Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa Szanowny Panie Ministrze!Pobieranie 47.18 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar47.18 Kb.
Legnica, 25.10.2007 r.

Pan


Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

i Administracji

Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

Z przykrością konstatujemy, że do tej pory nie otrzymaliśmy na piśmie żadnej oficjalnej odpowiedzi na nasz wniosek o dofinansowanie organizacji X Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą” z dnia 1 czerwca 2007 r.

Pierwszy wniosek o dofinansowanie festiwalu wysłaliśmy na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 marca 2007 r. (wniosek - w załączeniu). MSWiA, mając na uwadze między innymi ten wniosek, ogłosiło w dniu 31 maja 2007 r. konkurs na „organizację koncertu prezentującego kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych” (ogłoszenie o konkursie - w załączeniu). Do rozdysponowania przeznaczyło kwotę 234.000 złotych (par. 4). Termin składania wniosków określiło na 30 czerwca 2007 r. (par. 5). Wyniki konkursu miało ogłosić najpóźniej 10 dni po upływie terminu składania ofert (par. 6), to jest do 10 lipca 2007 r. Zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 2 lipca do 31 grudnia 2007 roku (par. 4).

Zespół „Kyczera” przygotował na ten konkurs swoją ofertę (oferta – w załączeniu), wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 193.000 złotych. Ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami, wysłał na adres Ministerstwa listem poleconym w dniu 2 czerwca 2007 r. (dowód nadania – w załączeniu). Termin realizacji zadania określił zgodnie z warunkami ogłoszenia konkursowego, na okres od 2 lipca do 31 grudnia 2007 r.

Korzystając między innymi z zapisów w par. 9, pkt. 1 rzeczonego konkursu: „w przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Jerzy Starzyński w dniu 3 lipca 2007 r. zwrócił się do Departamentu Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych z zapytaniem (rozmowa telefoniczna), czy Komisja Konkursowa rozpatrzyła wnioski. W odpowiedzi usłyszał, że oferta Zespołu „Kyczera” otrzymała rekomendację Komisji Konkursowej i oczekuje jedynie na zatwierdzenie ze strony Pana Ministra Zielińskiego. Wysokość dotacji zaproponowanej przez Komisję określono na 168.000 złotych.

Z informacji przekazanych przez Departament Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych wynikało także, że już w dniu 4 lipca 2007 r. protokół Komisji Konkursowej trafił do Pana Ministra.

W dniu 13 lipca 2007 r. obecny na koncercie galowym w Gorlicach przedstawiciel Ministra – Pani Agata Żydanowicz (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawował honorowy patronat nad imprezą) potwierdziła informację o pozytywnej dla Zespołu decyzji Komisji Konkursowej i poprosiła niżej podpisanego o pilne przesłanie na numer faks Dyrektora Departamentu Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Pana Zbigniewa Filipkowskiego zweryfikowanego preliminarza zadania. Korekty takiej Jerzy Starzyński dokonał osobiście jeszcze tego samego dnia w gabinecie burmistrza Gorlic - Pana Kazimierza Sterkowicza, w obecności pracowników Urzędu Miasta w Gorlicach i stamtąd przesłał na numer faks wskazany przez Panią Żydanowicz.Mieliśmy zatem wszelkie podstawy twierdzić, że podpisanie umowy i przekazanie dotacji na konto Zespołu jest wyłącznie kwestią czasu, zwłaszcza, że wcześniej Ministerstwo wielokrotnie zawierało podobne umowy już w trakcie realizacji zadania (a Pan Minister stosowne decyzje zatwierdzał) !

Już po zakończeniu festiwalu Jerzy Starzyński został poproszony

na spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do spotkania doszło w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w dniu 22 lipca 2007 r. Podczas tego spotkania dyrektor Departamentu – Pan Zbigniew Filipkowski przekazał informację, że MSWiA nie może zawrzeć z ŁZPiT „Kyczera” umowy ze względu na „uchybienia formalne w ... treści ogłoszenia konkursowego”! Wątpliwości dotyczyły zapisu w par. 7 (Warunki przekazania dotacji), który mówi, że „Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy”.

Doszło zatem do sytuacji kuriozalnej. Z jednej strony Zespół „Kyczera” przedstawił ofertę, która spełniła wszelkie wymogi formalne, aby otrzymać dotację, z drugiej – zapis w ogłoszeniu konkursowym, uniemożliwił (?) podpisanie umowy! Sytuacji dla nas zupełnie niezrozumiałej! Z jednej bowiem strony Ministerstwo sprawiało wrażenie, że chce wesprzeć inicjatywę Zespołu (zresztą doskonale mu znaną, bo organizowaną już po raz dziesiąty), czego potwierdzeniem miało być ogłoszenie na wniosek Zespołu konkursu i pozytywna dla niego decyzja Komisji Konkursowej, z drugiej strony Pan Minister (?!) odmówił zatwierdzenia tej decyzji i podpisania umowy!

Sytuacji, której przy minimum dobrej woli ze strony MSWiA (Pana Ministra?), można było uniknąć! Jeżeli bowiem chodziło wyłącznie o termin rozpoczęcia realizacji zadania, wystarczył krótki, ale wyraźny sygnał ze strony Ministerstwa, aby Zespół dokonał przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania o 2 – 3 dni, które pozwoliłoby Panu Ministrowi na zatwierdzenie decyzji Komisji Konkursowej. Nie byłoby to trudne zważywszy na fakt, że oficjalne otwarcie festiwalu zaplanowano dopiero na 5 lipca 2007 r. a decyzja Komisji Konkursowej trafiła do Pana Ministra już w dniu 4 lipca 2007 r. - W ostateczności Ministerstwo mogło zastrzec, że będzie dotować tylko tę część zadania, która zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy, na przykład koncerty na Łemkowszczyźnie (10 – 15 lipca 2007). Niestety, takich sygnałów ze strony Ministerstwa Zespół nie otrzymał!

Posiadając informację o pozytywnej decyzji Komisji Konkursowej oraz inne, wspomniane powyżej, sygnały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zespół realizował zadanie w pełnym wymiarze rzeczowym (ponad 300 artystów z dziesięciu krajów, blisko 40 koncertów w ponad 30 miejscowościach Dolnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia, sześć parad ulicznych, kilka wystaw, prezentacje rzemiosła ludowego i kuchni narodowych, warsztaty artystyczne, prezentacje multimedialne, spotkania integracyjne w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wydawnictwa festiwalowe, ponad 20 tysięcy widzów, bezpośrednie transmisje telewizyjne i radiowe). Informacje o dotowaniu zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamieścił na transparentach, plakatach, afiszach, zaproszeniach i w ulotkach festiwalowych. O wsparciu ze strony MSWiA informował także podczas wszystkich koncertów i w czasie spotkań z mediami.

Teraz, niejako w „nagrodę” za dobrze wykonane zadanie i zaufanie, którym obdarzył resort spraw wewnętrznych i administracji (miał podstawy twierdzić, że informacje ustne przekazywane przez pracowników Departamentu Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych są równie wiążące jak informacje przekazywane na piśmie, ponieważ współpracował z tym Departamentem od kilku lat), stanął w obliczu ... likwidacji! Wierzyciele domagają się od Zespołu należności za wykonane usługi a on nie ma pieniędzy, które miał przyobiecane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na organizację festiwalu!

Przez 16 lat swej działalności Zespół „Kyczera” zrealizował setki projektów (w tym dziewięć edycji festiwalu), dał około 600 koncertów, z czego ponad 200 poza granicami kraju, promował Polskę na największych festiwalach na świecie (między innymi w Chinach, Meksyku, Indiach, Indonezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Portugalii, Francji, Rumunii, Rosji, Czechach, Niemczech, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, na Słowacji, Ukrainie, we Włoszech), wychował kilka pokoleń artystów. Organizowany przez Zespół festiwal przyczynił się do wylansowania w świecie pozytywnego wizerunku Polski, jako kraju tolerancyjnego, bardzo przychylnego dla swoich mniejszości. Za swoją działalność uhonorowany został między innymi tak prestiżowymi wyróżnieniami jak Nagroda Pro Publico Bono, Nagroda im. Oskara Kolberga, Dolnośląski Klucz Sukcesu, Nagroda Fundacji Kultury w konkursie „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości”, Nagroda Gabinetu Rady Ministrów Ukrainy, Nagroda Fundacji Popierania Niezależnej Kultury Polskiej „Polcul” z Sydney.Teraz na skutek niefrasobliwości MSWiA (sic!) stanął w obliczu likwidacji!
Szanowny Panie Ministrze!
Pragniemy jeszcze raz powtórzyć. Gdyby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie utrzymywało nas w przekonaniu, że chce nam pomóc, że przyzna dotację na organizację festiwalu, nie organizowalibyśmy tego festiwalu lub organizowalibyśmy go w bardzo ograniczonej formie! Gdyby nawet w dniu 4 lipca, gdy zaopiniowane przez Komisję Konkursową wnioski trafiły do Pana Ministra, poinformowano nas, że nasze zadanie nie otrzyma wsparcia MSWiA, odwołalibyśmy karpacką cześć festiwalu! Ale Ministerstwo przez cały czas trwania festiwalu utwierdzało nas w przekonaniu, że pieniądze otrzymamy!

Dziwi niekonsekwencja z jaką działało Ministerstwo. Z jednej strony określiło termin realizacji zadania na okres od 2 lipca do 31 grudnia 2007 r., z drugiej uznało, że nie może podpisać z Zespołem umowy, bo ten określił początek realizacji zadania na ... 2 lipca 2007 r. (sic!!!). – Swoją drogą nasuwa się pytanie: czy dotrzymanie terminów pozwalających na podpisanie umowy powinno być problemem Ministerstwa, które ogłosiło konkurs, czy wnioskodawcy, który złożył poprawny pod względem formalno – prawnym wniosek?! A jeżeli Ministerstwa, to dlaczego konsekwencjami próbuje się obarczyć Zespół, który złożył nie tylko poprawny wniosek, ale zrealizował zadanie w pełnym wymiarze rzeczowym i finansowym !!! Zadanie, które zostało uznane przez media i znawców kultury za jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych mijającego sezonu na Dolnym Śląsku i w Małopolsce!Jeżeli Ministerstwo nie podpisało z Zespołem „Kyczera” umowy, bo bało się (?) złamać jeden z punktów ogłoszenia konkursowego (paragraf 7 – termin zawarcia umowy), to dlaczego bez skrupułów (?) złamało inny punkt ogłoszenia konkursowego (paragraf 6 – termin rozstrzygnięcia konkursu) i ogłosiło wyniki konkursu aż trzy tygodnie po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (zamiast w terminie do 10 lipca 2007 r. dopiero w dniu 1 sierpnia 2007 r.) ?! Gdyby Ministerstwo ogłosiło niekorzystne dla nas wyniki konkursu w terminie określonym w ogłoszeniu, mogliśmy jeszcze odwołać drugą część festiwalu! Ale tego nie uczyniło! Mało tego – w dniu 13 lipca poproszono nas o przesłanie zweryfikowanego preliminarza!!! - Pytamy zatem: Kto spreparował nasze problemy ?!

Podczas spotkania w Ministerstwie w dniu 22 lipca 2007 r. Zbigniew Filipkowski poinformował Jerzego Starzyńskiego, że Ministerstwo nie może podpisać z Zespołem „Kyczera” umowy ze względów formalno – prawnych (czyt. zapis w ogłoszeniu konkursowym dotyczący warunków przekazania dotacji – „warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy”), tymczasem w odpowiedzi na pismo „Naszego Słowa” w dniu 28 września 2007 r. (pismo - w załączeniu) Rzecznik Prasowy MSWiA – Pani Patrycja Hryniewicz informuje redakcję, że opinia Komisji Konkursowej z dnia 3 lipca 2007 r., przyznająca „Kyczerze” dofinansowanie w wysokości 168.000 złotych „była zgodna ze stanowiskiem Departamentu Prawnego, w ocenie którego w przypadku gdy dotacja ma zostać przekazana na wsparcie realizacji zadania publicznego, istnieje możliwość podpisania umowy po dacie rozpoczęcia realizacji zadania”! - Pytamy: O co w tym wszystkim chodzi ?!

Dziwi również i to, że ogłaszając konkurs w dniu 30 maja 2007 r. MSWiA przeznaczyło na realizację zadania 234.000 złotych, a w wyniku konkursu rozdzieliło... 20.000 złotych (sic!). - Chcemy spytać: Co stało się z pozostałą pulą środków uruchomionych – jeszcze raz powtórzymy – na nasz wyraźny sygnał (wniosek Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” z dnia 6 marca 2007 r.)?

Dziwi nas, że chociaż od terminu przewidzianego na rozstrzygnięcie konkursu upłynęły ponad trzy miesiące Ministerstwo do tej pory nie poinformowało nas, jako jednego z ... trzech (sic!) oferentów (na piśmie) o jego wynikach (pozostałe resorty: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czynią to każdorazowo, nawet w przypadku decyzji negatywnych). - Nie jest to zresztą pierwszy przypadek ignorowania naszych pism i łamania zapisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (przypomnę choćby nasze pismo do Pana Ministra z dnia 14 grudnia 2006 r. o wyrażenie zgody na warunkowe zawarcie aneksu do umowy nr 374/ZKMN z dnia 26 kwietnia 2006 r., na które do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi! Brak tej odpowiedzi spreparował potem nasze problemy z rozliczeniem dotacji!). - Czy prawo powinno obwiązywać tylko w jedną stronę ?
Dziwi, że w ciągu dwóch lipcowych tygodni młodzi ludzie z Zespołu „Kyczera” (wolontariusze!) potrafili przeprowadzić największy w Europie międzynarodowy festiwal mniejszości narodowych i etnicznych, obejmujący swoim zasięgiem kilkadziesiąt miejscowości w dwóch odległych od siebie o kilkaset kilometrów regionach kraju (olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, wymagające między innymi przerzucenia z Dolnego Śląska do Małopolski blisko 300 osób i olbrzymiej ilości sprzętu), wciągnąć do współpracy kilkadziesiąt organizacji i instytucji z kraju i zagranicy, zainteresować imprezą – pomimo niesprzyjającej aury – ponad 20 tysięcy osób a sztab ludzi w MSWiA (specjalistów na etatach) nie potrafił w tym samym czasie sfinalizować podpisania jednej umowy!

Czy to nie skandal?! Czy tak powinna funkcjonować administracja „Państwa przychylnego swoim obywatelom”?! Czy tak motywuje się społeczeństwo (nie tylko mniejszości narodowe i etniczne) do działań na rzecz pożytku publicznego?!
A może były inne powody, dla których Pan Minister uznał, że realizowane przez nas z takim rozmachem zadanie nie zasługuje na wsparcie Ministerstwa?

Podsumowując:


 • Zespół „Kyczera” złożył wniosek, wraz ze wszelkimi wymaganymi załącznikami, w terminie przewidzianym w ogłoszeniu konkursowym

 • Termin realizacji zadania określony przez Zespół był zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu konkursowym

 • Zakres rzeczowy zadania zgłoszonego do konkursu przez Zespół „Kyczera” dokładnie odpowiadał celom konkursu

 • Kwota dotacji wnioskowanej przez Zespół na organizację Spotkań „Pod Kyczerą” była niższa od puli środków przeznaczonych do rozdysponowania podczas konkursu

 • Łączna kwota dotacji wnioskowanych przez wszystkie organizacje, które złożyły swoje oferty na konkurs ogłoszony w dniu 30 czerwca 2007 r. była niższa od puli środków przeznaczonych do rozdysponowania w tym konkursie

 • Wkład własny Zespołu „Kyczera” (środki z innych źródeł) przekroczył 20 procent budżetu zadania

 • W dniu 3 lipca 2007 r. wniosek Zespołu „Kyczera” zyskał pozytywną opinię Komisji Konkursowej opiniującej wnioski (zaproponowana kwota dofinansowania: 168.000 złotych)

 • Departament Prawny MSWiA uznał, że umowa z Zespołem „Kyczera” może być zawarta w trakcie realizacji zadania

 • Wniosek wraz z opinią Komisji Konkursowej trafił na biurko Pana Ministra w dniu 4 lipca 2007 r.

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ogłosiło w terminie przewidzianym na rozstrzygnięcie konkursu, to jest do 10 lipca 2007 r., jego wyników; uczyniło to dopiero w dniu 1 sierpnia 2007 r.

 • Przez cały czas trwania festiwalu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymywało Zespół „Kyczera” w przekonaniu, że zamierza wesprzeć zadanie, między innymi w dniu 13 lipca 2007 r., gdy poprosiło Zespół o przesłanie zweryfikowanego preliminarza Spotkań „Pod Kyczerą”

 • W dniu 13 lipca 2007 r. festiwal wizytował przedstawiciel Ministerstwa – Pani Agata Żydanowicz, która stwierdziła, że zadanie jest realizowane na bardzo dobrym poziomie organizacyjnym i odpowiada założeniom merytorycznym konkursu ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2007 r.

 • Zespół zrealizował zadanie w pełnym wymiarze rzeczowym, spełniając wszystkie kryteria pozwalające na zakwalifikowanie go jako zadania publicznego: objęło ono swoim zasięgiem kilkadziesiąt miejscowości na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i Podkarpackiem; bawiło, edukowało, pogłębiało wiedzę o mniejszościach narodowych i etnicznych, integrowało ludzi różnych wyznań i narodowości, uczyło tolerancji ponad 20 tysięcy osób - Łemków, Polaków, Romów, Żydów, Tatarów i przedstawicieli kilku innych narodowości; mieszkańców wsi, małych miasteczek i dużych miast; dzieci, młodzież, dorosłych; podopiecznych domów dziecka, domów pomocy społecznej, pogotowia opiekuńczego, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego; ludzi dotkniętych chorobami, izolowanych społecznie

 • W dniu 22 lipca 2007 r. Dyrektor Departamentu Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA – Pan Zbigniew Filipkowski poinformował prezesa ŁZPiT „Kyczera” - Jerzego Starzyńskiego, że MSWiA nie może podpisać z Zespołem „Kyczera” umowy ze względu „na uchybienia w treści ogłoszenia konkursowego” (par. 7). Przyznał jednocześnie, że wina leży po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji!

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do dnia 25 października 2007 r. nie poinformowało Zespołu - na piśmie, o wynikach konkursu, nie podając przyczyn, dla których nie zawarło z Zespołem „Kyczera” porozumieniaSzanowny Panie Ministrze!
W kontekście przedstawionych powyżej faktów pragniemy postawić kilka kluczowych dla naszego dalszego bytu pytań:


 1. Dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji próbuje obarczyć konsekwencjami swojej niefrasobliwości nasze stowarzyszenie?
 1. Dlaczego do tej pory nie przedstawiło nam na piśmie swojego oficjalnego stanowiska w rzeczonej sprawie?
 1. Czy zamierza przedsięwziąć jakieś kroki, aby nie dopuścić do likwidacji naszego stowarzyszenia i Zespołu?

Liczymy, że tym razem odpowiedź otrzymamy w terminie przewidzianym przez KPA.

Z wyrazami szacunku

Załączniki: • wniosek Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” do Departamentu Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA o dofinansowanie organizacji X Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą” z dnia 6 marca 2007 r.

 • oferta Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” do Departamentu Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA na organizację X Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą” z dnia 1 czerwca 2007 r.

 • ogłoszenie konkursowe na „organizację koncertu prezentującego kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych” z dnia 31 maja 2007 r.

 • pismo Patrycji Hryniewicz – Rzecznika Prasowego MSWiA do redakcji „Naszego Słowa” z dnia 28 września 2007 r.

 • kopie artykułów prasowych ilustrujących przebieg X Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”

 • zdjęcia ilustrujące organizację i przebieg X Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą” (w tym frekwencję podczas koncertów)

 • wydawnictwa festiwalowe (plakaty, afisze, ulotki, widokówki, zaproszenia)

Do wiadomości:
 • Pan Jarosław Kaczyński – Prezes Rady Ministrów R.P., Warszawa.

 • Pan dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa

 • Pan Eugeniusz Czykwin, Przewodniczący Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa

 • Pani Iwona Śledzińska – Katarasińska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Warszawa

 • J. E. Olexander Motsyk, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w R.P., Warszawa

 • J. E. Ksiądz Arcybiskup Jan Martyniak, Metropolita Przemysko – Warszawski Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, Przemyśl

 • J. E. N. Jeremiasz, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Wrocław

 • J. E. N. Adam, Prawosławny Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki, Sanok

 • J. E. Ksiądz Biskup Włodzimierz R. Juszczak, Ordynariusz Eparchii Wrocławsko – Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, Wrocław

 • Pani Zlatka Gieler, Wiceprezydent Federal Union od European Nationalites, Flensburg (Niemcy)

 • Pan prof. Alkis Raftis, Prezydent International Danece Council, Paryż (Francja)

 • Pan dr Hans Joachim Holz, Prezydent Internationale Organisation fur Volkunst, Andorf (Austria)

 • Pan Jerzy Chmiel, Przewodniczący Polskiej Sekcji Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels, Warszawa

 • Pan Waldemar Rataj, Prezes Fundacji PRO PUBLICO BONO, Kraków

 • Pan dr Bogdan Cybulski, Przewodniczący Kapituły Nagrody Dolnośląski Klucz Sukcesu


 • Pan Jerzy Boniecki, Prezes Fundacji Popierania Niezależnej Kultury Polskiej POLCUL, Sydney (Australia)

 • Pan Ryszard Żołtaniecki, Prezes Fundacji Kultury, Warszawa

 • Pan Maciej Bohosiewicz, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Kraków

 • Pani Danuta Głowacka – Mazur – Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 • Pani Helena Duć – Fajfer, Przedstawiciel mniejszości etnicznej Łemków w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Kraków

 • Pan Andrzej Kopcza – Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków, Wrocław

 • Pan Stefan Hładyk – Przewodniczący Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków, Bielanka

 • Pan Teodor Gocz, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

 • Pan Andrzej Tutko, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej w Strzelcach Krajeńskich

 • Pan Bogdan Gambal, Prezes Stowarzyszenia Ruska Bursa, Gorlice

 • Pani Wiera Sandowicz - Bąkowska, Prezes Fundacji Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika”, Warszawa

 • Pan Paweł Stefanowski, Hospodar Obywatelskiego Kręgu Łemków, Bielanka

 • Pan Piotr Tyma – Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce, Warszawa

 • Pan Jan Syczewski, Przewodniczący Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego, Białystok

 • Pan Henryk Kroll, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych, Opole

 • Pan Roman Kwiatkowski, Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, Oświęcim

 • Pan Artur Jabłoński, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Gdańsk

 • Pan Andrzej Romańczuk, Prezes Zarządu Głównego Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego, Białystok

 • Pani Mariola Abkowicz, Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów w Polsce, Wrocław

 • Pan prof. Józef Ciągwa, Przewodniczący Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków

 • Pan Selim Chazbijewicz, Prezes Związku Tatarów Polskich Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk

 • Pan Adam Terlecki, Prezes Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, Kraków

 • Pan Olgierd Wojeciechowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Sejny

 • Redakcja Dwumiesięcznika „Besida”, Krynica

 • Redakcja Kwartalnika „Watra”, Hańczowa

 • Redakcja Tygodnika „Nasze Słowo”, Warszawa

 • Redakcja Tygodnika „Niwa”, Białystok

 • Redakcja Miesięcznika „Żivot”, Kraków

 • Redakcja Dwutygodnika, „Dos Jidysze Wort”, Będzin

 • Redakcja Dwutygodnika „Ausra”, Puńsk
 • Redakcja Tygodnika Śląskiego„Schlesichses Wochenlatt”, Opole

 • Redakcja Miesięcznika „Room p-o Drom”, Białystok

 • Redakcja „Przeglądu Prawosławnego”, Białystok

 • Redakcja Miesięcznika „Błahowist”, Górowo IławeckieWspółorganizatorzy i partnerzy X Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”


 • Pan Tadeusz Krzakowski, Prezydent Legnicy

 • Pan Kazimierz Sterkowicz, Burmistrz Gorlic

 • Pan Emil Budziony, Burmistrz Krynicy

 • Pan Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

 • Pan Władysław Bigus, Wójt Gminy Rudna

 • Pan Dymitr Rydzanicz, Wójt Gminy Uście Gorlickie

 • Pan Hans Jurgen Goth, Burmistrz Oybin (Niemcy)

 • Pan Zdenek Psenica, Prezydent Folklorni sdruźeni Ceske republiky, Praga (Czechy)

 • Pan Maurizio Negro, Prezydent Unione Folclorica Italiana, Lucinico (Włochy)

 • Pani Maria Pajzinkova, Dyrektor Podduklanskeho Osvetoweho Strediska, Svidnik (Słowacja)

 • Pan Ram Handra Koirala, Prezydent Nepalskiej Sekcji Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels, Kathmandu (Nepal)

 • Pani Hagit Goodman, Prezydent „MAATAF”” – The Izrael Center for Ancouragement of Cultural Exchange and Folklore, Jerozolima (Izrael)

 • Pan Ali Nebih, Folk Sanatlari Foundation, Nikozja (Cypr)

 • Pan Jurij Łuscanskij, „Domowina” – Związek Serbów Łużyckich, Bautzen - Bydysin (Niemcy)

 • Pan Grzegorz Szczepaniak, Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury

 • Pan Jacek Głomb, Dyrektor Teatru Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

 • Pan Jerzy Wieczorek, Dyrektor Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie - Zdroju,

 • Pani Julia Dudycz, Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy

 • Pani Anna Jabłońska, Dyrektor Chocianowskiego Ośrodka Kultury

 • Pan Jacek Świderski, Dyrektor Centrum Kultury MBP w Głuszycy

 • Pan Bernard Langner, Dyrektor Centrum Kultury w Rudnej

 • Pani Barbara Romańska, Dyrektor Sądeckiego Parku Etnograficznego, Nowy Sącz

 • Pani Lucyna Zubiel , Dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury „Atrium” w Legnicy

 • Pan Ryszard Mioduszeski, Dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury „Kopernik” w Legnicy

 • Pani Anna Piwowarczyk, Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy

 • Pan Sławomir Mateja, Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 20 w Legnicy,

 • Ks. Bohdan Harasim, Administrator Parafii Greckokatolickiej w Zamienicach

 • Ks. Jan Gacek, Międzyparafialna Stołówka Charytatywna w Legnicy

 • Pani Małgorzata Majewska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego w Legnicy

 • Pani Krystyna Czarny , Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy
 • Pani Barbara Chmielowska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Opiekuńczego w Legnicy

 • Pan Eugeniusz Bazylkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Upośledzonych Intelektualnie „Jutrzenka” w Legnicy

 • Pani Ewa Watral, Dyrektor Domu Dziecka przy ul. Wandy w Legnicy

 • Pan Wacław Szetelnicki, Prezes Fundacji Polska Miedź, Lubin

 • Pan Jan Zając, Prezes Fundacji „Semper Silesia”, KatowicePatroni medialni X Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”


 • Redakcja „Gazety Wyborczej”, Warszawa

 • Redakcja „Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej, Wrocław

 • Redakcja „Gazety Krakowskiej”, Kraków

 • Redakcja Tygodnika „Konkrety PL”, Legnica

 • Telewizja Polska, Oddział Wrocław

 • Telewizja Polska, Oddział Kraków

 • Telewizja Kablowa „Dami”, Legnica

 • Polskie Radio, Program 2, Warszawa

 • Radio „Plus – Łagodne Przeboje”, Legnica

 • Radio „Galicja”, Nowy Sącz

 • Radio „Echo”, Nowy Sącz


Pobieranie 47.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna