Partnerstwo Rodziców w Wirral Ustawowa Ocena i DeklaracjePobieranie 71.75 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar71.75 Kb.

Partnerstwo Rodziców w Wirral

Ustawowa Ocena i Deklaracje

(Statutory Assessments and Statements)

oraz pomoc przy spisywaniu Państwa wniosku

z dodatkowymi informacjami

Polish Language Version

Published August 2011

In accordance with the SEN Code of Practice (2001)

and the Education Act (1996)
Czym jest deklaracja?


Deklaracja szczególnych potrzeb edukacyjnych to dokument o charakterze prawnym, który określa potrzeby Państwa dziecka oraz wszelkie formy specjalnej pomocy, jaką dziecko otrzyma. Władze lokalne sporządzą taką deklarację, jeśli szkoła nie jest w stanie w odpowiedni sposób wyjść naprzeciw potrzebom Państwa dziecka. Lokalne władze mogą następnie podjąć decyzję o przeprowadzeniu ustawowej oceny.

Czym jest ustawowa ocena?


Jest to szczegółowa ocena mająca na celu zdefiniowanie szczególnych potrzeb edukacyjnych Państwa dziecka oraz wszelkiej specjalnej pomocy, jakiej może ono wymagać.
Ocena będzie obejmować raporty od szeregu różnych osób, np.:
 Państwa

 szkoły lub przedszkola Państwa dziecka

psychologa edukacyjnego

 lekarza

 pracownika opieki społecznej (który przekaże swoje opinie tylko w wypadku, gdy zna on/ona Państwa dziecko

 innych osób, które pracują wraz z Państwa dzieckiem lub zapewniają

mu wsparcie.

Kto może wystąpić o przeprowadzenie ustawowej oceny?


 szkoła lub przedszkole Państwa dziecka

 Państwo

 inne agencje, np. służba zdrowia lub opieka społeczna może zasygnalizować potrzeby dziecka władzom lokalnym.

Jesli szkoła lub przedszkole wystąpią o przeprowadzenie ustawowej oceny, władze lokalne skontaktują się z Państwem z zapytaniem, czy

wyrażają Państwo na to zgodę. Poproszą także Państwa o informację, czy pragną Państwo przekazać jakiekolwiek dodatkowe dane/dokumenty. Będą Państwo na to mieli czas co najmniej 29 dni.
Jako rodzice mogą Państwo wystąpić o przeprowadzenie ustawowej oceny, jeśli są Państwo zdania, iż potrzeby Państwa dziecka nie są

zaspokajane w ramach planów Early Years Action/School Action lub też Early Years Action Plus/School Action Plus. Sugerujemy, by najpierw

omówić tą kwestię ze szkołą Państwa dziecka. Mogą Państwo także przedyskutować to z Zespołem Partnerstwa Rodziców (Parent Partnership Service) pod numerem 0844 880 1500.
By móc samodzielnie wystąpić o przeprowadzenie oceny, prosimy o kontakt listowny z:
Mr. David Armstrong

Director of Children’s and Young People’s Service

Metropolitan Borough of Wirral

Hamilton Building

Conway Street

Birkenhead

CH41 4FD
Ważne jest, by podać następujące informacje o dziecku:
 datę urodzenia

 nazwę przedszkola/szkoły, do której dziecko uczęszcza

 czy z kimkolwiek rozmawiali już Państwo o dziecku

 kopie wszelkich raportów

 przykład pracy szkolnej Państwa dziecka

 opinie dziecka

 dlaczego pragną Państwo, by dziecko zostało poddane ocenie. (Mogą Państwo skorzystać z sugestii na stronie 6)

Jeśli wniosek o przeprowadzenie oceny zostanie złożony przez Państwa, lokalne władze zwrócą się listownie do:


 szkoły Państwa dziecka z prośbą o przekazanie wszelkich informacji o jego/jej potrzebach
 zapytają, czy posiadają Państwo jakiekolwiek dalsze informacje. Mogą to być np. raporty od innych agencji, jak służba zdrowia lub opieka społeczna
 innych agencji w celu powiadomienia ich, że mogą one zostać poproszone o udzielenie opinii na temat Państwa dziecka.

Co się stanie po złożeniu wniosku o ocene?


Decyzja o przeprowadzeniu ustawowej oceny podejmowana jest na podstawie otrzymanych informacji przez spotykającą się raz na tydzień komisję złożoną z profesjonalistów z dziedziny edukacji.
W wiekszości przypadków władze lokalne powinny podjąć decyzję o przeprowadzeniu oceny w przeciągu 6 tygodni od otrzymania wniosku.
Po przeanalizowaniu wszystkich otrzymanych informacji władze lokalne mogą zdecydować, że:
 szczególne potrzeby edukacyjne Państwa dziecka mogą nadal być spełniane w ramach planów Early Years Action Plus/School Action

Plus. W takim przypadku nie zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu oceny;

lub

 konieczne są dalsze informacje o szczególnych potrzebach edukacyjnych Państwa dziecka. W takim wypadku władze lokalne rozpoczną proces oceny.Jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją władz, mogą Państwo to przedyskutować z przypisanym pracownikiem władz lokalnych.
Jeśli nadal nie wyrażają Państwo zgody na podjętą decyzję, mają Państwo prawo do skorzystania z usługi rozwiązywania różnicy zdań.

Będzie ona obejmowała pomoc niezależnego mediatora.

Mediator może pomóc obydwu stronom spróbować dojść do porozumienia. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Parent Partnership pod numerem 0844 880 1500.
Mogą Państwo także wnieść apelację do Trybunału ds. Szczególnych Potrzeb Edukacyjnych (SEN):
SENDIST, SEN Appeals

Mowden Hall, Staindrop Road

Darlington DL3 9BG

Infolinia SEN: 0870 241 2555

Email: sendistqueries@tribunals.gsi.gov.uk

Strona internetowa: www.sendist.gov.uk
Szczegóły o sposobie składania apelacji można uzyskać od Państwa przypisanego pracownika władz lub z biura Parent Partnership.
Jeśli odmówiono Państwu przeprowadzenia ustawowej oceny, mogą Państwo złożyć kolejny wniosek po upływie sześciu miesięcy.
Jaki jest przebieg procesu oceny?
Jeśli władze lokalne podejmą decyzję o przeprowadzeniu oceny,

otrzymają Państwo imię i nazwisko przypisanego pracownika władz.

Będzie on/ona w stanie pomóc Państwu na każdym etapie procesu.
Partnerstwo Rodziców w Wirral (Wirral Parent Partnership) może by w stanie zaoferować pomoc pracownika Niezależnej Pomocy dla Rodziców, który zapewni Państwu wsparcie podczas procesu

oceny.
Prosimy o telefon do biura Parent Partnership pod numer 0844 880 1500 w celu uzyskania dalszych informacji.

W trakcie przeprowadzania oceny informacje uzyskiwane są od:
 Państwa
 Państwa dziecka
 szkoły Państwa dziecka
 psychologa edukacyjnego
 profesjonalistów służby zdrowia, jak np. lekarza, terapeuty zajęciowego, terapeuty mowy i języka, fizjoterapeuty lub wizytatora służby zdrowia
 opieki społecznej
 innych agencji zaangażowanych w pomoc Państwa dziecku.

Wkład rodziców w proces oceny


Bardzo istotne jest, by władze lokalne posiadały pełne informacje o szczególnych potrzebach edukacyjnych Państwa dziecka. Jeśli otrzymują Państwo pomoc ze strony pracownika Niezależnej Pomocy dla Rodziców, będzie on/ona w stanie Państwu w tym pomóc.
Poniżej podane są przykładowe informacje, które mogą

Państwo uwzględnić:


 Czy pamiętają Państwo jakiś szczegół z wczesnych lat życia dziecka, który może okazać się istotny?

 Czy byli Państwo wtedy zadowoleni z postępów?


 Kiedy po raz pierwszy odnieśli Państwo wrażenie, że coś jest nie tak jak powinno być ?
 Co się wydarzyło?
 Jakich porad lub pomocy Państwu udzielono?

 Co miało miejsce od tamtego czasu?

Jaki jest obecny stan dziecka?

Ogólny stan zdrowia


Rytm jedzenia i snu, ogólna kondycja fizyczna, nieobecności w szkole, pomniejsze choroby, kaszel i przeziębienia. Poważniejsze choroby/wypadki lub okresy czasu spędzone w szpitalu. Jesli twoje dziecko jest niepełnosprawne lub ma stwierdzony stan chorobowy, w jaki sposób wpływa to na nie? Czy podawane są leki lub stosowana specjalna dieta? Ogólna czujność, poziom zmęczenia, objawy zażywania narkotyków.
Czynności pozaszkolne
Członkostwo w klubach, wydarzenia sportowe; Czy dziecko ma jakiekolwiek problemy z wychodzeniem z domu w pojedynkę? Czy Państwa dziecko otrzymuje dodatkową pomoc/świadczenia by umożliwic mu w pełni korzystanie z powyższych czynności pozaszkolnych?
Związki z otoczeniem
Związki z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi i innymi osobami zarówno w domu, jak i poza nim. Czy dziecko z łatwością nawiązuje przyjaźnie?
Zachowanie w domu
Czy dziecko współpracuje z otoczeniem, umie się podzielić rzeczami, potrafi słuchać; czy wykonuje polecenia, pomaga w domu, proponuje pomoc, czy stosuje się do rodzinnej rutyny i zasad? Nastroje: dobre i złe, dąsanie się, napady złości, czułość?

Relacje i zachowanie w szkole


Związki z innymi dziećmi i nauczycielami; postępy w czytaniu, pisaniu i liczeniu; inne przedmioty i zajęcia w szkole. W jaki sposób szkoła pomogła dziecku? Czy poproszono Państwa o pomoc w zadaniach domowych, jak np. ze słuchaniem, jak dziecko czyta? Co jest dla dziecka łatwe, a co sprawia mu/jej trudności?
Państwa ogólne opinie
Jakie Państwa zdaniem są szczególne potrzeby edukacyjne Państwa dziecka? Jak moźna im najlepiej sprostać? Jak wypada porównanie Państwa dziecka z innymi dziećmi w tym samym wieku? W czym dziecko jest dobre; jakie czynności sprawiają mu przyjemność? O co dziecko się martwi? Czy zdaje sobie sprawę z trudności? Jakie są Państwa obawy?
Opinia Państwa dziecka
Jakie są odczucia Państwa dziecka odnośnie szkoły? Państwa dziecko może rownież chcieć wypowiedzieć sie na ten temat.
Czy pragną Państwo podać jakiekolwiek inne informacje:
 o Państwa rodzinie
 wydarzeniach dużej wagi, które mogły mieć wpływ na dziecko
 o relacjach innych osób.
Z kim pragnęliby Państwo zacieśnić kontakty? Jak Państwa zdaniem potrzeby dziecka wpływają na potrzeby rodziny?
Prosimy pamiętać o podpisaniu Państwa raportu i opatrzeniu go datą; prosimy też wyraźnie zaznaczyć, iż chodzi o Państwa uwagi/raport związany z Ustawową Oceną.

Co się stanie po zebraniu wszystkich informacji?


Po otrzymaniu/przeanalizowaniu wszystkich informacji przez władze lokalne podjęte zostaną następujące kroki:
 władze wystosują sugerowaną deklarację; lub

 napiszą do Państwa z wyjaśnieniem przyczyn niewystawienia deklaracji szczególnych potrzeb edukacyjnych i wystawią w zamian notę zastępczą.


Proces zbierania wszystkich informacji/wystosowania deklaracji lub noty zastępczej powinien zostać zakończony w przeciągu 12 tygodni z wyłaczeniem wakacji letnich.
Co zawiera deklaracja?
Deklaracja składa się z sześciu części.
 Część 1 zawiera imiona i nazwiska Państwa oraz dziecka, jak również adres i inne szczegóły.
 Część 2 określa szczególne potrzeby edukacyjne dziecka zidentyfikowane w trakcie oceny.

 Część 3 opisuje:

- zabezpieczenia i kroki, które zdaniem władz lokalnych powinny zostać podjęte w celu sprostania potrzebom dziecka;

- cele do osiągnięcia dzięki tej specjalnej pomocy;

- ustalenie celów krótkoterminowych, oraz

- regularne przeglądy postępów dziecka na drodze do osiągnięcia tych celów.


 Część 4 zawiera nazwę szkoły, która podejmie działania, lub też ustalenia władz lokalnych w kwestii takich działań, jeśli nie będzie to szkoła.
 Część 5 podaje szczegóły odpowiednich potrzeb dziecka nie związanych z edukacją, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez służbę zdrowia, opiekę społeczna lub inne agencje i władze lokalne.
 Część 6 opisuje, w jaki sposób dziecko otrzyma pomoc konieczną w celu sprostania jego/jej potrzebom nie związanym z edukacją.

Co się stanie po przygotowanu deklaracji dla

mojego dziecka?
Zanim Państwo otrzymają ostateczną deklarację, władze lokalne wyślą Państwu sugerowany tekst deklaracji. Będzie on zawierał kopie raportów zebranych w trakcie oceny. Na tym etapie będą Państwo w stanie przekazać uwagi na temat treści deklaracji. Uwagi te musza być poparte informacjami zawartymi w dołączonych raportach.
W części 4 nie zostanie podana nazwa szkoły. Państwa dziecko będzie zwykle nadal objęte edukacją w swojej miejscowej szkole. Mają jednak Państwo prawo do wyrażenia swojej preferencji co do konkretnej szkoły, zaś lokalne władze muszą wymienić wybraną przez Państwa szkołe pod warunkiem, że:
 szkoła jest odpowiednia do wieku dziecka, jego/jej zdolności oraz umiejętności, jak również szczególnych potrzeb edukacyjnych wymienionych w Części 2 deklaracji;
 poziom obecności dziecka na zajęciach zgodny jest z zasadami edukacji w danej szkole;
 umieszczenie dziecka w szkole pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów władz lokalnych.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do sugerowanej deklaracji, mogą je Państwo omówić z przypisanym pracownikiem władz lokalnych lub też z Wirral Parent Partnership.
Zostaną Państwo poproszeni o podanie wybranej przez siebie szkoły oraz o zaaprobowanie sugerowanej deklaracji w przeciągu 15 dni.

W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony.


Kiedy otrzymam ostateczną deklarację dla mojego dziecka?
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na treść sugerowanej deklaracji, powinni Państwo otrzymać jej ostateczną wersję w przeciągu 8 tygodni od daty deklaracji sugerowanej.
Jeśli nie mogli Państwo dojść do porozumienia, lokalne władze sfinalizują treść deklaracji.
Będą Państwo mogli wnieść apelację do Trybunału SEN, jeśli nie

zgadzają się Państwo z treścią Części 2, 3 lub 4. Dalsze informacje na temat Państwa prawa do apelacji, jak również ustalenia dotyczące rozwiązywania różnicy zdań, zostaną Państwu przesłane wraz z ostateczną wersją deklaracji.


Czym jest nota zastępcza?
Nota zastępcza zostanie wystosowana, jeśli lokalne władze uznają, iż szczególne potrzeby edukacyjne Państwa dziecka moga być zaspokajane poprzez zasoby szkolne. Powinna ona wymienić przyczyny tej decyzji oraz podać dodatkowe informacje zebrane w trakcie oceny. Informacje te mogą następnie zostać wykorzystane przy planowaniu, jak najlepiej wyjść naprzeciw potrzebom Państwa dziecka na terenie szkoły.
Jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją władz, mogą Państwo to przedyskutować z przypisanym pracownikiem.
Jeśli nadal nie wyrażają Państwo zgody, mają Państwo prawo do

skorzystania z usługi rozwiązywania różnicy zdań.


Mają Państwo także prawo do wniesienia apelacji do Trybunału

SEN. Otrzymają Państwo informacje o ostatecznych terminach składania apelacji. (patrz strona 5)

Przebieg oceny w czasie

6 tygodniLokalne władze analizują wniosek o

przeprowadzenie oceny i podejmują

decyzję, czy oceny dokonać


10 tygodniWładze lokalne przeprowadzają ocenę oraz

podejmują decyzję o:

wystawieniu deklaracji

lub

niewystawieniu deklaracji

2 tygodnieWładze: sporzadzają sugerowaną

deklarację lub podają przyczyny swej

decyzji o niewystawieniu deklaracji

8 tygodniJeśli władze postanowią wystawić

deklarację, następnie:

Wysłana zostanie ostateczna deklaracja

Razem
26 TYGODNI

Czasem od podanych okresów czasu mogą zostać poczynione odstępstwa. Będą one zawsze wyjaśnione w listach od władz lokalnych lub w trakcie kontaktów z przypisanym pracownikiem.

Dostępne broszurki dla rodziców i opiekunów dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- Niezależny Doradca dla Rodziców
Jeśli pragną Państwo otrzymać niniejszą broszurę w dużym druku, w formie nagrania audio, alfabetem Braille’a, w innym formacie lub języku, prosimy o kontakt z Partnerstwem Rodziców (Parent Partnership); zrobimy, co tylko możliwe, by Państwu pomóc.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat treści niniejszej broszury lub też egzemplarzy ww. ulotek prosimy o kontakt zWirral Parent Partnership

Unit 7,

Wirral Business Park,Arrowe Brook Road,

Upton,


CH49 1SX
pod numerem telefonu 0844 880 1500

lub faksu 0151 670 1600

email: contact@wired.me.uk

Strona internetowa: www.wired.me.uk
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna