Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st im. Henryka Melcera Wybrany instrumentPobieranie 30.17 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar30.17 Kb.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.

im. Henryka Melcera Wybrany instrument…………………………….

62-800 Kalisz, Plac Jana Pawła II nr 9

tel. 62 757 16 86; tel/fax 62 766 44 24 Przygotowanie muzyczne………………..………….

e-mail: sekretariat.muzyczna@wp.pl

http://www.psm.kalisz.pl

WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE
do PSM I stopnia na rok szkolny 2016/2017


1. Nazwisko kandydata (proswpisdrukowanymi literami w kratkach)2. Imiona kandydata (proswpisdrukowanymi literami w kratkach)


3. Pesel kandydata (w przypadku braku numeru pesel numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)4. Data urodzenia .............. .......................................... ...............

dzień miesiąc wpisać słownie rok


5. Miejsce urodzenia …………………………………………………….
6. Imię i nazwisko matki....................................................................................................................
7. Imię i nazwisko ojca........................................................................................................................
8. Adres zamieszkania ............................. ......................................................................................

(numer kodu) (miejscowość)


...............................................................................................................................................................

(ulica, numer domu, numer mieszkania)


9. Matka - nr tel. kontaktowego..................................................................................................................

adres e-mail ………………………………………………………………….
10. Ojciec- nr tel. kontaktowego..................................................................................................................
adres e-mail ………………………………………………………………….
11. Szkoła, do której uczęszcza (lub będzie uczęszczał/ła)...............................................................................
12. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności? TAK/NIE

(w przypadku odpowiedzi TAK prosimy o załączenie kopii)


Pouczenie: Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że dane przedłożone

w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto przyjmuje do wiadomości że administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera, Plac Jana Pawła II 9, 62-800 Kalisz, a niniejsze dane zbierane są w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania.

..................................................................... (podpis rodzica )


Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry
na wybranym instrumencie
.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie (w tym utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie) danych osobowych, w tym danych wrażliwych mojego dziecka zbieranych przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Henryka Melcera z siedzibą
w Kaliszu przy Pl. Jana Pawła II 9, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.).

Dane te przetwarzane są w celu:

- promowania osiągnięć edukacyjnych dziecka, w szczególności na stronie internetowej szkoły,
w gablotach informacyjnych w budynku szkoły, w folderach i materiałach reklamujących szkołę,

- zamieszczania wizerunku dziecka w szczególności na stronie internetowej i w gablotach informacyjnych w budynku szkoły.


W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu
do danych dziecka oraz możliwości ich poprawiania.

…………..............................................................................(podpis rodzica/rodziców)

Pobieranie 30.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna