Part 66 załĄcznik III 66. 1


AMC 66.A.20(b)2 PrzywilejePobieranie 452.79 Kb.
Strona2/13
Data28.04.2016
Rozmiar452.79 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

AMC 66.A.20(b)2 Przywileje


Wymagana 6-cio miesięczna praktyka powinna dotyczyć konstrukcji statków powietrznych, zespołów napędowych i instalacji, odpowiednio do kategorii lub podkategorii, oraz być właściwa dla posiadanych uprawnień w zakresie typów statków powietrznych lub grup statków powietrznych.

Praktyka powinna być udokumentowana.GM do 66.20(b)3 Przywileje

1. Posiadacz licencji obsługowej wydanej zgodnie z Częścią 66 nie może wykorzystywać przywilejów wynikających z jej posiadania, jeśli nie posiada ogólnej znajomości języka stosowanego w środowisku obsługi technicznej, w którym pracuje, włączając w to również znajomość powszechnie stosowanej terminologii lotniczej właściwej dla tego języka. Znajomość języka powinna być na takim poziomie, aby posiadacz licencji mógł:

- czytać i rozumieć instrukcje i podręczniki obsługowe stosowane w danej organizacji;

- dokonywać wpisów technicznych i innych do dokumentacji obsługowej tak, aby mogły być rozumiane przez osoby, dla których są przeznaczone;

- czytać i rozumieć procedury organizacji obsługowej;

- komunikować się z innymi na takim poziomie, aby zapobiec jakimkolwiek niezrozumieniom podczas wykorzystywania uprawnień do poświadczania.

2. W każdym przypadku poziom rozumienia w danym języku powinien być odpowiedni do poziomu posiadanych uprawnień do poświadczania.


66.A.25 Wymagania z zakresu podstawowej wiedzy

 

a) Składający wniosek o licencję na obsługę techniczną statku powietrznego lub o dodanie kategorii lub podkategorii do licencji na obsługę techniczną statku powietrznego wykazuje, w drodze egzaminu, poziom wiedzy we właściwych modułach tematycznych zgodnie z dodatkiem I do niniejszej części. 

Egzaminy z zakresu podstawowej wiedzy są prowadzone przez organizację szkoleniową odpowiednio uznaną na mocy części 147 lub przez właściwy organ.

 

b) Przyznaje się pełną lub mniejszą liczbę punktów za wymagania z zakresu podstawowej wiedzy i powiązane egzaminy za każde inne kwalifikacje techniczne uznane przez właściwy organ za równorzędne ze standardem wiedzy z tej części. Punkty te ustala się zgodnie z sekcją B podczęść E niniejszej części. 

AMC 66.A.25 Wymagania dotyczące wiedzy podstawowej


1. Dla wnioskujących o wydanie licencji, posiadających wykształcenie wyższe w specjalnościach lotniczych, mechanicznych i elektronicznych, uzyskane w rozpoznawalnych uczelniach typu politechnicznego lub w innych placówkach nauczania na podobnym poziomie, wymagania w zakresie dodatkowych egzaminów będą zależały od zakresu nauczania na tych uczelniach, w relacji do wymagań podanych w Załączniku 1 do Części 66.

2. Uzyskana wcześniej wiedza i zdane egzaminy np. w lotnictwie wojskowym lub podczas odbywania praktyki/stażu w różnych cywilnych zakładach pracy będą brane pod uwagę tylko wtedy, jeśli właściwy nadzór lotniczy uzna, że ta nabyta wiedza i zdane egzaminy są ekwiwalentne do wymaganych przez Załącznik 1 do Części 66.GM do 66.A.25(a) Wymagania w zakresie wiedzy podstawowej

Poziomy wymaganej wiedzy podstawowej są bezpośrednio zależne od stopnia skomplikowania procesu poświadczania dla odpowiednich kategorii według 66.A.1 co oznacza, że posiadacz kategorii A musi wykazać się ograniczoną, lecz określoną wiedzą podstawową w zakresie modułów odpowiednich do jego kategorii, natomiast posiadacze kategorii B1 i B2 muszą się wykazać pełną wiedzą w zakresie modułów odpowiednich dla ich kategorii.

Personel poświadczający kategorii C musi wykazać się wiedzą odpowiednią dla kategorii B1 lub B2.

66.A.30 Wymagania dotyczące doświadczenia

 

a) Składający wniosek o licencję na obsługę techniczną statku powietrznego posiada: 

1. dla kategorii A i podkategorii B1.2 i B1.4:

 

(i) trzy lata praktycznego doświadczenia w obsłudze technicznej statku powietrznego w eksploatacji, jeżeli wnioskodawca nie przeszedł wcześniej odpowiedniego szkolenia technicznego; lub 

(ii) dwa lata praktycznego doświadczenia w obsłudze technicznej statku powietrznego w eksploatacji i ukończone szkolenie uznane za odpowiednie przez właściwy organ jako robotnik wykwalifikowany, w zakresie zajęć technicznych; lub

 

(iii) rok praktycznego doświadczenia w obsłudze technicznej statku powietrznego w eksploatacji i ukończone uznane podstawowe szkolenie z części 147. 

2. dla kategorii B2 i podkategorii B1.1 i B1.3:

 

(i) pięć lat praktycznego doświadczenia w obsłudze technicznej statku powietrznego w eksploatacji, jeżeli wnioskodawca nie posiada uprzedniego odpowiedniego szkolenia technicznego; lub 

(ii) trzy lata praktycznego doświadczenia w obsłudze technicznej statku powietrznego w eksploatacji oraz ukończenie szkolenia uznanego za odpowiednie przez właściwy organ jako robotnik wykwalifikowany, w zakresie zajęć technicznych; lub

 

(iii) dwa lata praktycznego doświadczenia w obsłudze technicznej statku powietrznego w eksploatacji i ukończenie uznanego podstawowego szkolenia z części 147. 

3. dla kategorii C w odniesieniu do dużych statków powietrznych

 

(i) trzy lata doświadczenia w wykonywaniu przywilejów kategorii B1.1, B1.3 lub B2 na dużym statku powietrznym lub jako B1.1, B1.3 lub B2 personel wspierający z części 145, lub połączeniu obu; lub 

(ii) pięć lat doświadczenia w wykonywaniu przywilejów kategorii B1.2 lub B1.4 na dużym statku powietrznym lub jako B1.2 albo B1.4 personel wspierający z części 145, lub połączenie obu; lub

 

4. dla kategorii C w odniesieniu do statków powietrznych innych niż duże: 

trzy lata doświadczenia w wykonywaniu przywilejów kategorii B1 lub B.2 na statkach powietrznych innych niż duże lub jako B1 albo B.2 personel wspierający z części 145, lub połączenie obu; lub

 

5. dla kategorii C uzyskanej podczas ścieżki akademickiej: 

wnioskodawca posiadający stopień akademicki w dyscyplinie technicznej, otrzymany na uniwersytecie lub innej instytucji szkolnictwa wyższego uznanej przez właściwy organ, trzy lata doświadczenia w pracy w środowisku obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego przy reprezentatywnym zespole prac bezpośrednio związanych z obsługą techniczną statku powietrznego, wraz z sześcioma miesiącami obserwacji zadań bazowej obsługi technicznej.
Pobieranie 452.79 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna