Part 66 załĄcznik III 66. 1


AMC 66.B.100 Procedura wydawania licencji obsługowych przez właściwy nadzór lotniczyPobieranie 452.79 Kb.
Strona7/13
Data28.04.2016
Rozmiar452.79 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

AMC 66.B.100 Procedura wydawania licencji obsługowych przez właściwy nadzór lotniczy


1 Wnioskodawcy ubiegający się o uzyskanie zaliczenia całkowitej praktyki wymaganej przez 66.A.30(a) a posiadający praktykę z poza lotnictwa cywilnego określoną w 66.A.30(d), mogą uzyskać takie zaliczenie tylko w przypadku, jeśli Państwo Członkowskie oficjalnie uznaje taką praktykę odbytą poza lotnictwem cywilnym. Właściwy nadzór lotniczy uznając taką praktykę odbytą poza lotnictwem cywilnym musi określić, kto z poza środowiska lotnictwa cywilnego może zaświadczyć, że wnioskujący odbył właściwą praktykę obsługową. Wnioskujący powinien załączyć do wniosku zaświadczenie o odbytej praktyce obsługowej, podpisane przez odpowiednią osobę z nadzoru lotnictwa nie będącego lotnictwem cywilnym, zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy nadzór lotniczy w dokumencie uznającym ten nie cywilny nadzór lotniczy.

  1. Właściwy nadzór lotniczy powinien sprawdzić, czy takie zaświadczenie o odbytej praktyce jest zgodne z wymaganiami niniejszego paragrafu w zakresie jego zawartości i odpowiednich podpisów poświadczających.66.B.105 Procedura wydawania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego poprzez uznaną organizację obsługi technicznej z części 145.

 

a) Uznana organizacja obsługi technicznej z części 145 upoważniona do prowadzenia tej działalności przez odpowiedni organ może przygotować licencję na obsługę techniczną statku powietrznego w imieniu właściwego organu lub kierować zalecenia do właściwego organu dotyczące wniosku od danej osoby o wydanie licencji na obsługę techniczną statku powietrznego tak, aby właściwy organ mógł przygotować i wydać taką licencję. 

b) Organizacja obsługi technicznej z części 145 zapewnia zgodność z ust. 66.B.100 a) i b). We wszystkich przypadkach właściwy organ wydaje wnioskodawcy licencję na obsługę techniczną statku powietrznego.


 AMC 66.B.105 Procedura wydawania licencji obsługowych za pośrednictwem organizacji obsługowych zatwierdzonych zgodnie z Częścią 145


1. Odpowiednia procedura postępowania organizacji obsługowej zatwierdzonej zgodnie z Częścią 145 musi być załączona do opisu tej organizacji a jej realizacja audytowana przez Państwo Członkowskie co najmniej raz w ciągu każdych12 miesięcy.

2. Osoby wnioskujące o maksymalne zredukowanie praktyki wymaganej przez 66.A.30(a), na podstawie udokumentowanego ukończenia zatwierdzonego szkolenia w zakresie wiedzy podstawowej, o którym mówi 147.A.200, powinny dołączyć do wniosku Świadectwo zgodne z Częścią 147 o ukończeniu takiego szkolenia.

3 Osoby wnioskujące o redukcję całkowitej praktyki obsługowej wymaganej przez 66.A.30(a), na podstawie ukończenia szkolenia technicznego w organizacjach lub instytucjach uznawanych przez właściwy nadzór lotniczy jako kompetentne organizacje lub instytucje, powinny dołączyć do wniosku odpowiednie świadectwa ukończenia szkoleń.

4. Osoby wnioskujące częściowe zaliczenie praktyki wymaganej przez 66.A.30(a) na podstawie praktyki uzyskanej w organizacjach z poza lotnictwa cywilnego, mogą ubiegać się o to zaliczenie tylko wtedy, jeśli właściwy nadzór lotniczy uznaje taką praktykę odbytą poza lotnictwem cywilnym. Właściwy nadzór lotniczy uznając taką praktykę odbytą poza lotnictwem cywilnym musi określić, kto z poza środowiska lotnictwa cywilnego może zaświadczyć, że wnioskujący odbył właściwą praktykę obsługową. Wnioskujący powinien załączyć do wniosku zaświadczenie o odbytej praktyce obsługowej, podpisane przez odpowiednią osobę z nadzoru lotnictwa nie będącego lotnictwem cywilnym, zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy nadzór lotniczy w dokumencie uznającym ten, nie cywilny nadzór lotniczy.

5 Organizacja zatwierdzona zgodnie z Częścią 145 powinna sprawdzić, czy zaświadczenie o odbytej praktyce jest poświadczone przez organizację obsługową zatwierdzoną według Części 145 oprócz wyżej wymienionych przypadków odbycia praktyki poza lotnictwem cywilnym.

6. Organizacje zatwierdzone zgodnie z Częścią 145 mogą stosować zaświadczenia o odbytej praktyce w innej formie niż Formularz EASA Nr 19, lecz ta odmienna forma zaświadczenia musi być zaakceptowana przez właściwy nadzór lotniczy.


66.B.110 Procedura zmiany licencji na obsługę techniczną statku powietrznego w celu włączenia dodatkowej podstawowej kategorii lub podkategorii.

 

a) Poza dokumentami wymaganymi na mocy pkt 66.B.100 lub 66.B.105, jak właściwe, składający wniosek o dodatkowe podstawowe kategorie lub podkategorie do licencji na obsługę techniczną statku powietrznego przedkłada swoją pierwotną licencję na obsługę techniczną statku powietrznego właściwemu organowi wraz z formularzem 19 EASA. 

b) Z chwilą zakończenia procedury określonej w pkt 66.B.100 lub 66.B.105 właściwy organ umieszcza dodatkową podstawową kategorię lub podkategorię na licencji na obsługę techniczną statku powietrznego poprzez pieczęć i podpis lub wydaje licencję ponownie. Akta właściwego organu zmienia się odpowiednio.

 

c) Jeżeli składający wniosek o zmianę podstawowych kategorii kwalifikuje się do takiej zmiany poprzez pkt 66.B.100 w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie, w którym po raz pierwszy uzyskał kwalifikacje, wniosek odsyła się do Państwa Członkowskiego pierwszego uzyskania kwalifikacji. 

d) Jeżeli składający wniosek o zmianę podstawowych kategorii kwalifikuje się do takiej zmiany poprzez pkt 66.B.105 w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie, w którym po raz pierwszy uzyskał kwalifikacje, uznana organizacja obsługi technicznej z części 145 odsyła licencję na obsługę techniczną statku powietrznego wraz z formularzem 19 EASA do Państwa Członkowskiego pierwszego uzyskania kwalifikacji dla uzyskania pieczęci i podpisu Państwa Członkowskiego w sprawie zmiany lub dla ponownego wydania licencji.


 AMC 66.B.110 Procedura rozszerzania licencji obsługowej o dodatkowe kategorie lub podkategorie


W przypadku licencji wydawanych z wykorzystaniem systemu komputerowego, powinny one być wydane od nowa.
66.B.115 Procedura zmiany licencji na obsługę techniczną statku powietrznego w celu włączenia typu lub grupy statku powietrznego

 

Z chwilą uzyskania satysfakcjonującego formularza 19 EASA i dokumentacji wspierającej wykazującej zgodność ze stosowanymi wymaganiami ratingu typu i/lub grupy oraz towarzyszącej licencji na obsługę techniczną statku powietrznego, właściwy organ albo uzupełnia licencję wnioskodawcy na obsługę techniczną statku powietrznego o typ lub grupę statku powietrznego, albo ponownie wydaje daną licencję w celu włączenia do niej typu lub grupy statku powietrznego. Akta właściwego organu odpowiednio się zmienia.
Pobieranie 452.79 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna