Pan Marian Drosio Śląski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty ul. Jagiellońska 25 40 – 032 KatowicePobieranie 11.44 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.44 Kb.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 25 stycznia 2007r.

AWK.III.0932 – 18/06


Pan

Marian Drosio

Śląski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty

ul. Jagiellońska 25

40 – 032 Katowice

Działając z mojego upoważnienia wydanego w oparciu o art. 32 ust.1


w związku z art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej
w województwie /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 80 , poz. 872 z późn. zm./ i w nawiązaniu do art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 249 , poz. 2104 /inspektor Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w Kuratorium Oświaty w Katowicach, w dniach od 14.12.2006r.
do 05.01.2007r. / z przerwami /, kontrolę problemową w zakresie przestrzegania w 2005r. wewnętrznych procedur kontroli finansowej, na podstawie próby co najmniej 5 % wydatków Jednostki . Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli
nr AWK.III. 0932 – 18 / 06 z 11 stycznia 2007r., którego jeden egzemplarz pozostawiono
w kontrolowanej Jednostce. Z ustaleń tych wynika, że Kuratorium Oświaty
w Katowicach posiadało w 2005 r. opracowane na podstawie art. 35 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15 , poz. 148 z późn. zm./ „Procedury kontroli finansowej ‘’.

Wdrożone w Jednostce i zaktualizowane procedury dotyczące między innymi planowania i dokonywania zmian w budżecie Kuratorium Oświaty w Katowicach ,

zaciągania zobowiązań, kontroli finansowej zagadnień związanych z zamówieniami

publicznymi były zgodne ze standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszonymi w Komunikacie nr 1 Ministra Finansów


z 30.01.2003r. /Dz. Urz. MF nr 3 , poz.13 / oraz dostosowane do potrzeb Jednostki
i wymogów art.92 ustawy z 26.11. 1998r. o finansach publicznych .

W toku kontroli ustalono, iż planowana kwota dochodów należnych do odprowadzenia

w 2005r. do budżetu państwa w wysokości 26.000 zł została zrealizowana w łącznej kwocie 57.621 zł. Dochody w całości i terminowo odprowadzono na rachunek bankowy Ministra Finansów – Departamentu Budżetu Państwa w O / O Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa / Dz. U. nr 285 , poz. 2854 / .

Plan wydatków na 2005 r. po zmianach wynoszący w Kuratorium Oświaty 22.898.912 zł

został wykonany na sumę 22.745.573 zł tj. w 99,3 % . Zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 153.339 zł dokonano na rachunek Wojewody Śląskiego

10.01.2006 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Tryb opracowania planu finansowego oraz dokonywania jego zmian w ciągu roku był

zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami . Stwierdzono, że według stanu na dzień 31.12.2005 r. Jednostka nie zaciągnęła zobowiązań wymagalnych.

Kontroli poddano dowody księgowe - faktury zakupu o wartości powyżej 500 zł zaksięgowane przez Jednostkę w §§ 2820 , 3240 , 4170 , 4210 , 4260 , 4300 , 4430 , 4040 , 4580 , 4590 , 4610, 6060 i w okresach: od 01.02. do 23 02. 2005 r., od 22.03. do 31.03. 2005r., od 28.04. do 06.05.2005r., od 30.05. do 02.06. 2005r., od 30.06. do 08.07.2005r., od 15.09. do 31.12.2005r. na sumę 1.163.090,49 zł odpowiadającą równowartości 5,12 % kwoty poniesionych w 2005 r. wydatków ogółem, które wyniosły 22.745.573 zł .

W wyniku kontroli ustalono, że środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie


z przeznaczeniem i w sposób celowy . Do rzetelności i udokumentowania poniesionych wydatków zastrzeżeń nie wniesiono. Wydatki dokonywane były zarówno z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych jak i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.,, Prawo zamówień publicznych .”

Reasumując wyniki kontroli ustalono, że opracowane i wdrożone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach procedury kontroli finansowej były w 2005 r. przestrzegane.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie zachodzi zatem konieczność wydania zaleceń pokontrolnych .

Wojewoda Śląski


Tomasz Pietrzykowski
: kontrola
kontrola -> Andrzej Piecha Podmiot leczniczy ul. Komunalna 35 44-251 Rybnik
kontrola -> Podstawowe zasady realizacji prawa Wspólnoty Europejskiej przez krajową administrację publiczną
kontrola -> Wystąpienie pokontrolne śLĄski urząd wojewódzki w katowicach ul. Jagiellońska 25
kontrola -> Zakres kontroli Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art
kontrola -> Zakres kontroli Sprawdzenie prawidłowości planowania oraz realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Jednostka kontrolowana
kontrola -> Koii. 431 14. 2014 wystąpienie pokontrolne
kontrola -> Bielsko-Biała, dnia 03 października 2014r. Wojewoda śLĄski
kontrola -> Plan kontroli na 2009 r
kontrola -> Projekt rozporządzenie prezesa rady ministróW
kontrola -> W katowicach
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna