Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Regulamin obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentówPobieranie 43.74 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar43.74 Kb.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Jakuba z paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim
Regulamin

obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych
realizowanych przez studentów

na kierunkach studiów prowadzonych

w Wydziale

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego


Gorzów Wielkopolski, listopad 2013 r.

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Studenckie praktyki zawodowe są obowiązkowe i stanowią integralną część planu studiów oraz procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim (zwanej dalej „Uczelnią”) i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki zawodowej, w tym cele i formy praktyki, miejsce i czas trwania, warunki zaliczenia oraz obowiązki studentów i opiekunów praktyk.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, odbywających studia na kierunkach i specjalnościach prowadzonych w Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego (zwanego dalej „WAiBN”).

 4. Szczegółowe cele i zakres praktyki określają programy praktyk dla danej specjalności studiów. Programy praktyk zatwierdza Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.DZIAŁ II

CELE, WYMIAR l ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

§ 2

 1. Do celów studenckiej praktyki zawodowej zalicza się w szczególności:

 1. praktyczne zastosowanie zdobytej w trakcie studiów w Uczelni wiedzy merytorycznej
  i umiejętności zawodowych;

 2. poznanie instytucji przyjmującej na praktykę, zaznajomienie się z jej specyfiką funkcjonowania, organizacją pracy, systemem zarządzania;

 3. zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych;

 4. poznawanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych konfliktów zawodowych;

 5. kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy, odpowiadających współczesnym tendencjom w gospodarce, administracji, nauce i kulturze;

 6. kształtowanie kreatywności i innowacyjności studenta;

 7. wdrażanie do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy;

 8. kształtowanie dobrej organizacji pracy własnej;

 9. zbieranie, za zgodą władz instytucji przyjmującej na praktykę, materiałów i informacji do pracy dyplomowej.


§ 3

 1. Praktyki realizowane są w jednostkach administracji publicznej, instytucjach i przedsiębiorstwach (zwanych dalej „instytucją przyjmującą”) dających gwarancję zrealizowania założeń programowych praktyki.

 2. Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawierane między Uczelnią a instytucją przyjmującą na praktykę (wzór porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

 3. Student przed rozpoczęciem praktyki zawodowej zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.

 4. Wybór miejsca odbycia praktyki należy do studenta. Miejsce odbywania praktyki przez studenta musi uzyskać akceptację opiekuna praktyk.

 5. Student odbywa praktykę w wybranej przez siebie instytucji przyjmującej na podstawie porozumienia wydanego przez Uczelnię. Porozumienie podpisywane jest przez osobę reprezentującą instytucję przyjmująca i przez opiekuna praktyk.

 6. Wydział nie ponosi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki przez studenta.

 7. Studentowi odbywającemu praktykę nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do Wydziału.

 8. Praca studenta odbywającego praktykę na rzecz organizatora praktyki ma charakter nieodpłatny.

 9. W przypadku, gdy instytucja przyjmująca zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy instytucją przyjmującą a studentem, bez pośrednictwa WAiBN.

 10. Tygodniowy czas pracy studenta odbywającego praktykę jest zgodny z podstawowym systemem czasu pracy określonym w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U 1998 Nr 21, poz. 94 ze zm.). Praca w godzinach nadliczbowych, w nocy, w soboty, niedziele i święta może być wykonywana przez studenta jedynie za jego zgodą.

 11. Student może odbyć praktykę za granicą. Dokumenty kierujące na praktykę za granicą wydawane są w języku polskim. Warunkiem zaliczenia praktyki odbytej za granicą jest przedłożenie przez studenta dokumentów obowiązujących w Uczelni przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z praktyką zagraniczną w całości pokrywa student.

 12. Student uczestniczący w praktyce zawodowej podlega obowiązkom wynikającym z Regulaminu studiów PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz z aktów powszechnie
  i wewnętrznie obowiązujących w instytucji przyjmującej.

§ 4

 1. Wymiar praktyki zawodowej na kierunkach i specjalnościach prowadzonych w WAiBN wynosi:

  1. na kierunku Administracja - 4 tygodnie, (160 godz.)

  2. na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe – 4 tygodnie, (160 godz.)

 2. Praktyka zawodowa dla studentów studiów stacjonarnych odbywa się w okresie między 30 czerwca
  a 31 października, po IV semestrze studiów i zrealizowaniu zajęć dydaktycznych, choćby nie zaliczyli oni jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

 3. W uzasadnionych, odpowiednio udokumentowanych przypadkach, Dziekan WAiBN może wyrazić studentowi studiów stacjonarnych zgodę na odbycie praktyki zawodowej w innym, niż wymieniony w ust.2 terminie.

 4. Studenci studiów niestacjonarnych, mogą odbyć praktykę zawodową w dowolnych terminach przypadających po zakończeniu IV semestru i zrealizowaniu zajęć dydaktycznych, choćby nie zaliczyli oni jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
  Do zaliczenia praktyki konieczne jest wykazanie, że student studiów niestacjonarnych odbył praktykę w wymiarze przewidzianym programem studiów.

§ 5

 1. Praktykę zawodową zalicza opiekun praktyk po:

 1. złożeniu przez studenta karty studenckiej praktyki zawodowej (wzór karty studenckiej praktyki zawodowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu); karta studenckiej praktyki zawodowej stanowi poświadczenie odbycia przez studenta praktyki, zawiera opinię osoby nadzorującej przebieg praktyki studenckiej oraz samoocenę praktyki dokonaną przez studenta, (samoocena nie dotyczy studentów realizujących praktykę w ramach wykonywanej pracy),

 2. potwierdzeniu merytorycznej zgodności realizowanej praktyki z jej programem.

 1. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia V semestru studiów. Praktyka jest zaliczana bez oceny.

 2. Opiekun praktyk może sprawdzić przebieg praktyki studenta w miejscu jej odbywania.

§ 6

 1. Podstawą zaliczenia części lub całości praktyki może być również:

 1. wykonywana przez studenta praca zawodowa zgodna lub zbliżona z kierunkiem i specjalnością studiów,

 2. prowadzona działalność gospodarcza,

 3. praca świadczona w charakterze wolontariusza (w tym również za granicą), jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w  programie praktyki zawodowej; przez pracę w charakterze wolontariusza rozumieć również należy uczestnictwo studenta w stażach lub praktykach odbywanych w urzędach administracji publicznej, instytucjach i przedsiębiorstwach, pod warunkiem, że staż lub praktyka trwały nie krócej niż przewidywany czas dla praktyk na poszczególnych kierunkach i specjalnościach WAiBN.

 1. Student ubiegający się o zaliczenie części lub całości praktyki w formie wymienionej w ust. 1 pkt. a-c zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zaliczenie praktyki oraz dokumenty, które mogą stanowić podstawę jej zaliczenia, a w szczególności:

 1. umowę o pracę (umowę cywilnoprawną) i zakres obowiązków - stanowiące potwierdzenie, że obowiązki pracownicze (albo wynikające z umowy cywilnoprawnej) wykonywane przez studenta są zgodne z programem praktyk dla danego kierunku i specjalności,

 2. w przypadku służb mundurowych, gdy zakres obowiązków pracownika jest objęty klauzulą tajności - oświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające że realizowane przez studenta obowiązki w ramach wykonywanej pracy są zgodne programem praktyk,

 3. oświadczenie pracodawcy o realizacji zadań zgodnych z programem praktyk - gdy pracodawca zatrudniający studenta w ramach umowy o pracę, powierza studentowi na czas odbycia praktyki obowiązki odpowiadające programowi praktyk,

 4. wypis z rejestru działalności gospodarczej,

 5. zaświadczenie lub opinię dokumentującą wykonywanie przez studenta pracy na zasadach wolontariatu w organizacji lub instytucji, zgodne z kierunkiem kształcenia.

 1. dokument potwierdzający odbycie stażu – praktyki w urzędach administracji publicznej, instytucjach czy przedsiębiorstwach, krajowych lub zagranicznych, gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych,

 2. dokument poświadczający wykonywanie pracy (której stosunek już ustał) zgodnej lub zbliżonej
  z kierunkiem i specjalnością studiów, przez czas nie krótszy niż przewidywany dla praktyk na poszczególnych kierunkach i specjalnościach WAiBN,

 1. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. a-g, student składa w dziekanacie w terminie
  do 30 kwietnia danego roku akademickiego.

§ 7
 1. Student traci prawo do ubiegania się o zaliczenie praktyki do czasu podjęcia w tej sprawie decyzji przez Dziekana, w przypadku, gdy na wniosek instytucji przyjmującej student zostanie odwołany
  z praktyki (np. w związku z naruszeniem regulaminu pracy).


 2. W przypadku, gdy student nie uzyskał zaliczenia praktyki, Dziekan może wyrazić zgodę na jej powtórzenie. Decyzję o powtórzeniu praktyki Dziekan wydaje na wniosek studenta z jednoczesną zgodą na kontynuowanie studiów w semestrze następnym z długiem kredytowym.DZIAŁ III

OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW l UCZESTNIKÓW PRAKTYK


§ 8

 1. Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za przygotowanie zawodowe studentów, w tym za prawidłową realizację studenckich praktyk zawodowych.

 2. Dla poszczególnych kierunków studiów Dziekan powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekunów praktyk, którzy organizują właściwy przebieg procesu związanego z realizacją studenckich praktyk zawodowych.

 3. Dziekan dokonuje rozliczeń zadań realizowanych przez opiekunów praktyk.

§ 9

Do obowiązków opiekuna studenckich praktyk zawodowych należy: 1. opracowywanie celów i efektów kształcenia uzyskiwanych przez studenta w trakcie praktyk,

 2. opracowywanie programów praktyk dla poszczególnych kierunków i specjalności,

 3. organizacja spotkań ze studentami w celu podania im do wiadomości zasad oraz trybu odbywania i zaliczania praktyk,

 4. pomoc w ustalaniu miejsc praktyk i w zakresie organizacji praktyk,

 5. organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki na danej specjalności,

 6. współpraca z opiekunami praktyk w instytucjach przyjmujących,

 7. przyjmowanie od studentów dokumentów, o których mowa § 5 pkt 1 i weryfikacja prawidłowości ich wypełnienia,

 8. przyjmowanie od dziekanatów dokumentów, o których mowa § 6 pkt 2 i weryfikacja prawidłowości ich wypełnienia,

 9. wpisanie do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta informacji o zaliczeniu praktyki,

 10. złożenie Dziekanowi rocznego sprawozdania z realizacji praktyk.

§ 10

Do obowiązków pracowników dziekanatów należy: 1. przyjmowanie i ewidencja porozumień,

 2. wydawanie imiennych skierowań i ich ewidencja - przed wystawieniem imiennego skierowania na praktykę pracownik dziekanatu winien poprosić studenta o okazanie dokumentu potwierdzającego ważność zawartej umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

 3. wydawanie kart studenckiej praktyki zawodowej,

 4. przyjmowanie dokumentów stanowiących podstawę zaliczenia praktyk, o których mowa § 6 pkt 2,

 5. przechowywanie dokumentacji dotyczącej studenckich praktyk,

 6. weryfikacja prawidłowości wypełniania stosownych dokumentów, o których mowa w pkt a-c.

§ 11

Do obowiązków studenta odbywającego praktykę należy: 1. zapoznanie się przed rozpoczęciem praktyki z treścią niniejszego Regulaminu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych i Programem praktyk dla poszczególnych specjalności,

 2. dokonanie wyboru miejsca odbycia studenckich praktyk zawodowych,

 3. pobranie ze strony internetowej lub z dziekanatu pisma przewodniego i dwóch egzemplarzy druku porozumienia, wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia, udanie się z nimi do jednostki przyjmującej na praktykę w celu ich podpisania,

 4. w przypadku studenta ubiegającego się o zaliczenie części lub całości praktyki w formie wymienionej w § 6 ust. 1 pkt. a-c, pobranie ze strony internetowej stosownego wniosku
  i poprawne jego wypełnienie,

 5. złożenia w terminie do 30 kwietnia danego roku akademickiego (tj. przed rozpoczęciem praktyki) w dziekanacie stosownych dokumentów (porozumień lub wniosków wraz z załącznikami wymienionymi w § 6 pkt 2), celem uzyskania zgody opiekuna na odbycie praktyki we wskazanym miejscu,

 1. odebranie w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk z dziekanatu niżej wymienionych dokumentów tj.:

 • skierowań wydawanych przez Uczelnię, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego ważność zawartej umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki,

 • opinii wydanej przez opiekuna praktyk w sprawie możliwości zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie przedłożonych dokumentów (§ 6 pkt 2).

 • karty studenckiej praktyki zawodowej stanowiącej podstawę zaliczenia praktyki,

 1. aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej umożliwiające realizację celów praktyki
  i programu praktyki,

 2. przestrzeganie obowiązujących w instytucji przyjmującej regulaminów i dyscypliny pracy,

 3. złożenie u opiekuna praktyk w terminie przez niego wyznaczonym, prawidłowo wypełnionej karty studenckiej praktyki zawodowej stanowiącej podstawę zaliczenia studenckich praktyk zawodowych,

 4. wypełnienie w indeksie odpowiednich rubryk związanych z odbytą praktyką: miejsca odbywania praktyki i czasu jej trwania.

 5. przedłożenie indeksu do wpisu opiekunowi praktyk w terminie przez niego wyznaczonym.


DZIAŁ IV


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2013r.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna