Pani Agnieszka Sochacka Sekretarz Gminy Ostrów Pan Piotr Ziemiński Radca Prawny Pan Adam Rzeszutek Skarbnik Gminy Ostrów Pan Jan Kołodziej Kierownik referatPobieranie 72.92 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar72.92 Kb.
RodzajReferat
Protokół Nr XXXV

z sesji Rady Gminy w Ostrowie

przeprowadzonej w dniu 20 grudnia 2013 r.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Ostrowie.

XXXV sesję Rady Gminy Ostrów prowadził Przewodniczący Rady Gminy p. Marian Pondo.

Otwierając obrady powitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów i pozostałe osoby wymienione poniżej:


 1. Pan Bogusław Wójcik - Z-ca Wójta Gminy

 2. Pani Agnieszka Sochacka - Sekretarz Gminy Ostrów

 3. Pan Piotr Ziemiński - Radca Prawny

 4. Pan Adam Rzeszutek - Skarbnik Gminy Ostrów

 5. Pan Jan Kołodziej – Kierownik Referatu Budownictwa

 6. Pan Marek Gubernat - Kierownik ZUK w Ostrowie

 7. Przedstawiciel GCI w Skrzyszowie

Radni i sołtysi obecni na sesji wg załączonej listy obecności. Obecnych 14 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.


Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w porządku obrad przesunięty zostanie punkt, w którym Wójt Gminy przedstawia informację z okresu międzysesyjnego, będzie on miał miejsce w późniejszej części sesji. Powodem tego był pilny, służbowy wyjazd Wójta do Rzeszowa. Tym samym Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Z. Potwora przypomniał, że na poprzedniej sesji wycofana została uchwała o zasobach mieszkaniowych gminy Ostrów ponieważ stawki za czynsz miały zostać urealnione. Zapytał dlaczego tych uchwał nie ma w porządku obrad tej sesji?

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że uchwały niestety nie wpłynęły.


Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad, który przyjęto do realizacji; 14 głosów „za”.
Rozpoczęto dyskusje na temat uchwał podejmowanych podczas sesji.

Radny J. Jemioło zapytał o 65 tysięcy, które pojawia się w planie wydatków, czemu zmienił się paragraf i czemu ma to służyć?

Skarbnik A. Rzeszutek wyjaśnił, że zmiana wynika z tego, iż po przetargu na zakup kompaktora kwota wyniosła 463 tysiące złotych, a nie jak przewidywano 400 tysięcy złotych.
Radny Z. Potwora zwrócił uwagę Skarbnikowi, że w załączniku uchwały budżetowej wpisane jest, iż Rada Gminy przekazała 100 tysięcy złotych dodatku na dokończenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie co nie miało miejsca.

Skarbnik Pan A. Rzeszutek przyznał, że wynika to z błędu jaki popełnił za co przeprosił radnych.


Radny Z. Potwora poprosił o przybliżenie wydatków w dziale 754.
Jak wyjaśniał Skarbnik A. Rzeszutek, 15 tysięcy z działu administracji zostało przesuniętych do działu Ochotniczych Straży Pożarnych ponieważ wcześniej właśnie z tej puli pieniędzy taka kwota została przekazana w ramach „dołożenia” do remontu drogi powiatowej Wola Ociecka- Blizna. Tym samym 15 tysięcy złotych jakie wcześniej zostało „zabrane” z puli OSP wraca z powrotem.
Z. Potwora złożył wniosek o rozpisanie paragrafu wydatków OSP na szczegóły.

Skarbnik A. Reszutek zapewnił o przygotowaniu odpowiedniej rozpiski.


Radny Z. Potwora wnioskował również o wycofanie wyżej wymienionych 15 tysięcy argumentując to tym, że mimo przesunięcia 15 tysięcy złotych pozostała kwota miała wystarczyć na finansowanie straży.
Przewodniczący Rady Gminy poddał ten wniosek pod głosowanie Rady. Wniosek odrzucono stosunkiem głosów: 5 „za”, 7 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”.
Po przeprowadzonym głosowaniu radny J. Jemioło skierował pytanie do kierownika M. Gubernata

o to jak to się stało, że kwota zakupu kompaktora zwiększyła się o ponad 60 tysięcy złotych?


Kierownik M. Gubernat odczytał protokół po przetargowy, z którego wynika, że do przetargu wpłynęła tylko jedna oferta opiewająca na 377 tysięcy złotych netto co po dodaniu 23 stawki vat daje 463 tysiące zł. Jak wyjaśniał, podjęte zostały próby rozmów, aby obniżyć cenę kompaktora, jednak bez rezultatu i nie było możliwości zakupu tego sprzętu w niższej cenie. Zaznaczył równocześnie, że wartość rynkowa maszyny to 137 tysięcy euro netto.
Radny J. Jemioło dopytywał również czy używając wcześniej tej maszyny w formie leasingu nic nie było płacone i jak długo była użytkowana?
Kierownik M. Gubernat odpowiedział, że maszyna użytkowana była przez okres 2 lat i opłata miała miejsce z tytułu dzierżawy, a nie leasingu. Natomiast pełna kwotę poda po zapoznaniu się z dokumentami księgowymi.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwały.


 1. Uchwała Nr XXXV/283/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok z dnia 20 grudnia 2013 r. została przyjęta 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”.

 2. Uchwała Nr XXXV/284/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok z dnia 20 grudnia 2013 r. została przyjęta 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”.

 3. Uchwała Nr XXXV/285/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

 4. Uchwała Nr XXXV/286/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów z dnia 20 grudnia 2013 r. została przyjęta 13 głosami „za”, i 1 głosie – „wstrzymującym się”

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy otworzył druga część sesji Rady Gminy, podczas której omówione zostały założenia dotyczące utworzenia spółki zgodnie z obowiązującym prawem i wariantami możliwymi do wdrożenia.
Według wyjaśnień Radcy Prawnego Piotra Ziemińskiego, który przybliżył ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych.
Radny J. Bajor zauważył, że według dokumentów, które otrzymała Rada wynika, iż gmina może być zarządzającym, ale tylko jeśli działa na terenie własnej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy potwierdził to i zaznaczył, że takie wysypisko mogło by należeć do gminy jeśli wykorzystywane byłoby tylko i wyłącznie dla potrzeb własnych mieszkańców gminy, nie szerzej.
Radca Prawny P. Ziemińska wyjaśniał, że realizację obowiązku przekształcenia ustawodawca nałożył na gminy do 23 stycznia 2014 roku. Ustawa nie przewiduje sankcji za niewprowadzenie tych zmian, ale w przypadku niezgodności w prowadzeniu wysypiska zgodnie z ustawą może być odebrane pozwolenie na działalność takiego wysypiska. Zarządzający składowiskiem według przepisów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną. Zarządzający składowiskiem ponosi odpowiedzialność za całokształt prowadzenia tej działalności. Odnosząc się do art. 124 Radca Prawny zaznaczył, iż tytuł prawny może wynikać z umowy dzierżawy lub wynajmu. Ustawa wykazała dwie drogi: utworzenie podmiotu nie będącego jednostką czy zakładem budżetowym lub powierzenie zarządzania składowiskiem zupełnie innemu podmiotowi, czyli tak zwanej osobie trzeciej.
Radny J. Bajor dopytywał co osoba posiadająca tytuł prawny może zrobić z wysypiskiem?
Radca Prawny wytłumaczył, że wszystkie obowiązki wynikające z ustawy, a szczegółowy zakres tych działań zapisany zostanie w umowie. To po stronie gminy będzie ukształtowanie tytułu prawnego zarządzającego składowiskiem.
Przewodniczący Rady dopytywał, czy jeżeli zdecydowali by się przekazać składowisko osobie trzeciej to czy można byłoby ogłosić przetarg na zarządzanie? Jak wyjaśnił Radca Prawny, jest taka możliwość.
Radny J. Bajor pytał również o to kto, decyduje o zarządzaniu wysypiskiem Wójt, Rada Gminy?
Radca Prawny odpowiedział, że podczas dyskusji na sesji omawiają najlepszą formę przekształcenia składowiska i zarządzania nim. Aby w ogóle można było mówić o przekształceniu wcześniej Rada Gminy musi przyjąć odpowiednią uchwałę. Jeśli zapadanie decyzja o utworzeniu nowej formy organizacyjnej: są dwa warianty. Pierwszy to przekształcenie w spółkę Zakład Usług Komunalnych lub jego części, czyli na przykład części zarządzającej wysypiskiem. Zwrócił uwagę, że jeśli przyjęty zostanie ten wariant to gmina wnosi do spółki 100% udziałów. Wspomniał również, że w tej chwili w budżecie zapisany jest dochód z tytułu składowiska śmieci, po takim jej przekształceniu to już nie będzie dochód gminy tylko spółki. Gmina dopiero jako udziałowiec po roku czasu może starać się o dywidendę.
Radny J. Bajor zauważył, że przy propozycji przekształcenia całości lub części ZUK trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż w strukturze ZUK-u są również wodociągi i kanalizacje, które są podłączone do składowiska i czy z tego tytułu będzie można pobierać opłaty od nowo zarządzającego składowiskiem.

Według Radcy Prawnego taka możliwość oczywiście istnieje.


Radny J. Bajor zwrócił uwagę na to, że w obecnej chwili ZUK istnieje jako jeden organ, a do Urzędu Marszałkowskiego trzeba będzie wnieść opłatę za odbieranie śmieci w tym roku. Pytał na kim, po przekształceniu będzie to ciążyło: na gminie czy na spółce?

Z dyskusji wynikło, iż za ten rok opłatę ponosi gmina. Dopiero po przekształceniu całościowym spółka ta przejmuje wszelkie prawa i obowiązki.


Jak wyjaśniał A. Rzeszutek, istnieją rożne formy przekształcenia. Jeśli zapadłaby decyzja o tym, że utworzony zostanie ZUK sp. z o.o. To dostaje ona kapitał na rozruch, ale majątek nadal jest własnością gminy. Druga opcja to, że spółka powstaje w ramach przekształcenia i powstaje ZUK sp z o. o., która przejmuje również majątek. W takim przypadku w pierwszym roku nie ma co liczyć na jakiekolwiek dochody, czyli jakieś 20 milionów przechodzi obok. Ta wersja z punktu finansów gminy jest niekorzystna.
Radca Prawny wyjaśnił, że jest inny, korzystniejszy wariant, który zakłada utworzenie spółki na nowo, można powiedzieć, że od zera. Spółka ta nie przejmowałaby zobowiązań ZUK. Stworzona zostałaby w takim zakresie do jakiego zobowiązuje gminę ustawa. Spółka otrzymałaby tytuł prawny do składowiska, ale nie za zasadzie własności tylko na przykład przez dzierżawę. W taki sposób stworzony byłby zakres zadań i obowiązków, aby na bieżąco były jak najwyższe wpływy do budżetu.
Radny J. Jemioło pytał, czy można by potencjalne zyski tej spółki przeliczyć na koszty dzierżawy i obciążyć ją od pierwszego miesiąca kosztami dzierżawy na rzecz gminy?

Radca Prawny P. Ziemiński potwierdził, że jest to jeden z pomysłów jednak pamiętać trzeba, że nie można za bardzo obciążyć tej spółki, aby jest nie „utopić”.


Radny J. Jemioło stwierdził, że byłoby to ciekawe rozwiązanie ponieważ te prognozowane dochody z ZUK-u jakie zostały założone można przeliczyć przez 12 miesięcy jako wpływy do budżetu gminy. Jak zaznaczył faktycznie mogłoby to „udusić” spółkę, ale pokazałoby przerysowania w budżecie.
Rady J. Bajor w odpowiedzi do wystąpienia Radnego J. Jemioło zauważył, że nie ma założenia zniszczenie spółki tylko jej stworzenie. Natomiast Radca P. Ziemiński przypomniał, że spółka musi być wypłacalna. Jeśli zostanie podjęta decyzja o utworzeniu spółki to Rada Gminy musi podjąć stosowaną uchwałę następnie organ wykonawczy, czyli Wójt podejmuje działania do utworzenia tej spółki zarówno nawiązania, jak i zgłoszenia jej do Krajowego Rejestru. Radca Prawny przedstawił całą procedurę utworzenia spółki.
Radny J. Bajor dopytywał między innymi o to, ile osób ma liczyć Zarząd i Rada Nadzorcza.

W odpowiedzi Radca P. Ziemiński zauważył, że mowa jest tutaj o minimum wymaganym przepisami, czyli jedna osoba to Zarząd i trzy osoby jako Rada Nadzorcza.


Radny A. Budzik dopytywał, czy w przypadku kiedy ZUK realizuje różne projekty unijne, gdzie w grę wchodzą dofinansowania, nie ma zagrożeń, że odpowiednie ograny upomną się o te pieniądze w przypadku utworzenia spółki i będą kazały zwrócić dofinansowania?
Skarbnik A. Rzeszutek wyjaśnił, że przy utworzeniu spółki z zachowaniem przez gminę majątku takiego ryzyka nie ma.
Radny R. Borowiec pytał, kto ma prawo rozwiązać spółkę w przypadku gdy gmina uzna, że spółka źle funkcjonuje?
Radca Prawny odpowiedział, że Wójt, ale uchwałę w tym celu musi podjąć Rada Gminy.

W tym punkcie głos zabrał również Piotr Cielec, Wójt gminy Ostrów, który zaznaczył, że po to powołuje się Radę Nadzorczą, żeby sprawowała pieczę, a spółka się rozwijała. Wspomniał również, że spółka to układ, który został wymuszony przez ustawę i nie można sobie w takim przypadku pozwolić na woltyżerkę. Natomiast Radę Nadzorczą i Zarząd będzie chciał wybrać wspólnie z Radą Gminy.

Przewodniczący Rady poprosił Radce Prawnego o uściślenie co należy zrobić, żeby wybrać najoptymalniejszą wersję utworzenia spółki. Radca Prawny wraz ze Skarbnikiem A. Rzeszutkiem w skrócie przypomnieli zasady i obowiązki oraz formę funkcjonowania spółki.
Radny R. Borowiec pytał czy gmina będzie mogła przekazać nowo utworzonej spółce pozwolenia jakie ma na działalność składowiska?

Radca Prawny zapewnił, że taka możliwość istnieje na przykład poprzez cesje.


Wójt P. Cielec tłumaczył, że nowe ciało organizacyjne, czyli spółka może wpłynąć na kontakty między innymi z kontrahentami, ale już po rozmowach z podmiotami współpracującymi otrzymał zapewnienie, że nie ma żadnego problemu, bo nadal będzie to 100% wkład gminy. Podobne rozmowy prowadził również w Urzędzie Marszałkowskim. Zaznaczył, że nic się nie zmienia poza formą organizacyjno-prawną.
Radny J. Bajor odniósł się do poprawek jakie Ministerstwo Środowiska wykazało we wniosku X konkursu w działaniu 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa oraz VIII konkursu w działaniu 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zwrócił uwagę między innymi na brakujące dane dotyczące numeru NIP, danych kontaktowych czy nazwy powiatu, województwa. Prosił również o wyjaśnienie skopiowania części studium wykonalności ze studium dla projektu Olsztyna i fragmentów dokumentacji. Pytał czy gmina posiada zgodę na wykorzystanie tej dokumentacji, żeby się nie okazało, że będzie potrzeba zapłacenia kary za plagiat.
Wójt P. Cielec odpowiedział Radnemu J. Bajorowi, że specjalnie dał Radnym do przeczytania tę dokumentację, żeby nie było żadnych niedomówień, ponieważ osoby, które wykonywały ten wniosek to specjaliści, którzy pracowali między innymi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. W kwestii wykorzystania studium Olsztyna zaistniała taka sytuacja, iż autorem tego studium jest Pan Kędzierski, który przygotowywał też projekt dla gminy Ostrów. Wójt przypomniał, że zgłaszał już p. Przewodniczącemu Rady, że należałoby zorganizować spotkanie z ludźmi, którzy przygotowywali projekt. Chodzi o to, aby wyjaśnili oni wszelkie braki. Wójt zaznaczył również, że niejednokrotnie generatory przyjmujące wnioski z rożnych przyczyn nie przyjmują różnych danych i wnioski wysyłane są bez podstawowych danych po to, by później je wprowadzić w poprawkach. Jak wyjaśniał, teraz jednak najważniejsze jest skupienie się na strukturze, bo to właśnie ona jest głównym zastrzeżeniem.
Radny J. Bajor pytał, ile gmina zapłaciła za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska?

Wójt gminy odpowiedział, że sprawdzi tę kwotę w czasie przerwy.


Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, że spotkanie z p. Kędzierskim miało miejsce.
Radny K. Kośniowski pytał czy p. Kędzierski potwierdzi autorstwo projektu?

Wójt zapewnił, że tak.


Przewodniczący Rady Gminy ponownie przypomniał, że miało miejsce spotkanie z p. Kędzierskim, w którym uczestniczył między innymi on sam jak i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Podczas tego spotkania omawiane były między innymi tematy zakwestionowane przez komisję sprawdzającą wnioski w Ministerstwie Środowiska.
Radny J. Bajor pytał czy omawiany wniosek jest nieaktualny?
Wójt P. Cielec tłumaczył, że wniosek jest aktualny, jednak trzeba zastanowić się nad konsekwencjami ewentualnego dofinansowania. Wszystko dlatego, że zasady otrzymania takiego dofinansowania określają, że jest ono przeznaczone dla podmiotów, które nie chcą zarabiać tylko tak prowadzić gospodarkę odpadami, „żeby było lepiej”. W takim przypadku utworzona spółka powinna być na zerowym poziomie zysku.
Radny J. Bajor dopytywał czy utworzenie spółki jest konieczne?

Wójt wyjaśnił, że tak, ponieważ złożył wniosek w Ministerstwie Środowiska o przedłużenie terminu do 20 stycznia na przygotowanie wyjaśnień i poprawek. Wytłumaczy również na czym polega dofinansowanie, jakie są jego poziomy z różnych projektów.


Radny G. Ożóg pytał kto we wniosku był beneficjentem: gmina czy spółka?

Wójt P. Cielec wyjaśnił, że beneficjentem jest gmina i właśnie dlatego wniosek o dofinansowanie został podważony.


Radny J. Jemioło zwrócił uwagę na punkt, w którym zapisano, iż instalacja w Kozodrzy jest w stanie przyjąć 34 tysiące tony odpadów, a nie 38 tysięcy ton. Zapytał, czy trwają prace nad wyszacowaniem opłat dzierżawy?
Kierownik M. Gubernat w odpowiedzi udzielił informacji, że nie trzeba wykonywać szacunków ponieważ koszty dzierżawy są już wyliczone i wystarczy wyciągnąć te dane z księgowości.
Radny J. Jemioło dopytywał kto będzie odpowiedzialny za rozbudowę, modernizację i rekultywację? Kto będzie ponosił koszty tych działań?
Wójt objaśnił, że sprzętowo i personalnie odpowiedzialny jest Zakład Zagospodarowania Odpadami, jako podnajem dla spółki, reszta obowiązków ma być w zakresie spółki. Wójt zaznaczył, że po to trwa dyskusja, aby wypracować jak najlepszy system.
Radny Z. Potwora pytał o sens rozdzielania ZUK-u na wysypisko w ramach spółki i „resztę” bez zmian. Według niego lepiej byłoby w struktury nowej spółki przekazać cały ZUK tworząc podmiot „z prawdziwego zdarzenia, a nie fikcyjny”.
W odpowiedzi Wójt P. Cielec przypomniał o tym jak kilka lat temu w Gminie Dębica została utworzona spółka zajmująca się gospodarką odpadami. Wyjaśnił też, że samorząd Dębicy bazuje na potencjale przemysłowym, a nie „śmieciowym” inaczej niż w gminie Ostrów. Gdzie kilka lat temu, na samym początku zapadła decyzja, że samorząd ma zarabiać na gospodarce odpadami. Przez te wszystkie lata zmieniły się przepisy, które wymuszają na gminie nadanie inny charakter prawno-organizacyjny składowiska odpadów.
Na podsumowanie tej części dyskusji Radny Z. Potwora kolejny raz zaapelował do Rady Gminy, aby ta poważnie rozważyła utworzenie całościowej spółki, która będzie nastawiona na gospodarkę odpadami.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę.
Po przerwie Wójt P. Cielec przeprosił zebranych za nieobecność na początku sesji. Jak wyjaśnił, miał służbowy wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
W dalszej części wystąpienia Wójt Gminy przedstawił Wysokiej Radzie informacje dotyczące:

 • Realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Ostrów” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Rozprawy w sprawie p. Kisielów ze Skrzyszowa

 • Podsumowania plebiscytu „Sołtys Rok” i „Najpiękniejsza Wieś Podkarpacia”

 • Spotkań związanych z utworzeniem nowej spółki. Zapowiedział również kolejne spotkania z autorami wniosku.

 • Odśnieżania dróg serwisowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła firmę, która ma się zajmować odśnieżaniem „serwisówek”. Na terenie naszej gminy, w imieniu firmy wybranej przez GDDKA tę czynność będzie wykonywał p. Smolak z Kamionki.

 • Pojemników na odzież, które są wystawione na działkach gminnych. Gmina wystosowała pismo do firmy o podpisanie umowy dzierżawy, w innym przypadku pojemniki będą usunięte. Pojawiła się również propozycja innej firmy, która chciała ustawić pojemniki na odzież, jednak przygotowana przez ten podmiot umowa dzierżawy oscylowała na bardzo niskich cenach.

 • Oświetlenia. P. Działowski, który wykonywał te prace wyjaśnił, że najprawdopodobniej trzeba przesunąć linię, co zostanie zrealizowane.

 • W kontekście protokołu Komisji Rewizyjnej: w pierwszej kwestii p. Patera – w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie, a jego rezultaty zostaną przedstawione na najbliższej sesji.

 • Projektów wykonywanych w roku 2013: Budowa Ośrodka Zdrowia w Ociece, jego przebudowa zrealizowana z funduszu sołeckiego, Dom Ludowy Borek Mały, wykonanie podłogi zrealizowana z funduszu sołeckiego, koncepcje boiska w Kozodrzy, Skrzyszowie, Bliźnie i Kamionce, projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – inwestycja zrealizowana na działkach składowiska; projekty drogowe: chodniki – Kamionka, Ocieka, Ostrów, przebudowa drogi powiatowej Wola Ociecka – Blizna. Inwestycje te znajdują się na działkach, które są własnością powiatu.

 • Propozycji wyjazdu w dniu 26 stycznia do hali Wisły Kraków, gdzie występuje Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koszt wyjazdu 75zł. Wyjazd może być połączony z wizytą w Krakowie-Łagiewnikach.

 • Gospodarki odpadowej: Firma „KAM” podobnie jak przed rokiem złożyła najlepszą ofertę w tych samych stawkach za odbiór śmieci jak w mijającym roku. Przygotowany został harmonogram rozprowadzania worków na odpady komunalne na rok 2014, oraz książeczki opłat za odpady dla mieszkańców. Informacje zostały rozpropagowane również poprzez parafie.

Po wystąpieniu Wójta Przewodniczący Rady rozpoczął dalszą część dyskusji.


Radny Z. Potwora zapytał jaki będzie zakres przetargu na ogłoszenie kwatery nr 11? Na jakich warunkach została wpuszczona firma ochroniarska na sortownie Zakładu Usług Komunalnych? Jak są wykorzystywane samochody, które wcześniej były używane do selektywnej zbiórki odpadów? Kto jest odbiorcą partii nadsitowej z sortowni z ZUK-u? Radny Z. Potwora pytał również o sprawę prowadzoną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
Odpowiadać na pytania rozpoczął Wójt P. Cielec. Co do kwestii przetargowej w obecnej chwili zrobiona została inwentaryzacja stanu faktycznego, który dotyczy kwatery numer 11. Do tej pory ZUK własnymi siłami wykonywał szereg prac: między innymi nieckę torowiska do pewnych rzędów natomiast teraz należy to uprofilować we właściwy sposób, zagęścić, trzeba wykonać drenaże i w sposób właściwy ułożyć. Należy też wykonać prace zewnętrzne, odpowiednio, szczelnie zgrzać folię. Taki zakres jest przewidywany do przetargu na tę inwestycję. Do nadzoru nad zadaniem wyłoniona jest firma Eko Woda, która zajmuje się badaniami, nadzoru nad kanalizacją i w tej chwili nad tym zadaniem będzie pełniła pieczę techniczną. Wynika to z tego, że w grę wchodzą nie tylko kwestie budowlane, ale również energetyczne. Sprawia to, iż muszą to być osoby, które posiadają właściwą wiedzę i przygotowanie. Do 2 stycznia 2014 roku będzie przygotowana specyfikacja przetargowa, objazd i zapytanie przetargowe tak, żeby do końca stycznia było rozstrzygnięte zadanie, a końcem maja zakończenie tego zadania.
Radny Z. Potwora stwierdził, że te prace do tej pory wykonywane były przez ZUK
Wójt P. Cielec wyjaśnił, że między innymi prace związane z drenażem i uszczelnieniem wałów nie były wykonywane przez ZUK. Zawsze prace wykonywane przez ZUK były do pewnego poziomu. Dla przykładu warstwa iłu musi być zebrana bardzo rygorystycznie i wbudowana w wały boczne. Do tego potrzebny jest sprzęt specjalistyczny i w większej ilości niż posiada ZUK.
Kierownik M. Gubernat odpowiedział, że usługę sortowania śmieci aktualnie wykonuje firma, która jest w grupie kapitałowej Specjał i nazywa się firma „Nasz sklep”. Stawka zaproponowana przez tę firmę, gdzie wliczone są w nią wszystkie koszty, między innymi: środków ochrony, masek, rękawiczek, wyżywienia ludzi i nadzoru nad nimi to 8 złotych 60 groszy od godziny netto, a 10 złotych 66 groszy brutto. Jak wyjaśnił, pod uwagę brane było zatrudnienie ludzi z terenu naszej gminy na najniższych płacach, ale koszty za godzinę pracy wyszły w kwocie 24 złotych 50 groszy. Zastanawiano się czy można na wykonawcy wymóc to, aby zatrudniał osoby z terenu Gminy Ostrów, jednak ustawa o zamówieniach publicznych nie pozwala na to, ponieważ jest to ograniczenie rynku.

Jeśli chodzi o kwestie frakcji nadsitowych to w przetargu startowało pięć firm, wygrała firma Mo-Bruk. Jest to największa firma zajmująca się produkcją paliw alternatywnych w Polsce. Za cenę 127 złotych 60 groszy za tonę odbiera ona frakcje nadsitowe. Jeśli chodzi o szkło to odbiera je Krynicki Recykling, jest to właściwie jedyna taka firma w kraju jeśli chodzi o zbiór szkła i przygotowanie go do recyklingu. W przypadku pozostałych materiałów (w chwili obecnej obowiązują „stare” kontrakty) tę usługę wykonuje firma Anmar Ropczyce. Odbierają ona makulaturę, plastik i metal. Te trzy umowy decydują o tym co się dzieje z odpadami.


W dalszej części wystąpienia kierownik M. Gubernat omówił wykorzystanie sprzętu, który wcześniej wykorzystywany był do zbiórki odpadów. Jak zaznaczył nigdy poza jednym samochodem specjalistycznym, który odbierał odpady w kubłach ZUK nie posiadał specjalistycznego taboru. Odbiór śmieci wykonywały dwa pojazdy: jeden nie ma już homologacji na urządzenie dźwigowe, a drugi służy do obsługi podmiotów.
Kierownik M. Gubernat odpowiedział również radnemu J. Jemioło na wcześniejsze pytanie dotyczące wynajmu kompaktora. Jak tłumaczył, była to 2-letnia umowa najmu długoterminowego zawarta 2 grudnia 2011 roku pomiędzy KT Financial Group a ZUK w Ostrowie. Kwota wynajmu tej maszyny wraz z ubezpieczeniem i gwarancją wyniosła 947 tysięcy 237 złotych netto. Teraz ta maszyna jest zaofertowana z dwukrotnym, bezpłatnym przeglądem i innymi materiałami eksploatacyjnymi oraz roczną gwarancją na kwotę 327 tysięcy złotych. Wartość rynkowa tej maszyny to ponad 560 tysięcy złotych netto. Wynika z tego, że oszczędzane jest około 200 tysięcy. Natomiast koszt utrzymania tej maszyny i kredytu (bo wydanie maszyny za prawie milion złotych to pewnego rodzaju pożyczka) to w sumie kwota 724 tysiące 207 złotych 2 grosze.
Radny Z. Potwora pytał kierownika M. Gubernata jaka jest całkowita kwota kontraktu z firmą ochroniarską?

Kierownik M. Gubernat odpowiedział, że jest to kwota 311 tysięcy złotych w skali roku, gdzie dla tych godzin gdyby ZUK miał zatrudnić pracowników wyszłoby 760 tysięcy złotych.


Radny Z. Potwora dopytywał jaka jest odpowiedzialność tej firmy za bezpieczeństwo tych pracowników?

Kierownik M. Gubernat wyjaśnił, że firma ta ponosi pełną odpowiedzialność. Zaznaczył również, że jest to pracodawca w pełnym rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.


Radny Z. Potwora zadał kolejne pytanie. Ile stworzyliśmy miejsc pracy?

Kierownik M. Gubernat odpowiedział, że zakupiona została kompletna linia sortownicza i dzięki temu są miejsca pracy. ZUK wskazuje miejsce pracy.


Radny Z. Potwora kierując swoją wypowiedź do Wójta stwierdził, że w tym kraju nie da się żyć. Wspomniał, że w oświacie nie można wprowadzić żadnych zmian natomiast jedni w ZUK-u zarabiają tysiące, a inni poprzez firmę ochroniarska zarabiają grosze, a jest to zakład pracy chronionej, do którego dopłacane są tysiące między innymi z budżetu gminy. Jak mówił, działając w taki sposób wpędzają ludzi w jeszcze większe bagno, bo żeby dostali pracę w takiej firnie ochroniarskiej muszą sobie załatwić grupę inwalidzką. Odnosząc się do Wójta zaznaczył, że wielokrotnie pytał dlaczego nie można przekazać stołówek tylko teraz przez 12 miesięcy trzeba je opłacać z budżetu gminy. Tłumaczył, że robiąc oszczędności za publiczne pieniądze ludzie zmuszani są do pracy niewolniczej. Dopytywał czy to jest sprawiedliwe i uczciwe?
Wójt P. Cielec w odpowiedzi przypomniał, że to nie on stworzył ten system jaki panuje w Polsce, a te kwestie, które zostały podjęte muszą być kierowane do rządu nie do samorządowców. Zaznaczył, że również ubolewa, że ten system tak wygląda. Natomiast zawsze gdy składana jest oferta przetargowa to od razu pada pytanie o cenę przyjęcia odpadu. Wyjaśnił, że niestety w cenie przyjęcia odpadu jest również koszt kalkulacyjny przyjęcia człowieka do pracy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z oświatą przypomniał, że od dłuższego czasu ten temat jest dyskutowany i nie ma w tym środowisku zgody na daleko idące reformy. Prosił o pokazanie przypadków, które tych reform chcą. Przypomniał, że próba zmiany systemu gimnazjów okazała się płonna. Ostatnio zaproponowana możliwość utworzenia szkół na zasadzie stowarzyszeń również nie znalazła aprobaty. Za przykład dobrego funkcjonowania szkól na zasadzie stowarzyszeń podał miejscowość Hanna.
Radny Z. Potwora dopytywał czy Wójt proponował komukolwiek: dyrektorom, nauczycielom, żeby stworzyli szkoły na zasadach stowarzyszenia, gdzie otrzymają 100% subwencji?
Wójt P. Cielec odnosząc się do zadanego pytania przyznał, że proponował takie zmiany, nawet przed pomysłami reform jakie się pojawiły. Tłumaczył, że takie przekształcenie proponował na przykład w Woli Ocieckiej i Kamionce i były to spotkania z szerokim gronem nauczycielskim. Nie było żadnego zainteresowania. Przypomniał, że duża część nauczycieli uczących w placówkach na terenie gminy Ostrów to nauczyciele emerytowani i mają oni świadomość, że ktoś kiedyś w końcu podejmie zmiany strukturalne i w takiej sytuacji ich odprawy będą dziewięciomiesięczne, a nie trzy miesięczne. Wójt stwierdził, że dzięki stowarzyszeniom szkoły na terenie gminy Ostrów tylko by zyskały.
Zastępca Wójta B. Wójcik zaznaczył, że każdy może założyć stowarzyszenie, a on sam dwiema rękami podpisuję się pod tym, aby utworzyć wszystkie szkoły w ramach stowarzyszeń, ale zdaje sobie sprawę, że w naszej gminie jest to nie wykonalne. W gminie Ostrów tylko trzy szkoły spełnią kryterium posiadania poniżej 70 uczniów.
Radny. R. Borowiec skierował pytania do Kierownika M. Gubernata: Czy są wywożone ścieki, w jakiej ilości i ile to kosztuje? Jak pracuje osmoza, ile kosztuje utrzymanie osmozy? Co z remontem spycha i ile to kosztuje?

Radny R. Borowiec pytał również Wójta P. Cielca ile pieniędzy z funduszu sołeckiego zostało wydatkowanych na Ostrów, co zostało zrobione? Ile Budimex zainwestował w Gminę Ostrów w rozbiciu na poszczególne sołectwa? Kto zgłaszał kandydatury w konkursie „Sołtysa Roku” i jakie były kryteria, ponieważ on słyszał o tym plebiscycie po raz pierwszy.

Wójt P. Cielec odpowiedzi na pytania rozpoczął od tematu funduszu sołeckiego. Zestawienie realizacji funduszu sołeckiego zostanie przygotowane i dołączone do materiałów. Wytłumaczył od razu, że na niektórych sołectwach wydatkowanie jest już pełne, np. Kamionka, Ocieka, Zdżary w innych realizacja funduszu jest częściowa, w trakcie. W Ostrowie przyznana kwota to 61 tysięcy a zrealizowana 40 tysięcy 860 złotych.

W temacie Budimexu również zostanie przygotowane zestawienie ponieważ jak zaznaczył Wójt należy się tutaj dogłębniej pochylić ponieważ jak szukane będą wszystkie działania. P. Cielec wyjaśnił, że Budimex do 9 czerwca 2014 roku nadal oficjalnie działa na terenie naszej gminy ponieważ dopiero 10 czerwca 2014 będzie przyznanie certyfikatu autostradzie jako pełnowartościowej. Fizycznie robót nie widać, ale nadal odcinek przecinający gminę Ostrów jest w jurysdykcji firmy Budimex.


Zastępca Wójta B. Wójcik tłumaczył, że gmina wysłała pismo do GDDKiA w sprawie odwodnień i otrzymana została odpowiedź, że te zadania zostały zlecone do zaprojektowania i wykonania Budimexowi z tym, że firma ta ma czas na ich wykonanie do końca czerwca 2014 roku.
Radny R. Borowiec przypomniał, że Budimex obiecał poprawić parking koło cmentarza w Ostrowie, bo właśnie tam składowany był kamień, poza tym obiecane były również inne rzeczy.
Wójt P. Cielec zaznaczył, że właśnie dlatego należy przygotować zestawienie rzeczy jakie wykonał Budimex. Odnosząc się do tematu parkingu koło cmentarza w Ostrowie objaśnił, że po głębokim wniknięciu w jego strukturę to w tej chwili teren jest zdecydowanie lepiej utwardzony niż kiedyś, ponieważ na całej powierzchni jest 15-20 centymetrów kamienia.

Co do kwestii konkursu „Sołtys roku” wyjaśnił, że to on zgłosił sołtysa Tadeusza Kalitę uznając jego działanie i zaangażowanie. Zaznaczył, że kandydata mógł zgłosić każdy. Wspomniał, że Pan Andrzej Budzik zgłosił się sam, ale jeśli się myli to z góry przeprasza. Przypomniał, że we wcześniejszych edycjach plebiscytu zgłaszał między innymi Panią Barbarę Cwanek czy Pana Wiesława Jelenia. Kapituła konkursu brała pod uwagę między innymi opisówkę działania sołtysa, opinie instytucji, które współpracowały w danym roku z danym sołtysem. Wójt zaznaczył, że Pan Tadeusz Kalita znalazł się w pierwszej 10 sołtysów województwa podkarpackiego.


Kierownik M. Gubernat zapewnił, że jeśli chodzi o dokumentacje i zestawienia, o które pytał Radny R. Borowiec to przygotuje je na poniedziałek.
Radny A. Budzik w swoim wystąpieniu zaznaczył, że inicjatorem jego kandydatury na „Sołtysa Roku” była Akcja Katolicka. W efekcie został wyróżniony. Poza tym Skrzyszów otrzymał wyróżnienie jako „Piękna Wieś Podkarpacka”. Jak wyjaśnił w jego przeświadczeniu warto pokazać też inne miejscowości więc można aplikować. Wyliczył również szereg innych konkursów w których można było brać udział, miedzy innymi „Przyjazna wieś”. Odnosząc się do poprzedniej sesji wspomniał, że szkoda, iż nie przeszły programy „Odnowy miejscowości”, bo właśnie te programy pozwalają aplikować o takie „łatwe pieniądze”. Zaproponował zorganizowanie w przyszłości szkoleń, żeby inni mogli skorzystać z takich projektów.

Radny A. Budzik zapytał jak wygląda kwestia funkcjonowania Regionalnej Instalacji po stworzeniu spółki?

Przypomniał, że składał kilka sesji do tyłu wniosek, który nie był głosowany odnośnie przygotowania zestawienia pracy maszyn w ZUK. Kierownikowi ZUK podziękował za przygotowanie takiego zestawienia analizy pracy maszyn. Wspomniał, że wniosku podkreśla, że taka analiza nie tylko wpływa na pracę tych maszyn i koszty ich utrzymania. Żałował, że zestawienie nie zostało przygotowane w ramach wniosku, żeby można było to przeanalizować tak jak to było w temacie rowów.

Radny A. Budzik odniósł się również do tematu przekształcenia szkół. Mówił, że jeśli chce się je przekształcać to trzeba mieć zawsze na względzie przede wszystkim dobro najmłodszych uczniów. Takie przekształcenie, które spowoduje, że liczebność klas będzie na poziomie 30 uczniów na pewno nie przyczyni się do lepszego wykształcenia. Przez to, że rząd narzuca na samorząd wymagania, a nie idzie za nimi aspekt ekonomiczny to powoduje, iż niszczone jest nasze społeczeństwo. Natomiast założeniem reformy edukacji jest wychowanie „głupiego narodu”, którym łatwo się rządzi. Zaznaczył, że jeśli chodzi o przekształcenia to warto się pochylić nad zespołami, nad tym gdzie „zerówka” jest przy szkole i funkcjonuję w systemie ciągłym. Wspomniał, że warto byłoby wyodrębnić jedno przedszkole i przekształcić w stowarzyszenie, np. PP w Kozodrzy, żeby pokazać jak to przedszkole będzie funkcjonować. Dopytywał dlaczego tego nie zrobiono? Ile kosztuje utrzymanie przedszkola w Kozodrzy, a ile w Skrzyszowie i Ociece?


Radna J. Glinka zauważyła, że podstawową różnicą w kosztach w poszczególnych przedszkolach jest fakt, iż w przedszkolu w Kozodrzy jest największa ilość dzieci.
Radny J. Bajor przypomniał, że uchwały związane z przekształceniem szkół w zespoły były już analizowane i podejmowane.

Radny A. Budzik stwierdził, że warto byłoby się kolejny raz pochylić nad tematem przekształcenia szkół w zespoły. Pytał również kto będzie odśnieżał drogi serwisowe przy autostradzie?


Rada w odpowiedzi przypomniała, że temat odśnieżania dróg serwisowych był już podejmowany podczas tej sesji.

Radny A. Budzik złożył Wójtowi i Radzie świąteczne i noworoczne życzenia.


Radna J. Glinka pytała kierownika M. Gubernata o to czy da się zbiornik osmozy zabudować i czy koszt takiego zadania byłby duży? O takie działania wnioskują mieszkańcy Kozodrzy, którzy zaznaczają, że podczas zmiany ciśnienia śmierdzi.
Kierownik M. Gubernat w odpowiedzi zaznaczył, że taka możliwość istnieje i można rozważyć takie przedsięwzięcie na przykład na zasadzie przykrycia membranowego. Zapewnił, że przedstawi koszty takiej inwestycji.
Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady zapowiedział termin najbliższej sesji na dzień poniedziałek, 30 grudnia 2013 roku, godzinę 13:00 oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne.
Na tym zakończono sesję.

Podpisał: Przewodniczący Rady Gminy

Marian Pondo
Protokół spisała;

N. Kosińska-Lis©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna