Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. St. Sempołowskiej 3 27-500 OpatówPobieranie 29.53 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.53 Kb.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. St. Sempołowskiej 3

27-500 Opatów

t el: (015) 868-21-49

fax: (015) 868-21-49, wew. 212

e-mail:psse.opatow@pis.gov.pl

Opatów , 2015-02-06Ocena obszarowa jakości wody w Powiecie Opatowskim

w 2014 roku.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie sprawował w roku 2014 nadzór sanitarny nad 23 wodociągami zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu opatowskiego, tj :
w gminie Opatów - 3 urządzenia:

- wodociąg Opatów z ujęciem w Leszczkowie o produkcji 1130 m3/dobę zaopatrujący w wodę ok. 10215 osób. Długość sieci wodociągowej 93,0 km

- wodociąg Kobylany z ujęciem w Kobylanach o produkcji wody 470 m3/dobę zaopatrujący w wodę 1420 osób. Długość sieci wodociągowej 52,7 km

- wodociąg Lipowa z ujęciem w Lipowej- Gospodarstwo Sadownicze – o produkukcji ok. 69 m 3/dobę i zaopatrujący w wodę 670 osób. Długość sieci wodociągowej 26,6km

Producentem wody dla gminy Opatów jest PGKiM Spółka z o.o w Opatowie, ul. Partyzantów 42


w gminie Ożarów - 8 urządzeń:

- wodociąg Ożarów o średniej produkcji 720 m3/dobę, zaopatrującego 5990 odbiorców,

sieć wodociągowa długości 24,9km- wodociąg Śmiłów o średniej produkcji 170 m3/dobę, zaopatrującego 1880 odbiorców,

sieć wodociągowa długości 49,9km- wodociąg Zawada o średniej produkcji 115 m3/dobę, zaopatrującego 1285 odbiorców,

sieć wodociągowa długości 43 km- wodociąg Czachów o średniej produkcji 130 m3/dobę, zaopatrującego 900 odbiorców,

sieć wodociągowa długości 26,0 km- wodociąg Julianów o średniej produkcji 8,0 m3 /dobę, zaopatrującego 120 odbiorców,

sieć wodociągowa długości 2,5km- wodociąg Janów o średniej produkcji 7,0 m3/dobę, zaopatrującego 90 odbiorców,

sieć wodociągowa długości 9 km- wodociąg Nowe o średniej produkcji 58 m3/dobę, zaopatrującego 680 odbiorców,

sieć wodociągowa długości 18,3km- wodociąg Potok o średniej produkcji 2,0 m3 /dobę, zaopatrującego 24 odbiorców,

sieć wodociągowa długości 4,2 km

Producentem wody dla gminy Ożarów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul Partyzantów 13
w gminie Tarłów - 7 urządzeń:

- wodociąg Julianów o średniej produkcji 190,2 m3 wody /dobę, zaopatrujący 1460 odbiorców, sieć wodociągowa długości 47,6 km

- wodociąg Tarłów o średniej produkcji 241,2m3 wody /dobę, zaopatrujący 1610 odbiorców, sieć wodociągowa długości 36,9 km

- wodociąg Sulejów o średniej produkcji 9,0 m3 wody /dobę, zaopatrujący 200 odbiorców, sieć wodociągowa długości 1,7 km

- wodociąg Słupia Nadbrzeżna o średniej produkcji 49,8 m3 wody /dobę, zaopatrujący

260 odbiorców, sieć wodociągowa długości 3,5 km

- wodociągu Brzozowa o średniej produkcji 60,0 m3 /d, zaopatrującego 1000 odbiorców, sieć

wodociągowa długości 20,6km- wodociąg Ciszyca Kolonia o średniej produkcji wody 48,9 m3/d zaopatrującego 490 odbiorców, sieć wodociągowa długości 31,1km

- wodociąg Czekarzewice II o średniej produkcji wody 14,6 m3/d zaopatrującego 460 odbiorców, sieć wodociągowa długości 8,0km

Producentem wody dla gminy Tarłów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie, ul. Sandomierska 72


w gminie Iwaniska - 1 urządzenie

wodociąg Iwaniska z ujęciami wody w miejscowości Mydłów i Planta - urządzenie o produkcji 760 m 3 wody /dobę, zaopatrującego 6600 odbiorców. Długość sieci wodociągowej wynosi 171 km.

Producentem wody jest Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3
w gminie Sadowie -1 urządzenie

wodociąg Wszechświęte-Sadowie z ujęciami wody we Wszechświętem i Sadowiu - urządzenie o produkcji 300,8 m3 wody /dobę, zaopatrującego 4000 odbiorców. Długość sieci wodociągowej wynosi 134,5 km.

Producentem wody dla gminy Sadowie jest „Kuczyński” Firma Wielobranżowa Kazimierz Jacek Kuczyński, w Baćkowicach 86
w gminie Lipnik - 1 urządzenie

wodociąg Włostów z ujęciem i stacją uzdatniania wody we Włostowie urządzenie o produkcji 1087 m 3 wody /dobę, zaopatrujący 5578 odbiorców. Długość sieci wodociągowej wynosi 125,1 km. Wodociąg zaopatruje również częściowo miejscowości z trzech gmin powiatu sandomierskiego: gm Wilczyce, Obrazów i Klimontów.

Producentem wody dla gminy Lipnik jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku nr 22.
w gminie Wojciechowice - 1 urządzenie

wodociąg Gierczyce z ujęciem wody w Lisowie, o produkcji 510 m3 wody /dobę, zaopatrującego 4306 odbiorców. Długość sieci wodociągowej wynosi 188,8 km.

Producentem wody jest Gmina Wojciechowice.
w gminie Baćkowice - 1 urządzenie

wodociąg Modliborzyce z ujęciami wody Modliborzyce, Baćkowice, Żerniki - urządzenie o łącznej produkcji 560m3 wody/dobę, zaopatrującego 5050 odbiorców. Długość sieci wodociągowej wynosi 114,6 km.

Producentem wody dla gminy Baćkowice jest „Kuczyński” Firma Wielobranżowa Kazimierz Jacek Kuczyński, w Baćkowicach 86.
Wszystkie urządzenia oparte są na ujęciach wody podziemnej, czerpanej ze studni głębinowych. W ciągu roku 2014 ze wszystkich nadzorowanych urządzeń pobierane były próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną monitoringu jakości wody. Pobrano łącznie 168 próbek wody do spożycia z tych urządzeń, w tym 143 próbki w ramach monitoringu kontrolnego i 25 próbek w ramach monitoringu przeglądowego.

Spośród 23 nadzorowanych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 20 dostarczało w ciągu roku 2014 wodę spełniającą wymagania sanitarne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jedno urządzenie – wodociąg Kobylany unieruchomiony w czerwcu 2014r ze względu na wielokrotne przekroczenia dopuszczalnej zawartości parametrów fizykochemicznych w wodzie – związki żelaza, manganu, amoniaku i mętności. Jakość wody oceniona jako nieprzydatna do spożycia przez ludzi do czasu jej uzdatnienia.

Administrator urządzenia – PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie podjął się modernizacji stacji uzdatniania i wody w Kobylanach, w celu skutecznego uzdatnienia jakości wody. Do końca roku 2014 nie zgłoszono ukończenia prac modernizacyjnych.Dwa wodociągi dostarczały w ciągu roku 2014 wodę ocenioną jako warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, były to :
- wodociąg Potok gm Ożarów – ze względu na wahania zawartości twardości ogólnej w wodzie. W badaniach z roku 2014 wyniki oscylowały pomiędzy wartością 528mg/dm3, a 380 mg (wartość pożądana zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia wynosi 500 mg CaCO3/dm3) oraz podwyższonej zawartości żelaza i mętności .Wodociąg ten kurczy się z roku na rok ze względu na wykupywanie terenów miejscowości Potok na potrzeby wydobycia surowca przez pobliską cementownię. Aktualnie z wody korzysta tam jedynie 7 gospodarstw domowych ( 24 osoby).

- wodociąg Włostów gm. Lipnik

Jakość wody w wodociągu Włostów pod względem fizykochemicznym, ze uwagi na niestabilną i podwyższoną zawartość manganu w wodzie oceniona od czasu decyzji z 2012r. jako warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi. W grudniu 2014r. ze względu na konieczność orzeczenia braku przydatności wody do spożycia w związku z zanieczyszczeniem bakteriologicznym wody w sieci wodociągowej i unieruchomieniem urządzenia – decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przestała obowiązywać. Po przeprowadzeniu kolejnych czynności naprawczych tj. chlorowania wody podawanej do sieci i płukaniu sieci jakość wody została doprowadzona do warunków odpowiadających wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).Możliwe było ponowne dokonanie oceny jakości wody. Z uwagi na to, że zawartość manganu w pobieranych w roku 2014 próbkach wyraźnie spadła, odnotowano przekroczenia rzędu 62- 65µg/dm3 tylko próbkach pochodzących ze stacji uzdatniania wody, natomiast w kranach u konsumentów nie stwierdzano obecności manganu w ponadnormatywnej ilości – możliwa była ponowna ocena jakości wody z końcem roku 2014.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowe uznał jakość wody z wodociągu Włostów za przydatną do spożycia przez ludzi. Tym samym zakończono długotrwałe postępowanie administracyjne dotyczące uzdatnienia jakości wody. Aktualna ocena obowiązuje do czasu ewentualnego pogorszenia jakości wody zarówno pod względem bakteriologicznym jak i fizykochemicznym.

Z uwagi na niestabilność parametrów fizykochemicznych wody, wahania zawartości manganu w próbkach od długiego już czasu, administrator urządzenia zobowiązał się do zrealizowania planowanej modernizacji stacji uzdatniania wody, by w przyszłości zapobiec ponownemu pogorszeniu jakości wody i wzrostu zawartości parametrów fizykochemicznych zwłaszcza zawartości manganu, mętności.

Wody z ujęć głębinowych zaopatrujących urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w powiecie opatowskim są znacznie twarde i twarde, według skali twardości wody, głównie z uwagi na to, że w większości pochodzą z wapiennych pokładów warstwy wodonośnej i naturalnie zawierają większe ilości wapnia. Wody twarde nie stanowią zagrożenia zdrowotnego dla organizmów ludzkich, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie proponuje zalecanej dopuszczalnej wartości opartej na przesłankach zdrowotnych. Stopień twardości może jednak wpływać na jej akceptację przez konsumenta ze względu na smak wody i odkładanie się osadów.

Jakość wody z wodociągu Opatów, ze względu na bardzo podwyższoną twardość wody

(wartość twardości w ciągu roku wahała się od 473 mg CaCO3/dm3 do 491 mg CaCO3/ dm3) staje się coraz bardziej uciążliwa dla konsumentów, jednak parametr ten nie przekroczył jeszcze granicy dopuszczalnej twardości wynoszącej 500mg CaCO3/dm3, dlatego woda z tego ujęcia również oceniona została jako przydatna do spożycia przez ludzi.

Pod względem bakteriologicznym jakość wody ze wszystkich nadzorowanych urządzeń odpowiadała wymogom sanitarnym pomimo, iż w ciągu roku kilkakrotnie dochodziło do krótkotrwałego skażenia wody w sieci wodociągowej (wodociągi: Julianów gm. Tarłów, Słupia Nadbrzeżna gm. Tarłów, wod. Czachów, Nowe, Zawada, Śmiłów gm. Ożarów, wod. Włostów gm. Lipnik). Natychmiast podejmowane przez zakłady wodociągowe działania naprawcze tj. płukanie sieci, natychmiastowa dezynfekcja wody w zbiornikach i płukanie sieci pozwalały na szybkie i skuteczne uzdatnienie jakości wody. Badania laboratoryjne kolejnych próbek wody, pobieranych po przeprowadzonych przez zakłady wodociągowe działaniach naprawczych potwierdzały jej przydatność do spożycia. W niektórych przypadkach tj.: wodociągi Nowe, Zawada, Włostów, konieczne było unieruchomienie urządzeń i zastosowanie awaryjnego zaopatrzenia w wodę konsumentów. Niedogodności te trwały do czasu uzyskania poprawy jakości wody po dezynfekcji .

Większość wodociągów na nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie terenie to urządzenia z lat siedemdziesiątych, stare i wyeksploatowane. Wodociągi Czachów, Julianów Ożarowski, Słupia Nadbrzeżna posiadają jeszcze odcinki sieci cementowo-azbestowej. Nieuszkodzona sieć jednak nie stanowi zagrożenia dla jakości przepływającej nią wody, co potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych. Istotną rolę pełni właściwa instalacja i eksploatacja urządzeń.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie stwierdza, że woda dostarczana odbiorcom w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Powiatu Opatowskiego z 23 urządzeń odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Jakość wody z ujęcia Kobylany w gm. Opatów oceniona w czerwcu 2014r, jako nieprzydatna do spożycia przez ludzi do czasu uzdatnienia. Zapewnione dostawy wody z gmin sąsiednich, tj. Iwaniska i Baćkowice siecią istniejącego wodociągu pozwoliły na zabezpieczenie dostępu do wody nadającej się do spożycia mieszkańcom sześciu sołectw dotychczas korzystających z wody z unieruchomionego ujęcia Kobylany.

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami pobierania próbek wody z poszczególnych urządzeń na 2014r.


p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyTeresa Krawczyk


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna