Part 66 załĄcznik III 66. 1Pobieranie 452.79 Kb.
Strona1/13
Data28.04.2016
Rozmiar452.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Decyzja Dyrektora Agencji EASA 2003/19/RM

28/11/2003PART 66
ZAŁĄCZNIK III

 66.1

 

Do celów niniejszej części, właściwym organem jest organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie, do którego dana osoba składa wniosek o wydanie licencji na obsługę techniczną statku powietrznego. 

SEKCJA A

PODCZĘŚĆ A

 LICENCJA NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO - SAMOLOTY I ŚMIGŁOWCE

 

66.A.1. Zakres

 

a) Niniejsza sekcja ustanawia wymagania dla wydania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego oraz warunki jej ważności i eksploatacji, dla samolotów i śmigłowców następujących kategorii: 

- Kategoria A

 

- Kategoria B1 

- Kategoria B2

 

- Kategoria C 

b) Kategorie A i B1 dzieli się dalej na podkategorie, odpowiadające kombinacjom samolotów, śmigłowców, silników turbinowych i tłokowych. Wyróżnia się następujące podkategorie:

 

- A1 i B1.1 Samoloty turbinowe 

- A2 i B1.2 Samoloty tłokowe

 

- A3 i B1.3 Śmigłowce turbinowe 

- A4 i B1.4 Śmigłowce tłokowe

 

66.A.10 Składanie wniosku

 

Wniosek o wydanie licencji na obsługę techniczną statku powietrznego lub o zmianę takiej licencji składa się na formularzu 19 EASA i w sposób ustalony przez właściwy organ oraz do tego organu. Wniosek o zmianę licencji na obsługę techniczną statku powietrznego składa się do właściwego organu, który wydał licencję na obsługę techniczną statku powietrznego.


AMC 66.A.10 Wniosek

1. Praktyka w obsłudze technicznej powinna być opisana w taki sposób, aby czytający w dostatecznym stopniu rozumiał gdzie, kiedy i jaka obsługa techniczna stanowiła tę praktykę. Wymienianie zadania po zadaniu nie jest konieczne, ale jednocześnie oświadczenie “Odbyto X lat praktyki obsługowej” jest nie do zaakceptowania. Prowadzenie Dziennika Praktyk jest zalecane i niektóre nadzory lotnicze mogą wymagać posiadania takich Dzienników Praktyk. Uznaje się za akceptowalne umieszczanie w Formularzu Nr 19 EASA odniesień do innych dokumentów zawierających informacje o obsłudze technicznej.

2. Wnioskujący o skrócenie wymaganej, całkowitej praktyki obsługowej (zgodnie z 66.A.30(a)), w oparciu o ukończone zatwierdzone szkolenie podstawowe (zgodnie z 147.A.200), powinni załączyć do wniosku świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego wydane wg wymagań Części 147.

3. Wnioskujący o skrócenie wymaganej, całkowitej praktyki obsługowej (zgodnie z 66.A.30(a)), w oparciu o ukończone szkolenie techniczne w organizacji szkoleniowej lub szkole uznawanej przez nadzór lotniczy za kompetentną organizację szkoleniową lub szkołę, powinni załączyć do wniosku odpowiednie świadectwa ukończenia stosownych szkoleń.


 

66.A.15 Kwalifikowalność

 

Składający wniosek o wydanie licencji na obsługę techniczną statku powietrznego ma co najmniej 18 lat. 

66.A.20 Przywileje

 a) Z zastrzeżeniem zgodności z lit. b), mają zastosowanie następujące przywileje:

 

1. Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii A pozwala posiadaczowi na wydawanie certyfikatów dopuszczenia do eksploatacji po dokonaniu prostej obsługi liniowej i naprawieniu prostych usterek w granicach zadań wyszczególnionych w zezwoleniu. Przywileje certyfikacyjne są ograniczone do prac, które posiadacz licencji wykonywał osobiście. 

2. Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii B1 pozwala posiadaczowi na wydawanie certyfikatów dopuszczenia do eksploatacji po dokonaniu obsługi technicznej, wraz z obsługą konstrukcji statku powietrznego, urządzeniem napędowym oraz systemami mechanicznymi i elektrycznymi. Przywileje obejmują także zastąpienie wymienialnych elementów elektroniki lotniczej, wymagające prostych testów dla sprawdzenia poprawności działania. Kategoria B1 automatycznie obejmuje właściwą podkategorię A.

 

3. Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii B2 pozwala posiadaczowi na wydawanie certyfikatów dopuszczenia do eksploatacji po dokonaniu obsługi technicznej systemów awionicznych. 

4. Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii C pozwala posiadaczowi na wydawanie certyfikatów dopuszczenia do eksploatacji po dokonaniu bazowej (hangarowej) obsługi technicznej statku powietrznego. Przywileje mają zastosowanie do całego statku powietrznego w organizacji z części 145.

 

AMC 66.A.20(a) Przywileje


Należy stosować niżej podane definicje technicznej obsługi liniowej i hangarowej:

Obsługa liniowa jest to każdy rodzaj obsługi technicznej wykonywanej przed lotem statku powietrznego w celu zapewnienia, że statek powietrzny jest właściwie przygotowany do zaplanowanego lotu. Taką obsługą mogą być następujące czynności:

- poszukiwanie przyczyn niesprawności;

- usuwanie niesprawności;

- wymiana podzespołów z wykorzystaniem, w przypadku takiej potrzeby, odpowiedniego wyposażenia do ich sprawdzania. Wymienianymi podzespołami mogą być również silniki i śmigła.

- planowa obsługa techniczna i/lub przeglądy techniczne, włącznie z inspekcjami wizualnymi umożliwiającymi wykrycie widocznych nieprawidłowości / niesprawności, nie wymagających szczegółowych i skomplikowanych sprawdzeń. Mogą to być również inspekcje elementów konstrukcji statków powietrznych oraz ich instalacji i zespołów napędowych, które można wykonać po otwarciu łatwo otwieralnych pokryw wzierników / luków;

- nieskomplikowane naprawy i modyfikacje, które nie wymagają poważnych prac demontażowych statku powietrznego i mogą być wykonane prostymi metodami;

- czasowo lub w specjalnych przypadkach (Dyrektywy Nadzorów (AD), Biuletyny Techniczne (SB)) kierownik jakości może akceptować wykonanie zadań z zakresu obsługi hangarowej przez organizacje obsługi liniowej pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań. Nadzór lotniczy Państwa Członkowskiego określi warunki, pod jakimi te zadania z zakresu obsługi hangarowej mogą być wykonywane przez obsługę liniową.

Wykonywanie zadań obsługowych, które nie mieszczą się w powyższych kryteriach, uznawane jest za obsługę hangarową.

Uwaga: Statki powietrzne obsługiwane według “progresywnego” programu obsługi powinny być indywidualnie oceniane w zakresie możliwości zastosowania zasad podanych w niniejszym punkcie. W zasadzie, decyzja o możliwości wykonania przeglądów “progresywnych” jest podejmowana na podstawie oceny, czy wszystkie zadania wchodzące w skład określonego przeglądu mogą być wykonane w wyznaczonej stacji obsługi liniowej z zapewnieniem zachowania odpowiednich standardów.

DZIAŁ A

GM do 66.A.20(a) Przywileje

1. Nazwy zawodów, podane poniżej w odniesieniu do oznaczeń poszczególnych kategorii, mają na celu ułatwienie zrozumienia funkcji tych zawodów w obsłudze technicznej:

Kategoria A: Mechanik poświadczania obsługi liniowej.

Kategoria B1: Technik – mechanik poświadczania obsługi.

Kategoria B2: Technik – awionik poświadczania obsługi.

Kategoria C: Inżynier poświadczania obsługi hangarowej.

Nazwy przyjęte przez każdy z właściwych nadzorów lotniczych mogą się różnić od podanych powyżej w celu uwzględnienia specyficznych cech języków narodowych i/lub dotychczas przyjętych zwyczajów, jednakże oznaczenia kategorii A, B1, B2 i C nie mogą być zmienione, ponieważ są wymagane przez 66.A.20.

2. Indywidualni posiadacze licencji obsługowych nie mogą być ograniczani w zakresie liczby posiadanych kategorii. Spełnienie przez wnioskodawcę wymagań kwalifikacyjnych poszczególnych kategorii umożliwia wydanie mu licencji z dowolną kombinacją kategorii.GM do 66.A.20(a) Przywileje

1. Zadania dozwolone do poświadczania przez posiadacza upoważnienia kategorii A, określone w 66.20.20(a)1 jako prosta obsługa planowa lub usuwanie prostych niesprawności, są to zadania wymienione w Części 145 i uzgodnione z właściwym nadzorem lotniczym. Część 145 zawiera tylko listę typowych przykładów takich zadań.

2. Dla kategorii A prosta, planowa obsługa liniowa oznacza proste prace przeglądowe do poziomu A, lecz z wyłączeniem A, dla których załoga lotnicza jest w stanie wykonać testy funkcjonalne w celu zapewnienia sprawności instalacji/systemów. W przypadku statków powietrznych, których obsługa techniczna nie jest uregulowana przez Program Obsługi, opierający się przeglądach typów A/B/C/D, prosta obsługa liniowa oznacza każdy, prosty przegląd włącznie z cotygodniowym lub jego ekwiwalentem.

3. Licencja kategorii B1 uprawnia także jej posiadacza do poświadczania prac obsługowych związanych z układami awionicznymi pod warunkiem, że sprawność obsługiwanych układów może być sprawdzona z pomocą układów testujących, stanowiących integralną część obsługiwanych urządzeń statku powietrznego lub prostych urządzeń testujących możliwych do zastosowania w obsłudze płytowej. Usuwanie niesprawności, przy których stosuje się urządzenia testujące wymagające podejmowania decyzji technicznych innych, niż sprawny – niesprawny, nie może być poświadczane. Posiadacze kategorii B2 powinni posiadać jednocześnie kategorię A, jeśli mają wykonywać proste zadania mechaniczne i móc ich wykonanie poświadczać.

4. Uprawnienie do poświadczania kategorii C umożliwia poświadczanie planowej obsługi hangarowej przez wystawienie Poświadczenia Obsługi Hangarowej dla kompletnego statku powietrznego po zakończeniu takiej obsługi. Jako podstawę do tego poświadczania przyjmuje się stwierdzenie przez personel kategorii C faktu, że obsługa została wykonana przez kompetentnych mechaników oraz, że personel wspomagający obu kategorii B1 i B2 potwierdził tę obsługę odpowiednio do swoich specjalności. Podstawową funkcją personelu poświadczającego kategorii C jest zapewnienie, że przed wydaniem Poświadczenia Obsługi Hangarowej wymagana obsługa techniczna została wykonana z udziałem i potwierdzona przez personel wspomagający B1 i B2. Personel poświadczający kategorii C, który posiada jednocześnie kwalifikacje jak dla kategorii B1 lub B2 może w obsłudze hangarowej pełnić jednocześnie obydwie funkcje.

b) Posiadacz licencji na obsługę techniczną statku powietrznego może korzystać z przywilejów certyfikacyjnych, jeżeli:

 

1. istnieje zgodność ze stosowanymi wymaganiami części M i/lub części 145; 

2. w poprzedzających dwóch latach zdobył sześciomiesięczne doświadczenie w zakresie obsługi technicznej zgodnie z przywilejami przyznanymi na mocy licencji na obsługę techniczną statku powietrznego lub spełnił wymagania dla wydania właściwych przywilejów;

 

3. potrafi czytać, pisać i porozumiewać się na zrozumiałym poziomie w języku(-ach), w których sporządzona jest dokumentacja techniczna i procedury niezbędne do wydania certyfikatu dopuszczenia do eksploatacji. Pobieranie 452.79 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna