gebhardt i pani Van Lancker (sprawozdawca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych [EMPL]), obie reprezentujące partię socjalistyczną, uczestniczyli w tym posiedzeniu. We wnioskach stwierdzono, że nie będzie wystarczającej większości w Parlamencie Europejskim, aby odrzucić projekt [dyrektywy] i że wniosek o przygotowanie nowego projektu będzie się wiązać z ryzykiem wyznaczenia nowego sprawozdawcy, który nie będzie członkiem partii socjalistycznej. Dlatego też, uczestnicy spotkania zasadniczo zgodzili się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie istotnych zmian do tekstu, w celu zagwarantowania europejskiego modelu socjalnego i jednoznacznego wyłączenia usług użytku publicznego (SGI).
Ponadto, na posiedzeniu w dniach 9-10 lutego, Komitet Społeczono-Ekonomiczny (ESC) przyjął Opinię w sprawie projektu [dyrektywy], która jest bardzo krytyczna wobec tejże dyrektywy. ESC odrzuca zasadę kraju pochodzenia i uznaje, że konieczne jest przeprowadzenie uprzedniej harmonizacji.
Ostatnio, na poziomie Rady, francuski prezydent Jacques Chirac ostro skrytykował projekt [dyrektywy] mówiąc, że powinien zostać on całkowicie przeredagowany. Niemiecki kanclerz Gerhard Schroeder, który w dniu 15 lutego 2005 roku spotkał się z Przewodniczącym Komisji [Europejskiej] Barroso, również stwierdził, że projekt dyrektywy nie powinien prowadzić do żadnego społecznego dumpingu czy obniżania wysokich standardów ochrony pracowników w Niemczech. Ponadto, Komisja dopuściła „szybką ścieżkę” dla projektu, a Przewodniczący Komisji pan Barroso powiedział, że rozumie obawy i jest gotów działać w kierunku wypracowania „właściwego podejścia” do dyrektywy. W czasie ostatnich posiedzeń Grup Roboczych Rady, wiele krajów wyraziło poważne obawy odnośnie bieżącego tekstu. Dyskusja koncentrowała się głównie na artykułach 14 i 15, a Komisja wydaje się rozumieć obawy odnośnie artykułu 14.5 (test ekonomiczny). Następne posiedzenie Grupy Roboczej Rady odbędzie się 24 lutego 2005 roku.
1.2 Dyrektywa dotycząca uznawania zawodów
Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (COM 2001-119 końcowy).
Tło

W marcu 2002 roku, w ramach kontynuacji inicjatywy SLIM (uproszczona legislacja dla wspólnego rynku), Komisja przedstawiła swój nowy projekt dyrektywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych (Nr Ref.: COM 2001-119 końcowy), włączając tak zwane dyrektywy „sektorowe” obejmujące siedem zawodów, w tym farmaceutów.1 Nowa dyrektywa miała być „działaniem konsolidacyjnym”, jakkolwiek, zaproponowała znaczące zmiany, które według naszej analizy spowodowałyby wprowadzenie znaczących różnic w stosunku do istniejącego systemu.


Wspólnie z zawodami „sektorowymi”, PGEU uzgodniła zestaw wspólnych poprawek, które wraz z dotyczącymi farmacji zostały przedstawione Parlamentowi Europejskiemu. Większość z poprawek zaproponowanych przez PGEU została przyjęta na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 lutego 2004 roku; w celu zapoznania się z dalszymi informacjami, proszę zobaczyć Wewnętrzne Memorandum Nr Ref.: 04.12.11E 006 IM.
Bieżący postęp prac i harmonogram

Na posiedzeniu Rady ds. Konkurencji, w dniach 17-18 maja 2004 roku, po zakończeniu pierwszego czytania dyrektywy osiągnięto wspólne stanowisko. Rada osiągnęła polityczne porozumienie kwalifikowaną większością głosów, przy czym delegacje Niemiec i Grecji głosowały przeciw. Po formalnym przyjęciu tekstu, zostanie on przedłożony w Parlamencie Europejskim do drugiego czytania.


Dyskusje w Radzie koncentrowały się na zagadnieniu dotyczącym transgranicznego świadczenia usług na zasadach tymczasowych i jednorazowych oraz, w szczególności, na wymaganiach dotyczących uprzedniego zgłoszenia, które ma być dokonane przez usługodawcę, który przenosi się z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego.
Zapis mówiący o szesnastu tygodniach został skreślony i, w tym kontekście, Państwa Członkowskie mogą żądać, aby w przypadku, gdy usługodawca przenosi się pomiędzy Państwami Członkowskimi w celu świadczenia usług po raz pierwszy, w formie pisemnej deklaracji, w której muszą być zawarte szczegóły dotyczące polisy ubezpieczeniowej lub innych środków osobistej lub zbiorowej ochrony dotyczącej odpowiedzialności zawodowej, musi on poinformować odpowiednie władze w Państwie Członkowskim, w którym takie usługi mają być świadczone. Taka deklaracja będzie ponawiana co rok, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć usługi tymczasowe lub jednorazowe w takim Państwie Członkowskim w ciąg danego roku. W przypadku zawodów, które nie są objęte Systemem sektorowym, Państwa Członkowskie mogą dokonać sprawdzenia kwalifikacji zawodowych. W przypadku zawodów sektorowych, odstępuje się od takiej możliwości, ze względu na automatyczne uznawanie [kwalifikacji zawodowych].
W odniesieniu do zapisów dotyczących farmacji, nieoficjalne źródła poinformowały PGEU, iż w dwuwariantowym projekcie, z których jeden dotyczy Luksemburga, a drugi Niemiec, zawarta została klauzula o trzyletnim okresie. Pozostała część obaw dotyczących farmacji, takich jak włączenie w podstawowym tekście zapisów o kwalifikacjach, zdolnościach i umiejętnościach oraz zapis o ustawicznym kształceniu wydaje się być przyjęta przez Radę. Obecnie Rada pracuje nad zmienionym tekstem, dlatego też, żaden oficjalny tekst nie został jeszcze opublikowany. Gdy dokument ten będzie już dostępny, PGEU sporządzi Wewnętrzne Memorandum ad hoc, w którym szczegółowo wyjaśni kierunki działań w Radzie oraz kolejne kroki, jakie zostaną podjęte.
Cele PGEU

PGEU zamierza zapewnić, że gwarancje dotyczące systemu sektorowego istniejące w dyrektywach dotyczących farmacji zostaną utrzymane. Projekt dyrektywy zapewnia to w sposób szeroki, lecz istnieją liczne konkretne obszary, odnośnie których PGEU uważa za konieczne prowadzenie lobbingu na rzecz wprowadzenia zmian.


W czasie pierwszego czytania, PGEU otrzymała większość wniosków przedstawianych na szczeblu Parlamentu i nadal będzie prowadzić działania lobbingowe, aby uzyskać ich pełne włączenie w ostatecznym tekście. Możemy tym samym stwierdzić, że w ogólnym ujęciu, skutki pierwszego czytania są pozytywne dla PGEU. Oczekuje się, że drugie czytanie będzie mieć miejsce w Parlamencie w drugiej połowie 2004 roku.
Uaktualnienie listopad 2004

Ostatnio PGEU dowiedziała się, że w grudniu Parlament Europejski otrzyma wspólne stanowisko w sprawie projektu Dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Procedura współdecydowania została opóźniona, ponieważ przed jego przekazaniem do Parlamentu, wspólne stanowisko osiągnięte w maju ubiegłego roku na posiedzeniu Rady musiało zostać przetłumaczone na 21 oficjalnych języków. Dlatego też, oczekuje się, że dyskusja w czasie drugiego czytania w Parlamencie Europejskim odbędzie się na początku 2005 roku.


Eurodeputowany Stefano Zappalá (Europejska Partia Ludowa-Europejscy Demokraci [PPE ED] będzie nadal sprawozdawcą odpowiedzialnym za dokumentację, a projekt zostanie omówiony przez Komisję Wspólnego Rynku. Pierwsza sesja plenarna została wyznaczona na 13 kwietnia 2005 roku.
Procedura związana z drugim czytaniem trwa od trzech do czterech miesięcy. Dlatego też, w ramach grupy roboczej PGEU ds. Edukacji i Szkoleń, PGEU obecnie sprawdza poprawki, które mają być przedstawione, aby zdążyć przed ustalonym terminem, Jak dotychczas, PGEU zajmuje się badaniem możliwości przedłożenia poprawek dotyczących wymagań językowych, specjalizacji z farmacji, kart zawodowych dla farmaceutów oraz zmian mających na celu ułatwienie koordynacji pomiędzy projektem dotyczącym kwalifikacji zawodowych a projektem dyrektywy w sprawie usług na Wewnętrznym Rynku.
Uaktualnienie marzec 2005

W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się debata związana z drugim czytaniem wspólnego stanowiska Rady na posiedzeniu Komisji Wspólnego Rynku i Ochrony Konsumentów (IMCO). Sprawozdawca Stefano Zappalá (włoska Europjeska Partia Ludowa-Europejscy Demokraci [PPE ED]) wyjaśnił członkom Komisji w jakich obszarach uważa on za konieczne wprowadzenie zmian oraz zaproponował kalendarz procedowania. Wspomniał również, że prezydencja Luksemburga ujęła dyrektywę w sprawie kwalifikacji zawodowych jako jeden z jej priorytetów.
W swoim raporcie i poprawkach sprawozdawca skoncentruje się na następujących obszarach:

 1. Definicji wolnych zawodów. Sprawozdawca nie zgadza się z obowiązującą obecnie definicją zawartą we wspólnym stanowisku, która odnosi się jedynie do zawodów objętych Dyrektywą jako „zawodów regulowanych”.

 2. Wyłączeniu notariuszy oraz tych zawodów, które uczestniczą w sprawowaniu władzy w danym Państwie Członkowskim.

 3. Włączenie stowarzyszeń zawodowych i podobnych organizacji w proces decyzyjny.

 4. Ujęcie kwalifikacji Poziomu 5 w artykule 11, aby uzyskać uznanie dla ogólnego systemu kształcenia (4-letniego na uniwersytecie).

 5. Zapisy dotyczące „handlowania kwalifikacjami”.

 6. Ponowne przedstawienie status quo dotyczącego specjalizacji medycznych, które umożliwia automatyczne uznawanie specjalizacji medycznych, nawet jeżeli są one wspólne w ograniczonej liczbie Państw Członkowskich.

 7. Wprowadzenie opcji dla zawodów, aby miały swoją własną sekcję.

 8. W odniesieniu do komitologii, włączenie konkretnego odniesienia do osobnych podkomisji dla każdego zawodu, w celu zapewnienia właściwego poziomu fachowości niezbędnej dla zarządzania tymi tematami.


Sprawozdawca ściśle współpracuje z prezydencją, Radą oraz Komisją, w celu przyjęcia tekstu do lipca 2005 roku. Zgodnie z kalendarzem obrad Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany Stefano Zappalá opublikuje swój raport do 15 marca. Wówczas ustalony zostanie termin wnoszenia poprawek, prawdopodobnie do końca miesiąca, tak aby Komisja Wspólnego Rynku i Ochrony Konsumentów (IMCO) mogła je głosować w dniu 19 kwietnia 2005 roku. Głosowanie na sesji plenarnej [Parlamentu] zostało wyznaczone na maj.Pobieranie 346.02 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna