Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej katalog przedmiotów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne Kierunek: filologia specjalność: filologia angielskaPobieranie 0.68 Mb.
Strona1/10
Data09.05.2016
Rozmiar0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ROK II
Specjalizacja

EDYCJA I SKŁAD TEKSTU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Angielskiej

KATALOG PRZEDMIOTÓW

Studia pierwszego stopnia

studia stacjonarne
Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA
Profil praktyczny

Tarnów


Rok akademicki 2013/2014

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
MODUŁ:

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Semestr 3 – 11 ECTS

Semestr 4 – 12 ECTS

1) Gramatyka praktyczna
2) Kurs wyrównawczy
3) Rozumienie tekstu czytanego
4) Konwersacja
5) Pisanie
6) Słuchanie

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Angielskiej2

Kierunek studiów

Filologia

3

Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu

Gramatyka praktyczna

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa
6

Punkty ECTS
7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

III i IV

10

Typ zajęć

ćwiczenia

11

Liczba godzin

60

12

Koordynator
13

Prowadzący

dr Anna Tereszkiewicz

mgr Leszek Smutek14

Język wykładowy

angielski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak

18

Efekty kształcenia

Wiedza:

Student


- ma wiedzę w zakresie części mowy oraz struktur gramatycznych w języku angielskim zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej

- ma wiedzę na temat cech pragmatycznych i stylistycznych wybranych struktur syntaktycznych, a także cech określających poszczególne części mowyUmiejętności:

Student


- ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej- ma umiejętność wyjaśniania, interpretowania i komentowania zagadnień gramatycznych

- potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i użycia językaKompetencje:

Student


- efektywnie organizuje własną pracę i  krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych

- jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejęnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


19

Stosowane metody dydaktyczne

- wyjaśnienie

- ćwiczenia gramatyczne

- ćwiczenia leksykalne

- praca indywidualna

- praca w grupach


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe w formie testów (przykładowo: poprawa błędów, uzupełnianie luk, przekształcenia gramatyczne) oraz ćwiczeń podczas zajęć;

- egzamin pisemny z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie na podstawie testów przeprowadzanych w ciągu roku22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Założeniem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy studentów w zakresie części mowy oraz struktur gramatycznych w języku angielskim. Studenci zdobywają wiedzę na temat cech pragmatycznych i stylistycznych wybranych struktur syntaktycznych, a także cech określających poszczególne części mowy. Kurs ma także na celu doprowadzenie studentów z poziomu Cambridge First Certificate do poziomu Cambridge Advanced, a nawet – o ile to możliwe – do poziomu Cambridge Proficiency. Studenci mają do czynienia z mnogością testów ćwiczeniowych, natomiast każdy z działów kończy się testem diagnostyczno-prognostycznym, których celem jest przygotowanie do egzaminu końcowego, zarówno w PWSZ, jak i w ośrodkach egzaminacyjnych organizujących egzaminy Cambridge (CAE and CPE, dotyczy szczególnie tzw. Paper 3 części określanej mianem Use of English).


23

Treści kształcenia (pełny opis)

SEMESTR I


 • Mowa zależna:

 • następstwo czasów

 • czasowniki wprowadzające mowę zależną

 • czasowniki modalne w mowie zależnej

 • struktury mowy zależnej: zdania orzekające, pytające, rozkazujące; cytowanie bezosobowe, streszczanie, interpretacja przytaczanej wypowiedzi
 • Strona bierna:

 • czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

 • zdania z dwoma dopełnieniami

 • struktury bezokolicznikowe i gerundialne

 • czasowniki kauzatywne: have oraz get

 • strona bierna czasowników z przyimkiem na końcu

 • czasowniki frazowe

 • formy osobowe i bezosobowe
 • Struktury emfatyczne:

 • fronting

 • zdania z podmiotem it oraz there

 • zdania z podmiotem domyślnym

 • zdania emfatyczne z What, All, It

 • intensyfikacja

 • inwersja
 • Zdania względne przydawkowe:

 • zdania względne przydawkowe określające i nieokreślające

 • zaimki względne

 • opuszczanie zaimków względnych

 • emfatyczne zdania względne przydawkowe

SEMESTR II
 • Przedimki:

 • formy przedimków

 • użycie przedimków przed rzeczownikami niepoliczalnymi

 • użycie przedimków przed rzeczownikami policzalnymi

 • użycie przedimków z imionami własnymi
 • Rzeczowniki:

 • Liczba pojedyncza i mnoga

 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • użycie przymiotników i czasowników jako rzeczowników

 • rzeczowniki złożone

 • forma dzierżawcza rzeczowników

 • rzeczowniki pochodne
 • Przymiotniki:
 • budowa słowotwórcza przymiotników

 • formy przymiotnika

 • przymiotniki funkcjonujące jak rzeczowniki w l. mnogiej

 • stopniowanie przymiotników i porównania

 • pozycja przymiotników w zdaniu

 • przymiotniki intensyfikowalne i nie intensyfikowalne
 • Przysłówki:
 • budowa słowotwórcza przysłówków

 • podział przysłówków

 • formy przysłówka

 • stopniowanie przysłówków i porównania

 • pozycja przysłówków w zdaniu

 • przysłówki używane jako przymiotniki i przymiotniki używane jako przysłówki
24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

V. Evans, CPE Use of English

L. Smutek & A. Stefanowicz-Kocoł, Practical Grammar Exercises Part 2

L. Smutek, Practical Grammar Exercises Part 3

B. D. Graver, Advanced English Practice

M. Vince, Advanced Language Practice

H. Gethin, Grammar in Context


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna