Part 66 załĄcznik III 66. 1


AMC 66.A.70 Warunki wymiany licencjiPobieranie 452.79 Kb.
Strona6/13
Data28.04.2016
Rozmiar452.79 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 AMC 66.A.70 Warunki wymiany licencji


Odpowiednie ograniczenia będą usunięte, jeśli osoba zda odpowiednie egzaminy niezbędne do wymiany licencji i uzyska odpowiednią praktykę.

Wytyczne do 66.A.70 Warunki zamiany

Jako przykład można podać ograniczenia techniczne licencji w przypadku, jeśli dana osoba posiada licencję państwową, lub upoważnienie do poświadczania, wydane przed wejściem w życie Części 66, w zakresie płatowca i silnika a bez wyposażenia elektrycznego. Takiej osobie zostanie wydana licencja kategorii B1, zgodna z Częścią 66 z ograniczeniem wykluczającym obsługę wyposażenia elektrycznego.

PODCZĘŚĆ B

STATEK POWIETRZNY INNY NIŻ SAMOLOTY I ŚMIGŁOWCE

 

66.A.100 Przepisy ogólne

 

Póki niniejsza część nie określi wymagań dla personelu wydającego certyfikat dla statku powietrznego innego niż samoloty i śmigłowce stosuje się przepisy odpowiedniego Państwa Członkowskiego. 

PODCZĘŚĆ CCZĘŚCI SKŁADOWE

 66.A.200 Przepisy ogólne

 

Póki niniejsza część nie określi wymagań dla certyfikowania części składowych, stosuje się przepisy odpowiedniego Państwa Członkowskiego. 


SEKCJA B

PROCEDURA WŁAŚCIWEGO ORGANU

 

PODCZĘŚĆ APRZEPISY OGÓLNE

 

66.B.05 Zakres

 

Niniejsza sekcja ustala wymagania administracyjne, które mają być przestrzegane przez właściwe organy odpowiedzialne za stosowanie sekcji A niniejszej części. 

66.B.10 Właściwy organ

 

a) Przepisy ogólne 

Państwo Członkowskie wyznacza właściwy organ z przyznanymi obowiązkami w zakresie wydawania, przedłużenia, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia licencji. Ten właściwy organ ustala udokumentowane procedury i strukturę organizacyjną.

 

b) Środki 

Właściwy organ posiada odpowiedni personel do wykonywania wymagań niniejszej części.

 

c) Procedury 

Właściwy organ ustala procedury określające, w jaki sposób jest osiągana zgodność z niniejszą częścią.

 

Procedury te są przeglądane i zmieniane w celu zapewnienia stałej zgodności. 

66.B.15 Dopuszczalne środki zgodności

 

Agencja wypracuje dopuszczalne środki zgodności, które mogą być używane przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia zgodności z niniejszą częścią. Jeżeli są spełnione dopuszczalne środki zgodności, uważa się, że spełnione są także powiązane wymagania niniejszej części. 
66.B.20 Przechowywanie akt

 

a) Właściwy organ ustala system przechowywania akt pozwalający na odpowiednią identyfikowalność procesu wydawania, ponownego nadawania ważności, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia każdej licencji na obsługę techniczną statku powietrznego. 

b) Akta nadzoru zgodności z niniejszą częścią obejmują:

 

1. wniosek o wydanie licencji na obsługę techniczną statku powietrznego lub zmianę tej licencji, wraz z całą dokumentacją wspierającą; 

2. kopię licencji na obsługę techniczną statku powietrznego wraz ze wszystkimi zmianami;

 

3. kopię wszelkiej powiązanej korespondencji; 

4. szczegóły wszystkich wyłączeń oraz działań wdrażających;

 

5. sprawozdania pochodzące od innych właściwych organów odnoszące się do posiadacza licencji na obsługę techniczną statku powietrznego; 

6. akta z egzaminów prowadzonych przez właściwy organ;

 

7. sprawozdania z konwersji licencji na obsługę techniczną statku powietrznego; 

8. sprawozdania z przyznawania punktów egzaminacyjnych.

 

c) Akta określone w lit. b) 1-5 przechowuje się przez co najmniej pięć lat od końca ważności licencji. 

d) Akta określone w lit. b) 6 przechowuje się przez co najmniej pięć lat.

 

e) Akta określone w lit. b) 7 i 8 przechowuje się przez czas nieograniczony. 

66.B.25 Wzajemna wymiana informacji

 

a) W celu przyczynienia się do poprawy bezpieczeństwa lotniczego, właściwe organy uczestniczą we wzajemnej wymianie wszystkich niezbędnych informacji zgodnie z art. 11 rozporządzenia podstawowego. 

b) Bez uszczerbku dla uprawnień Państw Członkowskich, w przypadku potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa dotyczącego kilku Państw Członkowskich, zainteresowane właściwe organy pomagają sobie wzajemnie w wykonywaniu niezbędnych działań nadzoru.

 

66.B.30 Wyłączenia

 

Wszystkie wyłączenia przyznane zgodnie z art. 10 ust. 3. rozporządzenia podstawowego są włączane do akt i przechowywane przez właściwe organy. 
PODCZĘŚĆ B

WYDAWANIE LICENCJI NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO

 

Niniejsza podczęść przewiduje procedury, które mają być przeprowadzone aby przedłużyć licencję na obsługę techniczną statku powietrznego. 

66.B.100 Procedura wydawania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego przez właściwy organ

 

a) Z otrzymaniem formularza 19 EASA i dokumentacji wspierającej właściwy organ sprawdza formularz 19 EASA pod kątem kompletności i zapewnienia, że wskazane doświadczenie spełnia wymagania niniejszej części. 

b) Właściwy organ sprawdza status egzaminacyjny wnioskodawcy i/lub potwierdza ważność punktów w celu zapewnienia, że wypełniono wszystkie moduły dodatku 1 według wymagań niniejszej części.

 

c) Po sprawdzeniu, że wnioskodawca spełnia standardy wiedzy i doświadczenia wymagane przez niniejszą część, właściwy organ wydaje wnioskodawcy odpowiednią licencję na obsługę techniczną statku powietrznego. Tę samą informację przechowuje się w aktach właściwego organu.
Pobieranie 452.79 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna