Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: filologia specjalność: filologia angielskaPobieranie 0.57 Mb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Angielskiej

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA
Profil praktyczny

ROK II
SpecjalizacjaASYSTENT JĘZYKOWY W BIURZE


KATALOG PRZEDMIOTÓW

Studia pierwszego stopnia

studia stacjonarne

Tarnów


Rok akademicki 2015/2016

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
MODUŁ:

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Semestr 3 – 11 ECTS

Semestr 4 – 12 ECTS

1) Gramatyka praktyczna
2) Kurs wyrównawczy
3) Rozumienie tekstu czytanego
4) Konwersacja
5) Pisanie
6) Słuchanie

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ROK IINr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Angielskiej2

Kierunek studiów

Filologia

3

Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa
6

Punkty ECTS
7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II

9

Semestr

III i IV

10

Typ zajęć

Ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin
12

Koordynator

dr Anna Tereszkiewicz

13

Prowadzący

dr Anna Tereszkiewicz, dr Ewa Witalisz, dr Jerzy Świątek, mgr Leszek Smutek, mgr Bożena Wegiel, mgr Sergiej Tarasow, mgr Krzysztof Rusnak, mgr Shah Ahmed

14

Język wykładowy

angielski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak

18

Efekty kształcenia


Wiedza:

Student


- ma wiedzę w zakresie części mowy oraz struktur gramatycznych w języku angielskim zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej

FI1P_W01,Umiejętności:

Student


- ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów

FI1P_U01, FI1P_U04, FI1P_U05, FI1P_U06,

Kompetencje:

Student


- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

FI1P_K01, FI1P_K02


19

Stosowane metody dydaktyczne

- wyjaśnienie

- ćwiczenia gramatyczne

- ćwiczenia leksykalne

- praca indywidualna

- praca w grupach

- metoda logicznej analizy kontekstu językowego

- metoda porównawczo-skojarzeniowa oraz analityczno-syntetyczna

- zlecanie lektury dodatkowych tekstów jako

zadanej pracy domowej

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie;

-metody aktywizujące: metoda sytuacyjna,

gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna (publiczna); ćwiczenia poszerzające zakres słownictwa tematycznego, porównywanie oraz kontrastowanie, rozwiązywanie problemów na podstawie materiałów stymulujących (tekst, obrazki, prezentacja multimedialna)
20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe w formie testów (przykładowo: poprawa błędów, uzupełnianie luk, przekształcenia gramatyczne) oraz ćwiczeń podczas zajęć;

- egzamin pisemny z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego21

Forma i warunki zaliczenia
22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Gramatyka praktyczna:

Założeniem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy studentów w zakresie części mowy oraz struktur gramatycznych w języku angielskim. Studenci zdobywają wiedzę na temat cech pragmatycznych i stylistycznych wybranych struktur syntaktycznych, a także cech określających poszczególne części mowy. Kurs ma także na celu doprowadzenie studentów z poziomu Cambridge First Certificate do poziomu Cambridge Advanced, a nawet – o ile to możliwe – do poziomu Cambridge Proficiency. Studenci mają do czynienia z mnogością testów ćwiczeniowych, natomiast każdy z działów kończy się testem diagnostyczno-prognostycznym, których celem jest przygotowanie do egzaminu końcowego, zarówno w PWSZ, jak i w ośrodkach egzaminacyjnych organizujących egzaminy Cambridge (CAE and CPE, dotyczy szczególnie tzw. Paper 3 części określanej mianem Use of English).Kurs wyrównawczy:

słownictwo ogólne i specyficzne poziom C1, dyktanda ortograficzne, poprawna wymowa słówek trudnych, ćwiczenia w rozwiązywaniu testów poziom C1Rozumienie tekstu czytanego:

Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych – czytania i rozumienia. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Poprawne wykorzystanie języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowejKonwersacja:

- słownictwo i struktury gramatyczne (poziom C1)

- ćwiczenia w wypowiedzi ustnej w oparciu o materiały stymulujące (poziom C1)

Pisanie:

Kurs doskonali sprawność pisania na poziomie C1 oraz zapoznaje z podstawowymi, najczęściej spotykanymi, krótkimi (do 250-300 słów) formami wypowiedzi pisemnej.Słuchanie:

Sporządzanie notatek ze słuchu,wyszukiwanie określonych informacji,zrozumienie szczegółów,zapamiętywanie słownictwa,wyrażanie opinii,udzielanie odpowiedzi,krótkie odpowiedzi na pytania.


23

Treści kształcenia (pełny opis)

Gramatyka praktyczna:

SEMESTR I

Czasowniki (Verbs):

Czasowniki modalne i półmodalne (przewidywanie, prawdopodobieństwo, konieczność, obowiązek, rada, pewność, zobowiązania, zamiar, częstotliwość, przyzwyczajenia, nawyk, umiejętność, zdolność, pozwolenie)Bezokolicznik i forma „gerund” (Infinitives and gerunds)

(w funkcji podmiotu, w funkcji dopełnienia, czasowniki łączące się z bezokolicznikiem i formą „gerund”)


Imiesłowy (Present participle and past participle)

Mowa zależna (Reported speech):

następstwo czasów

czasowniki wprowadzające mowę zależną

czasowniki modalne w mowie zależnej

struktury mowy zależnej: zdania orzekające, pytające, rozkazujące; cytowanie bezosobowe, streszczanie, interpretacja przytaczanej wypowiedzi

II Semestr

Okresy warunkowe (Conditionals)

Strona bierna (Passive Voice):

struktury bezokolicznikowe i gerundialne

czasowniki kauzatywne: have oraz get

czasowniki frazowe

formy osobowe i bezosobowe

Struktury emfatyczne (Emphatic structures):

fronting


zdania z podmiotem it oraz there

zdania z podmiotem domyślnym

zdania emfatyczne z What, All, It

intensyfikacja

inwersja

Zdania względne przydawkowe (Relative Clauses):

zdania względne przydawkowe określające i nieokreślające

zaimki względne

opuszczanie zaimków względnychKurs wyrównawczy:

Zajęcia obejmują 50 procent obowiązkowego materiału (vide literatura podstawowa), pozostałe 50 procent jest realizowane samodzielnie przez studentów

Semestr 1:

1 Objaśnienie programu nauczania i literatura przedmiotu oraz inne materiały dydaktyczne, warunki formalne: zaliczenia, obecności, objaśnienie formy prowadzenia zajęć

2 Analiza przykładowego testu egzaminacyjnego (egzamin końcowy z przedmiotu)

3 Analiza przykładowego testu egzaminacyjnego (egzamin końcowy z przedmiotu) oraz testu semestralnego

4,5,6,7,8,9,10,11 Ćwiczenia ze słownictwa specyficznego (idiomy, kolokacje, wyrażenia przyimkowe, czasowniki frazowe) poziom C1 w oparciu o podręcznik pod merytorycznym nadzorem wykładowcy). Ćwiczenia te obejmują 8 rozdziałów podręcznika i realizowane są w trakcie podanych powyżej zajęć. W tym okresie realizowane są również dwa testy cząstkowe (dyktanda ortograficzne).

12 Test semestralny

13 Omówienie testu semestralnego po poprawie (analiza odpowiedzi) + ćwiczenia z rozwiązywania testów z Remedial Course z egzaminów z lat poprzednich

14 Ćwiczenie rozwiązywania testów z Remedial Course z egzaminów z lat poprzednich

15 Ćwiczenie rozwiązywania testów z Remedial Course z egzaminów z lat poprzednich

Semestr 2:

16, 17,18,19,20,21,22,23, 24 Ćwiczenia ze słownictwa specyficznego (idiomy, kolokacje, wyrażenia przyimkowe, czasowniki frazowe) poziom C1 w oparciu o podręcznik pod merytorycznym nadzorem wykładowcy). Ćwiczenia te obejmują 7 rozdziałów podręcznika i realizowane są w trakcie podanych powyżej zajęć. W tym okresie realizowane są również dwa testy cząstkowe (dyktanda ortograficzne).

25 Ćwiczenie rozwiązywania testów z Remedial Course z egzaminów z lat poprzednich

26 Test semestralny

27 Omówienie testu semestralnego po poprawie (analiza odpowiedzi) + ćwiczenie rozwiązywania testów z Remedial Course z egzaminów z lat poprzednich

28 Ćwiczenie rozwiązywania testów z Remedial Course z egzaminów z lat poprzednich

29 Ćwiczenie rozwiązywania testów z Remedial Course z egzaminów z lat poprzednich

30 Ćwiczenie rozwiązywania testów z Remedial Course z egzaminów z lat poprzednich

Rozumienie tekstu czytanego:


 • rozwijanie słownictwa

 • kontynuacja pracy nad umiejętnością rozpoznawania znaczenia słowa bez pomocy słownika

 • odróżnianie faktu od opinii

 • odszukiwanie niezgodności w tekście

 • wprowadzenie elementów analizy tekstu literackiego

 • kontynuacja ćwiczenia podstawowych sprawności czytania ze zrozumieniem takich jak:

skimming

scanning


wyciąganie wniosków

główna myśl tekstu • ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem:

 1. organizacja tekstu

 2. przewidywanie

 3. rozumienie zdań złożonych

 4. ocena tekstu

 5. interpretacja tekstu

 6. styl

 7. czytanie ze zrozumieniem na czas

Konwersacja:
Semestr 1:

 1. Objaśnienie programu nauczania i literatura przedmiotu oraz inne materiały dydaktyczne, warunki formalne zaliczenia, a także obecności na zajęciach, objaśnienie formy prowadzenia zajęć oraz zaplanowanie pracy w trakcie pierwszego semestru nauki.

 2. Wykonanie ćwiczeń z przykładowego zestawu egzaminacyjnego (egzamin końcowy z przedmiotu) po wcześniejszym objaśnieniu formy egzaminu i kryteriów oceny wypowiedzi ustnej w trakcie egzaminu końcowego z przedmiotu.

 3. Analiza wykonanych ćwiczeń z przykładowego zestawu egzaminacyjnego (egzamin końcowy z przedmiotu).

 4. – 15. Zajęcia konwersacyjne. Zakres tematyczny zajęć: bieżące tematy w wiadomościach światowych, sport, styl życia, rodzina, rozrywka, sztuka i kultura, szkolnictwo, osiągnięcia techniki.

W tym okresie realizowane są również testy słownictwa i testy języka mówionego (krótkie – 10min. – prezentacje ustne).


Semestr 2:

 1. Zaplanowanie pracy w trakcie drugiego semestru nauki.

 2. Omówienie zasad i sposobu przeprowadzania prezentacji multimedialnej.

 3. – 13. Prezentacje multimedialne studentów (30min.) na tematy wybrane przez studentów i konsultowane wcześniej z prowadzącym zajęcia.

14. – 15. Indywidualne (przez każdego studenta) wykonanie i analiza (indywidualna z prowadzącym zajęcia) ćwiczeń z przykładowego zestawu egzaminacyjnego (egzamin końcowy z przedmiotu).
W tym okresie realizowane są również testy słownictwa.

Pisanie:

Kurs doskonali sprawność pisania na poziomie C1 oraz zapoznaje z podstawowymi, najczęściej spotykanymi, krótkimi (do 250-300 słów) formami wypowiedzi pisemnej.

Zakres tematyczny zajęć:

Poprawność językowa: zasady ortografii, interpunkcji i układu tekstu

Określenie celu pisania określonych typów tekstów: określenie struktury tekstu

Sztuka argumentacji

Omówienie aspektów stylu i rejestru

Właściwy dobór tematu eseju, określenie adresata i celu pisania danej formy

Robienie notatek do danej formy i układanie planu wypowiedzi pisemnej (generating ideas, organizing, drafting)

Poprawa błędów i korekta koleżeńska (peer feedback)

Listy formalne a listy nieformalne: styl (słownictwo, struktury językowe, audience awareness)

Listy formalne: różne typy listów formalnych, analiza typowych zwrotów

Listy formalne: pisanie listu do wydawcy w odpowiedzi na artykuł z gazety

Rodzaje teksów i rodzaje instrukcji na egzaminie CAE: ćwiczenia w rozumieniu poleceń na przykładzie analizy słów kluczowych w przykładowych polecenia oraz identyfikacji odbiorcy tekstu

Porównywanie i kontrast: pisanie artykułu do szkolnej gazetki

Recenzja: analizowanie struktury oraz typowych zwrotów na przykładowych recenzjach


Słuchanie:
1.It's magic. New car.

2.Anthem without words.

3.In-flight medical emergencies.Book review programme.

4.The New drug.

5.Bullying.Amnesty International.

6.Village life.

7.Memory.Survey TV.

8.Living alone.

9.Househunting.Everyday risk.

10.Morocco escapers.

11.Computer servicing.The snow leopard.

12.Death penalty.

13.Camping Wild. Famous person.

14.A 12-year old with AIDS.

15.Phobias.Surveillance camera.

16.The untouchables of Japan.

17.Bilingual children.Shopping announcements.

18.Strange fruit.

19.Robots.New Job.

20.Protection of Indians in Mexico.

21.Women’s behaviour in the workplace.Making a difference.

22.Compensation culture.

23.Teenagers living abroad.Job announcements.

24.Facial identification.

25.Helping homeless children.Skyscrapers.

26.Women in Afghanistan.

27.Headaches.Dyslexia and creativity.

28.Prisons In UK.

29.Films.Announcement for a Holiday camp.

30.Aboriginal children.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Practice books:

Foley, M., Hall, D. Advanced Learners’ Grammar. Longman, 2005.

Foley, M., Hall, D. M. My Grammar Lab. Advanced, Pearson, 2012.

Hewings, M. Advanced Grammar in Use, CUP, 2005.

Thomson A. J. & Martinet A. V. A Practical Grammar of English, OUP, 1998

Vince, M. Advanced Language Practice, Heineman, 2000.

Literatura podstawowa:

1 P. Watcyn-Jones, Test Your English Idioms, Penguin

2 B.J. Thomas, Advanced Vocabulary & Idiom, Longman

3 E. Moutsou, S. Parker, Use of English for FCE Examination, mm.publications

4 select exam tests from previous years as well as CAE tests

5 a spelling list prepared by the teacher

Literatura uzupełniająca:


 1. J. Seidl, W. McMordie, English Idioms (main book + 2 exercise books (exercise books optional), Oxford

2 Szpila G, An English-Polish Dictionary of False Friends, Egis, Kraków 2003.

3 J. Milton & V. Evans, A Good Turn of Phrase: Advanced Idiom Practice, Express Publishing

4 J. Milton & V. Evans, A Good Turn of Phrase: Advanced Practice in Phrasal Verbs and Prepositional Phrases, Express Publishing

5 Kakietek P. Polsko-angielski słownik frazeologiczny, Energeia, Warszawa 1999.

6 Carpenter, Confusable Words, Collins

7 Rudolf F. K., Słownik wyrazów pułapek, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2004.

8 M. Misztal. Word Formation (select exercises), WSiP

9 Longman Language Activator, Longman (for word formation)

10 CAE tests (the Use of English part)

11 various dictionaries of idioms and phrasal verbs.


Grellet, F. ‘Teaching Reading Skills’ OUP,2000

Nutall C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language’, Heinemann, 1996

Wybór tekstów z różnych źródeł:

Greenall S. and Swan M. ‘Effective Reading’, CUP, 1995

Pank, W.Advanced Level – Six-Way Paragraphs,

Jamestown Publishers,1991

Queen, D. Configurations – American Short Stories for EFL Classroom. ,1993

Acklam, R., Burgess, S. Advanced Gold. Harlow: Person Education Limited, 2001.

Baudoin, E.M., Bober, E.S., Clarke, M.A. Reader’s Choice. The University of Michigan Press, 1997.

Aspinall, T., Capel, A. Advanced Masterclass . Oxford: Oxford University Press, 1996.

Artykuły z anglojęzycznych czasopism i gazet wybrane przez prowadzącego zajęcia do przeczytania przez studentów jako praca domowa lub opracowane jako test zaliczeniowy

Allen, W.S. Living English Structure, London, 1965.

Mackenzie, C. Modern English Practice, London, 1960.

Swan, M. Practical English Usage, Oxford, 1997.

Ward, J. M. Peculiarities in English: a study for intermediate and advanced students and a reference book for teachers, Longman, 1960.

Ward, J.M. The Use of Tenses in English, Longman, 1966.Cobuild English Grammar, Co1llins, 2000

Cobuild English Usage, Collins, 2000

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2002. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: Cambridge University Press.

Briggs, D. and P. Dummett. 1995. Plus. Listening and Speaking. Advanced. London: MacMillan Heinemann.

Gammidge, M. 2004. Speaking Extra. Cambridge: Cambridge University Press.

news websites: news.bbc.co.uk; edition.cnn.com

Cory, H. Advanced Writing with English in Use. CAE. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Water, M., Water A. Study Tasks in English. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

White, R. and D. McGovern. Writing. London: Phoenix ELT, 1994.

.Listening and Speaking Skills(I) For the Cambridge Proficiency Exam by Virginia Evans&Sally Scott,Express Publishing,1998.

.Listening and Speaking Skills(II) For the Cambridge Proficiency Exam by Virginia Evans&Sally Scott,Express Publishing,1998.

.Listening&Speaking Skills For the Reserved Cambridge Proficiency Exam by Virginia Evans&Sally Scott,Express Publishing,2002.

New Proficiency Listening&Speaking by Fiona Scott-Barrett,Pearsons Education Limited,2002.

Materiały radiowe BBC.

Seriale telewizyjne „Here’s Lucy”&”Mother and Son”.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

MODUŁY:
1) Literatura angielska – semestr 3 i 4
2) Historia Stanów Zjednoczonych - semestr 3 i 4
3) Wiedza o Stanach Zjednoczonych - semestr 3 i 4
4) Gramatyka opisowa języka angielskiego – semestr 3
5) Historia języka z elementami gramatyki historycznej – semestr 4 i 5

LITERATURA ANGIELSKA

Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Angielskiej

Studia stacjonarne


2

Kierunek studiów

Filologia

3

Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu

Literatura angielska

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa
6

Punkty ECTS

6

7

Rodzaj modułu

obowiązkowy

8

Rok studiów

II

9

Semestr

3 i 4

10

Typ zajęć

wykład , ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

60

12

Koordynator
13

Prowadzący

dr Dominika Ruszkiewicz, mgr Lesław Smutek

14

Język wykładowy
15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak

18

Efekty kształcenia

Wiedza:

Student

- ma uporządkowana wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej lub edukacyjnej FI1P_W02

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów FI1P_U06Kompetencje społeczne:

- charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i różnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych FI1P_K0719

Stosowane metody dydaktyczne

- wykład

- analiza tekstów źródłowych

- dyskusja


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- zaliczenie / egzamin pisemny

- kolokwia

- aktywność na zajęciach

- sprawdzanie obecności21

Forma i warunki zaliczenia

obecność i aktywność na zajęciach

zaliczone kolokwia22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Najważniejsze kierunki, tendencje i zjawiska w historii literatury angielskiej od czasów najdawniejszych do dwudziestego wieku.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Staroangielska poezja heroiczna, elegijna i religijna, proza staroangielska, średniowieczna poezja liryczna, ballady, tradycje arturiańskie i rozwój romansu rycerskiego, twórczość Geoffreya Chaucera, odrodzenie poezji aliteracyjnej, rozwój dramatu w średniowiecznej Anglii (misteria, moralitety), literatura elżbietańska (petrarkizm, tematyka pastoralna), sonety, rozwój dramatu elżbietańskiego, twórczość Williama Szekspira, poezja metafizyczna, literatura angielskiego oświecenia i klasycyzmu, twórczość satyryczna w XVIII wieku, powieść angielska – powstanie i rozwój (np. Defoe, Swift, Richardson), poezja angielskiego romantyzmu, I i II pokolenie romantyków angielskich, poezja i powieść wiktoriańska, modernizm, twórczość T. S. Eliota i J. Joyce’a, dramat brytyjski XX wieku (Beckett, Pinter, Osborne)

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 1. Alexander, Michael, A History of English Literature, Palgrave 2007.

 2. Bela, Teresa i Zygmunt Mazur (ed.), The College Anthology of English Literature, Universitas 2008.

 3. Burgess, Anthony, English Literature, Longman 1974.

 4. Cuddon, J. A. (ed.), The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin 1999.

 5. Daiches, David, A Critical History of English Literature, Secker&Warburg, 1960.

 6. Drabble, Margaret (ed.), The Oxford Companion to English Literature, Oxford University Press 2000.

 7. Mroczkowski, Przemysław, Historia literatury angielskiej, Wrocław 1986.

 8. Rogers, Pat (ed), The Oxford Illustrated History of English Literature, Longman 1990.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określania liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS- zajęcia o charakterze praktycznym
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami


  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna