[P] Gracz kopnął piłkę o masie 600 g siłą 60 N. Oblicz, jakie przyspieszenie nadał piłce?Pobieranie 15.93 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.93 Kb.

DYNAMIKA

 1. [P] Gracz kopnął piłkę o masie 600 g siłą 60 N. Oblicz, jakie przyspieszenie nadał piłce?

 2. [P] Oblicz, jaka siła nadała ciału o masie 0,4 t przyspieszenie 20 m/s2?

 3. [P] Oblicz, jakie przyspieszenie uzyskuje ciało o masie 2 kg, jeżeli działa na nie siła o wartość 0,1 kN?

 4. [P] Mirek kopnął piłkę siłą 80 N. Masa piłki wynosi 800 g. Oblicz, jakie przyspieszenie uzyskała piłka?

 5. [P] Oblicz, jaka siła ciału o masie 300 dag nadaje przyspieszenie grawitacyjne?

 6. [P] Na ciało o masie 100 kg działa niezrównoważona siła 0,04 kN. Oblicz, jakie przy­spieszenie uzyska to ciało?

 7. [P] Oblicz przyspieszenie, jakiego dozna ciało o masie 15 kg pod działaniem siły 0,45 kN.

 8. [P] Oblicz, jaka siła działa na ciało o masie 6 kg, jeżeli porusza się ono z przyspieszeniem 2 m/s2?

 9. [P] Oblicz, jaka niezrównoważona siła potrzebna jest na to, aby samo­chodowi o masie 0,8 t nadać
  przyspieszenie 5 m/s2?

 10. [P] Oblicz masę ciała, któremu siła 5 N nadaje przyspieszenie grawitacyjne.

 11. [P] Ciało porusza się z przyspieszeniem 5 m/s2 pod działaniem siły o wartości 30 N. Oblicz, ile wynosi masa ciała?

 12. Pewne ciało pod wpływem stałej siły 1 N poruszało się przyspieszeniem 10 m/s2. Oblicz, z jakim przyspieszeniem będzie się poruszać pod wpływem siły 3 N?

 13. Ciało pod działaniem stałej siły 3 N porusza się z przyspieszeniem 1,5 m/s2. Oblicz, z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało przy działaniu na niego siły 4 N?

 14. Ciało pod działaniem siły 5 N porusza się z przyspie­szeniem 3 m/s2. Oblicz, jak duża siła F2 nadałaby temu ciału przyspie­szenie 4,8 m/s2?

 15. Na ciało o masie 1 kg działają wzdłuż jednej prostej dwie siły o wartościach F1 = 3 N i F2 = 4 N,
  ale o przeciwnych zwrotach. Oblicz, jaka jest wartość przyspieszenia ciała?

 16. Rakieta w czasie 1 s wyrzuciła 2 kg gazu z prędkością 2000 m/s. Oblicz siłę ciągu rakiety.

 17. Oblicz, jaką drogę przebędzie w czasie pierwszych 4 s od startu ciało o masie 10 kg poddane działaniu niezrównoważonej siły o wartości 5 N?

 18. Samochód o masie 2 t zwiększa swą prędkość z 27 km/h do 45 km/h w czasie 5 sekund. Obliczyć siłę pociągową samochodu, pomijając opory ruchu.

 19. Ciało o masie 10 kg znajduje się w stanie spoczynku. Oblicz przyspieszenie i prędkość tego ciała
  po 10 s, gdy zacznie na nie działać siła 20 N.

 20. Samochód porusza się z przyspieszeniem o wartości 0,2 m/s2, gdy silnik działa siłą równą 0,6 kN. Oblicz,
  z jaką siłą musi działać silnik, aby prędkość tego samochodu wzrosła o 45 m/s w czasie 2,5 min.?

 21. Oblicz masę ciała poruszającego się po torze prostoliniowym, które pod dzia­łaniem siły 30 N
  w czasie 5 s zmienia swą prędkość od 15 m/s do 30 m/s.

 22. Oblicz, jak długo powinna działać na wagon o masie 20 t siła 1000 N , aby rozpędzić ten wagon od
  prędkości 0 m/s do prędkości 5 m/s?

 23. Robotnik popycha siłą 200 N wagon o masie 400 kg stojący na poziomym torze. Oblicz, z jakim przyśpieszeniem wagon będzie się poruszał, jaką przejedzie drogę i jaką uzyska prędkość w czasie 20 s?

 24. Oblicz, jaką siłą należy działać na ciało o masie 80 kg, poruszające się z prędkością 20 m/s, aby w czasie 10 s zmniejszyć jego prędkość do 5 m/s?

 25. Oblicz, jaka siła jest potrzebna, aby samochód o masie 2000 kg uzyskał prędkość 20 m/s w ciągu 2 sekund?

 26. Oblicz, jakiej wartości siła działała na ciało o masie 1 kg, równolegle do kierunku jego ruchu, jeśli w ciągu
  2 min. zmieniła wartość prędkości z 10 m/s na 15 m/s?

 27. Ciało uzyskuje przyspieszenie 0,6 m/s2 pod wpływem dwóch przeciwnie zwróconych sił: F1 = 240 N
  i F2 = 60 N. Oblicz, ile wynosi masa tego ciała?

 28. Na spoczywające ciało o masie 50 kg zaczęła działać stała siła 50 N. Oblicz drogę, jaką przebędzie ciało
  w czasie 3 s od początku ruchu.

 29. Oblicz wartość siły działającej na ciało o masie 2 kg, jeżeli w ciągu czasu 10 s od chwili rozpoczęcia
  ru­chu przebyło ono drogę 100 m.

 30. Oblicz masę ciała poruszającego się po torze prostoliniowym, któ­re pod wpływem siły 40 N zmieniło swoją prędkość z 10 m/s na 4 m/s w czasie 60 s.

 31. Zaobserwowano, że pewne ciało poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym pod wpływem siły 10 N przeby­ło drogę 10 m w czasie 20 s. Oblicz, w jakim czasie przebyłoby tę mą drogę, poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym pod wpływem siły 40 N?

 32. Nieruchoma piłka o masie 600 g po uderzeniu nogą uzyskała prędkość o wartości 12 m/s. Oblicz, jaka była średnia wartość siły uderzenia nogi w piłkę, jeżeli czas zetknięcia nogi i piłki trwał 0,02 s?

 33. Na wózek o masie 0,5 t działa siła o wartości 0,6 kN. Oblicz, jaką drogę przejedzie ten wózek w czasie 20 s od początku ruchu? Tarcie pomijamy.

 34. Ciało o masie 3 kg pod działaniem dwóch sił, których wek­tory leżą na jednej prostej, uzyskuje przyspieszenie 12 m/s2. Jedna z tych sił ma wartość F1 = 6 N. Oblicz, jaką wartość ma druga siła F2 i jaki ma zwrot zgodny czy przeciwny do zwrotu siły F1?

 35. Samochód o masie 500 kg ruszył z miejsca i w czasie 2 s uzyskał prędkość 54 km/h. Oblicz, ile wynosiły wartości przyśpieszenia i siły działania silnika samochodu, jeżeli siła tarcia wynosiła 125 N?

 36. Stała siła F = 30 N powoduje ruch jednostajny ciała po poziomym torze. Ile wynosi siła tarcia?

 37. Stała siła F = 50 N porusza ciało o masie 10 kg z przyspieszeniem 4 m/s2. Ile wynosi siła tarcia?

 38. Aby po płaskiej powierzchni posuwać ciało o masie 2 kg ruchem jednostajnym należy działać siłą
  10 N. Oblicz, jaką siłą należy działać na to ciało aby spowodować ruch przyspieszony
  z przyspieszeniem 1 m/s2?

 39. Ciało o masie 2 kg porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 5 m/s pod wpływem działania siły o wartości 4 N. Oblicz, jaką prędkość uzyska to ciało, jeżeli w czasie 30 s będzie na niego działać siła o wartości 12 N
  i o zwrocie zgodnym ze zwrotem wektora prędkości?

 40. Elektrowóz rozwija siłę pociągową o wartości 200 kN. Masa całego pociągu wynosi 1500 ton. Całkowita siła tarcia kół o szyny wynosi 50 kN. Oblicz, na jakiej drodze prędkość tego pociągu może wzrosnąć od 18 km/h
  do 36 km/h ? W jakim czasie to nastąpi?

 41. Autobus o masie 2000 kg, ruszając z przystanku osiągnął prędkość 54 km/h w czasie 15 s. Zakładając, że tarcie opon o podłoże i opór powietrza hamują samochód siłą o średniej wartości 200 N, oblicz wartość siły działania silnika autobusu w czasie jego ruszania.

 42. Oblicz, jakiej siły trzeba użyć, aby w czasie 30 s zatrzymać samochód o masie 30 000 kg, jadący
  z prędkością 54 km/h?

 43. Jaką prędkość osiągnie poruszające się bez tarcia ciało o masie 2 kg po czasie 4 s od chwili rozpoczęcia ruchu, jeżeli działa nań układ sił o wartościach F1 = 8 N i F2 = 6 N pokazany na rysunku? 1. Samochód o masie 2000 kg porusza się po poziomej drodze z prędkością 54 km/h. Kierowca wyłączył silnik i nacisnął hamulec, wskutek czego samochód zaczął poruszać się ruchem jednostajnie opóźnionym. Oblicz, po jakim czasie samochód się zatrzyma, jeżeli siła ha­mowania wynosi 1,5 kN? Jaka będzie droga hamowania?

 2. Pocisk o masie 20 g, lecąc z prędkością 500 m/s, uderza w ziemny wał na strzelnicy i zagłębia się w nim. Ile wynosiła średnia siła działania pocisku na Ziemię, jeżeli czas zagłębiania się pocisku w ziemię wynosił 0,004 s?

 3. Oblicz, po jakim czasie zatrzyma się ciało o masie 10 kg poruszające się z prędkością 10 m/s, jeżeli przyłożymy doń siłę 5 N o zwrocie przeciwnym do zwrotu prędkości.

 4. Jeżeli przesuwamy wózek o masie 20 kg ruchem jednostajnym, to należy działać na niego siłą F = 10 N. Oblicz, jaką siłą należy działać na ten wózek, aby spowodować ruch przyspieszony z przyspieszeniem
  2 m/s2?

 5. Ciągnik zaczyna ciągnąć wagon kolejowy o masie 450 t siłą 20 kN. Siła oporów ruchu wagonu wynosi 5 kN. Oblicz, jaką drogę przejedzie wagon w czasie t = 60 s?

 6. Kropla wody spadająca z chmury poruszała się początkowo ruchem przyspieszonym, a później ruchem jednostajnym. Wybierz rysunki, na których poprawnie przedstawiono siły działające na kroplę wody w początkowej i w końcowej fazie spadania ( Fo – oznacza siłę oporu powietrza, Fg - siłę ciężkości).
A. Faza początkowa – rysunek II, końcowa – rysunek III

B. Faza początkowa – rysunek I, końcowa – rysunek III

C. Faza początkowa – rysunek II, końcowa – rysunek IV

D. Faza początkowa – rysunek IV, końcowa – rysunek I


Pobieranie 15.93 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna