Part 66 załĄcznik III 66. 1


AMC 66.A.30(a) Wymagania w zakresie praktykiPobieranie 452.79 Kb.
Strona3/13
Data28.04.2016
Rozmiar452.79 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 AMC 66.A.30(a) Wymagania w zakresie praktyki


1. Dla osób posiadających wykształcenie wyższe, wnioskujących o uzyskanie kategorii C, reprezentatywna grupa zadań podczas odbywania praktyki powinna zawierać: obserwacje wykonania zadań z obsługi hangarowej, planowania obsługi, zapewnienia jakości, archiwowania zapisów z obsługi, zarządzania obrotem części zamiennych oraz opracowań inżynierskich.

2. Chociaż wnioskujący o wydanie licencji kategorii C wg Części 66 może osiągnąć wystarczające kwalifikacje będąc przez 3 lata członkiem personelu poświadczającego obsługę kategorii B1 lub B2 w obsłudze liniowej i wykonując zadania odpowiednie do posiadanych uprawnień zaleca się, aby każdy z wnioskujących o wydanie licencji kategorii C, posiadający uzyskane wcześniej uprawnienia dla kategorii B1 lub B2 udowodnił posiadanie co najmniej 12-to miesięcznej praktyki jako personel kategorii B1 lub B2 wspomagający obsługę hangarową.

3. Robotnik wykwalifikowany jest to osoba, która ukończyła akceptowalne dla właściwego nadzoru lotniczego kursy w zakresie wytwarzania, napraw i remontów i/lub sprawdzeń / inspekcji wyposażenia mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Kursy te powinny zawierać instruktaże w zakresie stosowania narzędzi i metodyki wykonywania pomiarów.
GM do 66.A.30(a) Wymagania w zakresie praktyki (komentarz tłumacza: poprawiono tytuł zgodnie z numeracją paragrafu i poniższą treścią)

Praktyka obsługowa odbyta na eksploatowanym statku powietrznym oznacza praktykę w wykonywaniu zadań obsługowych w statkach powietrznych, które są aktualnie eksploatowane przez linie lotnicze, organizacje operujące taksówkami powietrznymi itp. Celem jest nabycie odpowiedniej praktyki podczas pracy w lotnictwie zarobkowym a nie ograniczanie się tylko do praktyki w środowisku organizacji szkoleniowej. Taka praktyka może być połączona ze szkoleniem w zatwierdzonej organizacji szkoleniowej, kiedy to okresy szkolenia są przeplatane okresami praktyki przy nadzorowanym, bezpośrednim wykonawstwie zadań obsługowych („terminowanie”).


b) Składający wniosek o rozszerzenie na statek powietrzny licencji na obsługę techniczną posiada co najmniej doświadczenie w obsłudze technicznej cywilnego statku powietrznego takie, jakie jest wymagane dla dodatkowej kategorii lub podkategorii licencji, o którą składany jest wniosek według definicji z dodatku IV do niniejszej części.

 

c) Dla kategorii A, B1 i B2 doświadczenie musi być praktyczne, co oznacza zaangażowanie w reprezentatywny zespół działań obsługi technicznej statku powietrznego. 

d) Dla wszystkich wnioskodawców, co najmniej rok wymaganego doświadczenia musi obejmować ostatnie doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego kategorii/podkategorii, dla której ubiegają się o pierwotną licencję na obsługę techniczną statku powietrznego. Dla następnych kategorii/podkategorii dodawanej do istniejącej licencji na obsługę techniczną statku powietrznego, dodatkowe wymagane doświadczenie w obsłudze technicznej może być krótsze niż rok, lecz musi wynosić co najmniej trzy miesiące. Wymagane doświadczenie musi być zależne od różnicy między kategorią/podkategorią posiadanej licencji i licencji, o którą wnioskodawca się ubiega. Dodatkowe doświadczenie musi być typowe dla nowej kategorii/podkategorii licencji.

 

AMC 66.A.30(d) Wymagania w zakresie praktyki


W celu uznania wymaganej, 12-to miesięcznej praktyki, co najmniej 50% tej praktyki powinno być odbyte w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy przed datą złożenia wniosku o uzyskanie licencji według Części 66. Pozostała część praktyki może być odbyta w dowolnym czasie w ciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o licencję.
e) nie naruszając lit. a), akceptuje się doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego uzyskane poza środowiskiem obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego wtedy, gdy taka obsługa techniczna jest równoważna z wymaganą w niniejszej części, zgodnie z ustaleniami właściwego organu. Jednakże wymagane jest dodatkowe doświadczenie w obsłudze technicznej cywilnego statku powietrznego w celu zapewnienia rozumienia środowiska obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego.

 

AMC 66.A.30(e) Wymagania w zakresie praktyki


1. Dla kategorii A, dodatkowa praktyka w obsłudze technicznej cywilnych statków powietrznych powinna wynosić nie mniej niż 6 miesięcy. Dla kategorii B1 i B2 dodatkowa praktyka w obsłudze cywilnych statków powietrznych powinna wynosić nie mniej niż 12 miesięcy.

2. Praktyka w obsłudze technicznej statków powietrznych odbyta poza działalnością związaną z lotnictwem cywilnym może zawierać praktykę nabytą w lotnictwie wojskowym, straży granicznej, policji itp. lub w zakładach produkujących statki powietrzne.


66.A.40 Przedłużona ważność licencji na obsługę techniczną statku powietrznego

 

a) Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego traci ważność pięć lat po jej ostatnim wydaniu lub zmianie, chyba że posiadacz przedłoży swoją licencję na obsługę techniczną statku powietrznego właściwemu organowi, który ją wydał, w celu sprawdzenia, że informacje zawarte w licencji są takie same, jak zawarte w aktach właściwego organu, w zastosowaniu pkt 66. B.120. 

b) Wszystkie przywileje certyfikacyjne wynikające z licencji na obsługę techniczną statku powietrznego tracą ważność w momencie utraty ważności licencji na obsługę techniczną statku powietrznego.

 

c) Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego jest ważna tylko wtedy, gdy została wydana i/lub zmieniona przez właściwy organ i gdy została podpisana przez posiadacza. GM do 66.A.40 Ciągła ważność licencji obsługowej

Ważność licencji obsługowej wydanej zgodnie z Częścią 66 nie jest zależna od praktyki nabywanej podczas jej posiadania, natomiast uprawnienia z niej wynikające zależą od nabywanej praktyki jak to podano w 66.A.20(a).


66.A.45 Szkolenie typu/zadań i rating

 

a) Posiadacz licencji na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii A może korzystać ze swoich przywilejów certyfikacyjnych wyłącznie na konkretnym typie statku powietrznego po satysfakcjonującym ukończeniu odpowiedniego szkolenia zadań statku powietrznego kategorii A prowadzonego przez odpowiednio uznaną organizację z części 145 lub części 147. Szkolenie obejmuje szkolenie praktyczne i teoretyczne właściwe dla każdego zadania objętego przez zezwolenie. Satysfakcjonujące ukończenie szkolenia wykazuje się poprzez egzamin i/lub ocenę w miejscu pracy wykonywaną przez odpowiednio uznaną organizację z części 145 lub części 147.
Pobieranie 452.79 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna