Part 66 załĄcznik III 66. 1


AMC 66.B.305 Raport porównawczy kwalifikacji nabytych według dotychczasowych standardów państwowych i wymaganych przez Część 66Pobieranie 452.79 Kb.
Strona9/13
Data28.04.2016
Rozmiar452.79 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 AMC 66.B.305 Raport porównawczy kwalifikacji nabytych według dotychczasowych standardów państwowych i wymaganych przez Część 66


Poziom kwalifikacji według dotychczasowych przepisów państwowych powinien zostać porównany z wymaganiami licencyjnymi Części 66 przez przeprowadzenie szczegółowej analizy różnic między tymi systemami. Raport porównawczy powinien specyfikować elementy, w których te różnice występują. Raport porównawczy powinien wskazywać, w jaki sposób te różnice mogą wpływać na ograniczenia w licencji wydanej według Części 66.

AMC 66.B.305 Raport porównawczy kwalifikacji potwierdzonych upoważnieniami wydanymi przez zatwierdzone organizacje obsługowe i kwalifikacji wymaganych przez Część 66


Zakres upoważnień udzielonych przez zatwierdzone organizacje obsługowe powinien zostać porównany z wymaganiami licencyjnymi Części 66 przez przeprowadzenie szczegółowej analizy procedur udzielania upoważnień do obsługi przez te organizacje, zakresami zatwierdzenia tych organizacji oraz kwalifikacjami związanymi z typami statków powietrznych, posiadanymi przez osoby lub grupy osób zatrudnionych w tych organizacjach. Raport porównawczy powinien specyfikować elementy, w których te różnice występują. Raport porównawczy powinien wskazywać, w jaki sposób te różnice mogą wpływać na ograniczenia w licencji wydanej według Części 66.

66.B.310 Raport konwersji dla zezwoleń uznanych organizacji obsługi technicznej

 

Dla każdej zainteresowanej organizacji obsługi technicznej raport opisuje zakres każdego typu zezwolenia i wykazuje, na którą licencję na obsługę techniczną statku powietrznego będzie ono konwertowane, jakie ograniczenia zostaną dodane oraz moduły/przedmioty, z których konieczny jest egzamin w celu konwersji licencji, lub włączenia dodatkowych kategorii lub podkategorii. Raport zawiera kopię procedur kwalifikacji personelu certyfikującego obowiązujących w odpowiedniej uznanej organizacji obsługi technicznej, na których opiera się konwersja. 

PODCZĘŚĆ EPUNKTY EGZAMINACYJNE

 

Niniejsza podczęść przewiduje wymagania przyznawania punktów egzaminacyjnych zgodnie z pkt 66.A.25 lit. b). 

66.B.400 Przepisy ogólne

 

a) Właściwy organ może przyznać punkty egzaminacyjne wyłącznie na podstawie raportu w sprawie punktacji przygotowanego zgodnie z pkt 66.B.405. 

b) Raport w sprawie punktacji musi być przygotowany przez właściwy organ lub przez niego uznany.

 

66.B.405 Raport w sprawie punktacji

 

a) Dla każdej odpowiedniej kwalifikacji technicznej raport określa przedmioty i poziomy wiedzy zawarte w dodatku I do niniejszej części właściwe dla porównywanej szczególnej kategorii. 

b) Raport obejmuje deklarację zgodności przy każdym przedmiocie stwierdzającą, gdzie w technicznej kwalifikacji można znaleźć odpowiednią normę. Jeżeli nie ma odpowiedniej normy dla konkretnego przedmiotu, raport stwierdza taki stan faktyczny.

 

c) Na podstawie porównania z lit. b), raport wskazuje dla każdej danej kwalifikacji technicznej przedmioty z dodatku I podlegające punktowaniu. 

d) Jeżeli ulega zmianie krajowa norma kwalifikacyjna, raport zmienia się, jeżeli jest to konieczne.

 

PODCZĘŚĆ FCOFNIĘCIE, ZAWIESZENIE LUB OGRANICZENIE LICENCJI NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO

 

66.B.500 Cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie licencji na obsługę techniczną statku powietrznego

 

Właściwy organ zawiesza, ogranicza lub cofa licencję na obsługę techniczną statku powietrznego, jeżeli stwierdził istnienie problemu bezpieczeństwa lub jeżeli ma jednoznaczne dowody, że dana osoba prowadziła jedno lub więcej następujących działań albo była w nie zaangażowana: 

1. uzyskanie licencji na obsługę techniczną statku powietrznego i/lub przywilejów certyfikacyjnych poprzez sfałszowanie przedłożonych dokumentów dowodowych;

 

2. nieprzeprowadzenie wymaganej obsługi technicznej wraz z niezgłoszeniem takiego faktu organizacji lub osobie, która zamawiała obsługę techniczną; 

3. nieprzeprowadzenie wymaganej obsługi technicznej wynikającej z inspekcji własnej wraz z niezgłoszeniem takiego faktu organizacji lub osobie, dla której miała być wykonana obsługa techniczna;

 

4. niedbała obsługa techniczna; 

5. sfałszowanie aktów obsługi technicznej;

 

6. wydanie certyfikatu dopuszczenia do eksploatacji przy posiadaniu wiedzy, że nie wykonano obsługi technicznej określonej w certyfikacie dopuszczenia do użytkowania lub bez sprawdzenia, czy została przeprowadzona taka obsługa techniczna; 

7. wykonanie obsługi technicznej lub wydanie certyfikatu dopuszczenia do eksploatacji pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

 

8. wydanie certyfikatu dopuszczenia do eksploatacji przy braku zgodności z niniejszą częścią.Dodatek IV

Wymagania dotyczące doświadczenia dla przedłużenia licencji utrzymania statku powietrznego określonej w części 66

 

Poniższa tabela przedstawia wymagania w zakresie doświadczenia dla dodania nowej kategorii lub podkategorii do istniejącej licencji określonej w części 66. 

Wymagane doświadczenie musi być praktycznym doświadczeniem w zakresie utrzymania na działającym statku powietrznym w podkategorii odnoszącej się do wniosku.

 

Wymagania w zakresie doświadczenia są zmniejszane o 50%, jeżeli wnioskodawca ukończył zatwierdzony kurs określony w części 147 odpowiedni dla danej podkategorii. 

Do:

Od:


A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

A1

 

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

2 lata

6 miesięcy

2 lata

1 rok

2 lata

A2

6 miesięcy

 

6 miesięcy

6 miesięcy

2 lata

6 miesięcy

2 lata

1 rok

2 lata

A3

6 miesięcy

6 miesięcy

 

6 miesięcy

2 lata

1 rok

2 lata

6 miesięcy

2 lata

A4

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

 

2 lata

1 rok

2 lata

6 miesięcy

2 lata

B1.1

Brak

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

 

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

1 rok

B1.2

6 miesięcy

Brak

6 miesięcy

6 miesięcy

2 lata

 

2 lata

6 miesięcy

2 lata

B1.3

6 miesięcy

6 miesięcy

Brak

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

 

6 miesięcy

1 rok

B1.4

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

Brak

2 lata

6 miesięcy

2 lata

 

2 lata

B2

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

 

Dodatek V

Formularz i przykład formatu licencji

 

Niniejszy załącznik zawiera przykład licencji utrzymania statku powietrznego określonej w części 66 oraz odpowiedni formularz dla tej licencji. 

Właściwy organ Państwa Członkowskiego może zmienić Formularz 19 EASA w celu włączenia dodatkowych informacji niezbędnych w danym przypadku, jeżeli wymagania krajowe zezwalają lub nakazują, aby licencja utrzymania statku powietrznego określona w części 66 była wykorzystywana inaczej niż zgodnie z wymaganiami określonymi w części 145, do celów niekomercyjnego transportu lotniczego. 

WNIOSEK O WYDANIE/ZMIANĘ/ODNOWIENIE LICENCJI UTRZYMANIA STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W CZĘŚCI 66

EASA FORMULARZ 19

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Nazwisko:

Adres:Obywatelstwo: Data i miejsce urodzenia:

INFORMACJE DOTYCZĄCE AML określonej w części 66 (w danym przypadku):

Numer licencji: Data wydania:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACODAWCÓW:

Nazwisko:

Adres:Odniesienie do zatwierdzenia AMO:

Faks:

WNIOSEK DOTYCZY: (Wstaw (V) w odpowiednim(-ch) polu(-ach))

Wydanie AML ٱ

Zmiana AML

 

 

ٱ

 

Odnowienie AML

ٱ
Klasa

A

B1

B2

 

C

 

 
Samolot turbinowy

ٱ

ٱ

 

 

 

 

 
Samolot tłokowy

ٱ

ٱ

 

 

 

 

 
Śmigłowiec turbinowy

ٱ

ٱ

 

 

 

 

 
Śmigłowiec tłokowy

ٱ

ٱ

 

 

 

 

 
W rezerwie

ٱ

ٱ

 

 

 

 

 
W rezerwie

ٱ

ٱ

 

 

 

 

 
Elektronika lotnicza.

 

 

ٱ

 

 

 

 
Statek powietrzny

 

 

 

 

ٱ

 

 
Potwierdzenie typu (w danym przypadku):

 

 

 

 

 

 

 


 

Ubiegam się o wydanie/zmianę/odnowienie AML określonej w części 66 i potwierdzam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu były prawidłowe w momencie składania wniosku.

Niniejszym potwierdzam, że:

1. Nie posiadam żadnej AML określonej w części 66 wydanej w innym Państwie Członkowskim,

2. Nie składałem wniosku w sprawie AML określonej w części 66 wydanej w innym Państwie Członkowskim,

3. Nigdy nie wydano mi AML określonej w części 66 w innym Państwie Członkowskim, która zostałaby unieważniona lub zawieszona w jakimkolwiek innym Państwie Członkowskim.

Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie nieprawdziwe informacje mogłyby uniemożliwić mi posiadanie AML określonej w części 66.

Podpis: Nazwisko:

 


Data:

 


 

WNIOSEK O WYDANIE/ZMIANĘ/ODNOWIENIE LICENCJI UTRZYMANIA STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W CZĘŚCI 66

FORMULARZ 19 EASA

 

 

 

  

 

  

 


 

Ubiegam się o zaliczenie (w odpowiednim przypadku):

Doświadczenia zgodnie ze szkoleniem określonym w części 147

Egzaminu zgodnie z odpowiednim certyfikatem egzaminacyjnym

Należy załączyć odpowiednie certyfikaty

Rekomendacje (w odpowiednim przypadku): Niniejszym zaświadcza się, że wnioskodawca spełnia wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia określone w części 66 i zaleca się, aby właściwy organ udzielił lub potwierdził AML, określonej w części 66.

 

Podpis: Nazwisko: 

Stanowisko: Data:
Pobieranie 452.79 Kb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna