P. n – Kt 0555/21/04 Egz. Nr 1 protokóŁPobieranie 48.56 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar48.56 Kb.
Rybnik, dnia 19 października 2004 r.

P.N – Kt 0555/21/04


Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Rybniku w dniach


od 14.10.2004 do 19.10.2004 r.


 1. Temat Kontroli:

prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

I.Jednostka kontrolowana

Urząd Miasta Rybnika

ul. B. Chrobrego 2

44-200 RybnikRegon: 276255430


 1. Termin przeprowadzania kontroli:

od 14 do 19.10.2004 r.


 1. Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną w zakresie objętym kontrolą:

Wojewoda Śląski


 1. Kontrolę przeprowadził:

Henryk Chebdowski – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym
i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia Wojewody Śląskiego Nr PN 0939/3209/04 z dnia 13.10.2004 r.


 1. Okres objęty kontrolą:

od 01.01.2002 r. do 07.10.2004 r.


 1. Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

  • Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika pełniący funkcję od 18 listopada 2002 r.

  • Józef Cyran – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, pełniący funkcję
   od 19 listopada 2002 r.

  • Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, pełniąca funkcję
   od 19 listopada 2002 r.

  • Jerzego Frelicha - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, pełniący funkcję
   od 19 listopada 2002 r.

  • Daniela Lampert – Sekretarz Miasta Rybnika, pełniąca funkcję
   od 1 lipca 1990 r.

  • Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta Rybnika, pełniący funkcję
   od 1 lipca 1990 r.

 2. W czasie kontroli informacji udzielali:

   1. Pan Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika,

   2. Pan Jacek Reclik – Naczelnik Wydziału Administracyjnego,

   3. Pani Edyta Juraszczyk – Starszy Specjalista w Wydziale Administracyjnym.
 1. Ilekroć w nin. protokole użyto sformułowania – skrótu:

  • „kpa” – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
   z późniejszymi. zmianami.),

  • „instrukcja kancelaryjna” lub „i.k.” – oznacza to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1319),

  • „rozporządzenie R.M” z dnia 08 stycznia 2002 r.” – oznacza to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg
   i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46),

  • „UM” – oznacza Urząd Miasta Rybnika,

  • „j. rz. w. a.” – oznacza to jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik do instrukcji kancelaryjnej,

  • „c. r. s. i w.” – oznacza centralny rejestr skarg i wniosków.
 1. Ustalenia kontroli:

   1. Prawidłowość ewidencjonowania skarg i wniosków. Ocena obiegu skarg i wniosków.

  1. Urząd Miasta Rybnika działa m.in. na podstawie:

      1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
       Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

      2. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownickach samorządowych
       (Dz. U. z 2001 r. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)

      3. Statutu uchwalonego uchwałą Nr 834/XLIII/2002 z dnia 4 października 2002 r.

      4. Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 152/2002 Prezydenta Miasta Rybnika
       z dnia 12 grudnia 2002 r. wraz z późn. zmianami)
  1. Uregulowania formalno-prawne w zakresie skarg i wniosków:

  • w § 2 p. IV. 1.16 załącznika do zarządzenia Nr 371 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10.08.2004 r., gdzie sprecyzowano zadania Wydziału Administracyjnego istnieje zapis treści następującej:

„prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, nadzór nad rozpatrywaniem
i terminowym załatwianiem sk. i wn. komórkach organizacyjnych Urzędu i – za ich pośrednictwem – w jednostkach organizacyjnych miasta.”

  • niezależnie od powyższego Prezydent Miasta Rybnika wydał zarządzenie
   Nr 461/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie jednolitej organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania s. i w. w UM Rybnika.

Kserokopia ww. zarządzenia stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.

  • w UM Rybnika obowiązuje również procedura Nr Or I 01831/8/V01 o nazwie „Rozpatrywanie s., wn. i interwencji.

Kserokopia ww. procedury stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.


  1. Obowiązek prowadzenia rejestru s. i wn. powierzono Pani Edycie Juraszczyk – Starszy Specjalista w Referacie Ogólnym Wydziału Administracyjnego,
   co znajduje odbicie w jej zakresie czynności z dnia 06.05.03 r. znak
   Ad-0112/00027/03 w punkcie I. 5. o treści: „prowadzenie c. r. s., w. i interwencji, nadzór nad terminowym ich rozpatrywaniem”
  1. W Urzędzie Miasta prowadzony jest rejestr w formie elektronicznej. Przykładowe strony omawianego rejestru (ksero) obejmujące zapisy z roku 2002 r. oraz 2003 r. stanowią załącznik Nr 5 i 7 do nin. protokołu.

Dokumentacja skarg, wniosków i interwencji przechowywana jest
w segregatorach oznaczonych symboliką j.rz.w.a. jako „0560” „Skargi, wnioski. Rejestr Centralny”.

Na prośbę kontrolującego Pani Edyta Juraszczyk sporządziła zestawienie ilości zarejestrowanych skarg i wniosków w kontrolowanym okresie.
Rok

2002

2003

2004 dp ok. 14.10.2004 r.

Skargi

44

26

9

Wnioski

124

53

1

Razem

168

79

10

Interwencje4

18
  1. Celem zbadania prawidłowości procesu przyjmowania, załatwiania
   i rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji, poddano kontroli akta następujących skarg i wniosków zanotowanych w centralnym rejestrze
   s. i wn.Poz. 16/03


W aktach skargi znajdują się następujące dokumenty:

       1. Protokół z dnia 23.01.03 r. z ustnego przyjęcia skargi od Pana xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zamieszkałego w Rybniku na niestosowne zachowanie się lekarza okulisty w Centrum Medycznym Pani dr xxxxxxx xxxxxx.

Wpływ do Urzędu Miasta: 23.01.2003 r..

       1. Kopia pisma zn. Ps-8023/00017/03 z dn. 06.02.03 r. do Pani xxxxxxx xxxxxx prezesa NZOZ „Centrum Medyczne” w Rybniku z prośbą o wyjaśnienie.

       2. Pismo NZOZ „Centrum Medyczne” w Rybniku zn. CM 65/2003 z dn. 18.02.2003 r. będące wyjaśnieniem do ww. skargi. Wpływ do UM: 20.02.2003 r.

       3. Pismo odręczne Pana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z dnia 06.03.2003 r., który pisze, że mimo upływu 6 tygodni nie otrzymał odpowiedzi na swoja skargę. Wpływ do UM: 07.03.2003 r.

       4. Odpowiedź (kopia) zn. PS-8023/00017/03 z dn. 12 marca 2003 r., w której wyjaśniono podnoszone zarzuty w skardze oraz w piśmie z punktu 4. Wysłano wg pieczątki na kopii 13.03.2003 r. Skarżący wg tzw. „zwrotki” otrzymał 14.03.2003 r.

Kwalifikacja prawidłowa. Postępowanie merytorycznie prawidłowe. Nie zachowano terminu załatwienia skargi, wynikającego z art. 237 § 1 kpa. Nie zastosowano przy tym przepisu art. 237 § 4 kpa.

Inne nieprawidłowości: 1. na piśmie – skardze Pana xxxxxxxxxxxxx z dnia 06.03.03 nie naniesiono znaku sprawy wynikającego z c.r.s. i w. – patrz §17 art. 4 i.k.

 2. na pismach wychodzących w sprawie, o których mowa w punkcie 2 oraz 5 nadano inny znak niż wynikający z c.r.s. i w. – patrz § 18 ust. 2 pkt 3 i.k.

 3. na kopiach pism z punktu 2 i 5 przy parafkach referentów brak dat (z lewej strony pod treścią pisma) – patrz §27 ust.2 pkt 1 i.k.

Poz. 28/03


W aktach wniosku znajdują się następujące dokumenty:

 1. Wniosek Pana xxxxxxx xxxxx z dnia 24 lutego 2003 r. złożony ustnie do protokołu dotyczący: ponownego przyznania dodatku mieszkaniowego i rozpatrzenia możliwości wymiany okien w mieszkaniu.

 2. Kopia pisma zn. 71461/2/2003 z dnia 18.03.2003 r. do Pana xxxxx
  z informacją, iż dodatek mieszkaniowy może być przyznany na jego wniosek. Wymiana okien będzie dokonywana sukcesywnie w przyszłych latach.

 3. Pismo z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ADM Nr 3 bez znaków,
  z dnia 03.03.2003 r. w sprawie ww. dodatku mieszkaniowego do Urzędu Miasta.

 4. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika zn. LOK-71460/005029/2002 z dnia 04.03.2003 r. w sprawie przywrócenia dodatku mieszkaniowego w kwocie 25,06 zł. Wysłano wg „zwrotki” 12.03.03 r.

 5. Poprzedniki ww. sprawy m.in. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dn. 16.04.02 r., Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.08.02 r.

Kserokopie dokumentów z poz. 28/03 stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Poz.21/03


W aktach skargi znajdują się:

 1. Pismo Wojewody Śląskiego zn. PN-Kt 0717/13/03 z dnia 02.06.03 do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie złożonej - przez Państwo xxxxx
  i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zam. w Rybniku – „interwencji w sprawie eksmisji”. Pismo zawiera prośbę o przyznanie im lokalu socjalnego oraz pomoc. Wpływ do Urzędu Miasta: 04.06.03 r.

 2. Kopia pisma – odpowiedzi do Wojewody Śląskiego (z kopią do Państwa xxxxxxxxxxxxx) zn. LOK-71415/00046/03 z dnia 30.06.03 r. – wysłano wg „zwrotki” 08.07.03 r.

 3. Pismo Posła na Sejm RP Pana Bolesława Piechy z dnia 27.03.03 r. zn. MI_20/528/03 do Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie udzielenia informacji na temat lokalu mieszkalnego Państwa xxxxxxxxxxxxx. Wpływ
  do Urzędu Miasta: 01.04.2003 r.

 4. Kopia odpowiedzi do Pana Posła RP (Biuro Poselskie w Rybniku)
  zn. LOK–71415/26/03 z dnia 29.04.2003 r. z kopią do Państwa xxxxxxxxxxxx. Wysłano wg „zwrotki” 12.05.03 r.

 5. Poprzedniki skargi, m.in. wniosek o przyznanie mieszkania z dnia 02.08.02 r., pismo Pana xxxxxxxxxxxxx do Urzędu Miasta Rybnika z dnia 03.03.03 r.
  w którym wyraża niezadowolenie, iż Wydział Lokalowy tutejszego Urzędu posiada w dyspozycji mieszkanie, ale mu nie chce przydzielić. Odpowiedź tutejszego Urzędu z dnia 18.03.03 r., itp.

Kwalifikacja prawidłowa. Bieg postępowania merytorycznego prawidłowy. Stwierdza się niezachowanie terminu udzielenia odpowiedzi do Posła na Sejm określonego
w art. 237 § 2 kpa.

Inne nieprawidłowości: 1. na pismach z punktu 1 oraz 3 nie naniesiono znaku sprawy wynikającego
  z c.r.s i w.

 2. na kopiach pism wychodzących w sprawie przy parafach referentów sporządzających projekty pism brak daty,

 3. na kopiach pism wychodzących w sprawie, brak adnotacji co do daty wysłania pisma oraz parafy pracownika wysyłającego pismo (niezależnie od istniejącej „zwrotki”). Obowiązek taki wynika z § 32 ust. 2 pkt 2 i.k.Poz. 29/03


W aktach skargi znajdują się:

 1. Protokół przyjęcia skargi/wniosku z dnia 03.03.03. od Pani xxxxx xxxxxx zam.
  w Rybniku w imieniu mieszkańców budynku przy ul. Raciborskiej 2A w Rybniku. Skarga dotyczy zakłócania ciszy nocnej przez klientów Restauracji „Delicje Ristorante”, gdzie zabawy trwają czasami do godziny 4.00 rano.

 2. Pismo ww. mieszkańców z dnia 16.02.03 r. będące załącznikiem do protokołu, opis szczegółów co do zakłócania ciszy nocnej. Pod treścią podpisało się 12 osób.

 3. Pismo Pełnomocnika Prezydenta Miasta Rybnika ds. Porządku i Bezpieczeństwa
  zn. PPB-0718/00018/03 z dnia 05.03.2003 r. do Komendanta Straży Miejskiej
  w Rybniku z prośbą o przeprowadzenie tam kontroli, zwiększenie ilości patroli itd. Wysłano: 05.03.03 r.

 4. Odpowiedź zn. PPB-0718/00018/03 z dnia 18.03.03 r. do skarżących, którą wysłano wg. „zwrotki” – 19.03.03. r.

Kwalifikacja prawidłowa. Postępowanie merytoryczne prawidłowe. Zachowany termin załatwienia wynikający z kpa.

Nieprawidłowości kancelaryjne i inne: 1. na protokołach przyjęcia skarg/wniosków brak podpisu wnoszącego skargę/wniosek,

 2. na kopiach pism z punktu 3 i 4 nadano inny znak niż wynikający
  z c.r.s. i w.

 3. na kopii pisma z punktu 4 brak daty przy parafie.

 4. na kopii pisma z punktu 4 brak pieczątki z datą i parafą pracownika wysyłającego pismo (niezależnie od tzw. "zwrotki”)Poz. 36/03


W aktach skargi znajdują się:

 1. Skarga Pani xxxxx xxxxxxx zam. w Rybniku z dnia 18.03.03 r. dot. „niestosownego zachowania się Pana Janusza Piekarczyka – Kierownika Referatu Budownictwa, który zdaniem autorki skargi w sposób wysoce niekulturalny przyjął ją w biurze
  w dniu17.03.03 r. Wpłynęło do Urzędu Miasta: 25.03.03. r.

 2. Oświadczenie Pana Piekarczyka z dnia 28.03.03 r. złożone na ręce Prezydenta Miasta Rybnika.

 3. Oświadczenie Pani Bulicz – bez daty.

 4. Oświadczenie Pani Bożeny Ropiak – na kopii oświadczenia Pana Piekarczyka
  z dnia 28.03.03 r.

 5. Kopia odpowiedzi zn. „(2003/013315) z dnia 17.04.03 r., którą wysłano – wg „zwrotki” – 23.04.03 r., wg adnotacji na kopii odpowiedz: 22.04.03 r.

Kwalifikacja prawidłowa. Postępowanie merytoryczne prawidłowe. Zachowany termin odpowiedzi wynikający z kpa.

Nieprawidłowości kancelaryjne: 1. znak sprawy na odpowiedzi jest niezgodny z postanowieniami § 18 ust. 2 i.k.,
  a także z treścią punktu V.2. Zarządzenia Nr 461/03 Prezydenta Miasta Rybnika.

 2. na pismach z punktu 2 oraz 3 nie naniesiono znaku sprawy.Poz. 8/04


W aktach skargi znajdują się:

 1. Skarga rodziców uczniów klasy VI b z dnia 13.02.2004 r. Szkoły Podstawowej
  Nr 20 na skandaliczne zdaniem skarżących zachowanie się nauczycielki języka polskiego w tej szkole. Wpływ do Urzędu Miasta:16.02.2004 r.

 2. Pismo zn. E-0561/1/04 z dnia 03.03.04 r. do Kuratorium Oświaty, Delegatura
  w Rybniku z prośbą o wyrażenie opinii dot. zaistniałej sytuacji. Kopia skierowana do rodziców.

 3. Pismo zn. KO. DK/RY-EB 42401/5/04 z dnia 09.03.2004 r. z Kuratorium Oświaty do Naczelnika Wydziału Edukacji tut. Urzędu z informacją, iż na podstawie kserokopii skargi, bez materiałów dotyczących zbadania skargi nie można wydać opinii. Wpływ do Urzędu Miasta: 09.03.2004 r.

 4. Pismo zn. E-0561/1/04 z dnia 08.04.04. r. do rodziców uczniów klasy
  VI b Szkoły Podstawowej Nr 20 – informacja o biegu sprawy. Wysłano wg pieczątki (ale bez parafy):09.04.04 r.

 5. Pismo znak jw. z dnia 12.03.04 r. do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 - informacja o biegu sprawy – wysłano wg „zwrotki” 16.03.04 r.

 6. Pismo z Kuratorium Oświaty Delegatura Rybnik zn. KO. DK./Ry/Ad 42401/12/04
  z dnia 04.08.04 r. do Naczelnika Wydziału Edukacji tut. Urzędu, w którym informuje się, że rodzice klasy VI b Szkoły Podstawowej Nr 20 zwrócili się do tamtejszego Kuratorium Oświaty z prośbą o podjęcie kroków, co do zmiany personalnej w tej szkole. Wpływ do Urzędu Miasta: 04.08.04 r.

 7. Odpowiedź do Delegatury Kuratorium Oświaty zn. E-0708/156/04 z dnia 23.08.04 r. z informacją na temat podejmowanych działań, co do zmiany miejsca pracy Pani xxxxxxx xxxxx – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 20 na którą skarżyli się rodzice tej szkoły.

 8. Poprzedniki sprawy.

Kwalifikacja prawidłowa. Tok postępowania merytorycznego prawidłowy. Zachowane terminy wynikające z kpa.

Nieprawidłowości: 1. na kopii pism z punktu 2, 4 oraz 5 brak parafy z datą sporządzenia projektu pisma,

 2. na pieczątkach – datownikach pism z punktu 2, 4 oraz 5 brak parafy.Poz. 14/04


W aktach skargi znajdują się:

 1. Skarga Pana xxxxxxxx xxxxxxxx zam. w Rybniku z dnia 25.03.2004 r. dot. działalności pracownika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji – Pana Stopnickiego, który zdaniem skarżącego zachował się arogancko, kiedy zwrócił się do niego z prośbą o informację, co do odstępstwa od projektu instalacji kanalizacji sanitarnej. Wpływ do Urzędu Miasta: 26.03.04 r.

 2. Kopia odpowiedzi do skarżącego zn. – IMI-0561/00003/04 z dnia
  05.04.04 r., którą wysłano wg pieczątki 08.04.04 r.

Kwalifikacja prawidłowa. Tok postępowania merytorycznego prawidłowy. Zachowany termin udzielenia odpowiedzi wynikający z kpa.

Nieprawidłowości: 1. na kopii pisma z punktu 2 przy parafach brak daty,

 2. na pieczątce (datowniku) brak parafy.


  1. Stosowanie przez Urząd protokołu przyjęcia skargi ustnej.

W Urzędzie Miasta stosuje się protokół przyjęcia skargi/wniosku/interwencji do protokołu. Druki (wzory) takich protokołów, imienne dla Pana Prezydenta oraz jego zastępców stanowią załączniki do procedury Nr „Or I 01831/8/V/01 z dnia
15.05.2004 r. (patrz załącznik Nr 3 do nin. protokołu kontroli). Stwierdza się, że na druczkach wzorcowych przy ww. procedurze na protokołach prawidłowo umieszczono pozycje o nazwie „podpisy(-y) wnioskodawcy”, natomiast na drukach na roboczo używanych przy przyjęciach obywateli - przed wejściem w życie tej procedury - pozycji tej brak. Brak również podpisów obywateli składających takie skargi/wnioski, np. na protokole zn. Ad-0560/16/03, Ad-0560/28/03, Ad-0560/29/03.

W czasie kontroli Pani Edyta Juraszczyk ustnie wyjaśniła kontrolującemu, że od daty wejścia w życie ww. procedury przestrzega się zasady dwustronnego podpisywania przedmiotowych protokołów.
  1. Celem zbadania prawidłowości kwalifikacji wpływającej do Urzędu korespondencji, przejrzano dzienniki wpływów korespondencji do Urzędu Miasta Rybnika:

 1. w 2003 r. przejrzano od nr 48 do 2094,

 2. w 2004 r. przejrzano od nr 033670 do 034746.

Wyniki tej kontroli ujęto w załączniku Nr 9 do nin. protokołu.

W ww. załączniku Nr 9 stwierdzono przypadki, iż pisma wyczerpujące znamiona skargi bądź wniosku nie zostały zaewidencjonowane w c.r.s i w.
  1. Zagadnienia

 1. obiegu pism noszących znamiona skarg lub wniosków w Urzędzie oraz osoby odpowiedzialnej za kwalifikowanie spraw wpływających do Urzędu,

 2. odnotowania krytycznych uwag prasowych na które Urząd zobowiązany był do Udzielenia odpowiedzi,

 3. otrzymania skarg lub wniosków wniesionych przez posłów i senatorów.

ujęto w piśmie zn. Ad-0911/00001/04 z dnia 18 października 2004 r. jakie
Pan Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika wystosował do kontrolującego, odpowiadając na pismo zn PN – Kt 0555/21/04 z dnia 14.10.2004 r. Pisma te stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu kontroli.


   1. Na terenie budynku Urzędu Miasta Rybnika znajdują się pisemne informacje dotyczące przyjmowania przez Pana Prezydenta Miasta Rybnika oraz jego zastępców, obywateli w sprawach skarg i wniosków. Treść ww. informacji zawarta jest w załączniku Nr 8 do niniejszego protokołu kontroli.

Poniżej podaje się godziny pracy tutejszego Urzędu Miasta:

Poniedziałek – od godz. 7.30. do godz.15.30.

Wtorek – od godz. 7.30. do godz.15.30.

Środa – od godz. 7.30. do godz.15.30.

Czwartek – od godz. 7.30. do godz.18.00.

Piątek – od godz. 7.30. do godz.13.00.
   1. Wg zapisów w książce ewidencji kontroli, która prowadzona jest od dnia 01.01.2000 r. problematyka skarg i wniosków nie była kontrolowana w Urzędzie Miasta Rybnika.

Na tym kontrolę zakończono.


Kontrolę odnotowano w książce ewidencji kontroli w pozycji 12/04
Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Egz. Nr 1 wręczono Prezydentowi Miasta Rybnika – Adamowi Fudali.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

Ponadto Prezydenta Miasta Rybnika – Adama Fudali poinformowano o prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w nin. protokole do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Na tym protokół zakończono.


Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego protokołu:

  1. Pismo zn. PN-Kt 0555/21/04 z dnia 14.10.2004 r. jakie kontrolujący skierował do Pana Prezydenta Miasta.

  2. Odpowiedź na ww. pismo zn Ad-0911/00001/04 z dnia 18 października 2004 r.

  3. Zarządzenie Nr 461/2003 z dnia 18.09.2003 r.

  4. Procedura Nr OR I 01831/8/V/01 dot. skarg i wniosków.

  5. Ksero 1 i 2 strony rejestru skarg i wniosków dot. 2002 r.

  6. Ksero wniosku z pozycji 28/03 (Pan. xxxxxx)

  7. Strony 1-3 rejestru skarg i wniosków dot. 2003 r.

  8. Treść informacji wizualnej dot. przyjmowania przez Kierownictwo Urzędu stron
   w sprawach skarg i wniosków.

  9. Wykaz zbadanej korespondencji.

Rybnik, dnia 19 października 2004 r.

Podpis i pieczątka Podpis kontrolującego

Kierownika jednostki kontrolowanej


Sekretarz Miasta

/-/ Daniela Lampert /-/ Henryk ChebdowskiUwaga:

  1. Załączniki udostępniane są na wniosek składany w Wydziale Organizacyjnym Referacie Ogólnym Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego , pokój 207.

  2. Dane osobowe przetworzono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna