Part 66 załĄcznik III 66. 1Pobieranie 452.79 Kb.
Strona10/13
Data28.04.2016
Rozmiar452.79 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 

LICENCJA UTRZYMANIA STATKU POWIETRZNEGO OKREŚLONA W CZĘŚCI 66

 

1. Na następnych stronach został przedstawiony przykład licencji utrzymania statku powietrznego określonej w części 66. 

2. Dokument należy wydrukować na zaprezentowanym standardowym formularzu, jednakże jego wielkość może zostać zmniejszona w miarę potrzeby w celu dostosowania do danej formy wygenerowanej komputerowo. W przypadku zmniejszenia rozmiaru, należy pozostawić odpowiednio dużo przestrzeni w tych punktach, w których należy umieścić urzędowe pieczęcie/znaki. Dokumenty wygenerowane komputerowo nie muszą zawierać wszystkich pól w przypadku gdy pola te są puste, pod warunkiem że dokument ten w sposób jednoznaczny wskazuje na licencję utrzymania statku powietrznego określoną w części 66.

 

3. Dokument może zostać wydrukowany w języku angielskim lub w języku urzędowym danego Państwa Członkowskiego, chyba że posiadacz licencji pracuje poza Państwem Członkowskim, w którego języku wystawiono licencję, to wówczas należy dołączyć kopię w języku angielskim dla zapewnienia jednoznacznej interpretacji w celu wzajemnego uznawania kwalifikacji. 

4. Każdemu posiadaczowi licencji należy nadać niepowtarzający się numer licencji w oparciu o krajowy identyfikator i oznaczenie alfanumeryczne.

 

5. Kolejność stron jest dowolna i dokument nie musi posiadać żadnych linii podziału, o ile informacje w nim zawarte są w taki sposób rozmieszczone, że układ każdej strony może być w sposób jednoznaczny utożsamiony z formatem przykładowej licencji utrzymania statku powietrznego określonej w części 66 znajdującej się w niniejszym rozporządzeniu. Nie trzeba wystawiać strony określającej typ statku powietrznego do czasu zamieszczenia potwierdzenia pierwszego typu. 

6. Dokument może zostać przygotowany przez właściwy organ Państwa Członkowskiego lub przez jakąkolwiek zatwierdzoną organizację utrzymania określoną w części 145, zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Państwo Członkowskie, zawartą w dokumentacji prezentującej organizację utrzymania, określonej w części 145, przy czym w każdym przypadku dokument wystawia właściwy organ Państwa Członkowskiego.

 

7. Jakiekolwiek zmiany w istniejącej licencji utrzymania statku powietrznego określonej w części 66 mogą zostać dokonane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego lub przez jakąkolwiek zatwierdzoną organizację utrzymania określoną w części 145, zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, zawartą w dokumentacji prezentującej organizację utrzymania, określonej w części 145, przy czym w każdym przypadku zmieniony dokument wystawia właściwy organ Państwa Członkowskiego. 

8. Osoba, do której ma zastosowanie licencja utrzymania statku powietrznego określona w części 66 musi przechowywać tę licencję w sposób właściwy. Osoba ta ponosi odpowiedzialność za pojawienie się nieuprawnionych wpisów.

 

9. Jeżeli postanowienia zawarte w pkt 8 nie są przestrzegane, dokument może stracić ważność, a posiadaczowi dokumentu można zabronić posiadania jakiegokolwiek zatwierdzenia certyfikatu określonego w części 145, a ponadto można pociągnąć go do odpowiedzialności na mocy przepisów prawa krajowego. 

10. Licencja utrzymania statku powietrznego określona w części 66 jest uznawana we wszystkich Państwach Członkowskich i nie potrzeba wymieniać dokumentu w przypadku podjęcia pracy w innym Państwie Członkowskim.

 

11. Załącznik do Formularza 26 EASA nie jest obowiązkowy i może zostać wykorzystany jedynie w celu ujęcia uprawnień krajowych nieokreślonych w części 66, jeżeli uprawnienia takie zostały uwzględnione w obowiązujących krajowych przepisach prawa przed wprowadzeniem w życie części 66. 

12. Strony licencji utrzymania statku powietrznego określonej w części 66 wydanej przez właściwy organ Państwa Członkowskiego w celach informacyjnych mogą być ujęte w dowolnej kolejności i pozbawione linii podziału.

 

13. Właściwy organ Państwa Członkowskiego może nie wydać strony klasyfikującej typ statku powietrznego do momentu konieczności zatwierdzenia pierwszej klasyfikacji typu statku powietrznego, przy czym organ taki w razie potrzeby musi wydać stronę klasyfikującą więcej niż jeden typ statku powietrznego. 

14. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt 13, każda strona wystawiana jest w tym formacie i zawiera informacje określone dla tej strony.

 

15. W przypadku braku ograniczeń, strona określająca OGRANICZENIA wydawana jest z adnotacją „Brak ograniczeń”. 

  1. 16.         W przypadku korzystania z drukowanego formularza, wszelkie rubryki dotyczące kategorii, podkategorii lub klasyfikacji typu, które nie zawierają wpisów oznaczane są w sposób wskazujący na brak zaszeregowania.

  

 

Warunki:

UNIA EUROPEJSKA

 

NAZWA I LOGO ORGANU 

PAŃSTWOWEGO 

1. Licencja ta musi zostać podpisana przez posiadacza i jest ważna z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie posiadacza licencji.

 

2. Zatwierdzenie jakiejkolwiek (pod)kategorii na stronie(-ach) określającej jedynie (POD)KATEGORIE określone w części 66, nie upoważnia posiadacza do wystawienia zaświadczenia o zwolnieniu z obsługi statku powietrznego.

 

 

3. Niniejsza licencja wydana z klasyfikacją typu statku powietrznego spełnia wymagania załącznika 1 ICAO.

Część 66


 

4. Uprawnienia posiadacza niniejszej licencji są określone w części 66 i w odpowiednich wymaganiach zawartych w części M i części 145.

 

 

5. Niniejsza licencja jest ważna do dnia określonego na stronie zawierającej ograniczenia, chyba że wcześniej zostanie zawieszona lub unieważniona.

LICENCJA UTRZYMANIA STATKU POWIETRZNEGO

 

6. Nie można korzystać z uprawnień wynikających z niniejszej licencji, jeżeli w ciągu dwóch poprzedzających lat posiadacz nie zdobył sześciomiesięcznego doświadczenia odnoszącego się do utrzymania zgodnego z uprawnieniami przyznanymi na mocy licencji, bądź też nie spełniał warunków zawartych w przepisach dotyczących wydania odpowiednich uprawnień.

LICENCJA JEST UZNAWANA WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ 26 EASA

 

 

 

 

 

 


Pobieranie 452.79 Kb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna