Paruzja naszego pana jezusa chrystusa oraz jego epifania I apokalipsaPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/20
Data06.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20PARUZJA NASZEGO

Pana JEZUSA CHRYSTUSA
ORAZ

JEGO EPIFANIA I APOKALIPSA
Oto stoję u drzwi i kołacze; jeśli ktoś usłyszy głos

mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę

z nim wieczerzał, a on ze

Mną

Obj.3:20

...trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej!Emil Sojka

Henryk Kamiński

Józef Żurek

Andrzej Dąbek

Eugeniusz Kocot

Czesław Kniaziew

spis treści
Spis Treści. 1

Cytowane przekłady: 4

PRZEDMOWA AUTORÓW 5

2.PARUZJA Pana W PLANIE BOGA (DzA.4:12) 8

3. WYKAZ TEKSTÓW W NOWYM TESTAMENCIE GRECKIEGO PRZEKŁADU NA OKREŚLENIE WTÓREJ OBECNOŚCI PANA. 29

4. CZAS WTÓREGO PRZYJŚCIA 30

5. SPOSÓB WTÓREGO PRZYJŚCIA 38

6. CEL WTÓREGO PRZYJŚCIA 42

7. RÓŻNICE POMIĘDZY PARUSJĄ, EPIFANIĄ I APOKALIPSIS 45

7.1. PARUSJA – OBECNOŚĆ 47

7.2. EPIFANIA - JASNE ŚWIATŁO 51

7.3.APOKALIPSIS - OBJAWIENIE 54

8. DZIEŃ PAŃSKI 58

9. KTÓRY ZAISTE NIEBIOSA MA OBJĄĆ 64

10. OBJĘCIE NIEBIOS – TRZY WERSETY – Mt.16:27; Mt.25:31; 1Tsl.4:16 71

11. DZIAŁALNOŚĆ PANA W CZASIE PARUZJI NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA 75

11.1. PODOBIEŃSTWO O PSZENICY I KĄKOLU 76

11.3. GORSZENIA TYCH, CO JE CZYNIĄ 80

11.4. PODOBIEŃSTWO NIEWODU 80

12. DZIAŁALNOŚĆ Pana W CZASIE PARUZJI WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA 83

12.1. PRZYPOWIEŚĆ O DZIESIĘCIU PANNACH 83

12.2. PRZYPOWIEŚĆ O SZACIE WESELNEJ I POWROCIE PANA Z WESELA (Mt.22:1-14; Łk.12:36-40) 86

12.4. WIERNY SŁUGA (Mt.24:45-51) 89

13.ZWIĄZANIE SZATANA 93

14. RESTYTUCJA I ZAWARCIE NOWEGO 101

PRZYMIERZA 101

14.1. TRZY ŻONY ABRAHAMA 108

14.2. POJEDNANIE NIE JEST POŚREDNICZENIEM 110

15. ZAKOŃCZENIE 115

16. Skorowidz Cytatów Biblijnych 116


Cytowane przekłady:Biblia Gdańska, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa (cytaty bez oznaczenia przekładu)

NP – Nowy Przekład, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa

BT – Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum Poznań-Warszawa

ABCDEF – Wykłady Pisma Świętego

ACCD – (*); oznaczenie stron wg. Starego Wydania

PO – Pytania i Odpowiedzi

S – Straż

N – Na Straży

WT – StrażnicaPRZEDMOWA AUTORÓW

Autorzy pragną wyrazić wdzięczność Ojcowi Niebieskiemu za łaskę, która pozwoliła im na natchnienie, by pogłębili i ugruntowali swoją wiarę odnośnie tak ważnej nauki na czasie, jaką jest Paruzja Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego Epifania i Paruzja. Zadecydowali, więc by ten przedmiot przestudiować wnikliwie w oparciu o wypełniające się proroctwa i postanowili przeznaczyć każdy całodzienny czwartek tygodnia na ten cel, co zabrało czasu około jednego roku.

Przed przystąpieniem do badania opracowano tematyczne pytania, jakie nas nurtowały i występują w łączności z tym przedmiotem, a które stały się kierunkiem do studiowania tego przedmiotu, jakim jest problem Paruzji Pańskiej i z nią zależne unieszkodliwienia największego wroga człowieka – węża starodawnego, którym jest Szatan (Ob.20:2), wraz zakończeniem najwyższą łaskę, jaką otrzyma człowiek w restytucji podczas Królowania Chrystusa Pana w Jego Królestwie wraz zawarciem Nowego Przymierza.

W rezultacie „czwartkowym” badaniem zgromadzono liczne materiały dające lepsze światło i były one bardzo pomocne w naszym studiowaniu, a zarazem pozwalające na lepsze nasze zrozumienie bardzo ważnej nauki, jakim jest Osobista Obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy, więc wdzięczni Panu Bogu i za co Mu składamy, dzięki, że mogliśmy w szerszym aspekcie objąć naukę Paruzji Pańskiej w oparciu o tak liczną literaturę, jaka znalazła się w naszych rękach i była nam dostępna. W wyniku, czego powstały liczne notatki pozwalające na wykorzystanie do napisania tego opracowania w formie „broszury”. Co też bracia postanowili je spożytkować i podzielić się radością, jaką oni sami doznali w czasie studiowania nad tym przedmiotem Obecności Pańskiej z szerszym gronem Braterstwa w kraju i nie tylko z nimi? Oddajemy, więc tą pracę w Wasze ręce, niech dobry Ojciec Niebieski Wam pobłogosławi w zrozumieniu tak ważnej nauki na czasie.

Autorzy
1998.03.31

1.SŁ0W0 WSTĘPNE
Nauka Pisma Świętego o Wtórym Przyjściu Pana Jezusa Chrystusa jest jedną z najważniejszych doktryn, jąka spotykamy w Biblii Nowego Testamentu. Słowo Boże wspomina o niej aż 318 razy i średnio powtarza się, co 25 werset. Wtóre Przyjście odnosi się do końca Wieku Ewangelicznego i ma swoje poparcie w Starym Testamencie. Daje to podstawę do rozumowania, że jest ona nauką biblijną i ważną, i podstawową, podobnie jak pierwsze Przyjście Pana Jezusa. Jest, więc świtem nadziei najpierw dla Kościoła w Wieku Ewangelii, a następnie dla świata w Tysiącletnim Królestwie Chrystusa. Nic, więc dziwnego, że jest jedną z najpiękniejszych prawd Biblii. Wiemy również to, że wszystkie obietnice Pisma Świętego ześrodkowane są wprost lub pośrednio w osobie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest najwyższą i najważniejszą postacią w Boskim Planie. Jest osią wobec odkupienia ludzkości i doprowadzenia jej do pojednania z Panem Bogiem.

Apostoł św. Paweł poucza nas w Liście do Efezjan, 1:10: „Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie i te, które są na niebiosach, i te, które są na ziemi.” Tego dzieła ma dokonać Pan Bóg poprzez Jezusa Chrystusa Pana w „zupełności czasów” Wtórego Przyjścia, kiedy zgromadzi w jedno, czyli w jedną zgodność rodzinną „wszystkie rzeczy w Chrystusie”. Będzie wtedy jeden „pasterz” i jedna „trzoda.” Jan 10:16.

Wtóre Przyjście (Paruzja Pańska) jest przedmiotem wielkiego zainteresowania Ludu Bożego poprzez wszystkie okresy Wieku Ewangelii i jest chwalebnym ukoronowaniem nauki o cierpieniach Chrystusa Pana oraz dokonanego przez Niego odkupienia świata. Paruzja Pana jest znana w literaturze teologicznej pod nazwą „drugi adwent”, z łacińskiego terminu adventus - przyjście, wtóra obecność, czy z greckiego parusia. Apostoł św. Paweł oznajmia, że na tę wielką chwilę dziejów czeka właściwie cały świat. Rzymian 8:19-21 „Bo troskliwie wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie marnością jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał, pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych.” Jakże wspaniałe są obietnice Pisma Świętego zwiastujące nam fakt, że stan śmierci do żywota wiecznego ma być przeprowadzone z Wtórym Przyjściem Chrystusa Pana. Pan Jezus ma ustanowić „obiecane” Królestwo Boże na ziemi i „...Dokonać naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta świętych Swoich proroków od wieków.” (DzA.3:20-23). Jeżeli więc tak ważne wydarzenia mają się dokonać z Wtórym Przyjściem Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to Jego „Paruzja” powinna być najgłówniejszym przedmiotem zainteresowania nas wszystkich. Wiemy jednak, że tak nie jest. Dlaczego? Ten brak zainteresowania postaramy się wykazać później.

Nauka o Wtórym Przyjściu powinno się, więc dać przedniejsze miejsce, jako drogiemu kamieniowi z pomiędzy klejnotami Boskiej Prawdy, aby blaskiem swym mógł rozpromieniać i oświetlać wszystkie obietnice i błogosławieństwa z Nim związane. Kamień ten nie powinien się znajdować w ukryciu, przeciwnie, powinien być wystawiony na zewnątrz, na widok, by jego blask mógł świecić dla Chwały Bożej i dla pożytku tych, którzy są prawdziwymi, szczerymi dziećmi Boga. „Albowiem, któraż jest nadzieja nasza, albo radość, albo korona chluby? Izali nie wy przed oblicznością Pana naszego Jezusa Chrystusa w przyjście jego? Wy zaiste jesteście chwałą naszą i radością.” (1 Tes.2:19-20).

Przy Boskiej pomocy starać się będziemy przedstawić ten przedmiot w sposób możliwie prosty i zrozumiały w świetle Prawdy na czasie. Będziemy także starać się trzymać w granicach wyraźnych określeń Pisma Świętego. Rozważania te zgodnie z tym podzieliliśmy na kilka części tematycznie związanych z nauką Wtórej Obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna